Uradni list

Številka 75
Uradni list RS, št. 75/2008 z dne 22. 7. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 75/2008 z dne 22. 7. 2008

Kazalo

3330. Pravilnik o zagotovitvi in postopku dodelitve finančnih sredstev za subvencioniranje obrestne mere na glavnice bančnih kreditov kot pospeševanje podjetništva v Občini Rogašovci, stran 10827.

Na podlagi 17. člena Statuta Občine Rogašovci (Uradni list RS, št. 66/99, 79/06, 76/02, 29/03, 88/05, 79/06) je Občinski svet Občine Rogašovci na 13. redni seji dne 11. 7. 2008 sprejel
P R A V I L N I K
o zagotovitvi in postopku dodelitve finančnih sredstev za subvencioniranje obrestne mere na glavnice bančnih kreditov kot pospeševanje podjetništva v Občini Rogašovci
1. člen
S tem pravilnikom se določajo ukrepi, nameni, pogoji, merila in obseg ter upravičenci do subvencioniranja dela obrestne mere na glavnice bančnih kreditov iz proračunskih sredstev Občine Rogašovci za namen pospeševanja razvoja malega gospodarstva oziroma podjetništva v Občini Rogašovci.
2. člen
Finančna sredstva za subvencioniranje obrestne mere (v nadaljevanju sredstva) na glavnice bančnih kreditov za namene po tem pravilniku, se zagotovijo na osnovi predhodnih uradnih ponudb poslovnih bank, v proračunu Občine Rogašovci za posamezno proračunsko leto.
Sredstva za namene iz tega pravilnika se zagotovijo v proračunu Občine Rogašovci za posamezno leto.
3. člen
Upravičenci do sredstev po tem pravilniku so:
– samostojni podjetniki,
– gospodarske družbe – mikro in mala podjetja,
ki so registrirani in imajo sedež ter lokacijo predmetne investicije na območju Občine Rogašovci.
4. člen
Do sredstev po tem pravilniku niso upravičena podjetja, ki:
– so v prisilni poravnavi, stečaju ali likvidaciji;
– prejemajo državno pomoč za odpravo poslovnih težav oziroma prestrukturiranj.
5. člen
Potrebna finančna sredstva v obliki delnega subvencioniranja obrestne mere na glavnice bančnih kreditov kot instrument pospeševanja podjetništva in malega gospodarstva se bodo dodeljevala kot nepovratna sredstva ter se zagotovijo v proračunu občine.
V primeru morebitnega ostanka predvidenih sredstev, se le ta lahko prerazporedijo. Na podlagi predloga odbora, pristojnega za gospodarstvo, o prerazporeditvi odloči župan s sklepom.
6. člen
Nameni investicije prosilca sredstev tem pravilniku so:
– nakup, urejanje in opremljanje zemljišč za gradnjo poslovnih objektov in prostorov,
– nakup, graditve in prenove poslovnih prostorov, nakup osnovnih sredstev,
– nakup tehnološke opreme kot osnovnih sredstev.
7. člen
Pogoji za pridobitev sredstev subvencij:
– za sredstva subvencij lahko zaprosi investitor, ki predhodno pridobi odobritev kredita pri poslovni banki v skladu z 2. členom tega pravilnika
– višina kreditnih sredstev mora obsegati glavnice nad 10.000,00
– doba subvencioniranja obrestne mere traja za kredite od 1 (enega) leta do največ 5 (petih) let
– delež subvencioniranja obrestne mere znaša do največ 50% skupnih obresti za odobreni kredit v prvih petih letih vračanja, ne glede na preostalo dobo vračanja kredita.
Investicija, ki je predmet subvencioniranja dela obrestne mere se mora ohraniti v Občini Rogašovci za namen dodelitve za dobo trajanja subvencije obresti, v nasprotnem mora prejemnik vsa dodeljena sredstva subvencije vrniti v občinski proračun.
8. člen
Sredstva za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v obliki subvencioniranja obrestne mere za bančne kredite se v Občini Rogašovci dodeljujejo na podlagi javnega razpisa, ki ga objavi župan občine na spletni strani občine in na krajevno običajni način. Prijave na javni razpis obravnava komisija, ki jo imenuje župan. Komisija po obravnavi vlog poda predlog o izboru upravičencev do subvencionirane obrestne mere za bančni kredit občinski upravi. Na podlagi tega predloga komisije, občinska uprava izda sklep o izboru upravičencev do subvencionirane obrestne mere za bančni kredit. Zoper ta sklep je možna pritožba o kateri odloči župan.
Po dodelitvi sredstev subvencij za obresti na kredite, pripravi župan pisno poročilo, ki ga obravnava občinski svet.
9. člen
Na podlagi pravnomočnega sklepa o izboru upravičencev do subvencionirane obrestne mere za bančni kredit, Občina Rogašovci sklene pogodbo o medsebojnem sodelovanju s poslovno banko, ki kreditira posojilojemalca. S to pogodbo se obe podpisnici dogovorita o višini sredstev iz občinskega proračuna ter o medsebojnih pravicah in obveznostih in o načinu izvedbe subvencij na dodeljene kredite.
10. člen
Javni razpis, ki ga na osnovi določil tega pravilnika pripravi in objavi župan občine v sodelovanju z občinsko upravo mora vsebovati:
– opredelitev upravičencev do subvencioniranja obresti za glavnice bančnih kreditov
– vrsto dokazil, ki jih vlagatelj mora priložiti k vlogi za subvencije obresti podatke o višini glavnice in obresti odobrenega kredita oziroma druge pogoje
– doba vračanja kredita
– namen investicije, za katero se kredit oziroma subvencija obresti odobrava
– rok in naslov za vložitev prijav
– rok v katerem bodo upravičenci obveščeni o rešitvi vloge
– rok o izdaji sklepov za dodelitev subvencije.
11. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o dodeljevanju posojil za pospeševanje razvoja podjetništva in obrti v Občini Rogašovci (Uradne objave Vestnika št. 43 z dne 26. 10. 1995).
Št. 007-0011/2008-00/05-1
Rogašovci, dne 11. julija 2008
Župan
Občine Rogašovci
Edvard Mihalič l.r.

AAA Zlata odličnost