Uradni list

Številka 76
Uradni list RS, št. 76/2008 z dne 25. 7. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 76/2008 z dne 25. 7. 2008

Kazalo

3442. Odlok o razglasitvi enote kulturne dediščine »Šmaver pri Dobrniču – Cerkev sv. Mavricija« za kulturni spomenik lokalnega pomena, stran 11060.

Na podlagi 12. člena Zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 16/08) in 19. člena Statuta Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 50/95, 80/98 in 119/05) je Občinski svet Občine Trebnje na 16. seji dne 2. 7. 2008 sprejel
O D L O K
o razglasitvi enote kulturne dediščine »Šmaver pri Dobrniču – Cerkev sv. Mavricija« za kulturni spomenik lokalnega pomena
1. člen
Za kulturni spomenik lokalnega pomena se razglasi naslednja enota kulturne dediščine:
– Šmaver pri Dobrniču – Cerkev sv. Mavricija (EŠD: 1768), parc. št. 889/3, k.o. Korita.
Enota kulturne dediščine ima zaradi kulturnih, umetnostnih, etnoloških, zgodovinskih in drugih lastnosti poseben pomen za območje Občine Trebnje, zato se jo razglaša za kulturni spomenik lokalnega pomena.
2. člen
Opis enote kulturne dediščine, lastnosti, ki utemeljujejo razglasitev enote kulturne dediščine za kulturni spomenik lokalnega pomena, varovano območje oziroma obseg spomenika, varstveni režim in način varovanja, varstveni režim v vplivnem območju, je utemeljen v strokovnih podlagah za razglasitev, ki jih je izdelal Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna enota Novo mesto.
Vplivno območje spomenika obsega:
– parceli št. 889/1 in 889/2, k.o. Korita kot je označeno v Odloku o spremembah in dopolnitvah prostorskega dela dolgoročnega in družbenega plana Občine Trebnje za obdobje 1986–90–2000, dopolnitev 1993 (Uradni list RS, št. 35/93).
Strokovne podlage so sestavni del tega odloka, hranijo pa se pri Občini Trebnje in Zavodu za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna enota Novo mesto.
Načrt parcele z vrisanim vplivnim območjem je sestavni del tega odloka, hrani pa se pri Občini Trebnje in Zavodu za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna enota Novo mesto.
3. člen
Za vsako spremembo funkcije kulturnega spomenika ali njegovih delov in za vsak poseg v spomenik, njegove dele ali zemljišče so potrebni predhodni pisni kulturnovarstveni pogoji in na njihovi podlagi izdano kulturnovarstveno soglasje Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območne enote Novo mesto.
4. člen
Na podlagi tega odloka pristojni organ občinske uprave predlaga zaznambo nepremičnega kulturnega spomenika v zemljiško knjigo.
5. člen
Nadzor nad izvajanjem odloka opravlja ustrezni inšpektorat RS za področje kulturne dediščine.
6. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 622-3/2007
Trebnje, dne 18. julija 2008
Župan
Občine Trebnje
Alojzij Kastelic l.r.