Uradni list

Številka 76
Uradni list RS, št. 76/2008 z dne 25. 7. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 76/2008 z dne 25. 7. 2008

Kazalo

3438. Odlok o rebalansu proračuna Občine Sv. Jurij ob Ščavnici za leto 2008, stran 11050.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05 – UPB1 in 60/07), 29. in 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 30/02, 56/02 – ZJU, 110/02, 127/06 in 14/07) in 15. člena Statuta Občine Sv. Jurij ob Ščavnici (Uradni list št. 29/00) je Občinski svet Občine Sv. Jurij ob Ščavnici na 15. redni seji dne 16. 7. 2008 sprejel
O D L O K
o rebalansu proračuna Občine Sv. Jurij ob Ščavnici za leto 2008
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Sv. Jurij ob Ščavnici za leto 2008 se spremeni 2. člen tako, da se glasi:
   »
-------------------------------------------------------------
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
-------------------------------------------------------------
Skupina/Podskupina kontov         Proračun leta 2008
                            v EUR
-------------------------------------------------------------
     SKUPAJ PRIHODKI (70717374)         2,975,840
     TEKOČI PRIHODKI (7071)           1,954,038
70    DAVČNI PRIHODKI              1,711,895
     700 Davki na dohodek in dobiček      1,593.000
     703 Davki na premoženje            57,438
     704 Domači davki na blago in         61,457
     storitve
     706 Drugi davki                  0
71    NEDAVČNI PRIHODKI              242.143
     710 Udeležba na dobički in          68,315
     dohodki od premoženja
     711 Takse in pristojbine            1.966
     712 Denarne kazni               1.652
     713 Prihodki od prodaje blaga in          0
     storitev
     714 Drugi nedavčni prihodki         170.210
72    KAPITALSKI PRIHODKI             251,640
     720 Prihodki od prodaje osnovnih       162,620
     sredstev
     721 Prihodki od prodaje zalog           0
     722 Prihodki od prodaje            89.020
     zemljišče in neopred. dolg.
     sredstev
73    PREJETE DONACIJE                  0
     730 Prejete donacije iz domačih          0
     virov
     731 Prejete donacije iz tujine
74    TRANSFERNI PRIHODKI             770,162
     740 Transferni prihodki iz          770,162
     drugih javnofinanč. institucij
II.   SKUPAJ ODHODKI (40414243)         3,741.964
40    TEKOČI ODHODKI                591,100
     400 Plače in drugi izdatki          131,619
     zaposlenim
     401 Prispevki delodajalca za         27,699
     socialno varnost
     402 Izdatki za blago in storitve       414,943
     403 Plačila domačih obresti            0
     409 Rezerve                  16.839
41    TEKOČI TRANSFERI               817,031
     410 Subvencije                23,125
     411 Transferi posameznikom in        431,072
     gospodinjstvom
     412 Transferi neprofitnim          103,939
     organizacijam in ustanov.
     413 Drugi tekoči domači           258,895
     transferi
     414 Tekoči transferi v tujino           0
42    INVESTICIJSKI ODHODKI           2,166.854
     420 Nakup in gradnja osnovnih       2,166.854
     sredstev
43    INVESTICIJSKI TRANSFERI           166,979
     431 Investicijski transferi         120,568
     fizičnim in prav. osebam, ki
     niso pr. up.
     432 Investicijski transferi          46,411
     proračunskim uporabnikom
III.   PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)        –766.124
-------------------------------------------------------------
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
-------------------------------------------------------------
IV.   PREJETA VRAČILA DANIH              512
     POSOJIL IN PRODAJA
     KAPITALSKIH DELEŽEV
     (750751752)
75    PREJETA VRAČILA DANIH              512
     POSOJIL
     750 Prejeta vračila               512
     danih posojil
     751 Prodaja kapitalskih              0
     deležev
     752 Kupnine iz naslova               0
     privatizacije
V.    DANA POSOJILA IN                  0
     POVEČANJE KAPITALSKIH
     DELEŽEV (440441442)
44    DANA POSOJILA IN                  0
     POVEČANJE KAPITALSKIH
     DELEŽEV
     440 Dana posojila                 0
     441 Povečanje                   0
     kapitalskih deležev in
     naložb
     442 Poraba sredstev                0
     kupnin iz naslova
     privatizacije
VI.   PREJETA MINUS DANA                512
     POSOJILA IN SPREMEMBE
     KAPITALSKIH DELEŽEV
     (IV.-V.)
-------------------------------------------------------------
C. RAČUN FINANCIRANJA
-------------------------------------------------------------
VII.   ZADOLŽEVANJE(500)                 0
50    ZADOLŽEVANJE                    0
     500 Domače zadolževanje              0
VIII.  ODPLAČILO DOLGA (550)               0
55    ODPLAČILO DOLGA                  0
     550 Odplačila domačega               0
     dolga
IX.   SPREMEMBA STANJA              –765,612
     SREDSTEV NA RAČUNU
     (I.IV.VII.-II.-V.-
     VIII.)
X.    NETO ZADOLŽEVANJE                 0
     (VII.-VIII.)
XI.   NETO FINANCIRANJE              766,124
     (VI.VII.-VIII.-IX. = -
     III.)
XII.   STANJE SRED. NA RAČUNU            765,612
     OB KONCU PRET. LETA
-------------------------------------------------------------
                              «
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-00004/2008
Sv. Jurij ob Ščavnici, dne 16. julija 2008
Župan
Občine Sv. Jurij ob Ščavnici
Anton Slana l.r.