Uradni list

Številka 76
Uradni list RS, št. 76/2008 z dne 25. 7. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 76/2008 z dne 25. 7. 2008

Kazalo

3349. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o investicijah v javne zdravstvene zavode, katerih ustanovitelj je Republika Slovenija, za obdobje 1994–2008 (ZIJZ-C), stran 10878.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o investicijah v javne zdravstvene zavode, katerih ustanovitelj je Republika Slovenija, za obdobje 1994–2008 (ZIJZ-C)
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o investicijah v javne zdravstvene zavode, katerih ustanovitelj je Republika Slovenija, za obdobje 1994–2008 (ZIJZ-C), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 11. julija 2008.
Št. 003-02-7/2008-4
Ljubljana, dne 21. julija 2008
dr. Danilo Türk l.r.
Predsednik
Republike Slovenije
Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O INVESTICIJAH V JAVNE ZDRAVSTVENE ZAVODE, KATERIH USTANOVITELJ JE REPUBLIKA SLOVENIJA, ZA OBDOBJE 1994–2008 (ZIJZ-C)
1. člen
V Zakonu o investicijah v javne zdravstvene zavode, katerih ustanovitelj je Republika Slovenija, za obdobje 1994–2008 (Uradni list RS, št. 19/94, 28/00, 111/01), se v naslovu zakona in v 1. členu letnica "2008" nadomesti z letnico "2011".
2. člen
V 2. členu, v prvem in drugem odstavku 6. člena, v drugem in tretjem odstavku 7. člena, v 9. členu, v 10. členu ter v prvem in drugem odstavku 11. člena se beseda "zdravstvo" nadomesti z besedo "zdravje".
3. člen
V prvem odstavku 4. člena se beseda "zdravstvo" nadomesti z besedo "zdravje".
V drugem odstavku se besedilo "76.873,969.000 tolarjev" nadomesti z besedilom "320.789.388 eurov", letnica "2008" pa se nadomesti z letnico "2011".
4. člen
V drugem odstavku 5. člena se besedilo "54.308,419.000 tolarjev" nadomesti z besedilom "226.625.017 eurov", letnica "2008" pa se nadomesti z letnico "2011".
5. člen
Besedilo 8. člena se spremeni tako, da se glasi:
"Likvidnostne presežke sredstev na posebnem računu mora ministrstvo, pristojno za zdravje, do njihove namenske porabe nalagati v sistem enotnega zakladniškega računa, na način in pod pogoji, ki veljajo za sistem enotnega zakladniškega računa.".
6. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 411-07/94-5/9
Ljubljana, dne 11. julija 2008
EPA 2173-IV
Državni zbor
Republike Slovenije
France Cukjati, dr.med., l.r.
Predsednik