Uradni list

Številka 75
Uradni list RS, št. 75/2008 z dne 22. 7. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 75/2008 z dne 22. 7. 2008

Kazalo

3311. Pogoji za pridobitev pravice uporabe plakatnih mest ob volilni kampanji za redne volitve poslancev v državni zbor, stran 10779.

Na podlagi 8. člena Zakona o volilni in referendumski kampanji (Uradni list RS, št. 41/07) in 26. člena Odloka o načinu opravljanja gospodarske javne službe plakatiranja in okraševanja mesta in naselij v Mestni občini Murska Sobota (Uradni list RS, št. 100/07), župan Mestne občine Murska Sobota objavlja
P O G O J E
za pridobitev pravice uporabe plakatnih mest ob volilni kampanji za redne volitve poslancev v državni zbor
V času volilne kampanje za redne volitve poslancev v državni zbor so za volilno-propagandna sporočila na območju Mestne občine Murska Sobota zagotovljena brezplačna in dodatna plakatna mesta. Mestna občina zagotavlja vsem organizatorjem volilne kampanje enakopraven položaj s tem, da vsakemu organizatorju volilne kampanje brezplačno namenja štiri plakatna mesta v mestu Murska Sobota in po en plakatni pano v vsakem naselju mestne občine.
Pristojni oddelek mestne občine za dejanja v zvezi z dodelitvijo plakatnih mest za potrebe volilne kampanje je Oddelek za infrastrukturo, okolje in prostor ter gospodarske javne službe Mestne občine Murska Sobota. Žrebanje plakatnih mest opravi komisija, imenovana s strani župana.
I. BREZPLAČNA PLAKATNA MESTA
1. Mesto Murska Sobota:
1.1. Obvestilni panoji v mestu Murska Sobota:
– enostranski panoji: 1 kom (1 plakatno mesto)
– dvostranski panoji: 9 kom (18 plakatnih mest)
– tristranski panoji: 5 kom (15 plakatnih mest)
– plakatni steber: 1 kom (3 plakatna mesta)
– ostali panoji: 4 kom (4 plakatna mesta).
Plakatna mesta se razdelijo z žrebom v enakem številu med prijavljene organizatorje referendumske kampanje, katerih vloge bodo prispele pravočasno v določenem roku. Na eno plakatno mesto je možno namestiti dva plakata B1.
1.2. Posebni plakatni panoji za namen volitev, ki se namestijo in dodelijo organizatorjem volilne kampanje, kadar plakatna mesta v točki 1.1., glede na število vlog ne bodo zadostna in sicer ob:
– Lendavski in Slovenski ulici,
– Panonski ulici in
– Ulici Štefana Kovača v Murski Soboti.
Vsak organizator volilne kampanje dobi na razpolago en plakatni pano na teh lokacijah, vendar lahko dobi največ štiri plakatna mesta skupno na lokacijah pod točko 1.1. in 1.2. Velikost panojev je 1,2 x 0,7 m (eno plakatno mesto je en plakatni pano). Številke panojev se vsakemu organizatorju volilne kampanje dodelijo z žrebom.
2. Ostala naselja Mestne občine Murska Sobota:
Vsak organizator volilne kampanje dobi na razpolago en posebni plakatni pano v vsakem naselju mestne občine. Panoji se postavijo na javnih površinah v soglasju s krajevnimi skupnostmi. Plakate je možno nameščati na obeh straneh panojev, ki so velikosti 1,2 x 0,7 m. Številke panojev se vsakemu organizatorju volilne kampanje dodelijo z žrebom.
3. Vloge za pridobitev pravice do namestitve plakatov z označbo »plakatiranje na brezplačnih plakatnih mestih« morajo organizatorji volilne kampanje dostaviti na Mestno občino Murska Sobota, Kardoševa 2, 9000 Murska Sobota, najkasneje do 11. 8. 2008, do 10. ure. Dodelitev plakatnih mest organizatorjem volilne kampanje za vloge, ki bodo prispele pravočasno v roku se opravi na javnem žrebanju dne 11. 8. 2008 ob 11. uri, v prostorih mestne občine. Plakatiranje na dodeljenih plakatnih mestih bo mogoče od petka 22. avgusta 2008 naprej. Organizatorjem volilne kampanje, ki ne bodo podali vloge do navedenega roka, Mestna občina Murska Sobota ne zagotavlja plakatiranja na brezplačnih plakatnih mestih, navedenih pod točko 1.1., v primeru prostih panojev pa se jim lahko dodelijo plakatna mesta na lokacijah pod točko 1.2. in 2. po vrstnem redu prispetja vlog.
Postavitev panojev in plakatiranje opravlja javno podjetje Komunala d.o.o., Murska Sobota, Kopališka 2. Plakati se izobešajo dvakrat tedensko.
Organizatorji volilne kampanje so oproščeni plačila občinske takse in stroškov nameščanja panojev, povrniti (plačati) pa morajo stroške nameščanja plakatov, ki jih plačajo ob predaji plakatov javnemu podjetju Komunala d.o.o.
II. DODATNA PLAKATNA MESTA
Za potrebe zagotovitve dodatnih plakatnih mest se zagotovijo naslednje lokacije v mestu Murska Sobota:
– Ulica Štefana Kovača (pri srednješolskem centru)
– Tišinska ulica
– Kardoševa ulica.
Vloga oziroma zahtevek za plakatiranje na dodatnih plakatnih mestih se naslovi na javno podjetje Komunala d.o.o., Kopališka 2, 9000 Murska Sobota, ki opravi postavitev panojev velikosti 1,2 m x 0,7 m in izvede plakatiranje. Stroške nameščanja panojev in plakatiranja je dolžan poravnati organizator volilne kampanje.
III. PLAKATIRANJE ZUNAJ DOLOČENIH PLAKATNIH MEST
Plakatiranje zunaj navedenih plakatnih mest pod tč. 1. in 2. se izvaja v skladu z določili 9., 10. in 11. člena Zakona o volilni in referendumski kampanji (Uradni list RS, št. 41/07) in določili Odloka o oglaševanju v Mestni občini Murska Sobota (Uradni list RS, št. 100/07).
Št. 041-0001/2008-189
Murska Sobota, dne 14. julija 2008
Župan
Mestne občine Murska Sobota
Anton Štihec l.r.

AAA Zlata odličnost