Uradni list

Številka 76
Uradni list RS, št. 76/2008 z dne 25. 7. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 76/2008 z dne 25. 7. 2008

Kazalo

3381. Pogoji za plakatiranje med volilno oziroma referendumsko kampanjo na območju Občine Beltinci, stran 10951.

Na podlagi 8. člena Zakona o volilni kampanji in referendumski kampanji (Uradni list RS, št. 41/07), 21. člena Odloka o oglaševanju v Občini Beltinci (Uradni list RS, št. 78/98) in 16. člena Statuta Občine Beltinci (Uradni list RS, št. 46/00, 118/00, 67/01, 11/03 in 46/06) je Občinski svet Občine Beltinci na 15. redni seji dne 15. 7. 2008 sprejel
P O G O J E
za plakatiranje med volilno oziroma referendumsko kampanjo na območju Občine Beltinci
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S temi pogoji je določeno plakatiranje in postavljanje panojev, transparentov in stojnic, ki se uporabljajo v času volilne oziroma referendumske kampanje na območju Občine Beltinci (v nadaljevanju: občina).
II. OBJEKTI IN PRAVILA PLAKATIRANJA
2. člen
1. Objekti, s pomočjo katerih se lahko izvaja volilna in referendumska kampanja na območju občine, so:
– stalna plakatna mesta,
– panoji, jumbo panoji,
– transparenti,
– manjši, prosto stoječi panoji,
– stojnice.
2. Dimenzije objektov za oglaševanje so:
– pano (4 x 2 m) brez konstrukcije,
– jumbo pano (5,1 x 2,4 m), (4 x 3 m) s konstrukcijo,
– transparent (širina ceste x maksimalno 1,5 m – višina),
– prosto stoječi pano (2 x 1,5 m) – lahko večstranski,
– stojnica (2 x 1 m).
3. Razdalja med posameznimi objekti za oglaševanje so:
– med dvema ali več panoji je minimalna razdalja 15 m,
– med dvema ali več transparentoma je minimalna razdalja 50 m,
– med dvema ali več prosto stoječimi panoji je minimalna razdalja 5 m,
– med dvema stojnicama je minimalna razdalja 5 m.
III. NAČIN PLAKATIRANJA
3. člen
1. Posamezni organizator volilne oziroma referendumske kampanje lahko ima na območju občine postavljenih največ:
– 18 panojev, od tega 4 v Beltincih in po 2 v ostalih KS – naseljih občine,
– 3 prosto stoječe prenosne panoje v vsakem naselju v občini,
– 1 stojnico v posameznem naselju,
– 1 transparent v posameznem naselju,
– 1 jumbo pano v vsakem naselju v občini.
2. Postavitev in odstranitev objektov volilne oziroma referendumske kampanje, razen že obstoječih objektov za plakatiranje, izvede organizator volilne in referendumske kampanje na lastne stroške, enako velja tudi za plakatiranje.
3. Na obstoječih in novih plakatnih mestih v lasti Občine Beltinci oziroma krajevnih skupnosti v občini bo izvajala plakatiranje Komuna, javno komunalno podjetje Beltinci d.o.o., Mladinska 2, 9231 Beltinci (v nadaljevanju: Komuna. Beltinci d.o.o).
4. Ceno stroškov za izvedbo plakatiranja (namestitev in odstranitev plakatov) vsakokrat določi Nadzorni svet Komune Beltinci d.o.o. V času sprejema teh pogojev znaša cena plakatiranja 50,00 EUR – za namestitev in odstranitev plakatov (za 1 organizatorja – za vsa za volilno oziroma referendumsko kampanjo razpoložljiva plakatna mesta v občini; dokazilo o plačilu teh stroškov je potrebno predložiti pred izvedbo plakatiranja).
5. Organizator volilne oziroma referendumske kampanje mora dostaviti plakate podjetju Komuna d.o.o. Beltinci, ki bo plakatiranje izvršilo v roku enega dneva od prevzema plakatov, in bo tudi izvrševalo kontrolo in zamenjavo plakatov (strgani ...) na obstoječih plakatnih mestih.
6. Plakatiranje se bo izvajalo po vrstnem redu, kot bodo prevzeti plakati od organizatorjev volilne oziroma referendumske kampanje.
7. Na vsakem obstoječem objektu za plakatiranje se lahko nalepi največ 1 plakat enega organizatorja volilne oziroma referendumske kampanje.
8. Prelepljanje plakatov ali uničevanje plakatov drugih organizatorjev volilne in referendumske kampanje je prepovedano.
IV. POTREBNA DOVOLJENJA IN SOGLASJA
4. člen
Za postavitev novih objektov za plakatiranje morajo organizatorji volilne oziroma referendumske kampanje pridobiti dovoljenje od občinske uprave občine.
Vloga za pridobitev dovoljenja vsebuje:
– soglasje lastnika zemljišča na katerem bo objekt za plakatiranje stal,
– mapno kopijo z vrisano mikro lokacijo objekta za plakatiranje,
– v primerih, ko se vloga nanaša na javne površine oziroma zemljišča, ki so last občine, ni potrebno prilagati soglasja lastnika zemljišča.
Pri izbiri lokacije ima prednost tisti, ki je prej oddal popolno vlogo. Oglaševanje je dovoljeno izključno na tistih mestih, za katere je izdala dovoljenje občinska uprava občine ter na obstoječih oglasnih mestih.
5. člen
1. Vsi objekti iz 3. člena, ki so postavljeni brez dovoljenja občinske uprave občine, se odstranijo na stroške organizatorja volilne oziroma referendumske kampanje, ki jih je postavil.
2. V času predvolilnega molka je prepovedano lepiti oziroma nameščati nove plakate.
3. Po končanih volitvah oziroma referendumu so organizatorji volilne oziroma referendumske kampanje dolžni odstraniti ves volilni oziroma referendumski propagandni material in vse na novo postavljene objekte za plakatiranje v roku 15 dni, sicer to opravi s strani občine pooblaščena oseba na njihove stroške.
4. Nadzor nad izvajanjem teh pogojev za plakatiranje opravlja Komuna d.o.o. Beltinci in medobčinska inšpekcija.
5. Občina ne nosi odgovornosti za poškodbe ali prekrivanje plakatov.
6. Občina bo za plakatiranje na javnih površinah poskušala zagotoviti organizatorjem volilne oziroma referendumske kampanje čimbolj enakovredno porazdelitev plakatnih mest.
7. Sprejeti pogoji plakatiranja v času volitev oziroma referenduma se objavijo na oglasni deski občinske uprave v Beltincih, Mladinska 2, na internetni strani www.beltinci.si, obvestilo o objavi pogojev pa tudi na kabelski televiziji občine.
6. člen
Z uveljavitvijo teh pogojev se prenehajo uporabljati vsi do sedaj s strani občine izdani pogoji za plakatiranje in postavljanje panojev, transparentov in stojnic, ki se uporabljajo v času volilne in referendumske kampanje na območju Občine Beltinci.
7. člen
Ti pogoji začnejo veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-01/2008-15
Beltinci, dne 15. julija 2008
Župan
Občine Beltinci
Milan Kerman l.r.