Uradni list

Številka 75
Uradni list RS, št. 75/2008 z dne 22. 7. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 75/2008 z dne 22. 7. 2008

Kazalo

3302. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za ureditveno območje Črnomlja in naselij Vojna vas, Svibnik, Kanižarica in Blatnik, stran 10768.

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Črnomelj (Uradni list RS, št. 35/03 – uradno prečiščeno besedilo) ter v povezavi s 96. členom Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07) je Občinski svet Občine Črnomelj na 13. redni seji dne 10. 7. 2008 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za ureditveno območje Črnomlja in naselij Vojna vas, Svibnik, Kanižarica in Blatnik
1. člen
Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za ureditveno območje Črnomlja in naselij Vojna vas, Svibnik, Kanižarica in Blatnik (SDL, št. 14/90 in Uradni list RS, št. 57/98, 69/00, 135/03, 63/04, 66/05, 65/06 in 63/07 – v nadaljnjem besedilu: odlok) se četrta točka 4. člena dopolni tako, da se doda nova alineja, z naslednjim besedilom: » – S 8/6 – Drage«.
2. člen
V tretji alineji 5. člena se k besedi »Drage« doda številka »2«.
3. člen
V zadnjem odstavku 13. člena se črta besedilo: »in občinske službe za urbanizem«.
4. člen
V 31. členu se črta zadnji odstavek.
5. člen
V zadnjem stavku drugega odstavka 33. člena se črta naslednje besedilo: »skladno s presojo občinske službe za urejanje prostora«.
6. člen
V 40. členu se besedilo zadnjega odstavka zamenja z besedilom, ki se glasi: »Odmiki nadzemnih nezahtevnih in enostavnih objektov so 1,5 m od meje zemljiške parcele, v soglasju z lastnikom sosednjega zemljišča so odmiki lahko tudi manjši. Ograje in oporni zidovi ter podzemni nezahtevni in enostavni objekti se postavljajo na notranjo stran meje zemljiške parcele.«
7. člen
V 56.a členu se besedilo tega člena zamenja z naslednjim besedilom: »Dopustne so gradnje in dozidave objektov za potrebe skladiščenja ali pa za potrebe storitev, gostinstva, trgovine, družbenih dejavnosti in stanovanj. Dopustno je urejanje prometnih in parkirnih površin.«
8. člen
V 65. členu se celotno besedilo nadomesti z besedilom, ki se glasi:
»Na lokaciji pri trgovini je možna gradnja večstanovanjskih objektov skladno s sosednjimi večstanovanjskimi objekti, ureditev parkirnih površin je možna z uvozom na parkirišče z mestne ceste. Območje individualne stanovanjske gradnje se ureja skladno s splošnimi določili odloka.«
9. člen
Doda se novi 90.a člen, ki se glasi:
»OBMOČJE UREJANJA S 8/6 – DRAGE
Možna je gradnja novih stanovanjskih objektov na lokacijah, ki so primerne za pozidavo tako, da se smiselno upošteva obstoječo regulacijo umestitve ter oblikovanje objektov glede na obstoječe objekte.«
10. člen
Ta odlok prične veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3505-6/2008
Črnomelj, dne 10. julija 2008
Župan
Občine Črnomelj
Andrej Fabjan l.r.

AAA Zlata odličnost