Uradni list

Številka 76
Uradni list RS, št. 76/2008 z dne 25. 7. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 76/2008 z dne 25. 7. 2008

Kazalo

Ob-6673/08 , Stran 2670
I. Splošni del I. Ime oziroma naziv in sedež neposrednega uporabnika proračuna: Občina Mokronog - Trebelno, Pod gradom 2, 8230 Mokronog. II. Predmet javnega razpisa Ukrepi: 1. Naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo; 2. Pomoč za plačilo zavarovalnih premij; 3. Zagotavljanje tehnične pomoči; 4. Investicije za opravljanje dopolnilnih dejavnosti na kmetijah; 5. Štipendiranje na področju kmetijstva. III. Upravičenci Upravičenci do pomoči, ki so: – nosilci kmetijskega gospodarstva – pravne in fizične osebe, ki ustrezajo pogojem mikropodjetij, kot je opredeljeno v Prilogi 1 Uredbe (ES) št. 70/2001, ki se ukvarjajo s primarno pridelavo kmetijskih proizvodov, imajo stalno bivališče oziroma sedež v občini, so vpisani v register kmetijskih gospodarstev in imajo v lasti oziroma v zakupu kmetijska zemljišča, ki ležijo na območju občine; – člani kmetijskega gospodinjstva, ki imajo stalno prebivališče na naslovu nosilca dejavnosti – na kmetijskem gospodarstvu, ki je vpisano v register kmetijskih gospodarstev in ima sedež ter kmetijske površine na območju občine; – organizacije, ki so registrirane za izvajanje storitev na področju kmetijstva, gozdarstva in razvoja podeželja; – organizacije, ki so registrirane in opravljajo dejavnost transporta na področju kmetijstva na območju občine; – registrirana stanovska in interesna združenja ter zveze, ki delujejo na področju kmetijstva, gozdarstva in prehrane na območju občine; – lokalna akcijska skupina, odgovorna za izvajanje lokalne razvojne strategije na območju občine; – udeleženci izobraževanja kmetijskih poklicnih in srednjih šol. IV. Splošni pogoji za pridobitev sredstev: 1. Sredstva za izvajanje programov na področju kmetijstva v Občini Mokronog - Trebelno se zagotavljajo v proračunu Občine Mokronog - Trebelno. Višina sredstev je določena z Odlokom o rebalansu A Občine Mokronog - Trebelno za leto 2008 (Uradni list RS, št. 22/08). 2. Občina bo dodeljevala sredstva pod pogojem, da upravičenci podajo za posamezne namene izjavo, da niso pridobili sredstev iz državnega proračuna ali mednarodnih virov oziroma da priložijo ustrezno dokumentacijo in navedejo višino že prejetih sredstev za določen namen. Za skupno višino pomoči se šteje vsota vseh oblik pomoči, ki jih prejemnik za posamezni namen lahko pridobi iz državnega, občinskega ali drugega sklada. 3. Skupna višina vseh prejetih sredstev iz proračuna Republike Slovenije, proračunov lokalnih skupnosti in mednarodnih virov za posamezne namene iz tega razpisa ne sme preseči zgornje meje pomoči, določene s smernicami za državno pomoč v kmetijskem sektorju (2000/C 28/02). 4. Sredstva za ukrepe po tem pravilniku, ki se izvajajo na območju Občine Mokronog - Trebelno, se dodeljujejo v določeni višini za posamezne namene kot nepovratna sredstva v obliki dotacij ali v obliki subvencioniranih storitev. 5. Investicije in investicijska vlaganja, za katera se dodeljujejo sredstva morajo biti začete v tekočem letu, za katere mora biti podana ocena možnosti obstoja oziroma preživetja kmetije po metodologiji kmetijske svetovalne službe. 6. Sredstva pomoči se lahko dodelijo v primeru, kadar ta predstavlja spodbudo za izvedbo projekta oziroma je pomoč nujno potrebna za ohranjanje stabilnosti in doseženega nivoja kmetijske pridelave, preprečevanje zaraščanja kmetijskih zemljišč ter ohranjanje poseljenosti. 7. Upravičenec, ki je za določen ukrep že prejel državno pomoč v razpisani višini, ne more ponovno kandidirati na tem javnem razpisu. 8. Društva se lahko prijavljajo le na ukrepe, pri katerih je navedeno, da so upravičenci društva. 9. Sredstva se bodo nakazovala po podpisu pogodbe o dodelitvi, in sicer 30. dan po predložitvi zahtevkov z vsemi zahtevanimi dokazili o izvedenih nalogah. 10. Občina izplačuje upravičencem sredstva samo do skupne vrednosti, določene za posamezni namen. Če se v prvem roku izkoristijo vsa sredstva za določeni namen, se vloge v naslednjem roku ne obravnavajo. Kolikor vloge v naslednjih rokih sredstva za določen namen prekoračijo, se upravičencem zahtevki proporcionalno zmanjšajo. 11. Upravičenci uveljavljajo pravico do pomoči na podlagi vloge na javni razpis in dokumentov, ki so navedeni v javnem razpisu. 12. Strokovna komisija opravi pregled prispelih vlog in pripravi predlog prejemnikov pomoči. Komisijo sestavljajo člani odbora za kmetijstvo in gozdarstvo pri Občinskem svetu Občine Mokronog - Trebelno. 13. O dodelitvi sredstev upravičencem odloča župan s sklepom, na predlog komisije. Odločitev župana je dokončna. 14. Zoper odločitev župana lahko upravičenec vloži tožbo v roku 30 dni po prejemu sklepa na Upravno sodišče v Ljubljani. 15. Obveznosti med Občino Mokronog - Trebelno in prejemnikom pomoči se uredijo s pogodbo, v kateri so opredeljene posamezne naloge, roki za izvedbo le-teh ter način izvedbe plačil. 16. V letu 2008 lahko upravičenec vloži izključno eno vlogo, in sicer do poteka rokov iz tega razpisa. 17. Najvišji zneski pomoči za naložbe v kmetijska gospodarstva, zagotavljanje tehnične pomoči, pomoči za plačilo zavarovalnih premij, ne smejo preseči najvišjih zneskov pomoči določenih v členih 4. do 16. Uredbe Komisije (ES) 1857/2006 ne glede na to, ali se podpora za projekt ali dejavnost v celoti financira iz državnih sredstev ali pa se delno financira iz sredstev Skupnosti. V zvezi z istimi stroški se pomoč izvzeta z Uredbo ES št. 1857/2006, ne sme kumulirati z drugo državno pomočjo po členu 87(1) Pogodbe ali s finančnimi prispevki držav članic, vključno s tistimi iz drugega pododstavka člena 88(1) Uredbe (ES) št. 1698/2005, ali s finančnimi sredstvi Skupnosti zvezi z nekaterimi upravičenimi stroški, če bi bila s tako kumulacijo presežena največja dovoljena intenzivnost pomoči določena z Uredbo ES št. 1857/2006. Pomoč izvzeta z Uredbo (ES) št. 1857/2006 se ne sme kumulirati s podporo de minimis v smislu Uredbe Komisije (ES) številka 1535/2007 glede na iste upravičene odhodke ali naložbeni projekt, če bi bila s tako kumulacijo presežena intenzivnost pomoči, določena v Uredbi ES št. 1857/2006. 18. Skupna pomoč »de minimis«, dodeljena kateremu koli podjetju, ne sme presegati 100.000 € v sektorju transporta, oziroma 200.000 € bruto za področje predelave in trženja v katerem koli obdobju treh proračunskih let (2. člen Uredbe komisije (ES) št. 1998/2006 o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe pri pomoči de minimis). V. Nadzor in sankcije Namensko uporabo sredstev po tem pravilniku spremlja in preverja pri prejemnikih občinska strokovna služba, pristojna za področje kmetijstva, lahko pa tudi druga oseba, ki jo pooblasti župan. V primeru nenamenske porabe sredstev pridobljenih po tem pravilniku, mora prejemnik sredstva vrniti v celoti s pripadajočimi zakonskimi obrestmi. Prejemnik izgubi tudi pravico do pridobitve drugih sredstev po tem pravilniku za naslednji dve leti, v primerih, ko se ugotovi: – da so bila dodeljena sredstva delno ali v celoti nenamensko porabljena, – da je upravičenec za katerikoli namen navajal neresnične podatke, – da je upravičenec za isti namen že pridobil finančna sredstva, – da je upravičenec odtujil (prodal) objekte, specialno mehanizacijo in opremo sofinancirano iz nepovratnih sredstvih proračuna občine pred iztekom 5 let. VI. Višina razpisanih sredstev za posamezne namene, upravičeni stroški in pogoji za pridobitev sredstev Prijave na razpis bodo ovrednotene na podlagi naslednjih meril, ki bodo upoštevana pri dodeljevanju proračunskih sredstev II. Ukrepi 1. Naložbe v kmetijska gospodarstva Višina razpisanih sredstev znaša: 9.880 €. Namen ukrepa Namen ukrepa je sofinanciranje naložb v lastno, primarno pridelavo kmetijskih proizvodov, ki jih opredeljuje Priloga 1 k Pogodbi in spadajo v naslednje sektorje: mleko, meso, jajca, med, poljščine, vino, sadje in zelenjava, hmelj, okrasne rastline in grmovnice, semena in ostali semenski material. S tem ukrepom se želi spodbuditi naložbe v higieno in dobro počutja živali, pridelovanju okolju prijazne hrane in izboljšanje delovnih pogojev. Sofinancirale se bodo naslednje investicije: – posodobitve hlevov (gradbena in obrtniška dela, oprema stojišč, ležišč, privezov in boksov, električna oprema, prezračevalni sistemi, napajalni sistemi), – nakup in montaža nove tehnološke opreme za krmljenje, molžo in izločke, – nakup nove kmetijske mehanizacije in opreme, – prva postavitev oziroma preoblikovanje obstoječih trajnih nasadov, – nakup in postavitve rastlinjakov, vključno s pripadajočo opremo, – adaptacije hlevov zaradi prilagajanja novo uvedenih standardov, temelječih na zakonodaji Skupnosti, – nakup in montaža nove tehnološke opreme za krmljenje, molžo in izločke, – nakup materiala, opreme in izgradnja pomožnih živinorejskih objektov, razen gnojnih jam in gnojišč zaradi namena izpolnjevanja standarda »nitratne direktive«, – postavitev pašnikov, – agromelioracijska dela, – namakalne sisteme v zasebni lasti in obnova pod pogojem, da taka naložba vodi k zmanjšanju prejšnje uporabe vode za najmanj 25%, – naložbe v infrastrukturo na kmetijskih gospodarstvih (poljske, dovozne poti in poti v trajnih nasadih na kmetiji, ki niso javno dobro). Upravičenci Nosilci kmetijskih gospodarstev, skladno s prvim odstavkom 5. člena tega pravilnika. Splošni pogoji upravičenosti: – upravičene so naložbe, ki pomenijo novo tehnologijo in inovativnost na področju varstva okolja, – kmetijsko gospodarstvo mora biti vpisano v evidenco kmetijski gospodarstev, – gradbena dela morajo biti izvedena v skladu z veljavnimi predpisi o graditvi objektov urejanju prostora in varstvu okolja, – naložba mora biti v skladu s standardi Evropske skupnosti, – iz vloge mora biti razvidno, da kmetijsko gospodarstvo izpolnjuje čim več od naštetih ciljev, in sicer: zmanjšanje proizvodnih stroškov, izboljšanje in preusmeritev proizvodnje, izboljšanje kakovosti, ohranjanje in izboljšanje naravnega okolja ali izboljšanje higienskih razmer ali standardov za dobro počutje živali, – pomoč se lahko dodeli upravičencu, da omogoči doseganje minimalnih standardov glede okolja, higiene in dobrega počutja živali, – izdelan načrt ureditve pašnika s popisom del, opreme in tehnologijo paše ter s predračunom, – izdelan načrt namakalnega sistema s predračunom ali načrt obnove pod pogojem, da taka naložba vodi k zmanjšanju prejšnje uporabe vode za najmanj 25%, – izdelan načrt ureditve poti (agromelioracije, ureditev poljskih in dovoznih poti ter poti v trajnih nasadih, ki niso javno dobro) s predračunom, – do pomoči so upravičena kmetijska podjetja, ki niso podjetja v težavah. K vlogi mora upravičenec predložiti še dodatno dokumentacijo: – mnenje o upravičenosti in ekonomičnosti investicije, ki ga pripravi pristojna strokovna služba, – ponudbo oziroma predračun za nameravano investicijo oziroma študijo ali projektno dokumentacijo s predračunom, – v primeru investicij povezanih z graditvijo objektov ustrezna dovoljenja, – načrt namakanja, – za obnovo namakalnega sistema je treba priložiti dokazilo, iz katerega je razvidno, da naložba vodi k zmanjšanju prejšnje porabe vode za najmanj 25%, – mnenje o upravičenosti in ekonomičnosti investicije, ki ga pripravi pristojna strokovna služba, – ponudbo oziroma predračun za nameravano investicijo oziroma študijo, – za projektno dokumentacijo predračun račun o izdelavi, – v primeru investicij povezanih z graditvijo objektov ustrezna dovoljenja, – v primeru agromelioracijskih del kopijo katastrskega načrta in program del, ki ga pripravi pristojna strokovna služba. Upravičeni stroški: – stroški posodobitve hlevov (gradbena in obrtniška dela, oprema stojišč, ležišč, privezov in boksov, električna oprema, prezračevalni sistemi, napajalni sistemi), – stroški nakupa in montaže nove tehnološke opreme za krmljenje, molžo in izločke, – stroški nakupa nove kmetijske mehanizacije in opreme, – stroški prve postavitev oziroma preoblikovanje obstoječih trajnih nasadov, – stroški nakupa in postavitve rastlinjakov, vključno s pripadajočo opremo, – stroški adaptacije hlevov zaradi prilagajanja novo uvedenih standardov, temelječih na zakonodaji Skupnosti, – stroški nakupa in montaže nove tehnološke opreme za krmljenje, molžo in izločke, – stroški nakupa materiala, opreme in stroški izgradnje pomožnih živinorejskih objektov (sofinanciranje izgradnje gnojnih jam in gnojišč zaradi izpolnjevanja standarda »nitratna direktiva« ni možno), – stroški za nakup opreme za ograditev pašnikov z električno ograjo in pregraditev pašnika na pašne čredinke, stroški nakupa opreme za ureditev napajališč za živino, – stroški nakupa in postavitve opreme namakalnih sistemov ali obnova pod pogojem, da taka naložba vodi k zmanjšanju prejšnje porabe vode za najmanj 25%, – stroški odstranjevanja skal, zarasti, ravnanja zemljišča, nasipanja: stroški strojnih storitev, – stroški urejanja, obnove in izgradnje dovoznih poti: stroški strojnih storitev, – agromelioracijska dela, ki ne pomenijo posega v prostor (za površine nad 0,3 ha), – postavitev večletnih nasadov: postavitev protitočne zaščite (za registrirane trajne nasade nad 0,3 ha površine in 0,1 ha za jagodičje). Podpore se ne dodelijo: – davke, razne takse in režijske stroške, – stroške zavarovanja, – stroške za refinanciranje obresti, – za že izvedena dela, razen za izdelavo projektne dokumentacije, – investicije, ki se izvajajo izven območja občine, – investicije, ki so financirane iz drugih javnih sredstev Republike Slovenije in EU. Finančne določbe: – do 40% upravičenih stroškov, – najmanjši znesek dodeljene pomoči je 100 €, – najvišji znesek pomoči, dodeljen s strani občine posamezni kmetiji, ne sme preseči 10.000 € v katerem koli obdobju treh proračunskih let, – največji znesek pomoči za urejanje kmetijskih zemljišč znaša do 40% upravičenih stroškov oziroma največ do 800 € na hektar kmetijskega zemljišča, – najvišji znesek dodeljene pomoči posameznemu podjetju ne sme preseči 400.000 € v katerem koli obdobju treh proračunskih let. 2. Pomoč za plačilo zavarovalnih premij Višina razpisanih sredstev znaša 1.000 €. Namen ukrepa Namen ukrepa je sofinanciranje zavarovalnih premij z namenom stimulirati posamezne kmete, da zavarujejo svoje posevke pred naravnimi nesrečami in s tem dosežejo večjo sigurnost kmetijske proizvodnje. Upravičenci Kmetijska gospodarstva, ki so vpisana v register kmetijskih gospodarstev in imajo površine in sedež na območju občine. Splošni pogoji upravičenosti: Pogoji nacionalnega predpisa o sofinanciranju zavarovalnih premij za zavarovanje kmetijske proizvodnje za tekoče leto. Upravičeni stroški Sofinanciranje zavarovalnih premij za zavarovanje izgub, ki jih povzročijo neugodne vremenske razmere in izgub, ki jih povzročijo bolezni živali ali napad škodljivcev. Finančne določbe – Višina sofinanciranja občine je razlika med višino sofinanciranja zavarovalne premije iz nacionalnega proračuna do 50% opravičljivih stroškov zavarovalne premije za zavarovanje posevkov in plodov ter živali zaradi bolezni; – Najmanjši znesek dodeljene pomoči znaša 20 €, največji pa 1.000 € na upravičenca na leto. 3. Zagotavljanje tehnične pomoči Višina razpisanih sredstev znaša 6.000 €. Namen ukrepa Namen ukrepa je izobraževanje in s tem dvig izobrazbenega nivoja čim večjega števila kmetov v občini ter na ta način omogočiti pridobitev novih znanj za zagotavljanje ustrezne usposobljenosti. Predmet ukrepa 1. stroški usposabljanja in izobraževanja kmetov v okviru društvene dejavnosti, 2. izobraževanje, usposabljanje in informiranje kmetov in delavcev na kmetijskem gospodarstvu. Upravičenci: 1. registrirana stanovska in interesna združenja in zveze, ki delujejo na področju kmetijstva, gozdarstva in prehrane na območju občine, 2. organizacije, ki so registrirane za izvajanje tehnične pomoči na področju kmetijstva. Splošni pogoji upravičenosti Upravičenci morajo k vlogi predložiti letni program dela in dokazila, zahtevana z javnim razpisom. Pomoč mora biti dostopna vsem upravičencem na ustreznem območju in to na podlagi objektivno opredeljenih pogojev. Če tehnično podporo zagotavljajo skupine proizvajalcev ali druge kmetijske organizacije za vzajemno pomoč, članstvo v takih skupinah ali organizacijah ne sme biti pogoj za dostop do storitev. Vsak prispevek nečlanov za kritje upravnih stroškov skupine ali organizacije se omeji na stroške za zagotavljanje storitve. Upravičeni stroški: 1. Na področju organiziranja in izvedbe programov izobraževanja in usposabljanja kmetov in delavcev na kmetijskem gospodarstvu se pomoč dodeli za kritje stroškov organiziranja in programov usposabljanja. 2. Na področju organizacije forumov za izmenjavo znanj med gospodarstvi, tekmovanj, razstav in sejmov ter sodelovanje na njih: – stroški udeležbe, – potni stroški, – stroški izdaje publikacij, – najemnine razstavnih prostorov. 3. Stroški na področju širjenja znanstvenih dognanj (prikazi in demonstracijski poskusi, delavnice, forumi in predavanja za širšo javnost) pod pogojem, da posamezna podjetja, znamke ali poreklo niso imenovani, razen za proizvode iz Uredbe Sveta (ES) št. 510/2006 in št. 1493/1999). 4. Stroški publikacij, katalogov, spletišč, ki predstavljajo dejanske podatke o proizvajalcih iz dane regije ali proizvajalcev danega proizvoda, če so informacije in predstavitve nevtralne in imajo zadevni proizvajalci enake možnosti, da se predstavijo v publikaciji (kritje stroškov priprave in tiska katalogov, kritje stroškov vzpostavitve internetne strani). Podpore se ne dodelijo: – za aktivnosti, ki se izvajajo izven območja občine, – za stroške za storitve, povezane z običajnimi operativnimi stroški, na primer rutinsko davčno svetovanje, redne pravne storitve in podobno. Finančne določbe: – pomoč se dodeli do 100% opravičljivih stroškov, – pomoč se dodeli v obliki subvencioniranih storitev in ne sme vključevati neposrednih plačil v denarju proizvajalcem. 4. Investicije za opravljanje dopolnilnih dejavnosti na kmetijah Višina razpisanih sredstev znaša 4.000 €. Namen ukrepa Z ukrepom se želi ustvariti pogoje in možnosti za ustvarjanje novih delovnih mest ter realizacijo poslovnih idej članov kmečkega gospodinjstva. Namenjen je investicijam, ki so potrebne za začetek opravljanja dopolnilne dejavnosti ali za posodobitev in modernizacijo že obstoječe dopolnilne dejavnosti, in sicer: – predelavi kmetijskih proizvodov, opredeljenih v Prilogi 1 (sadja, zelenjave, žit, mleka, mesa, lesa, zelišč ...), – turizem na kmetiji, – dejavnost (storitve in izdelki), povezani s tradicionalnimi znanji na kmetiji, – pridobivanje in prodaja energije iz obnovljivih virov na kmetiji, – kompostiranje organskih snovi. Upravičenci Nosilci kmetijskih gospodarstev in člani kmečkega gospodinjstva, ki se ukvarjajo ali se bodo ukvarjali z dopolnilnimi dejavnostmi na kmetijskem gospodarstvu, ki je vpisano v register kmetijskih gospodarstev ter ima sedež in kmetijske površine na območju občine. Splošni pogoji upravičenosti: – upravičenci morajo izpolnjevati vse pogoje za opravljanje dopolnilne dejavnosti, določene v javnem razpisu, skladno z veljavno zakonodajo in Uredbo o vrsti, obsegu in pogojih za opravljanje dopolnile dejavnosti na kmetiji (Uradni list RS, št. 61/05), – dejavnost se mora opravljati v okviru dopolnilne dejavnosti na kmetiji še vsaj naslednjih 5 let po investiciji, ki se sofinancira. K vlogi mora upravičenec priložiti še dodatno dokumentacijo: – finančno konstrukcijo investicije s planom izvedbe oziroma dokončanja le-te, – pravnomočno gradbeno dovoljenje (če gre za gradnjo objekta) oziroma lokacijsko informacijo (če gre za adaptacijo objekta), – predračune za nakup strojev ali opreme oziroma predračune o potrebnih delih, – fotokopijo dovoljenja o registraciji dopolnilne dejavnosti ali izjavo, da bo registriral dopolnilno dejavnost najpozneje eno leto po zaključeni investiciji v primeru, če le-ta še ni registrirana, – mnenje pristojne strokovne službe o upravičenosti vlaganj v izbrano vrsto dopolnilne dejavnosti. Upravičeni stroški: – vsi stroški v zvezi z izgradnjo ali obnovo objekta, – nakup nove opreme in strojev, razen traktorjev, – promocija, – splošni stroški. Finančne določbe: – Sofinancira se do 50% upravičenih stroškov investicije za posamezne vrste dopolnilnih dejavnosti; – Skupna pomoč iz občinskega proračuna posameznemu kmetijskemu gospodarstvu ne sme preseči 10.000 € v katerem koli obdobju treh proračunskih let; –  Skupna pomoč »de minimis«, dodeljena kateremu koli podjetju, ne sme presegati 200.000 € bruto, v katerem koli obdobju treh proračunskih let. 5. Štipendije na področju kmetijstva Višina razpisanih sredstev znaša 3.000 €. Namen ukrepa Namen ukrepa je finančna pomoč pri izobraževanju dijakov srednjih kmetijskih šol, naslednikov kmetij in s tem dvigovanje izobrazbenega nivoja naslednikov kmetij. Pogoji za pridobitev sredstev: – izpolnjen obrazec za štipendije – obr. 1,51, – izjava lastnika kmetije, da bo prosilec prevzemnik kmetije, – izjava, da prosilec ne prejema druge štipendije ali pomoči, – kopijo zadnjega šolskega spričevala, – potrdilo o šolanju. Dodatni pogoj za pridobitev sredstev: Prednost pri dodelitvi imajo prosilci, katerih starši imajo edini vir dohodka iz kmetijske dejavnosti in prosilci z manjšimi dohodki na družinskega člana. Upravičenci: – udeleženci izobraževanja poklicnih in srednjih kmetijskih šol, ki so predvideni za naslednike kmetij. Finančna določbe: Višina štipendije se letno usklajuje z višino drugih štipendij, ki se izplačujejo iz občinskega proračuna in bo določena na podlagi sprejetih sredstev proračuna, števila prijavljenih kandidatov in zadnjega šolskega uspeha posameznega kandidata, vendar ne več kot 125 € /mesec. V. Vsebina vloge Vloge na javni razpis morajo biti predložene najkasneje do 20. 9. 2008. Vlagatelji izpolnijo in oddajo vloge na sedežu Občine Mokronog - Trebelno, Pod gradom 2, 8230 Mokronog, in sicer obvezno na predpisanem obrazcu »Vloga za dodelitev sredstev za področje kmetijstva iz občinskega proračuna«, ki jih dobijo na spletni strani http://www.Mokronog - Trebelno.si ali v sprejemni pisarni Občine Mokronog - Trebelno. Izvajalci ali organizatorji razpisanih ukrepov morajo k vlogi priložiti pisno ponudbo za izvedbo v programu določenih nalog in predvideti višino potrebnih sredstev. Upravičenci morajo k vlogi, s katero se prijavijo na razpis, priložiti vso dokumentacijo, s katero dokažejo izpolnjevanje pogojev za posamezne ukrepe, določene v tem razpisu. K vlogi morajo upravičenci, poleg posebnih dokazil, ki so določeni pri posameznem ukrepu, priložiti še fotokopijo subvencijske vloge za leto 2008. Obravnavane bodo le vloge, ki bodo pravilno izpolnjene in oddane na predpisanih obrazcih z vsemi zahtevanimi dokazili. Nepopolne vloge in vloge, ki ne bodo oddane v roku ali ne bodo ustrezale pogojem iz tega razpisa, bodo s sklepom župana zavrnjene in ne bodo obravnavane v postopku dodelitve sredstev. Občinska uprava opravi pregled prispelih vlog in pripravi predlog prejemnikov pomoči. O dodelitvi sredstev po tem pravilniku odloča Občinski svet Občine Mokronog - Trebelno s sklepom. Odločitev občinskega sveta je dokončna. Medsebojne obveznosti med Občino Mokronog - Trebelno in upravičencem se uredijo s pogodbo. Upravičenci uveljavljajo pravico do pomoči na podlagi vloge na javni razpis in dokumentov, ki so navedeni v javnem razpisu. VI. Dodatne informacije: vse dodatne informacije v zvezi z razpisom lahko zainteresirani dobijo po telefonu vsak delovni dan na tel. 07/349-82-62 (Mojca Pekolj), e-naslov: mojca.pekolj@Mokronog - Trebelno.si ali v prostorih občine.