Uradni list

Številka 76
Uradni list RS, št. 76/2008 z dne 25. 7. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 76/2008 z dne 25. 7. 2008

Kazalo

3439. Odlok o priznanjih Občine Šalovci, stran 11051.

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Šalovci (Uradni list RS, št. 38/06) je Občinski svet Občine Šalovci na 1. izredni seji dne 15. julija 2008 sprejel
O D L O K
o priznanjih Občine Šalovci
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta odlok določa vrsto priznanj Občine Šalovci ter ureja podeljevanje priznanj, pogoje, postopek in način podeljevanja priznanj ter vodenje evidence podeljenih priznanj.
2. člen
Občina podeljuje priznanja zaslužnim občanom, drugim posameznikom, podjetjem, zavodom, društvom in skupinam, združenjem in drugim pravnim osebam za dosežke na področju gospodarstva, šolstva, kulture, znanosti, športa, ekologije, zaščite in reševanja, na humanitarnem področju in na drugih področjih človekove ustvarjalnosti, ki prispevajo k boljšemu, kvalitetnejšemu in popolnejšemu življenju občanov in ki imajo pomen za razvoj in ugled Občine Šalovci.
Priznanje je lahko podeljeno tudi posmrtno.
3. člen
Priznanja Občine Šalovci so posebne pisne listine in drugi predmeti, ki so opremljeni z občinskim simbolom – grbom Občine Šalovci.
Dizajn priznanj izbere Občinski svet Občine Šalovci.
Priznanja vsebujejo splošne podatke o podelitvi in prejemniku, simbol – grb ter podpis župana Občine Šalovci.
4. člen
Priznanja Občine Šalovci so:
– naziv častni občan Občine Šalovci,
– plaketa Občine Šalovci,
– priznanje Občine Šalovci,
– priznanje župana Občine Šalovci.
Naziv častni občan Občine Šalovci
5. člen
Naziv častni občan Občine Šalovci se podeli občanom Občine Šalovci, drugim državljanom Republike Slovenije, kakor tudi državljanom tujih držav, ki imajo posebne zasluge na področju gospodarstva, znanosti, umetnosti, kulture in športa ter za druge izjemne dosežke, ki so pomembni za razvoj, ugled in uveljavljanje Občine Šalovci v državi ali na mednarodnem področju.
Plaketa Občine Šalovci
6. člen
Plaketa Občine Šalovci (kovinska plošča z reliefno podobo grba Občine Šalovci) se podeli zaslužnim posameznikom, podjetjem, zavodom ter organizacijam in društvom, ki dosežejo izredne uspehe na področjih, na katerih delujejo, in s tem bistveno pripomorejo k ugledu občine. Ob plaketi Občine Šalovci se prejemniku podeli tudi posebna listina. Plaketo Občine Šalovci lahko Občinski svet Občine Šalovci (župan) podeli tudi uglednim gostom in delegacijam, ki uradno obiščejo Občino Šalovci.
Priznanje Občine Šalovci
7. člen
Priznanje ima pomen osebnega priznanja in pohvale in se podeljuje posameznikom, družbam, zavodom, skupnostim, društvom in drugim pravnim osebam za izkazano prizadevnost na različnih področjih delovanja.
Priznanje župana Občine Šalovci
8. člen
Župan Občine Šalovci lahko podeli zaslužnim fizičnim in pravnim osebam za dosežene uspehe priznanje župana. Priznanje se lahko podeli tudi dijakom in študentom, srednjih šol in fakultet ter učencem srednje šole v občini za posebne učne uspehe in aktivnosti v izven šolskih dejavnostih.
II. POSTOPEK ZA PODELJEVANJE PRIZNANJ
9. člen
Priznanja Občine Šalovci po tem odloku se lahko prejemniku podelijo le enkrat in se praviloma podeljujejo na svečani seji Občinskega sveta Občine Šalovci ob praznovanju občinskega praznika.
Občinski svet na predlog komisije določi število priznanj, ki se vsako leto podelijo na podlagi objavljenega javnega razpisa ali na podlagi sklepa občinskega sveta.
Priznanja se lahko podelijo tudi ob drugih posebnih slovesnostih, ob svečanem sprejemu, ob dogodkih ali datumih, pomembnih za občino ali dobitnike priznanj.
Priznanja podeli – izroči prejemniku župan ali od njega pooblaščena oseba.
10. člen
Pobudniki oziroma predlagatelji za podelitev priznanj in nagrad Občine Šalovci so lahko občani, politične stranke, podjetja, društva ter druge organizacije in skupnosti v Občini Šalovci.
Priznanja se podelijo praviloma na podlagi javnega razpisa, objavljenega na krajevno običajni način ali na podlagi sklepa občinskega sveta.
Razpis za podelitev priznanj in nagrad izvede in objavi Komisija za nagrade in priznanja Občine Šalovci (v nadaljevanju: komisija) enkrat letno, praviloma dva meseca pred občinskim praznikom za tekoče leto.
Z razpisom se objavijo podatki, ki jih mora vsebovati pobuda oziroma predlog, ter rok, do katerega morajo biti poslane pobude oziroma predlogi.
11. člen
Pobuda mora biti pisna in mora vsebovati:
– naziv in ime pobudnika,
– ime in priimek predlaganega prejemnika priznanja in osnovne osebne podatke,
– obrazložitev pobude,
– dokumente, ki potrjujejo dejstva v obrazložitvi.
12. člen
Predloge za podelitev priznanj Občine Šalovci obravnava komisija, ki izdela končni predlog za podelitev priznanja častni občan, podelitev plakete občine in priznanje Občine Šalovci ter ga posreduje za odločanje Občinskemu svetu Občine Šalovci. Občinski svet na seji odloči o predlogih za podelitev občinskih priznanj. O podelitvi priznanja župana odloči župan s sklepom.
13. člen
Če se podelitev priznanja predlaga za izkazano izredno požrtvovalnost, hrabrost ali človekoljubnost, se priznanje podeli brez javnega razpisa takoj, ko je to mogoče. Brez razpisa se lahko priznanje podeli tudi posamezniku, družbam, zavodom, skupnostim, društvom in drugim pravnim osebam ob določeni svečani priložnosti, jubileju ali prazniku.
14. člen
Sredstva za priznanja Občine Šalovci se zagotovijo v občinskem proračunu.
15. člen
Strokovna in administrativna dela v zvezi s podeljevanjem priznanj Občine Šalovci in evidenco o podeljenih priznanjih vodi občinska uprava. Evidenca vsebuje: priimek in ime ali naziv ter osnovne podatke o prejemniku, vrsto podeljenega priznanja, številko in datum sklepa o podelitvi priznanja, kraj in datum izročitve priznanja. Pri uporabi osebnih podatkov o prejemnikih priznanj je potrebno upoštevati določila Zakona o varstvu osebnih podatkov.
III. KONČNE DOLOČBE
16. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-6/2008
Šalovci, dne 15. julija 2008
Župan
Občine Šalovci
Aleksander Abraham l.r.