Uradni list

Številka 76
Uradni list RS, št. 76/2008 z dne 25. 7. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 76/2008 z dne 25. 7. 2008

Kazalo

3371. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o vzgojno-varstvenih družinah, stran 10934.

Na podlagi tretjega odstavka 18. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo in 25/08) izdaja minister za šolstvo in šport
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o vzgojno-varstvenih družinah
1. člen
V Pravilniku o vzgojno-varstvenih družinah (Uradni list RS, št. 64/96) se v 1. členu za besedilom »vzgoje in varstva otrok v« črta besedilo »vzgojno-varstvenih družinah« in doda besedilo, ki se glasi: »vzgojno-varstveni družini, ki jo organizira vrtec ali zasebni vzgojitelj«.
2. člen
V 2. členu se črta drugi odstavek. Dosedanja tretji in četrti odstavek postaneta novi drugi in tretji odstavek.
3. člen
V 4. členu se črta besedilo »v skladu s pogodbo iz 7. člena tega pravilnika«.
4. člen
5. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Prostor in opremo, ki se uporablja za vzgojo in varstvo otrok v vzgojno-varstveni družini, podrobneje določajo predpisi o normativih in standardih.«
5. člen
Za 5. členom se doda nov 5.a člen, ki se glasi:
»5.a člen
Kadar je ustanovitelj in izvajalec vzgojno-varstvene družine zasebni vzgojitelj, mora za starše pripraviti Publikacijo vzgojno-varstvene družine, ki mora vsebovati:
– podatke o vzgojno-varstveni družini (ime, poslovni čas, navedba ali ima nosilec koncesijo),
– predstavitev programa vzgojno-varstvene družine (vrsta programa glede na trajanje, katerim otrokom je namenjen),
– predstavitev programa za predšolske otroke (predstavitev programa, obogatitveni programi, nadstandardni, in dodatni programi, posebnosti),
– organizacija dela in zdravstveni režim.
Če zasebni vzgojitelj izvaja svoj program za predšolske otroke, mora publikacija vsebovati tudi mnenje Strokovnega sveta Republike Slovenije za splošno izobraževanje o tem programu.«
6. člen
Naslov 3. poglavja pravilnika se spremeni tako, da se glasi:
»Pogodba o vzgoji in varstvu otrok v vzgojno-varstveni družini vrtca«
7. člen
V 10. členu se za besedami »vključene v vzgojno-varstveno družino« črta besedo »vrtca« in doda vejica ter besedilo, ki se glasi: »ki izvaja javno službo«.
8. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-75/2008
Ljubljana, dne 21. julija 2008
EVA 2008-3311-0069
dr. Milan Zver l.r.
Minister
za šolstvo in šport