Uradni list

Številka 75
Uradni list RS, št. 75/2008 z dne 22. 7. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 75/2008 z dne 22. 7. 2008

Kazalo

3309. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Litija za leto 2008, stran 10778.

Na podlagi drugega odstavka 13. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02), 57. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo) in 16. člena Statuta Občine Litija (Uradni list RS, št. 18/04, 33/06 in 139/06) je Občinski svet Občine Litija na 19. seji dne 10. 7. 2008 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Litija za leto 2008
1. člen
2. člen Odloka o proračunu Občine Litija za leto 2008 (Uradni list RS, št. 20/07, 19/08, 44/08) se spremeni tako, da se glasi:
»Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
------------------------------------------------------------
I.   SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)    12.336.570
    TEKOČI PRIHODKI (70+71)          9.676.510
70   DAVČNI PRIHODKI              8.753.000
    700 Davki na dohodek in dobiček      7.570.000
    703 Davki na premoženje           819.000
    704 Domači davki na blago in storitve    364.000
71   NEDAVČNI PRIHODKI              923.510
    710 Udeležba na dobičku in dohodki od     90.840
    premoženja
    711 Takse in pristojbine           20.510
    712 Globe in druge denarne kazni        4.710
    714 Drugi nedavčni prihodki         807.450
72   KAPITALSKI PRIHODKI            1.185.060
    720 Prihodki od prodaje osnovnih       85.060
    sredstev
    722 Prihodki od prodaje zemljišč in    1.100.000
    neopredmetenih dolgoročnih
73   PREJETE DONACIJE               100.000
    730 Prejete donacije iz domačih virov    100.000
74   TRANSFERNI PRIHODKI            1.375.000
    740 Transferni prihodki iz drugih     1.375.000
    javnofinančnih institucij
II.   SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)      13.209.880
40   TEKOČI ODHODKI               3.119.710
    400 Plače in drugi izdatki zaposlenim    579.330
    401 Prispevki delodajalcev za socialno    94.340
    varnost
    402 Izdatki za blago in storitve      2.001.880
    403 Plačila domačih obresti          24.160
    409 Rezerve                 420.000
41   TEKOČI TRANSFERI              4.162.090
    410 Subvencije                122.350
    411 Transferi posameznikom in       2.251.470
    gospodinjstvom
    412 Transferi neprofitnim organizacijam   546.150
    in ustanovam
    413 Drugi tekoči domači transferi     1.242.120
42   INVESTICIJSKI ODHODKI           3.389.700
    420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev   3.389.700
43   INVESTICIJSKI TRANSFERI          2.538.380
    431 Investicijski transferi pravnim in    611.300
    fizičnim osebam, ki niso
    proračunski uporabniki
    432 Investicijski transferi        1.927.080
    proračunskim uporabnikom
III.  PRORAČUNSKI PRESEŽEK            –873.310
    (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)
    (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)
III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)      –872.220
    (I.–7102) – (II.–403–404)
    (Skupaj prihodki brez prihodkov od
    obresti minus skupaj odhodki brez
    plačil obresti)
III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)      2. 394.710
    (70+71) – (40+41)
    (Tekoči prihodki minus tekoči odhodki
    in tekoči transferi)
IV.   PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN       32.000
    PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
    (750+751+752)
75   PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN       32.000
    PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
    751 Prodaja kapitalskih deležev        16.000
    752 Kupnine iz naslova privatizacije     16.000
V.   DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH     7.500
    DELEŽEV (440+441+442)
44   DANA POSOJILA IN POVEČANJE           7.500
    KAPITALSKIH DELEŽEV
    441 Povečanje kapitalskih deležev in      7.500
    finančnih naložb
VI.   PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN        24.500
    SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.–V.)
VII.  ZADOLŽEVANJE (500+501)            935.000
50   ZADOLŽEVANJE                 935.000
    500 Domače zadolževanje           935.000
VIII.  ODPLAČILA DOLGA (550+551)          170.460
55   ODPLAČILA DOLGA               170.460
    550 Odplačila domačega dolga         170.460
IX.   SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU     –84.270
    (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
X.   NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)        764.540
XI.   NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)        873.310
XII.  STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN      380.608
    31.12. PRETEKLEGA LETA
------------------------------------------------------------
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov, določene s predpisanim kontnim načrtom.
O posameznem programu razpolaganja in o prerazporeditvi proračunskih postavk ali delov postavk med podprogrami programske klasifikacije odloča župan in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – podskupin kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Litija (www.litija.si).
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.«
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-9/2008
Litija, dne 10. julija 2008
Župan
Občine Litija
Franci Rokavec l.r.

AAA Zlata odličnost