Številka 75
Uradni list RS, št. 75/2008 z dne 22. 7. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 75/2008 z dne 22. 7. 2008, Kazalo


MINISTRSTVA

3287. Pravilnik o varnosti strojev
3288. Pravilnik o čezmejnem pošiljanju jedrskih in radioaktivnih snovi
3289. Pravilnik o žganih pijačah
3290. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o obrazcih prijav podatkov o pokojninskem in invalidskem ter zdravstvenem zavarovanju, zavarovanju za starševsko varstvo, zavarovanju za primer brezposelnosti in o sklenitvi delovnega razmerja
3291. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o subvencioniranju bivanja študentov
3292. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o nadzoru pomorskega prometa
3293. Pravilnik o spremembah Pravilnika o omejitvah operacij določenih zrakoplovov
3294. Odločba o prenehanju priznanja naravna mineralna voda za blagovno znamko »Radenska Vrelec Radin«

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

3295. Sklep o imenovanju državnih tožilcev na položaj svetnikov
3296. Aneks h Kolektivni pogodbi za dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije

OBČINE

Celje

3297. Sprememba Sklepa o pripravi sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Šmarjeta (Citrona)

Črnomelj

3298. Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Črnomelj
3299. Odlok o rebalansu proračuna Občine Črnomelj za leto 2008
3300. Odlok o prenehanju veljavnosti Odloka o zazidalnem načrtu Drage 1 v Črnomlju
3301. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnica Črnomelj
3302. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za ureditveno območje Črnomlja in naselij Vojna vas, Svibnik, Kanižarica in Blatnik
3303. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za območje Krajevne skupnosti Stari trg
3304. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območja KS Dragatuš (del), Sinji vrh in Vinica
3305. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območji Krajevnih skupnosti Adlešiči in Griblje
3306. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območja KS Dragatuš (delno), KS Butoraj, KS Tribuče, KS Dobliče - Kanižarica (delno), KS Črnomelj (delno), KS Talčji Vrh in KS Petrova vas

Ivančna Gorica

3307. Sklep o imenovanju Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Ivančna Gorica

Litija

3308. Odlok o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Litija
3309. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Litija za leto 2008
3310. Pogoji za pridobitev pravice do uporabe plakatnih mest za izvedbo volilne kampanje za redne volitve v državni zbor

Murska Sobota

3311. Pogoji za pridobitev pravice uporabe plakatnih mest ob volilni kampanji za redne volitve poslancev v državni zbor

Novo mesto

3312. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Bršljin
3313. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Brusnice
3314. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Center
3315. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Dragotina Ketteja
3316. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Drska
3317. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Grm
3318. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Otočec
3319. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Stopiče
3320. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Šmihel
3321. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbena šola Marjana Kozine Novo mesto
3322. Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Razvojno izobraževalni center Novo mesto
3323. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Univerzitetno in raziskovalno središče Novo mesto
3324. Obvezna razlaga Odloka o ureditvenem načrtu centralnega dela Bršljina
3325. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Tehničnega pravilnika o javni kanalizaciji

Razkrižje

3326. Sklep o začetku priprave občinskega prostorskega načrta (OPN) Občine Razkrižje

Rogaška Slatina

3327. Odlok o ustanovitvi Sveta ustanoviteljev OKP Javno podjetje za komunalne storitve Rogaška Slatina d.o.o.
3328. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi OKP Javnega podjetja za komunalne storitve Rogaška Slatina d.o.o.

Rogašovci

3329. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Sveti Jurij
3330. Pravilnik o zagotovitvi in postopku dodelitve finančnih sredstev za subvencioniranje obrestne mere na glavnice bančnih kreditov kot pospeševanje podjetništva v Občini Rogašovci
3331. Sklep o določitvi cen programov in števila otrok v oddelkih v vzgojno varstvenih enotah pri Javnem vzgojno-izobraževalnem zavodu Osnovna šoli Sveti Jurij

Slovenj Gradec

3332. Odlok o ustanovitvi Javnega zavoda »Zavod za turizem in šport Slovenj Gradec«

Straža

3333. Odlok o rebalansu proračuna Občine Straža za leto 2008
3334. Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Straža

Šmarješke Toplice

3335. Sklep o pripravi Občinskega prostorskega načrta Občine Šmarješke Toplice

Tržič

3336. Odlok o potrditvi zaključnega računa proračuna Občine Tržič za leto 2007
3337. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Tržič

Veržej

3338. Sklep o vzpostavitvi javnega dobra na parc. št. 2186/3 in 2187/5, k.o. Veržej

Vipava

3341. Odlok o izvajanju pokopališke in pogrebne dejavnosti ter o urejanju pokopališč na območju Občine Vipava

Vrhnika

3339. Rebalans proračuna Občine Vrhnika za leto 2008
3340. Sprememba in dopolnitve Letnega načrta pridobivanja in razpolaganja s stvarnim premoženjem občine 2008

Žužemberk

3342. Pravilnik za vrednotenje programov ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Žužemberk
3343. Pravilnik o sofinanciranju letnega programa športa v Občini Žužemberk
3344. Sklep o soglasju k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu
AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti