Uradni list

Številka 76
Uradni list RS, št. 76/2008 z dne 25. 7. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 76/2008 z dne 25. 7. 2008

Kazalo

Ob-6646/08 , Stran 2679
1. Organizator javne dražbe: Občina Radenci, Radgonska cesta 9, 9252 Radenci. 2. Predmet javne dražbe in opis predmeta javne dražbe: Predmet prodaje so navedena zemljišča kot celota (prodajajo se skupaj oziroma v enem sklopu): zemljišče s parc št. 897/1 k.o. Radenci: njiva v izmeri 733 m2, zemljišče s parc št. 897/2 k.o. Radenci: njiva v izmeri 733 m2, zemljišče s parc št. 897/3 k.o. Radenci: njiva v izmeri 733 m2, zemljišče s parc št. 897/4 k.o. Radenci: njiva v izmeri 1.111 m2, zemljišče s parc št. 897/5 k.o. Radenci: njiva v izmeri 873 m2, pripisana vl. št. 922 k.o. Radenci (v nadaljevanju: nepremičnine), last Občine Radenci. Zemljišča so v prostorskih sestavinah planskih aktov (družbenem planu občine) opredeljena kot stavbno zemljišče – poselitveno območje. Za zemljišča velja Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za Občino Radenci (Uradno glasilo slovenskih občin št. 6/05, 23/06 in 19/07). Potrdilo o namenski rabi zemljišč z grafičnimi prilogami je na vpogled na sedežu Občine Radenci. Kupec si mora sam zgraditi priključke na komunalno infrastrukturo in urediti dovoz (cesto) iz državne ceste (in sicer regionalne ceste), za kar si mora pridobiti v skladu z veljavno zakonodajo ustrezne projektne pogoje, soglasja, dovoljenja oziroma vso potrebno dokumentacijo. Na zemljiščih s parc. št. 897/4 in 897/5 k.o. Radenci je v zemljiški knjigi vknjižena služnostna pravica v korist Elektro Maribor d.d. Občina Radenci s prodajo obdrži oziroma dobi služnostno pravico na vseh morebitnih vodih in napravah gospodarske javne infrastrukture, ki se nahaja na in pod zemljišči. Služnost se ustanovi za potrebe popravil, vzdrževanja in modernizacije, ki se nanašajo na izboljšanje gospodarske javne infrastrukture ter morebitno sanacijo, dostop in dovoz oseb pooblaščenih za taka dela (vzdrževalci), ki jih bo naročila Občina Radenci s tem, da se vzpostavi stanje kot je bilo pred začetkom vzdrževalnih del vse na stroške Občine Radenci. Omejitve lastninske pravice se vpišejo v zemljiško knjigo. Nepremičnine so na prodaj po načelu videno kupljeno, lastnik ne odgovarja za stvarne in pravne napake. Vse stroške v zvezi s prenosom lastništva (davek na dodano vrednost, overitve, takse, vpis v zemljiško knjigo in drugo) nosi kupec. 3. Vrsta pravnega posla, ki je predmet javne dražbe: prodaja. 4. Izklicna cena in najnižji znesek njenega višanja Izklicna cena (na dan 12. 8. 2008) je 82.823 EUR. Izklicna cena ne vsebuje zakonsko določenega davka na dodano vrednost, ki ga plača kupec. Najnižji znesek višanja je 1.000 EUR. Kupnina ne zajema stroškov komunalne opreme, stroškov priključkov objektov na javno infrastrukturo in priključnih taks. Kupec se zaveže na svoje stroške urediti potrebno dodatno komunalno infrastrukturo do predmetnih nepremičnin. 5. Način in rok plačila kupnine Kupec poravna kupnino na transakcijski račun Občine Radenci št. 01300-0100012753 odprt pri Banki Slovenije, v osmih dneh po izstavitvi računa v enkratnem znesku. Pogodbo mora kupec podpisati v 15 dneh po končani dražbi. Plačilo celotne kupnine v prej navedenem roku je bistvena sestavina pravnega posla. V nasprotnem primeru se šteje pogodba za razdrto, varščina se v tem primeru kupcu ne vrne. Po poplačilu celotne kupnine se bodo kupcu nepremičnine izročile v last in posest ter bo podan predlog za vknjižbo lastninske pravice v zemljiško knjigo. Če dražitelj ne podpiše pogodbe v navedenem roku iz razlogov, ki so na njegovi strani, Občina Radenci zadrži njegovo varščino. 6. Kraj in čas javne dražbe: javna dražba bo izvedena dne 12. 8. 2008 ob 9. uri, v prostorih Občine Radenci, Radgonska cesta 9, 9252 Radenci. 7. Varščina Dražitelji so pred začetkom javne dražbe dolžni nakazati varščino, ki znaša 10% izklicne cene na transakcijski račun Občine Radenci št. 01300-0100012753, odprt pri Banki Slovenije, s sklicem 00 897 in z navedbo »plačilo varščine«. Izbranemu dražitelju se varščina vračuna v kupnino, drugim pa se vplačana varščina vrne brez obresti v roku 8 dni po zaključku javne dražbe. Kolikor dražitelj vplača varščino in se iz neutemeljenih razlogov javne dražbe ne udeleži oziroma k draženju ne pristopi, se mu varščina ne vrne. 8. Pogoji sodelovanja Na javni dražbi lahko sodelujejo vse fizične in pravne osebe, ki pred pričetkom javne dražbe Občini Radenci, Radgonska cesta 9, 9252 Radenci predložijo v tajništvo pisno vlogo najkasneje do dne 11. 8. 2008 do 14. ure. K pisni vlogi morajo predložiti naslednja potrdila: – pravne osebe dostavijo overjeno dokazilo o registraciji, ki vključuje matično številko in ime odgovorne osebe, ki ni starejše od 30 dni, – fizične osebe dostavijo potrdilo o državljanstvu (fotokopija osebne izkaznice ali potnega lista), samostojni podjetnik pa priglasitveni list, – dokazilo sodišča, da pravna oseba ali samostojni podjetnik ni v postopku prisilne poravnave, stečaju ali likvidacijskem postopku, ki ni starejše od 30 dni, – potrdilo davčnega organa, da ima pravna oseba ali samostojni podjetnik poravnane davke in prispevke in druge obvezne dajatve v skladu s predpisi, – davčno številko in številko računa pravne osebe, samostojnega podjetnika in fizične osebe z navedbo imena in naslova banke ali druge finančne ustanove, – izjavo, da pravna oseba, samostojni podjetnik in fizična oseba v celoti soglaša s pogoji na javni dražbi in osnutkom pogodbe, – dražitelji morajo pred pričetkom javne dražbe predložiti tudi potrdilo o vplačani varščini. 9. Ustavitev postopka: župan Občine Radenci ali od njega pooblaščena oseba ali komisija (s soglasjem župana Občine Radenci) si pridržuje pravico, da z nobenim prijavljenim ponudnikom oziroma dražiteljem ne sklene pogodbe oziroma lahko začeti postopek kadarkoli do sklenitve pravnega posla brez obrazložitve ustavi. 10. Informacije o podrobnejših pogojih in predmetu javne dražbe: dodatne informacije o pogojih in predmetu javne dražbe se lahko pridobijo na sedežu Občine Radenci vsak delovni dan v času uradnih ur, tel. 02/566-96-10. 11. Pravila javne dražbe: javna dražba se izvaja v skladu z Zakonom o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Ur. l. RS, št. 14/07) in Uredbo o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Ur. l. RS, št. 84/07 in 94/07). Javna dražba, dražbena pravila in osnutek kupoprodajne pogodbe so objavljeni na spletni strani Občine Radenci www.radenci.si.