Uradni list

Številka 76
Uradni list RS, št. 76/2008 z dne 25. 7. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 76/2008 z dne 25. 7. 2008

Kazalo

Št. 1601 Ob-6619/08 , Stran 2682
1. Naročnik: Zavod Republike Slovenije za blagovne rezerve, Dunajska 106, Ljubljana, tel. 01/589-73-00, telefaks 01/589-73-47, v imenu Vlade Republike Slovenije. 2. Predmet javnega poziva je: a) odprodaja podnih skladišč št. 3, 14 in 15. b) kraj: Koper, Vojkovo nabrežje 38, območje Luke Koper. c) vrsta nepremičnine: podno skladišče št. 3, parc. št. 107, dvorišče 214 m2, stavba 4.723 m2, vl. št. 1192, k.o. Koper, podno skladišče št. 14, parc. št. 1594/1, stavba 3.890 m2, vl. št. 1192, k.o. Koper, podno skladišče št. 15, parc. št. 1593, stavbišče z zemljiščem 1.318 m2, vl. št. 935, k.o. Koper. Izhodiščna cena je 5.900.000,00 EUR. d) nepremičnine se prodajajo, po sistemu videno-kupljeno. Predpisane davčne dajatve na promet nepremičnin in stroške prepisa plača kupec. 3. Nepremičnine bodo prodane ponudniku, ki bo ponudil najugodnejšo ceno. O izboru bodo ponudniki obveščeni v roku 8 dni od roka za predložitev ponudb. Razpisovalec si pridržuje pravico, da ne izbere nobenega ponudnika. 4. Če izbrani ponudnik ne sklene pogodbe o prodaji nepremičnin, se šteje, da odstopa od pogodbe. V tem primeru se kavcija ne vrača. 5. Način in rok plačila Najugodnejši ponudnik je dolžan plačati kupnino ob podpisu pogodbe na transakcijski račun pri UniCredit Bank št. 2900 – 0005 5148 819. Položena kavcija se všteje v kupnino. 6. Višina kavcije Pred odpiranjem ponudb morajo ponudniki položiti kavcijo v višini 10% izhodiščne cene na transakcijski račun pri UniCredit Bank št. 2900 – 0005 5148 819. Po opravljenem odpiranju ponudb se ponudnikom, ki s svojo ponudbo ne uspejo, kavcija vrne v roku 8 dni, brez obresti. 7. Ogled nepremičnin je možen po predhodnem dogovoru z Vando Škerjanc, tel. 01/589-73-17. 8. Predložitev ponudb. a) Pisne ponudbe je potrebno predložiti do 7. 8. 2008, do 14. ure. Ponudbo se označi: »Ponudba za nakup skladišč v Luki Koper – ne odpiraj«. Ponudbi je potrebno priložiti: – potrdilo o plačani kavciji, – izjavo o plačanih davkih in prispevkih, – izjavo, da v zadnjih šestih mesecih ponudnik ni imel blokiranega računa, – pooblastilo osebi za zastopanje, na odpiranju ponudb za pravne osebe, – izjavo o državljanstvu, če je ponudnik fizična oseba. b) Polni naslov kamor je potrebno predložiti ponudbe: Zavod Republike Slovenije za blagovne rezerve, Dunajska 106, Ljubljana. 9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: odpiranje ponudb bo 8. 8. 2008, ob 10. uri, na Zavodu Republike Slovenije za blagovne rezerve, Dunajska 106, Ljubljana.