Uradni list

Številka 76
Uradni list RS, št. 76/2008 z dne 25. 7. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 76/2008 z dne 25. 7. 2008

Kazalo

3402. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Osnovna šola Kanal, stran 10992.

Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2), 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 31/00 – ZPL, 36/00 – ZPDZC, 127/06 – ZJZP), 45. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – UPB5 in 36/08) in 16. člena Statuta Občine Kanal ob Soči (Uradne objave Primorskih novic, št. 41/03, 17/06 in Uradni list RS, št. 70/07 in 51/08) je Občinski svet Občine Kanal ob Soči na seji dne 23. 6. 2008 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Osnovna šola Kanal
1. člen
V Odloku o ustanovitvi javnega zavoda Osnovna šola Kanal (Uradno glasilo – Primorske novice, št. 4/97, 39/05 ter Uradni list RS, št. 4/08) se v 1. členu za besedilom »s podružnicami: Levpa in Kal nad Kanalom« spremeni besedilo tako da se glasi »in enotama vrtca Kanal in Kal nad Kanalom«.
2. člen
V drugem odstavku 2. člena se doda peta alinea, ki se glasi:
»– Enota vrtca: Vrtec Kal nad Kanalom, Kal 119, 5214 Kal nad Kanalom.«
3. člen
V 11. členu se za besedilom »delavci matične šole in podružnic – 2 predstavnika«, spremeni besedilo tako, da se glasi »vrtec Kanal in vrtec Kal nad Kanalom – 1 predstavnika.«
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
4. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-02/08-1
Kanal, dne 23. junija 2008
Župan
Občine Kanal
Andrej Maffi l.r.