Uradni list

Številka 76
Uradni list RS, št. 76/2008 z dne 25. 7. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 76/2008 z dne 25. 7. 2008

Kazalo

3429. Odlok o podlagah za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Ravne na Koroškem, stran 11037.

Na podlagi 74. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07), v skladu s 17. členom Uredbe o vsebini programa opremljanja stavbnih zemljišč (Uradni list RS, št. 80/07) in 7. členom Pravilnika o merilih za odmero komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 95/07) ter na podlagi 16. člena Statuta Občine Ravne na Koroškem (Uradni list RS, št. 39/99, …, 23/07) je Občinski svet Občine Ravne na Koroškem na 17. redni seji dne 2. 7. 2008 sprejel:
O D L O K
o podlagah za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Ravne na Koroškem
SPLOŠNI DOLOČBI
1. člen
(predmet odloka)
S tem odlokom se sprejmejo podlage za odmero komunalnega prispevka, ki so: obračunska območja komunalne opreme, skupni in obračunski stroški obstoječe komunalne opreme, preračun obračunskih stroškov na enoto mere in podrobnejša merila za odmero komunalnega prispevka.
Navedene podlage so podrobneje prikazane v programu komunalnega opremljanja stavbnih zemljišč za območje Občine Ravne na Koroškem, ki je na vpogled na sedežu občine.
2. člen
(predmet komunalnega prispevka)
Predmet obračuna komunalnega prispevka so predvideni in obstoječi objekti na območju Občine Ravne na Koroškem, ki se bodo prvič opremljali bodisi z omrežjem cest, s kanalizacijskim omrežjem, z vodovodnim omrežjem, z omrežjem javne razsvetljave ali z objekti zbiranja komunalnih odpadkov.
PODLAGE ZA ODMERO KOMUNALNEGA PRISPEVKA
3. člen
(obračunsko območje)
Območja, opremljena s posamezno komunalno opremo, so prikazana v kartografskem delu programa opremljanja:
– Obračunsko območje cestnega omrežja je prikazano na karti 2: Ceste – pregledna karta obračunskih območij;
– Obračunsko območje kanalizacijskega omrežja je prikazano na karti 3: Kanalizacija – pregledna karta obračunskih območij;
– Obračunsko območje vodovodnega omrežja je prikazano na karti 4: Vodovod – pregledna karta obračunskih območij;
– Obračunsko območje omrežja javne razsvetljave je prikazano na karti 5: Javna razsvetljava – pregledna karta obračunskih območij;
– Obračunsko območje objektov zbiranja komunalnih odpadkov je prikazano na karti 6: Ravnanje z odpadki – pregledna karta obračunskih območij.
Obračunska območja celotne komunalne opreme so podrobneje prikazana na kartah, v merilu 1 : 5.000.
4. člen
(skupni in obračunski stroški)
Skupni [S] in obračunski [OS] stroški obstoječe komunalne opreme so prikazani v preglednici 1.
Preglednica 1: Prikaz skupnih in obračunskih stroškov
+--------------+----------------------+------------+-----------+
| Komunalna  | Obračunsko območje |   S   |  OS   |
|  oprema  |           |  [€]   |  [€]  |
+--------------+----------------------+------------+-----------+
|Ceste     |C1 – Primarno omrežje |  9.613.812| 9.613.812|
|       +----------------------+------------+-----------+
|       |C2 – Sekundarno    | 12.914.017| 12.914.017|
|       |omrežje        |      |      |
+--------------+----------------------+------------+-----------+
|Kanalizacija |K1 – Primarno omrežje |  3.484.094| 3.484.094|
|       +----------------------+------------+-----------+
|       |K2 – Sekundarno    |  7.166.390| 7.166.390|
|       |omrežje        |      |      |
+--------------+----------------------+------------+-----------+
|Vodovod    |V1 – Primarno omrežje |  4.436.662| 4.436.662|
|       +----------------------+------------+-----------+
|       |V2 – Sekundarno    |  2.327.835| 2.327.835|
|       |omrežje        |      |      |
+--------------+----------------------+------------+-----------+
|Javna     |JR – Omrežje javne  |   779.000|  779.000|
|razsvetljava |razsvetljave     |      |      |
+--------------+----------------------+------------+-----------+
|Objekti    |KOM – Ravnanje z   |   766.076|  766.076|
|ravnanja z  |odpadki        |      |      |
|odpadki    |           |      |      |
+--------------+----------------------+------------+-----------+
5. člen
(stroški opremljanja m2 parcele [Cp(ij)] in neto tlorisne površine objekta [Ct(ij)] s posamezno komunalno opremo)
Stroški opremljanja m2 parcele in neto tlorisne površine objekta se obračuna z upoštevanjem preglednice 2, pri čemer se za določitev posameznega območja opremljanja s posamezno komunalno opremo smiselno upoštevajo določila 3. in 9. člena tega odloka.
Preglednica 2: Določitev Cp(ij) in Ct(ij)za določeno vrsto komunalne opreme na posameznem obračunskem območju
+--------------+------------------------+-----------+----------+
|  Komunalna |  Obračunsko območje  | Cp(ij  | Ct(ij) |
|  oprema  |            | )[€/m]  | [€/m2] |
+--------------+------------------------+-----------+----------+
|Ceste     |C1 – Primarno omrežje  |    3,52|   7,01|
|       +------------------------+-----------+----------+
|       |C2 – Sekundarno omrežje |    5,42|   10,38|
+--------------+------------------------+-----------+----------+
|Kanalizacija |K1 – Primarno omrežje  |    1,65|   3,09|
|       +------------------------+-----------+----------+
|       |K2 – Sekundarno omrežje |    4,98|   10,30|
+--------------+------------------------+-----------+----------+
|Vodovod    |V1 – Primarno omrežje  |    1,95|   3,74|
|       +------------------------+-----------+----------+
|       |V2 – Sekundarno omrežje |    1,44|   3,11|
+--------------+------------------------+-----------+----------+
|Javna     |JR – Omrežje javne   |    0,59|   1,17|
|razsvetljava |razsvetljave      |      |     |
+--------------+------------------------+-----------+----------+
|Objekti    |KOM – Ravnanje z    |    0,28|   0,56|
|ravnanja z  |odpadki         |      |     |
|odpadki    |            |      |     |
+--------------+------------------------+-----------+----------+
Pomen Cp(ij) in Ct(ij) je naslednji:
Cp(ij) – stroški opremljanja kvadratnega metra parcele z določeno vrsto komunalne opreme na posameznem obračunskem območju;
Ct(ij) – stroški opremljanja kvadratnega metra neto tlorisne površine objekta z določeno vrsto komunalne opreme na posameznem obračunskem območju.
6. člen
(razmerje med merilom parcele in neto tlorisno površino objekta)
Razmerje med merilom parcele [Dp] in merilom neto tlorisne površine objekta [Dt] je na celotnem območju opremljanja enako in znaša Dp = 0,7 ter Dt = 0,3.
7. člen
(faktor dejavnosti)
Faktor dejavnosti se skladno s Pravilnikom o merilih za odmero komunalnega prispevka določi za vso komunalno opremo, ki jo določa ta odlok, in se določi po naslednjih kriterijih:
– faktor dejavnosti za enostanovanjske stavbe (CC-SI: 1110) in dvostanovanjske stavbe (CC-SI: 1121) se določi v višini 0,7;
– faktor dejavnosti za stavbe splošnega družbenega pomena (CC-SI: 126) in nestanovanjske kmetijske stavbe (CC-SI: 1271) se določi v višini 1,0;
– faktor dejavnosti za vse ostale stavbe se določi v višini 1,3.
8. člen
(indeksiranje stroškov opremljanja)
Stroški opremljanja kvadratnega metra parcele z določeno vrsto komunalne opreme na posameznem obračunskem območju [Cp(ij)] in stroški opremljanja kvadratnega metra neto tlorisne površine objekta z določeno vrsto komunalne opreme na posameznem obračunskem območju [Ct(ij)] se pri odmeri komunalnega prispevka indeksirajo z uporabo povprečnega letnega indeksa cen za posamezno leto, ki ga objavlja Združenje za gradbeništvo v okviru Gospodarske zbornice Slovenije, pod »Gradbena dela – ostala nizka gradnja«, na naslednji način:
         Cp(ij1) = Cp(ij) * I
oziroma
         Ct(ij1)= Ct(ij) * I,
kjer je I – faktor indeksacije, ki se indeksira na dan uveljavitve programa opremljanja.
IZRAČUN KOMUNALNEGA PRISPEVKA
9. člen
(dejanska opremljenost objekta s komunalno opremo)
Če pristojni organ občine ne odloči drugače, velja:
Vsak obstoječi ali predvideni objekt, za katerega se lahko odmeri komunalni prispevek, je opremljen s primarnim cestnim omrežjem.
Vsak predvideni objekt, za katerega je potrebno pridobiti gradbeno dovoljenje, je opremljen s sekundarnim cestnim omrežjem, če je iz projektnih pogojev za pridobitev gradbenega dovoljenja razvidno, da se zanj lahko izvede priključek na obstoječe javno cestno omrežje. Če mora investitor za pridobitev gradbenega dovoljenja zgraditi ali izboljšati del javnega cestnega omrežja, objekt ni opremljen s sekundarnim cestnim omrežjem.
Vsak obstoječi objekt je opremljen s sekundarnim cestnim omrežjem.
Za vsak predvideni objekt, za katerega ni potrebno pridobiti gradbenega dovoljenja, se opremljenost s sekundarnim cestnim omrežjem ugotovi iz obstoječih občinskih evidenc.
Vsak predvideni objekt, za katerega je potrebno pridobiti gradbeno dovoljenje, je opremljen s primarnim in sekundarnim kanalizacijskim ali vodovodnim omrežjem, če je iz projektnih pogojev za pridobitev gradbenega dovoljenja razvidno, da se zanj lahko izvede priključek na javno kanalizacijsko ali vodovodno omrežje. Če mora investitor za pridobitev gradbenega dovoljenja zgraditi ali izboljšati del javnega kanalizacijskega ali vodovodnega omrežja, objekt ni opremljen s primarnim ali sekundarnim kanalizacijskim ali vodovodnim omrežjem. V tem primeru se opremljenost objekta ugotovi na podlagi projektnih pogojev upravljavca omrežja.
Vsak predvideni objekt, za katerega ni potrebno pridobiti gradbenega dovoljenja, in vsak obstoječi objekt je opremljen s primarnim in sekundarnim kanalizacijskim ali vodovodnim omrežjem, če upravljavec posameznega voda izda soglasje za priklop na obstoječe omrežje. Če upravljavec posameznega voda zahteva, da je za priklop objekta na obstoječe omrežje potrebno zgraditi ali izboljšati del javnega kanalizacijskega ali vodovodnega omrežja, velja, da objekt ni opremljen s primarnim ali sekundarnim kanalizacijskim ali vodovodnim omrežjem. V tem primeru se opremljenost objekta ugotovi na podlagi projektnih pogojev upravljavca omrežja.
Če obstoječega ali predvidenega objekta po veljavni zakonodaji ni potrebno priklopiti na kanalizacijsko ali vodovodno omrežje, velja, da objekt ni opremljen s kanalizacijskim ali vodovodnim omrežjem. V tem primeru se komunalni prispevek za tovrstno komunalno opremo ne odmeri.
Vsak objekt je opremljen z javno razsvetljavo, če je objekt javne razsvetljave oddaljen od roba objekta največ 50 metrov.
Z objekti zbiranja komunalnih odpadkov so opremljeni vsi objekti na območju občine.
10. člen
(izračun komunalnega prispevka)
Komunalni prispevek za posamezno vrsto komunalne opreme se izračuna na naslednji način:
KP(ij) = (A(parcela) * Cp(ij1)·* Dp) + (K(dejavnost) * A(tlorisna) * Ct(ij1)·* Dt)
Zgornje oznake pomenijo:
KP(ij)    komunalni prispevek za določeno vrsto komunalne
       opreme na posameznem obračunskem območju;
A(parcela)  površina parcele objekta;
Cp(ij1)   indeksirani stroški opremljanja kvadratnega
       metra parcele z določeno vrsto komunalne opreme
       na posameznem obračunskem območju;
Dp      delež parcele pri izračunu komunalnega prispevka,
       določen v 6. členu tega odloka;
K(dejavnost) faktor dejavnosti, določen v 7. členu tega odloka;
Ct(ij1)   indeksirani stroški opremljanja kvadratnega metra
       neto tlorisne površine objekta z določeno vrsto
       komunalne opreme na posameznem obračunskem
       območju;
A(tlorisna) neto tlorisna površina objekta;
Dt      delež neto tlorisne površine objekta pri izračunu
       komunalnega prispevka, določen v 6. členu tega
       odloka.
Površina parcele se za objekte, za katere je potrebno pridobiti gradbeno dovoljenje, povzame iz projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja.
Kadar parcele objekta ni mogoče izračunati na način, določen s prejšnjim odstavkom, oziroma parcela ni določena, se le ta določi kot minimalna gradbena parcela iz veljavnih prostorskih aktov občine.
Če podatka o površini parcele iz prejšnjega odstavka ni mogoče pridobiti, se parcela objekta določi kot fundus objekta, ki se pomnoži s faktorjem 1,5.
Neto tlorisna površina objekta se za objekte, za katere je potrebno pridobiti gradbeno dovoljenje, izračuna po standardu SIST ISO 9836 tako, da se povzame iz projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja.
Če podatka o neto tlorisni površini objekta ni mogoče pridobiti na način iz prejšnjega odstavka, se le-ta pridobi iz uradnih evidenc Geodetske uprave Republike Slovenije.
Kadar neto tlorisne površine objekta ni mogoče pridobiti, se komunalni prispevek odmeri od površine parcele, ki se pomnoži s faktorjem 2,0.
11. člen
(izračun celotnega komunalnega prispevka)
Celotni komunalni prispevek se izračuna na naslednji način:
              KP = Σ KP(ij)
Zgornji oznaki pomenita:
KP(ij) komunalni prispevek za določeno vrsto komunalne opreme na posameznem obračunskem območju;
KP celotni izračunani komunalni prispevek.
12. člen
(posebni primeri obračuna komunalnega prispevka)
(1) V primeru nadzidave, dozidave, rekonstrukcije, gradnje na obstoječi gradbeni parceli, gradnje nadomestnega objekta ipd. se za izračun komunalnega prispevka upošteva le priključna moč objekta. V tem primeru se ne uporabljajo določbe tega odloka glede preračuna stroškov opremljanja na parcelo, ampak se upošteva zgolj del, vezan na neto tlorisno površino objekta, oziroma faktor dejavnosti. Tako se v primeru gradnje nadomestnega objekta neto tlorisna površina objekta izračuna kot razlika med neto tlorisno površino novega objekta in neto tlorisno površino obstoječega objekta. Če je vrednost pozitivna, se zanjo obračuna komunalni prispevek, v nasprotnem se komunalni prispevek ne obračuna. V primeru ostalih vrst sprememb površin obstoječih objektov pa se podatek o spremembi NTP vzame iz priloženega projekta.
Odmera komunalnega prispevka se izvrši po naslednji formuli:
[KP(ij) = K(dejavnost) * (A(tlorisna, nova) – A(tlorisna, obstoječa)) * Ct(ij1) * Dt] – gradnja nadomestnega objekta
[KP(ij) = K(dejavnost) * A(tlorisna, sprememba) * Ct(ij1) * Dt] – sprememba površine obstoječega objekta.
(2) V primeru spremembe vrste objekta za obstoječe objekte, katerim se neto tlorisna površina ne spreminja, se komunalni prispevek odmeri od spremembe faktorja dejavnosti, ki je določen s 7. členom tega odloka, ter neto tlorisne površine, kateri se spreminja namembnost. Če je vrednost spremembe faktorja dejavnosti pozitivna, se zanjo obračuna komunalni prispevek, v nasprotnem se komunalni prispevek ne obračuna.
Odmera komunalnega prispevka se izvrši po naslednji formuli:
[KP(ij) = (K(dejavnost-novi) – K(dejavnost-obstoječi)) * A(tlorisna)·* Ct(ij1) * Dt].
(3) V primeru legalizacije obstoječega objekta se komunalni prispevek zanj obračuna enako kot za novogradnjo.
(4) Komunalni prispevek se na območju, ki je predmet investicije v izgradnjo komunalne opreme, odmeri na podlagi za to investicijo sprejetega programa opremljanja oziroma po pogodbi o opremljanju, ki prikaže in obračuna predvidene stroške. Stroški za obstoječo – že zgrajeno komunalno opremo na tem območju se obračunajo na podlagi tega odloka. Tako velja:
Cp(ij skupni)= Cp(ij obstoječi) + Cp(ij investicija)
oziroma
Ct(ij skupni)= Ct(ij obstoječi) + Ct(ij investicija),
kjer so:
Cp(ij skupni )    Cp(ij), ki se odmeri na posameznem
           območju investicije;
Ct(ij skupni )    Ct(ij), ki se odmeri na posameznem
           območju investicije;
Cp(ij obstoječi )   Cp(ij), ki je predmet obstoječih
           obračunskih stroškov;
Ct(ij obstoječi )   Ct(ij), ki je predmet obstoječih
           obračunskih stroškov;
Cp(ij investicija )  Cp(ij), ki je predmet investicije;
Ct(ij investicija )  Ct(ij), ki je predmet investicije.
ODMERA KOMUNALNEGA PRISPEVKA
13. člen
(zavezanec za plačilo komunalnega prispevka)
Zavezanec za plačilo komunalnega prispevka je investitor oziroma lastnik objekta, ki se na novo priključuje na komunalno opremo ali povečuje neto tlorisno površino objekta ali spreminja njegovo namembnost.
14. člen
(odmera komunalnega prispevka)
Komunalni prispevek se odmeri:
– na zahtevo zavezanca;
– ob prejemu obvestila s strani upravne enote v zavezančevem imenu, da je vloga za izdajo gradbenega dovoljenja, katero je vložil zavezanec, popolna;
– po uradni dolžnosti.
15. člen
(pogodbena razmerja med investitorjem in občino)
Ob plačilu komunalnega prispevka ima zavezanec pravico od občine zahtevati sklenitev pogodbe o medsebojnih obveznostih v zvezi s priključevanjem objekta na komunalno opremo.
S pogodbo iz prejšnjega odstavka se določi predvsem rok za priključitev objekta na komunalno opremo.
Če se občina in investitor dogovorita, da bo investitor sam, na lastne stroške, delno ali v celoti zgradil komunalno opremo na neopremljenem ali delno opremljenem zemljišču, se ta dogovor sklene s pogodbo o opremljanju, v kateri se natančno opredelijo pogodbene obveznosti obeh strank.
Pogodba iz prejšnjega odstavka vsebuje predvsem:
– opredelitev območja opremljanja s seznamom zemljiških parcel, ki jih bo investitor opremljal;
– pregled obstoječe komunalne opreme na tem območju;
– pregled komunalne opreme, ki jo bo zagotovil investitor;
– navedbo komunalne opreme, na katero bo investitor priključil zgrajeno komunalno opremo iz tretje alineje tega odstavka;
– del komunalnega prispevka, ki ga mora investitor še plačati;
– zagotovilo, da se bo območje opremljalo na osnovi projektne dokumentacije po predpisih o graditvi objektov, s katero soglaša občina;
– zagotovilo, da bo občina izdala investitorju potrdilo o poravnanih obveznostih iz naslova komunalnega prispevka na podlagi bančne garancije v višini dela komunalnega prispevka iz pete alineje tega odstavka in vrednosti popisa del na podlagi projektne dokumentacije iz šeste alineje tega odstavka;
– rok, v katerem bo investitor zgradil manjkajočo komunalno opremo;
– opredelitev nadzornega organa občine, ki bo izvajal nadzor nad izvedbo ter predajo komunalne opreme;
– pravice in dolžnosti investitorja, povezane z nepravilnostmi, ugotovljenimi pri občinskem nadzoru;
– bančno garancijo, s katero se zavaruje predvideni rok in obseg del, in bančno garancijo, s katero se zavaruje dobro izvedbo del in odpravo napak v garancijskem roku;
– rok, v katerem občina ne bo spreminjala tistega dela prostorskega akta, ki je podlaga za investicije po tej pogodbi; v primeru, da občina spremeni prostorski akt v roku iz pogodbe, odgovarja za povzročeno škodo.
Stroške izgradnje v pogodbi predvidene komunalne opreme nosi investitor. Šteje se, da je investitor na ta način v naravi plačal komunalni prispevek za izvedbo komunalne opreme, ki jo je sam zgradil. Investitor je dolžan plačati še preostali del komunalnega prispevka, kolikor bo obremenil že zgrajeno komunalno opremo, na katero bo investitor priključil komunalno opremo iz tretje alineje prejšnjega odstavka.
Občina je dolžna prevzeti komunalno opremo, zgrajeno skladno s pogodbo, ko je zanjo izdano uporabno dovoljenje.
OPROSTITVE IN OLAJŠAVE PLAČILA KOMUNALNEGA PRISPEVKA
16. člen
(oprostitve in olajšave plačila komunalnega prispevka)
Komunalni prispevek se ne plača za gradnjo gospodarske javne infrastrukture in gradnjo neprofitnih stanovanj. Občina lahko uvede olajšave odmere komunalnega prispevka v skladu z veljavno zakonodajo.
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
17. člen
(obravnava že prejetih vlog za odmero komunalnega prispevka)
Postopki za odmero komunalnega prispevka, začeti pred veljavnostjo tega odloka, se končajo po do tedaj veljavnih predpisih.
18. člen
(stroški priključevanja)
Šteje se, da so s plačilom komunalnega prispevka poravnani vsi stroški priključevanja objekta na komunalno opremo, razen gradnje tistih delov priključkov, ki so v zasebni lasti.
19. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem uveljavitve tega odloka se preneha z izračunom komunalnega prispevka po dosedanjih predpisih.
20. člen
(začetek veljavnosti)
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-0-0008/2008
Ravne na Koroškem, dne 2. julija 2008
Župan
Občine Ravne na Koroškem
mag. Tomaž Rožen l.r.