Uradni list

Številka 76
Uradni list RS, št. 76/2008 z dne 25. 7. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 76/2008 z dne 25. 7. 2008

Kazalo

3404. Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Komen, stran 10993.

Na podlagi 3., 4. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 ter 127/06), 149. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 41/04, 17/06, 20/06, 49/06, 33/07 ter odločbi in sklep US v Uradnem listu RS, št. 28/06, 66/06 in 112/06), 8. člena Zakona o javnih cestah (Uradni list RS, št. 33/06 – uradno prečiščeno besedilo), 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo ter odločba US v Uradnem listu RS, št. 27/08) in 16. člena Statuta Občine Komen (Uradni list RS, št. 46/01) ter skladno z Zakonom o javno-zasebnem partnerstvu (Uradni list RS, št. 127/06) je Občinski svet Občine Komen na seji dne 16. 7. 2008 sprejel
O D L O K
o gospodarskih javnih službah v Občini Komen
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta odlok določa obvezne in izbirne gospodarske javne službe v Občini Komen in ureja in določa način njihovega opravljanja.
Podrobnejše pogoje za opravljanje gospodarskih javnih služb, območje izvajanja gospodarskih javnih služb, uporabo dobrin gospodarskih javnih služb in pogoje dostopnosti do dobrin gospodarskih javnih služb določajo akti o ureditvi posameznih gospodarskih javnih služb, ki jih sprejme Občinski svet Občine Komen.
II. VRSTE GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB
2. člen
Obvezne gospodarske javne službe so:
1. oskrba s pitno vodo,
2. odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih in padavinskih voda,
3. zbiranje in prevoz komunalnih odpadkov,
4. odlaganje ostankov predelave in odstranjevanja komunalnih odpadkov,
5. vzdrževanje občinskih javnih cest ter urejanje prometne signalizacije,
6. javna snaga in čiščenje javnih površin,
7. gasilska služba,
8. urejanje in vzdrževanje pokopališč in druge gospodarske javne službe, če je tako določeno z zakonom.
3. člen
Izbirne gospodarske javne službe so:
1. plakatiranje, obveščanje in okraševanje naselij, vključno z izobešanjem zastav;
2. upravljanje z javno razsvetljavo v naseljih.
Kot izbirne gospodarske javne službe se lahko izvajajo tudi druge dejavnosti, ki jih z odlokom, na podlagi zakona, določi Občinski svet Občine Komen.
4. člen
Gospodarske javne službe za zagotavljanje potreb po javnih dobrinah prebivalcev Občine Komen se zagotavljajo v teritorialnem okviru Občine Komen ali v okviru funkcionalno in prostorsko zaokroženih oskrbovalnih sistemov, razen če z odlokom o načinu izvajanja posamezne gospodarske javne službe ni določeno drugače.
III. OBLIKE ZAGOTAVLJANJA GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB
5. člen
Občina Komen posamezne vrste gospodarskih javnih služb zagotavlja v naslednjih oblikah:
A) V javnem podjetju:
1. oskrba s pitno vodo,
2. odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih in padavinskih voda;
B) S podelitvijo koncesije:
1. zbiranje in prevoz komunalnih odpadkov,
2. odlaganje ostankov predelave in odstranjevanja komunalnih odpadkov,
3. vzdrževanje občinskih javnih cest ter urejanje prometne signalizacije,
4. upravljanje z javno razsvetljavo v naseljih;
C) V režijskem obratu:
1. javna snaga in čiščenje javnih površin,
2. urejanje in vzdrževanje pokopališč,
3. plakatiranje, obveščanje in okraševanje naselij, vključno z izobešanjem zastav.
Skladno z Odlokom o ustanovitvi režijskega obrata (Uradni list RS, št. 42/08) lahko občina dejavnosti, ki se izvajajo v režijskem obratu, zagotovi tudi na druge, z zakonom predpisane načine.
Obvezna gospodarska javna služba »gasilska služba« se zagotavlja v oblikah, ki jih določa zakon, ki ureja gasilstvo.
6. člen
Ustanoviteljske pravice v javnih podjetjih opravlja Občinski svet Občine Komen.
7. člen
Koncesijski akt sprejme Občinski svet Občine Komen. Postopki v zvezi z oddajo koncesije so v pristojnosti občinske uprave Občine Komen.
IV. STROKOVNO-TEHNIČNE IN RAZVOJNE NALOGE
8. člen
Strokovno-tehnične in razvojne naloge na področju gospodarskih javnih služb, določene v zakonu, ki ureja gospodarske javne službe, opravlja občinska uprava.
Za izvajanje posameznih strokovno-tehničnih in razvojnih nalog, se lahko z aktom iz drugega odstavka 1. člena tega odloka pooblasti izvajalca gospodarske javne službe.
V. FINANCIRANJE JAVNIH SLUŽB
9. člen
Za uporabo javnih dobrin, ki so glede na posameznega uporabnika ali glede na določljive skupine uporabnikov izmerljive, plačujejo uporabniki ceno proizvoda ali storitve, ki je lahko tudi v obliki tarife, takse, nadomestila ali povračila. Cene se oblikujejo na način in po postopku, ki ga določa zakon ali občinski odlok, v skladu z zakonom.
Cene se lahko določijo diferencirano po kategoriji uporabnikov in količini porabljenih in nudenih javnih dobrin.
Cene so lahko subvencionirane. Z aktom, s katerim se odloči o subvencioniranju cen, se določi tudi višina in vir subvencije. Subvencije so lahko diferencirane po kategorijah uporabnikov in količini porabljenih in nudenih dobrin.
10. člen
Iz sredstev proračuna se financirajo gospodarske javne službe, s katerimi se zagotavljajo javne dobrine, katerih uporabniki niso določljivi ali katerih uporaba ni izmerljiva. V proračunu se zagotavljajo tudi sredstva za subvencije iz tretjega odstavka 9. člena tega odloka.
11. člen
Občina lahko za financiranje lokalnih javnih služb predpiše davek v skladu s predpisi, ki urejajo financiranje javne porabe.
12. člen
Uporaba javnih dobrin gospodarskih javnih služb je pod enakimi pogoj dostopna vsem uporabnikom na območju Občine Komen.
VI. VARSTVO UPORABNIKOV
13. člen
Za varstvo uporabnikov javnih dobrin se oblikuje Svet za varstvo uporabnikov javnih dobrin, ki ga imenuje občinski svet. Svet za varstvo uporabnikov javnih dobrin je sestavljen iz predstavnika občinskega sveta in dveh občanov, ki jih imenuje občinski svet.
14. člen
Pristojnosti Svet za varstvo uporabnikov javnih dobrin so:
– usklajuje interese krajanov iz območja občine ter predlaga usklajene predloge županu in občinskemu svetu,
– daje pripombe na delo izvajalcev in predlaga izboljšave pri delu izvajalcev gospodarskih javnih služb.
VII. LASTNIŠTVO INFRASTRUKTURE
15. člen
Infrastrukturni objekti in naprave, namenjeni za izvajanje gospodarskih javnih služb, se opredelijo v odloku o načinu opravljanja posamezne gospodarske javne službe.
Infrastrukturni objekti in naprave iz prejšnjega odstavka so lastnina Občine Komen in so del javne lastnine, ki je javno dobro skladno z veljavnim pravnim redom.
Izvajalci gospodarskih javnih služb so dolžni uporabljati in upravljati infrastrukturo kot dobri gospodarji.
VIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
16. člen
Koncesijske in druge veljavne pogodbe, sklenjene v skladu s prejšnjimi predpisi, veljajo do njihovega izteka.
17. člen
Na podlagi tega odloka se v roku enega leta od njegove uveljavitve uskladijo ali na novo sprejmejo ustrezni odloki iz drugega odstavka 1. člena tega odloka.
Svet za varstvo uporabnikov javnih dobrin, ki je bil imenovan pred uveljavitvijo tega odloka, opravlja naloge določene s tem odlokom do izteka svojega mandata.
18. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Komen (Uradni list RS, št. 98/00, 116/00, 86/02, 16/07).
19. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 354-09/2008-4
Komen, dne 16. julija 2008
Župan
Občine Komen
Uroš Slamič l.r.