Uradni list

Številka 76
Uradni list RS, št. 76/2008 z dne 25. 7. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 76/2008 z dne 25. 7. 2008

Kazalo

3430. Pogoji za uporabo plakatnih mest, stran 11040.

Na podlagi 8. člena Zakona o volilni in referendumski kampanji (Uradni list RS, št. 41/07) in prvega odstavka 16. člena Odloka o oglaševanju v Občini Sežana (Uradni list RS, št. 114/00) Občina Sežana objavlja v zvezi z plakatiranjem v času volilne kampanje za volitve poslancev državnega zbora
P O G O J E
za uporabo plakatnih mest
1.
Plakatna mesta, ki se uporabljajo za redno plakatiranje, niso namenjena za potrebe volilne kampanje.
2.
Občina bo organizatorjem volilne kampanje zagotovila brezplačna plakatna mesta, tudi brez plačila komunalne takse, s postavitvijo panojev.
Panoji se postavijo na naslednjih lokacijah:
1. Sežana
– ob ograji med starim gradom in traktom B Kulturnega centra Srečka Kosovela
– ob ograji igrišča na križišču Bazoviške ceste in Kosovelove ulice
– na bivši avtobusni postaji (nasproti občine)
– ob Cesti v Ograde.
2. Dutovlje
– na zelenici pred marketom.
3. Lokev
– na parkirišču pred marketom.
3.
V času volilne kampanje se določijo še naslednja mesta, kjer si organizatorji volilne kampanje lahko sami brezplačno, tudi brez plačila komunalne takse, postavijo svoje panoje oziroma lahko brezplačno plakatirajo:
1. Sežana
– zelenica med Partizansko cesto in parkiriščem pred pošto in banko,
– zelenica ob križišču Lipiške in Regentove ulice,
– trg pri železniški postaji.
2. Dutovlje
– na trgu,
– pred Socialno varstvenim zavodom.
V ostalih naseljih, ki niso posebej navedena, se plakatira na krajevno običajen način v skladu z Odlokom o oglaševanju v Občini Sežana (Uradni list RS, št. 114/00).
Pri tem je potrebno upoštevati prepovedi:
– lepljenje malih in velikih plakatov je prepovedano na zunanjih površinah izložb, oken, vrat, dreves ipd.
– oglaševanje na vozilih in prikolicah z majhnimi ali velikimi plakati in drugimi podobnimi oglaševanji (svetlobni, vrtljivi), na način, da se pri tem uporablja javna parkirna mesta in druga mesta ob javnih cestah ter s tem ovira potek prometa prevoznih sredstev
– trosenje propagandnega materiala ali zatikanje ali lepljenje na avtomobile
– nenamenska uporaba in poškodovanje objektov ali naprav za oglaševanje ter poškodovanje ali zakrivanje vsebine oglaševanja.
Plakatiranje je dovoljeno z lepili, ki ne bodo trajno poškodovala plakatnih mest.
4.
Plakatna mesta iz 3. točke so dostopna pod enakimi pogoji vsem organizatorjem volilne kampanje v Občini Sežana.
5.
Plakatiranje zunaj plakatnih mest iz 2. in 3. točke teh pogojev je dovoljeno s soglasjem lastnika oziroma upravljavca reklamnih tabel, stavb, drugih objektov ali zemljišč.
Za nameščanje plakatov iz prejšnjega odstavka ni dovoljeno predpisovati posebnega dovoljenja in zaračunavati komunalne takse.
Za postavitev transparentov, za katere so zaradi njihove lokacije ali tehničnih zahtev, potrebna dodatna soglasja ali dovoljenja, mora podati soglasje ali dovoljenje tudi zato pristojni organ.
6.
Organizatorji volilne kampanje morajo sami določiti odgovorno osebo za plakatiranje in odstranitev plakatov ter o tem pisno obvestiti občinsko upravo (komunalnega nadzornika) najkasneje do 18. avgusta 2008.
7.
Plakatiranje v nobenem primeru ni dovoljeno na zgradbah volišč, dvorišč volišč in določenem prostoru okrog zgradb volišč.
8.
Razpored postavitve plakatov na panojih se določi z žrebom. Vsakemu organizatorju volilne kampanje pripada za plakatiranje na panojih eno plakatno mesto dimenzije 70 cm x 100 cm.
V žreb se vključijo organizatorji volilne kampanje, ki so na občino dostavili pisno zahtevo za plakatiranje v času volilne kampanje do vključno 18. avgusta 2008 do 15. ure. Javno žrebanje plakatnih mest bo 19. avgusta 2008 ob 9. uri v prostorih Občine Sežana, Partizanska cesta 4, Sežana.
9.
V primeru, da ostane posamezno plakatno mesto nezasedeno, se nameni za plakatiranje za potrebe organizatorjev volilne kampanje, ki oddajo zahtevo za plakatiranje po izvedbi žrebanja. Plakatno mesto se dodeli po vrstnem redu prispele vloge. Občina zagotavlja plakatiranje na panojih samo do popolnitve vseh plakatnih mest.
Št. 041-3/2008
Sežana, dne 15. julija 2008
Po pooblastilu župana Davorina Terčona
št. 020-2/2007-6 z dne 14. 7. 2008
 
Podžupan
Občine Sežana
mag. Božo Marinac l.r.