Uradni list

Številka 76
Uradni list RS, št. 76/2008 z dne 25. 7. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 76/2008 z dne 25. 7. 2008

Kazalo

3408. Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje v Občini Litija in znižanju plačil staršev, stran 11008.

Na podlagi 31. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – UPB2 in 25/08), drugega odstavka 12. člena Pravilnika o plačilih staršev za programe v vrtcih (Uradni list RS, št. 129/06), 17., 18. in 20. člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Uradni list RS, št. 97/03, 77/05 in 120/05) in 16. člena Statuta Občine Litija (Uradni list RS, št. 18/04, 33/06 in 139/06) je Občinski svet Občine Litija na 19. redni seji dne 10. 7. 2008 sprejel
S K L E P
o določitvi cen programov predšolske vzgoje v Občini Litija in znižanju plačil staršev
I.
Cene programov predšolske vzgoje v javnih vrtcih na območju Občine Litija znašajo mesečno na otroka:
v VRTCU LITIJA:
+-------------------------------------------+------------------+
|PROGRAM PREDŠOLSKE VZGOJE         |  CENA PROGRAMA |
|                      |   (v EUR)   |
+-------------------------------------------+------------------+
|1. Dnevni program             |         |
+-------------------------------------------+------------------+
|– oddelek prvega starostnega obdobja    |   465,34   |
+-------------------------------------------+------------------+
|– oddelek drugega starostnega obdobja   |   378,71   |
+-------------------------------------------+------------------+
|2. Posebni programi            |         |
+-------------------------------------------+------------------+
|– razvojni oddelek             |   893,97   |
+-------------------------------------------+------------------+
– v VVE Čebelica:
+-------------------------------------------+------------------+
|PROGRAM PREDŠOLSKE VZGOJE         |  CENA PROGRAMA |
|                      |   (v EUR)   |
+-------------------------------------------+------------------+
|1. Dnevni program             |         |
+-------------------------------------------+------------------+
|– kombinirani oddelek           |   377,98   |
+-------------------------------------------+------------------+
II.
Plačila staršev se določijo na osnovi Pravilnika o plačilih staršev za programe v vrtcih in v skladu s tem sklepom.
Osnova za plačilo staršev, ki imajo otroke vključene v razvojni oddelek, je cena programa za druge enako stare otroke. Osnova za plačilo staršev, ki imajo otroke vključene v Vrtcu Litija v kombiniran oddelek, pa je cena programa, v katerega bi bil otrok vključen, če bi Vrtec Litija oblikoval samo oddelke prvega ali drugega starostnega obdobja.
III.
Dnevni strošek živil za otroke v cenah programa iz 1. točke tega sklepa znaša 2,30 EUR. V tem znesku znaša vrednost zajtrka oziroma dopoldanske malice 0,50 EUR, kosila 1,38 EUR in popoldanske malice 0,42 EUR. Za čas, ko je otrok odsoten in ne obiskuje vrtca, se cena programa zniža za znesek neporabljenih živil. Staršem se pri mesečnem obračunu cene programa odšteje sorazmerni del stroška živil za dneve odsotnosti, če odsotnost sporočijo vsaj en dan pred prvim dnem odsotnosti otroka.
IV.
Vrtci, v čigar redne oddelke so vključeni otroci s posebnimi potrebami, za katere je zavezanka za plačilo razlike med ceno programa na otroka in plačilom staršev ter stroškov za dodatno strokovno pomoč na podlagi odločbe o usmeritvi Občina Litija, morajo Občino Litija obvestiti o vrsti in obsegu dodatnih stroškov. Kot dokazilo o upravičenosti do dodatnih stroškov so dolžni Občini Litija posredovati kopijo odločbe o upravičenosti do dodatne strokovne pomoči.
V.
Starši otrok, za katere je Občina Litija v celoti dolžna po veljavni zakonodaji kriti del cene programa predšolske vzgoje v vrtcu, lahko uveljavijo rezervacijo zaradi počitniške odsotnosti otroka enkrat letno v obdobju od 1. julija do 31. avgusta. Rezervacijo lahko starši uveljavijo za neprekinjeno odsotnost otrok najmanj en mesec in največ dva meseca. Starši so jo dolžni vrtcu pisno napovedati najpozneje en teden pred prvim dnem odsotnosti otroka iz vrtca.
Starši pa lahko izven termina, določenega v prejšnjem odstavku, uveljavljajo rezervacijo zaradi odsotnosti otroka v primeru opravičene bolniške odsotnosti otroka. Starši opravičeno odsotnost otroka dokazujejo z originalnim zdravniškim opravičilom, dolžni pa so jo napovedati prvi dan začetka rezervacije.
V primeru uveljavljanja rezervacij iz prejšnjih dveh odstavkov te točke znaša plačilo staršev po upoštevanju odštetega ustreznega deleža neporabljenih živil iz 3. točke tega sklepa 30% od njihovega plačila, določenega v skladu z 2. točko tega sklepa.
Starši otrok iz drugih občin, za katere Občina Litija po veljavni zakonodaji ni zavezanka za doplačilo do polne cene programa, lahko uveljavijo rezervacijo le, če občina, ki je zavezanka za doplačilo do polne cene programa, pisno soglaša, da bo v tem primeru pokrila razliko med plačilom rezervacije s strani staršev in ceno programa.
Občina Litija bo za primere in za navedeno obdobje ter pod pogoji, določenimi v tem sklepu za uveljavljanje rezervacije, tudi za otroke, za katere je po veljavni zakonodaji zavezanka za doplačilo do polne cene programa, ki so vključeni v vrtce izven območja Občine Litija, pokrila razliko med cenami programov in zneski rezervacij, ki so določeni v vrtcih teh občin.
VI.
Starši so dolžni priti po otroka v vrtec v skladu z uro, ki so jo navedli ob vpisu otroka v vrtec oziroma najkasneje ob koncu poslovnega časa vrtca. Kolikor starši ob koncu poslovnega časa ne pridejo po svojega otroka, jim vrtec lahko zaračuna dodatne stroške zaradi podaljšanega varstva otroka. Kot dodatni stroški se v tem primeru upoštevajo stroški zaposlenih, ki se preračunajo na uro in se staršem zaračunajo za vsako začeto uro zamude. Višino dodatnih stroškov določita vrtca iz 1. točke tega sklepa sama in o njej tudi seznanita starše.
VII.
Kadar je v vrtec vključenih dva ali več otrok iz iste družine, se določbe iz 5. točke tega sklepa uporabljajo od 1. 9. 2008 dalje samo za najstarejšega otroka.
VIII.
S tem sklepom preneha veljati Sklep o določitvi ekonomske cene za programe predšolske vzgoje v VVE Čebelica in določitev plačila staršev, katerim je del ekonomske cene programa predšolske vzgoje dolžna kriti Občina Litija (Uradni list RS, št. 106/05).
IX.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 9. 2008 dalje, razen cen programov, določenih v prvi alinei 1. točke tega sklepa, ki se začnejo uporabljati od 1. 8. 2008 dalje.
Št. 007-12/2008
Litija, dne 10. julija 2008
Župan
Občine Litija
Franci Rokavec l.r.