Uradni list

Številka 76
Uradni list RS, št. 76/2008 z dne 25. 7. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 76/2008 z dne 25. 7. 2008

Kazalo

3407. Pravilnik o postopkih in merilih za sofinanciranje programov na področju socialnega varstva v Občini Litija, stran 11002.

Na podlagi 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2) in 16. člena Statuta Občine Litija (Uradni list RS, št. 18/04, 33/06 in 139/06) je Občinski svet Občine Litija na 19. redni seji dne 10. 7. 2008 sprejel
P R A V I L N I K
o postopkih in merilih za sofinanciranje programov na področju socialnega varstva v Občini Litija
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(namen)
Ta pravilnik določa vrsto in obseg programov na področju socialnega varstva, ki so v javnem interesu in ki se bodo pod določenimi pogoji sofinancirali iz sredstev proračuna Občine Litija, postopke, pogoje in merila za sofinanciranje izbranih programov ter izbor izvajalcev za izvedbo programov.
Pravilnik posebej določa financiranje programov Območnega združenja Rdečega križa Litija.
Denarne pomoči posameznikom in drugim prejemnikom proračunskih sredstev za sofinanciranje programov in projektov, ki niso predmet tega pravilnika, občina posebej opredeli v drugih aktih.
2. člen
(sredstva)
Sredstva za sofinanciranje programov, ki so predmet tega pravilnika, se zagotavljajo iz proračuna Občine Litija.
II. LETNI PROGRAM SOCIALNEGA VARSTVA
3. člen
(letni program)
Letni program socialnega varstva v občini Litija je temeljni programski in izvedbeni dokument, ki predstavlja prioritete občinske politike za razvoj socialnega varstva ob upoštevanju razpoložljivih sredstev v proračunu občine. Z njim se določijo vrsta in obseg programov socialnega varstva ter višina sredstev, potrebna za njihovo uresničevanje.
Letni program socialnega varstva sprejme Občinski svet Občine Litija.
Predlog letnega programa socialnega varstva za posamezno proračunsko leto pripravi občinska uprava, občina pa lahko za to pooblasti tudi zavod, pristojen za izvajanje socialno varstvene dejavnosti na območju Občine Litija. Župan lahko za pripravo predloga letnega programa socialnega varstva imenuje ali pooblasti tudi komisijo, sestavljeno iz delavcev in strokovnjakov predmetnega področja. Predlog letnega programa socialnega varstva se najmanj 20 dni pred obravnavo na občinskem svetu javno objavi vsaj v enem lokalnem mediju ali na občinskem spletnem naslovu.
Sprejet letni program socialnega varstva na Občinskem svetu predstavlja podlago za javni razpis za izbiro izvajalcev letnih programov socialnega varstva, pri čemer se ne upoštevajo tisti programi, ki jih je občina dolžna zagotavljati že po sami veljavni zakonodaji na področju dela, družine in socialnih zadev.
4. člen
(programi socialnega varstva)
Programi socialnega varstva, ki so predmet tega pravilnika, obsegajo programe za posebno ranljive skupine prebivalstva, pri katerih so krizne življenjske situacije pogostejše in bolj tvegane ter podporo tistim skupinam prebivalstva, ki v določenih situacijah potrebujejo posebno skrb.
Za uresničevanje javnega interesa na področju socialnega varstva v občini Litija se z letnim programom zagotavljajo javna sredstva za sofinanciranje stroškov izvajanja programov po naslednjih programskih sklopih:
1. PROGRAMI NA PODROČJU HUMANITARNE DEJAVNOSTI, kot so:
– programi, ki omogočajo vključitev v skupnost osebam z dolgotrajnimi težavami v duševnem zdravju in drugi programi na področju ohranjanja in varovanja psihofizičnega zdravja,
– programi, ki omogočajo neodvisno življenje invalidov in drugi programi pomoči invalidom,
– programi, namenjeni odpravljanju socialnih stisk ter pomoči socialno ogroženim posameznikom in družinam,
– programi, ki omogočajo neodvisno življenje osebam s posebnimi potrebami ter drugi programi pomoči osebam s posebnimi potrebami,
– programi svetovanja, pomoči in samopomoči za preprečevanje socialne izključenosti,
– programi za kronične bolnike, ki s svojo dejavnostjo skrbijo za enakopravno vključevanje kroničnih bolnikov v življenje z zdravimi, za ohranjanje in izboljšanje kakovosti življenja ter preprečevanje napredovanja bolezni v invalidnost
– in drugi programi, ki so predlagani v letnem programu na podlagi analize in potreb.
2. PROGRAMI ZA DELO Z ZASVOJENIMI, kot so:
– programi za spodbujanje aktivnega odnosa ljudi do sebe in svojega zdravja,
– programi dela z zasvojenimi (informiranje, podpora, svetovanje, rehabilitacija),
– programi, namenjeni osveščanju in zmanjševanju vpliva dejavnikov tveganja ter preprečevanju zasvojenosti,
– projekti in programi za predstavitev analize stanj s področja drog in drugih oblik zasvojenosti različnim potencialnim uporabnikom v lokalni skupnosti
– in drugi programi, ki so predlagani v letnem programu na podlagi analize in potreb.
3. PREVENTIVNI PROGRAMI, kot so:
– programi medgeneracijskih in drugih skupin za samopomoč ter drugi programi, ki v bivalnem okolju skrbijo za zmanjšanje socialne izključenosti in programi za pomoč starejšim (zagovorništvo) v upravnih zadevah,
– programi za ogrožene skupine otrok in mladostnikov,
– programi za preprečevanje nasilja v družinah,
– programi za usposabljanje in razvoj mreže prostovoljcev in razvijanje solidarnosti,
– programi za družine
– in drugi programi, ki so predlagani v letnem programu na podlagi analize in potreb.
4. PROGRAMI DRUŠTEV UPOKOJENCEV, kot so:
– programi obiskov in obdaritve starejših občanov ob novem letu,
– programi medgeneracijskih in drugih skupin za samopomoč in druge programe, ki v bivalnem okolju skrbijo za zmanjšanje socialne izključenosti starostnikov,
– druge programe, ki so predlagani v letnem programu na podlagi analize in potreb.
5. PROGRAMI, KI SO V POSEBNEM INTERESU OBČINE LITIJA so naslednji:
– letovanje zdravstveno in socialno ogroženih otrok med poletnimi počitnicami,
– obnova opreme in investicijsko vzdrževanje objektov in prostorov, ki jih uporabljajo izvajalci za izvajanje programov na področju socialnega varstva,
– drugi programi, ki jih za takšne na podlagi analiziranih potreb in izraženih socialnih težav v letnem programu socialnega varstva določi občinski svet za vsako leto posebej.
5. člen
(izvajalci letnega programa)
Po tem pravilniku bodo sofinancirani programi socialnega varstva, ki izhajajo iz letnega programa socialnega varstva, in jih lahko izvajajo naslednji izvajalci:
– javni socialno varstveni zavodi,
– dobrodelne organizacije kot prostovoljne in neprofitne organizacije, ki jih z namenom, da bi reševale socialne stiske in težave občanov občine Litija, ustanovijo posamezniki v skladu z zakonom ali verske skupnosti,
– humanitarne organizacije, ustanove in druge fizične ali pravne osebe ter verske skupnosti, registrirane za opravljanje dejavnosti na področju socialnega varstva,
– organizacije za samopomoč, kot prostovoljne in neprofitne organizacije, ki jih v skladu z zakonom ustanovijo posamezniki z namenom skupnega reševanja socialnih potreb občanov,
– invalidske organizacije, kot prostovoljne in neprofitne organizacije, ki jih ustanovijo invalidi ali drugi posamezniki v skladu z zakonom, in ki izvajajo posebne socialne programe in storitve, utemeljene na značilnostih invalidnosti po posameznih funkcionalnih okvarah, ki ogrožajo socialni položaj invalidov – občanov Občine Litija,
– druga društva, javni in zasebni zavodi, ustanove in zasebniki, ki izvajajo programe v javnem interesu Občine Litija na področju socialnega ali zdravstvenega varstva in so registrirani za opravljanje dejavnosti na področju socialnega ali zdravstvenega varstva, kar dokazujejo z ustrezno klasifikacijsko šifro po Uredbi o standardni klasifikaciji dejavnosti. V primeru, da nimajo ustrezne šifre podrazreda, pa priložijo ustanovitveni akt oziroma statut, iz katerega je razvidno, da je njihova osnovna dejavnost izvajanje programov na področju socialnega ali zdravstvenega varstva.
Izvajalci letnega programa socialnega varstva so lahko tudi društva in zveze društev upokojencev.
6. člen
(pogoji)
Izvajalci programov, ki se bodo javili na javni razpis občine za sofinanciranje programov iz 4. člena tega pravilnika, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– imajo sedež ali podružnico v Občini Litija oziroma ne glede na sedež, če je program zastavljen tako, da aktivno vključuje občane Občine Litija (velja izključno za invalidske in dobrodelne organizacije, ki so zasnovane tako, da združujejo člane na področju dveh ali več občin, regije ali države, pri čemer se kot dokazilo upošteva število članov iz občine in plačana članarina, če so jo le-ti dolžni plačati). Javni zavodi se lahko javijo na javni razpis za pridobitev sredstev za programe, ki so predmet tega pravilnika samo, če imajo sedež zavoda na območju Občine Litija.
– so ustrezno registrirani, tako da imajo dejavnost socialnega ali zdravstvenega varstva opredeljeno v ustanovitvenih aktih,
– da na področju izvajanja programov in projektov, ki so predmet tega pravilnika, delujejo že najmanj eno leto pred objavo javnega razpisa,
– imajo urejeno evidenco o članstvu in ostalo dokumentacijo v skladu z veljavno zakonodajo,
– imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za uresničevanje načrtovanih programov,
– prijavljajo program socialnega varstva ali projekt, ki je predmet javnega razpisa,
– imajo izdelano finančno konstrukcijo programa, iz katere so razvidni prihodki in odhodki za izvedbo programa, delež lastnih sredstev, delež uporabnikov in sredstva, pridobljena iz drugih virov (občinski proračun, sponzorstva, donatorstva, prostovoljno delo, državni proračun …),
– da je iz njihovih finančnih poročil za preteklo leto razvidno, da so za realizacijo programa v preteklem letu zagotovili vsaj 10% lastnih ali neproračunskih sredstev.
Za pridobitev sredstev iz naslova obnove opreme in investicijskega vzdrževanja objektov in prostorov, ki se uporabljajo za izvajanje programov in projektov na področju socialnega varstva, so lahko prijavijo humanitarne in invalidske organizacije, organizacije za samopomoč in društva upokojencev ob pogoju, da imajo sedež v Občini Litija ter izvajajo programe v javnem interesu na področju socialnega varstva ali programe za izboljšanje kvalitete življenja občanov Občine Litija, določene v letnem programu socialnega varstva v Občini Litija. Prijavitelj mora izkazati (so)lastništvo teh objektov ali prostorov oziroma predložiti ustrezno pogodbo o upravljanju takih prostorov na podlagi sprejetega ustreznega občinskega akta.
Izvajalci lahko v posameznem vsebinskem sklopu razpisa socialno varstvenih programov prijavijo največ pet različnih programov naenkrat, katere pa lahko strokovna komisija, imenovana s strani župana za vodenje postopka razpisa, po svoji presoji tudi združi, če meni, da je to smotrno in da se programi po vsebini ali uporabnikih prekrivajo. Odstopanje od tega števila je možno samo za programe, ki so v posebnem interesu Občine Litija.
III. POSTOPEK IZBIRE IZVAJALCEV LETNEGA PROGRAMA SOCIALNEGA VARSTVA
7. člen
(sklep o začetku postopka)
Občina Litija prične s postopkom javnega razpisa za dodelitev sredstev za sofinanciranje programov, ki so predmet tega pravilnika, po sprejetju letnega programa socialnega varstva za tekoče leto ter po zagotovitvi sredstev v proračunu občine za ta namen.
Ob izpolnjevanju pogojev iz prejšnjega odstavka tega člena župan izda sklep o začetku postopka javnega razpisa.
8. člen
(strokovna komisija)
Postopek izbire izvajalcev programov ter dodelitve sredstev za sofinanciranje programov vodi najmanj tričlanska strokovna komisija, ki jo s pisno odločbo imenuje župan Občine Litija. Člani komisije ne morejo biti predsedniki ali zakoniti zastopniki izvajalcev programov, ki kandidirajo na sredstva javnega razpisa po tem pravilniku, za kar mora član podati pisno izjavo. Komisija se imenuje za vsak javni razpis posebej.
Komisija je pristojna za:
– pripravo razpisne dokumentacije,
– vodenje potrebnih postopkov razpisa (odpiranje vlog, pregled popolnosti vlog in ali so vloge vložili upravičeni predlagatelji ter ocenjevanje vlog na podlagi v razpisu objavljenih kriterijev in meril),
– pripravo predloga izvajalcev programov socialnega varstva, izbora njihovih programov, višino sofinanciranja in za obrazložitev razlogov za predlagano odobritev ali zavrnitev posameznega programa,
– obravnavo izjav izvajalcev glede posredovanega obvestila občinske uprave o predlaganem izboru programov za sofinanciranje,
– izdelavo končnega predloga sofinanciranja programov, ki vključuje dosežene točke, pisno utemeljitev in predlog komisije o višini sofinanciranja programa z upoštevanjem izjave predlagatelja.
Seje sklicuje in vodi predsednik komisije, ki ga v odločbi o imenovanju komisije določi župan.
Na sejah komisije se piše zapisnik. Administrativno in tehnično pomoč komisiji zagotavlja občinska uprava.
9. člen
(objava javnega razpisa)
Javni razpis za dodelitev sredstev za sofinanciranje programov, ki so predmet tega pravilnika, se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije ali v javnem mediju, ki izhaja oziroma deluje na območju Občine Litija, in na spletni strani Občine Litija.
Razpisni rok se časovno prilagodi postopku priprave in sprejemanja občinskega proračuna ter letnega programa socialnega varstva, vendar za oddajo predlogov izvajalcev ne sme biti krajši od 30 dni.
10. člen
(vsebina objave javnega razpisa)
Objava javnega razpisa mora vsebovati zlasti:
– navedbo naročnika (naziv, sedež),
– pravno podlago za izvedbo javnega razpisa,
– predmet javnega razpisa,
– navedbo izvajalcev in pogoje, ki jih morajo izpolnjevati, da se lahko prijavijo na javni razpis,
– okvirno višino sredstev, ki so na razpolago za predmet javnega razpisa,
– navedbo meril in kriterijev, s pomočjo katerih se med tistimi, ki izpolnjujejo pogoje, izberejo prejemniki proračunskih sredstev,
– določitev obdobja, v katerem morajo biti dodeljena sredstva porabljena,
– kraj, čas in osebo, pri kateri lahko zainteresirani dobijo informacije in dvignejo razpisno dokumentacijo,
– rok, do katerega morajo biti predložene vloge za dodelitev sredstev,
– način dostave vloge,
– datum odpiranja vlog,
– rok, v katerem bodo predlagatelji obveščeni o izidu javnega razpisa.
11. člen
(razpisna dokumentacija)
V času javnega razpisa mora biti razpisna dokumentacija dosegljiva vsem zainteresiranim na spletni strani občine in na sedežu Občine Litija.
V razpisni dokumentaciji morajo biti navedeni vsi potrebni podatki, ki bodo izvajalcu omogočili izdelati popolno vlogo za dodelitev sredstev.
Razpisna dokumentacija vsebuje:
– besedilo objave javnega razpisa,
– ta pravilnik,
– sprejeti letni program socialnega varstva za tekoče koledarsko leto,
– vzorec pogodbe o sofinanciranju programa,
– navedbo potrebnih dokumentov, ki jih mora izvajalec predložiti kot dokazilo, da izpolnjuje pogoje za kandidiranje in da je upravičen do sredstev,
– navedbo o tem, kdo odloči o dodelitvi sredstev in kdo o pritožbi zoper odločitev.
Komisija je dolžna pred odločitvijo o objavi javnega razpisa v zapisniku oceniti ali je vsebina razpisne dokumentacije pripravljena tako, da je možno pričakovati uspešen javni razpis.
12. člen
(vloga)
Vloga izvajalca, ki se prijavlja na javni razpis, mora biti predložena v zaprti kuverti in biti označena z oznako »Ne odpiraj – vloga na javni razpis za sofinanciranje programov socialnega varstva za leto »navedba letnice«.
Vloga mora biti dostavljena v roku, ki je določen v objavi javnega razpisa.
13. člen
(odpiranje prejetih vlog)
Odpiranje prejetih vlog na javni razpis vodi komisija in se izvede v roku, ki je določen v razpisu. Odpiranje vlog ni javno. Odpirajo se samo v roku dostavljene, pravilno izpolnjene in označene kuverte, in sicer po vrstnem redu, kot so bile predložene.
O odpiranju vlog mora komisija voditi zapisnik, ki vsebuje predvsem:
– naslov, prostor in čas odpiranja dospelih vlog,
– predmet javnega razpisa,
– imena navzočih članov komisije,
– imena oziroma nazive vlagateljev vlog po vrstnem redu odpiranja vlog,
– ugotovitve o popolnosti vlog,
– navedbo tistih vlagateljev, ki niso dostavili popolne vloge.
Komisija pri odpiranju vlog ugotavlja popolnost vlog in ali so bile vloge vložene s strani upravičenega predlagatelja.
Popolnost vlog se ugotavlja na podlagi tega, ali so bili predloženi vsi zahtevani dokumenti in podatki, navedeni v javnem razpisu. Vlagatelj, za katerega vlogo se ugotovi, da ni popolna, se pozove, da v roku 8 dni od prejema pisnega poziva za dopolnitev, svojo vlogo dopolni.
Vloge so vložene s strani upravičenega predlagatelja v primeru, da le-ta izpolnjuje pogoje, določene v objavi razpisa, kar se ugotavlja na osnovi obveznih dokazil in vloge predlagatelja. V primeru, da vlogo ni vložil upravičeni predlagatelj, župan takšno vlogo s sklepom zavrže.
Zapisnik o odpiranju vlog podpišejo predsednik in prisotni člani komisije.
14. člen
(zavržene vloge)
Nepopolne vloge, ki jih vlagatelj v roku iz četrtega odstavka prejšnjega člena ne dopolni, komisija ne bo obravnavala, in se s sklepom župana zavržejo. Prav tako se zavržejo vse vloge, ki bodo na naslov Občine Litija prispele nepravočasno ali bile vložene kot nepravilno opremljene.
15. člen
(pregled in ocenjevanje vlog)
Komisija opravi strokovni pregled popolnih vlog ter jih oceni na podlagi kriterijev in meril, ki izhajajo iz tega pravilnika in so bila navedena v razpisni dokumentaciji. Komisija mora o pregledu popolnih vlog in o njihovem ocenjevanju voditi zapisnik.
Na podlagi ocene vlog komisija pripravi predlog izvajalcev programov socialnega varstva (v nadaljevanju: prejemnikov proračunskih sredstev) in višino sredstev sofinanciranja za posamezen program. Predlog podpišejo predsednik in člani komisije.
16. člen
(obvestilo o izboru)
Pripravljen predlog o izboru programov, ki so na podlagi tega pravilnika in letnega programa socialnega varstva lahko upravičeni do sofinanciranja iz proračunskih sredstev Občine Litija, komisija predloži direktorju občinske uprave, ki pošlje obvestilo o predlogu komisije vsem predlagateljem na javnem razpisu ter jih pozove, da v roku 8 dni podajo izjavo o strinjanju ali nestrinjanju glede predloga o izboru programov in višini njihovega sofinanciranja.
V izjavi predlagatelji izjavijo ali se s predlogom strinjajo ali ne. V primeru, da se s predlogom ne strinjajo, v izjavi natančno opredelijo razloge, zaradi katerih se ne strinjajo. Predmet nestrinjanja ne morejo biti postavljeni kriteriji in merila za ocenjevanje vloge.
Za predlagatelje, kateri podpisane izjave ne bodo vrnili v roku 8 dni za podajo izjave, se bo smatra, da se s predlogom strinjajo.
17. člen
(obravnava izjav predlagateljev)
Komisija po prejemu izjav predlagateljev pripravi dokončen predlog o izboru programov in višini sofinanciranja in ga posreduje županu.
18. člen
(izdaja odločb)
Župan na podlagi končnega poročila komisije izda o vseh ustreznih vlogah iz istega programskega sklopa javnega razpisa odločbo o izboru in sofinanciranju programov, s katero odloči, katere programe se sprejme v sofinanciranje ter v kakšnem deležu in katerih se ne sofinancira.
Na izdano odločbo župana iz prejšnjega odstavka tega člena pritožba ni možna, možen pa je upravni spor v roku 30 dni od prejema odločbe.
Upravni spor ne zadrži nadaljnje izvedbe postopkov javnega razpisa, občina pa ima možnost da do rešitve spora zadrži del sredstev, ki so predmet javnega razpisa.
IV. SKLENITEV POGODBE S PREJEMNIKI PRORAČUNSKIH SREDSTEV
19. člen
(pogodba)
Na podlagi izdanih odločb o izboru in sofinanciranju programov se z izvajalci izbranih programov sklene pogodba o sofinanciranju.
Obvezne sestavine pogodbe so:
– naziv in naslov prejemnika proračunskih sredstev,
– namen, za katerega so sredstva dodeljena,
– višina dodeljenih sredstev,
– terminski plan porabe sredstev,
– način nadzora nad namensko porabo sredstev, pri čemer se določi:
• možnost, da občinska uprava ali drug pristojni organ kadarkoli preverja namensko porabo sredstev,
• dostavo poročila o izvedenem programu in izjave o namenski porabi sredstev s strani prejemnika proračunskih sredstev,
• določilo, da mora izvajalec ob ugotovitvi nenamenske porabe sredstev le-ta vrniti v proračun skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva prejema sredstev,
– druge medsebojne pravice in obveznosti.
V. SPREMLJANJE NAMENSKE PORABE SREDSTEV IN IZVAJANJA LETNEGA PROGRAMA
20. člen
(spremljanje namenske porabe sredstev)
Občina Litija spremlja namensko porabo sredstev, pričakovane dosežke in izvajanje letnega programa:
– z dokazili, ki jih mora izvajalec predložiti o porabi sredstev, pridobljenih na podlagi javnega razpisa,
– z možnostjo, da kadarkoli preveri namensko porabo sredstev,
– s poročili o poteku izvajanja letnega programa in izjavi o namenski porabi sredstev.
21. člen
(vrsta stroškov sofinanciranja)
Sredstva, ki se razdelijo na podlagi tega pravilnika,so namenjeni sofinanciranju:
1. stroškov izvedbe programov in projektov (programski stroški),
2. stroškov delovanja izvajalcev (neprogramski stroški),
3. stroški obnavljanja opreme in investicijskega vzdrževanja prostorov oziroma objektov v (so)lasti ali v upravljanju izvajalca programov.
Programski stroški so stroški dela in materialni stroški, vezani na izvajanje programa, kamor sodijo: stroški vseh oblik dela, stroški dodatnega usposabljanja, stroški supervizije za strokovne delavce, materialni stroški in nagrade v zvezi z delom prostovoljcev, strokovnega gradiva za izvedbo programa, stroškov najema in uporabe objekta za izvedbo programa, v kolikor izvajalec ni lastnik objekta, didaktični stroški za udeležence programa, stroški administracije v zvezi z izvedbo programa, stroški prehrane udeležencev in izvajalcev programa, če se program izvaja nad 8 ur neprekinjeno.
Neprogramski stroški so stroški najemnine v javnih objektih in se zagotavljajo samo izvajalcem s sedežem na območju Občine Litija.
Predmet sofinanciranja so tudi stroški obnove in investicijskega vzdrževanja prostorov in objektov, v katerih se vodi dejavnost izvajalca in izvajajo programi socialnega varstva v Občini Litija. Upravičeni stroški iz tega naslova se ugotavljajo na podlagi izstavljenih računov za porabljeni material, opremo, vloženo delo in davek na dodano vrednost. Izvajalec pa je dolžan v vlogi predložiti tudi dokazila, da se vodi investicija v skladu s področno zakonodajo ter da ima za načrtovano investicijo pridobljena ustrezna upravna dovoljenja.
Komisija pri pripravi predloga sofinanciranja izbora izvajalcev oziroma programov upošteva upravičenost posameznega stroška za izvajanje programov ter primerjavo višine stroškov na uporabnika med posameznimi istovrstnimi programi oziroma projekti.
VI. KRITERIJI IN MERILA ZA VREDNOTENJE PROGRAMOV IN PROJEKTOV
22. člen
(kriteriji in merila)
Kriteriji in merila za ocenjevanje vlog izvajalcev letnega programa socialnega varstva, vsebujejo:
1. splošne kriterije in merila, ki so za vse prijavitelje enaka,
2. dodatne kriterije in merila, ki so opredeljena po posameznih vsebinskih sklopih programov,
3. posebna merila za sofinanciranje programov izvajalcev, ki nimajo sedeža ali sedeža enote v Občini Litija,
4. merila za sofinanciranje obnavljanja opreme in investicijskega vzdrževanja objektov in prostorov.
Višina sofinanciranja posameznih programov se izračuna na podlagi točkovnega sistema iz tega pravilnika. Odvisna je od števila točk ter predvidenih odhodkov posameznega programa in ne more presegati 75% predvidenih odhodkov. Preostali del do celotnih stroškov programa pa mora izvajalec zagotoviti sam ali jih pridobiti iz drugih virov. Izjema so nekateri programi, ki so v posebnem interesu Občine Litija in so posebej opredeljeni v letnem programu socialnega varstva in tem pravilniku.
Vloge izvajalcev se ocenjujejo po sklopih, navedenih v 3. člen u tega pravilnika z vrednotenjem po splošnih, dodatnih in posebnih merilih.
Vloge izvajalcev, ki se prijavljajo na javni razpis za pridobitev sredstev za sofinanciranje obnove opreme in investicijskega vzdrževanja objektov in prostorov se za upravičence, ki izpolnjujejo osnovne pogoje, vrednotijo le po merilih za sofinanciranje obnavljanja opreme in investicijskega vzdrževanja objektov in prostorov.
23. člen
(splošni kriteriji in merila)
1. Pri vrednotenju programov se upoštevajo naslednji splošni kriteriji in merila:
1.1. izvedljivost predloženega programa
1.2. sodelovanje uporabnikov in prostovoljcev v programu
1.3. finančna konstrukcija programa
1.4. program je v posebnem interesu občine Litija
1.1. izvedljivost predloženega programa (program ima postavljene jasne cilje, ki izhajajo iz potreb svojih članov in drugih uporabnikov, uresničitev cilja je mogoče izmeriti, metode dela so jasno opredeljene in omogočajo doseganje ciljev, uporabniki programa so jasno opredeljeni)
1.1.1. jasno zastavljeni cilji programa
– cilji so razvidni, jasno opredeljeni in merljivi  10 točk
– cilji so razvidni deloma, pomanjkljivo določeni   5 točk
– cilji niso razvidni                 0 točk
1.1.2. strokovna utemeljenost programa
– vsebinsko dobro pripravljen program,
 ki temelji na analizah preteklega stanja,
 in podatkih sedanjega stanja ter oceni
 prihodnjih potreb                  5 točk
– vsebinsko zadovoljivo pripravljen program
 – deloma razvidni podatki             3 točke
– vsebinsko pomanjkljivo pripravljen program     1 točka
1.1.3. čas izvajanja programa kot število ur vključenosti posameznega uporabnika na letnem nivoju:
– do 20 ur, strjeno izvajanje vsaj 3 mesece
 in večkrat tedensko                2 točki
– od 21 do 50 ur, redno mesečno ali 1-krat
 tedensko po 1 uro                 4 točke
– od 51 do 80 ur, redno mesečno ali 1-2-krat
 tedensko po 1 uro                  6 točk
– 81 ur letno in več, redno mesečno ali več
 kot 3 – krat tedensko               10 točk
1.1.4. odgovorni nosilec ima ustrezno izobrazbo in izkušnje
– izvajalec izpolnjuje pogoje – ustrezna izobrazba
 in vsaj 5 let izkušenj               10 točk
– izvajalec ima ustrezno izobrazbo in nima
 izkušenj                      6 točk
– izvajalec ima potrebne izkušnje in nima
 ustrezne izobrazbe                 5 točk
– izvajalec ne izpolnjuje nobenega pogoja
 (nima izobrazbe, nima izkušenj)           0 točk
1.1.5. reference izvajalca (čas uspešnega izvajanja programa)
– program se izvaja že več kot 5 let
 neprekinjeno (vsako leto)              5 točk
– program se izvaja več kot 3 leta          3 točke
– program se je začel izvajati preteklo leto     1 točka
– program se bo izvajal prvič             0 točk
1.2. sodelovanje uporabnikov in prostovoljcev v programu (program temelji na principu samopomoči in samoorganizacije, izvajalci programi so pretežno prostovoljci)
1.2.1. program omogoča uporabnikom samostojnejše in neodvisnejše življenje v okolju
– program omogoča v celoti              5 točk
– program omogoča le deloma             3 točke
– program ne omogoča                 0 točk
1.2.2. program se izvaja samo za člane oziroma je namenjen tudi širši okolici
– program se izvaja tudi za širšo okolico      10 točk
– program se izvaja samo za člane društva       5 točk
1.2.3. vključevanje prostovoljcev v izvajanje programa – za prostovoljca se šteje oseba, ki na letnem nivoju opravi več kot 40 ur prostovoljnega dela
1.2.3.1. število ur prostovoljnega dela na prostovoljca pri izvajalcu na letnem nivoju
– več kot 81 ur prostovoljnega dela letno       5 točk
– od 41 – 80 ur prostovoljnega dela letno      3 točke
– manj kot 40 ur prostovoljnega dela letno      1 točka
1.2.3.2. število vključenih prostovoljcev pri izvajalcu (z medsebojno pogodbo in določenimi nalogami, obveznostmi in odgovornostmi)
– vključenih 6 in več prostovoljcev          5 točk
– vključenih od 2 – 5 prostovoljcev         3 točke
– vključen 1 prostovoljec              1 točka
– prostovoljci niso vključeni             0 točk
1.2.4. uporabniki programa aktivno sodelujejo pri načrtovanju, izvedbi in evalvaciji programa
DA (soodločajo, predlagajo spremembe,
izboljšave)                      5 točk
DELOMA (v okviru društva in članov)         1 točka
NE                          0 točk
1.2.5. program prispeva k ozaveščanju in seznanjanju širše okolice o težavah, s katerimi se srečuje posamezna izključena skupina prebivalstva, kamor sodi tudi izdajanje glasila oziroma drugega propagandnega materiala
– program izpolnjuje v celoti ta pogoj
 – mesečno glasilo oziroma obvestilo         5 točk
– program izpolnjuje pogoj le deloma
 – 1-krat letno glasilo ali obvestilo        3 točke
– program ne izpolnjuje tega pogoja          0 točk
1.2.6. program prispeva k boljši kakovosti življenja uporabnikov programa na področju občine (uporabnik se ponovno vključuje v osnovne socialne skupine, učenje socialnih veščin, razreševanje osebnih stisk, aktiven in zdrav način preživljanja prostega časa, rehabilitacija v normalno življenje in delo, izkustveno učenje, izboljšanje socialnega statusa uporabnikov)
– program v celoti izpolnjuje ta pogoj        5 točk
– program le deloma izpolnjuje ta pogoj       3 točke
– ne izpolnjuje pogoja                0 točk
1.3. finančna konstrukcija programa
1.3.1. preglednost in realnost finančne konstrukcije (program ima realno, pregledno in jasno konstrukcijo prihodkov in odhodkov)
– realna, pregledna in jasna             5 točk
– realna, pregledna in jasna le deloma        3 točke
– ni realna, pregledna in jasna            0 točk
1.3.2. višina lastnih dohodkov izvajalca v finančni konstrukciji programa
– izvajalec za program zagotavlja nad 50%
 lastnih sredstev                  10 točk
– izvajalec za program zagotavlja od 41 do
 50% lastnih sredstev                5 točk
– izvajalec za program zagotavlja od 31 do
 40% lastnih sredstev                3 točke
– izvajalec za program zagotavlja do 30%
 lastnih sredstev                  1 točka
1.3.3. ocenjeni odhodki predlaganega programa
– ocenjeni odhodki presegajo 1.000 EUR        10 točk
– ocenjeni odhodki presegajo 500 EUR         5 točk
– ocenjeni odhodki presegajo 200 EUR         1 točka
– ocenjeni odhodki ne presegajo 200 EUR        0 točk
1.4. program je v posebnem interesu občine Litija (sprejet v okviru letnega programa socialnega varstva)
DA                          20 točk
NE                          0 točk.
24. člen
(dodatni kriteriji in merila)
Dodatni kriteriji in merila se uporabljajo za ovrednotenje programov po posameznih programskih sklopih:
2.1. programi na področju humanitarne dejavnosti
2.2. programi za starejše
2.3. programi za delo z zasvojenimi
2.4. preventivni programi
2.1. Dodatni kriteriji in merila za izbor in ocenitev programov na področju humanitarne dejavnosti so naslednji:
2.1.1. izvedljivost predloženega programa
a) ciljna skupina in razlogi zanjo so jasno opredeljeni
– več kot polovica članov je invalidov
 (ima status invalida)               10 točk
– več kot polovica članov je z diagnozo
 posamezne dolgotrajne bolezni oziroma
 predstavlja katero izmed drugih izključenih
 skupin prebivalstva                10 točk
b) opredeljeno je število aktivnih udeležencev znotraj programa
– vključenih je nad 50 udeležencev          10 točk
– vključenih je od 21 do 50 udeležencev        6 točk
– vključenih je od 11 do 20 udeležencev       3 točke
– udeleženci so opredeljeni, število je manjše
od 10                        1 točka
– udeleženci niso opredeljeni             0 točk
2.2. Dodatni kriteriji in merila za izbor in ocenitev programov za starejše so naslednji:
V tem sklopu se oceni tudi programe posebnih skupin – društev in zveze društev upokojencev, ki imajo sedež v občini Litija.
2.2.1. izvedljivost predloženega programa:
a) ciljna skupina in razlogi zanjo so opredeljeni
– vsaj 90% članov spada v skupino ljudi,
 starih nad 65 let                 10 točk
– v skupino ljudi, starih nad 65 let,
 spada vsaj polovica članov             5 točk
– v skupino ljudi, starih nad 65 let,
 spada manj kot polovica članov           1 točka
b) opredeljenost aktivnih udeležencev znotraj programa
– udeleženci so jasno opredeljeni           5 točk
– udeleženci niso opredeljeni             0 točk
c) program vsebuje srečanja starostnikov s programom, ki zmanjšuje izključenost posameznih skupin prebivalstva (npr. novoletna obdaritev starostnikov nad 75 let)
DA                          10 točk
NE                          0 točk
2.3. Dodatni kriteriji in merila za programe za delo z zasvojenimi so naslednji:
2.3.1. izvedljivost predloženega programa
a) opredeljeno je število aktivnih udeležencev znotraj programa
– udeleženci so jasno opredeljeni          10 točk
– udeleženci so delno opredeljeni (pomanjkljivo)   5 točk
– udeleženci niso opredeljeni             0 točk
b) število udeležencev
– nad 20 udeležencev                 15 točk
– od 11 do 20 udeležencev              10 točk
– do 10 udeležencev                 5 točk.
25. člen
(posebna merila)
3. Posebna merila za sofinanciranje programov društev se uporabljajo za izvajalce, ki nimajo sedeža ali podružnice v Občini Litija.
Pri društvih, ki nimajo sedeža ali podružnice v Občini Litija, se pri programih, iz katerih ni razvidno, da se bodo izvajali le za občane Občine Litija, izračuna delež članov iz Občine Litija glede na vse člane izvajalca, nato pa se ta delež upošteva pri dodelitvi točk in služi za izračun sredstev sofinanciranja posameznih programov. Višina sofinanciranja programa se izračuna kot zmnožek števila točk pridobljenih iz naslova splošnih in dodatnih kriterijev za posamezne programske sklope in spodaj navedenega korekcijskega faktorja glede na delež članov iz Občine Litija.
Delež članov iz Občine Litija Korekcijski faktor
– do 1% članov iz Občine Litija             0,2
– do 2% članov iz Občine Litija             0,3
– do 5% članov iz Občine Litija             0,4
– nad 5% članov iz Občine Litija            0,5.
26. člen
(merila za sofinanciranje obnavljanja opreme in investicijskega vzdrževanja)
4. Merila za izbor in ocenitev projektov za sofinanciranje obnove opreme in investicijskega vzdrževanja objektov in prostorov so sledeča:
a) stanje obstoječih prostorov – ocena nujnosti posegov
– obstoječi prostori so nujno potrebni
 prenove – ogroženo delovanje            30 točk
– obstoječi prostori so v celoti
 neustrezni – ovirano delovanje           20 točk
– obstoječi prostori potrebujejo funkcionalno
 izboljšavo                     10 točk
b) zagotovljena sredstva iz drugih virov
– izvajalec ima zagotovljenih nad 60%
 sredstev iz drugih virov              30 točk
– izvajalec ima zagotovljenih nad 40%
 do 60% sredstev iz drugih virov          20 točk
– izvajalec ima zagotovljenih do 40%
 sredstev iz drugih virov              5 točk
c) število članov in uporabnikov prostorov/objekta, kjer se izvaja program
– do 50 članov in uporabnikov             5 točk
– od 51 do 150 članov in uporabnikov         10 točk
– nad 151 članov in uporabnikov           15 točk.
27. člen
(višina sofinanciranja)
Višina sredstev za sofinanciranje programskih sklopov iz 3. člena tega pravilnika se določi s proračunom Občine Litija in letnim programom socialnega varstva. Vrednost točke se določi na podlagi seštevka vseh ocenjenih vlog in deli z višino sredstev določenih za vsak posamezni programski sklop ter se nato pomnoži s številom točk ovrednotenega sklopa programa izvajalca.
Posamezni programi ali projekti lahko s strani Občine Litija prejmejo sredstva največ do 75% vseh predvidenih stroškov programa. Izjema so projekti obnove opreme in investicijskega vzdrževanja objektov in prostorov in programi izvajalcev, ki so kot programi v posebnem interesu občine opredeljeni v točki 4) 3. člena tega pravilnika in v sprejetem letnem programu socialnega varstva.
28. člen
(enkratno sofinanciranje programa)
Programi in projekti, za katere bodo izvajalci letnega socialno varstvenega programa prejeli sredstva iz naslova javnega razpisa na področju socialnega varstva, ne morejo biti v tekočem letu hkrati sofinancirani še iz katerega koli drugega proračunskega vira Občine Litija.
29. člen
(nenamenska poraba sredstev)
Izvajalci programov so dolžni pridobljena sredstva na javnem razpisu porabiti za izvajanje programov v skladu s tem pravilnikom in le za namene, opredeljene v pogodbi.
Če se ugotovi nenamenska poraba sredstev s strani izvajalcev programov, se sofinanciranje takoj ustavi, že prejeta sredstva pa mora izvajalec vrniti v občinski proračun skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva prejema sredstev. Če prejemnik ne vrne sredstev v določenem roku, se izvede postopek izterjave.
Izvajalec zoper katerega je uveden postopek izterjave, ne more kandidirati na sredstva naslednjega javnega razpisa Občine Litija.
30. člen
(prerazporeditev neporabljenih sredstev)
V primeru, da izvajalec določenega programa, za katerega je pridobil proračunska sredstva, ne bo izvedel v obdobju, določenem v javnem razpisu in pogodbi o sofinanciranju, mora le to pravočasno sporočiti Občini Litija. Če tega ne stori najkasneje do 30.11., se lahko ta sredstva s sklepom župana prerazporedijo za povečanje vrednosti točke iz tega programskega področja. Na podlagi sklepa župana se sklenejo tudi ustrezni aneksi k osnovnim pogodbam.
VII. SOFINANCIRANJE DEJAVNOSTI IN PROGRAMOV OBMOČNEGA ZDRUŽENJA RDEČEGA KRIŽA LITIJA
31. člen
(sofinanciranje dejavnosti in programov)
Za sofinanciranje programov Območnega združenja Rdečega križa Litija se v vsakoletnem proračunu Občine Litija zagotavljajo posebna sredstva, zato dejavnost in programi Rdečega križa niso predmet sofinanciranja po tem pravilniku.
VIII. KONČNA DOLOČBA
32. člen
(veljavnost pravilnika)
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 1. 1. 2009.
Št. 007-4/2008
Litija, dne 10. julija 2008
Župan
Občine Litija
Franci Rokavec l.r.