Uradni list

Številka 75
Uradni list RS, št. 75/2008 z dne 22. 7. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 75/2008 z dne 22. 7. 2008

Kazalo

3326. Sklep o začetku priprave občinskega prostorskega načrta (OPN) Občine Razkrižje, stran 10818.

Na podlagi 46. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07) in 20. člena Statuta Občine Razkrižje (Uradni list RS, št. 12/99, 2/01, 38/04) je župan Občine Razkrižje sprejel
S K L E P
o začetku priprave občinskega prostorskega načrta (OPN) Občine Razkrižje
1. Ocena stanja in razlogi za pripravo občinskega prostorskega načrta
Občina Razkrižje je ob svojem nastanku leta 1999 prevzela veljavne prostorske akte bivše Občine Ljutomer, katere del je bila. Zadnje spremembe prostorskih sestavin planskih aktov je Občina Razkrižje sprejela v letu 2004.
Prostorski izvedbeni akti, ki veljajo za pretežno območje celotne občine in v katerih so določena merila in pogoji poseganja v prostor, pa so bili sprejeti že v letu 1989, zadnje dopolnitve pa so bile sprejete leta 2005. V letu 2005 je bil sprejet lokacijski načrt za stanovanjsko območje v Gibini.
Razlog za pripravo OPN Občine Razkrižje je v spremembi sistema urejanja prostora, ki jo je uvedel Zakon o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/2007; v nadaljevanju ZPNačrt). Zakon v 95. členu določa, da morajo občine v 24 mesecih po uveljavitvi predpisa iz petega odstavka 39. člena zakona sprejeti OPN, torej do konca leta 2009.
Občinski prostorski načrt Občine Razkrižje bo kot temeljni občinski akt v strateškem delu določal cilje in izhodišča prostorskega razvoja občine, v izvedbenem pa podrobnejšo namensko rabo prostora z merili, pogoji in ukrepi za načrtovanje v prostoru ob upoštevanju varstvenih zahtev. Prostorski načrt bo nadomestil sedaj veljavne prostorske sestavine dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Ljutomer za območje Občine Razkrižje in občinske prostorske izvedbene akte.
OPN se pripravi kot enovit prostorski akt s strateškim in izvedbenim delom. Sestavni del OPN je urbanistični načrt za naselje Razkrižje in Šafarsko.
2. Območje občinskega prostorskega načrta
Območje OPN Razkrižje obsega celotno območje Občine Razkrižje.
3. Način pridobitve strokovnih rešitev
Občinski prostorski načrt se bo pripravil na podlagi analize stanja prostora. Za načrtovane večje spremembe namenske rabe prostora bodo izdelane posebne strokovne podlage, s katerimi bodo utemeljeni predvideni posamezni posegi.
Pri pripravi OPN se upošteva relevantne vsebine veljavnih prostorskih aktov za območje Občine Razkrižje, kolikor so vsebinsko skladne z razvojnimi usmeritvami občine, skladne z določili ZPNačrt in državnimi prostorskimi akti ter skladne s smernicami nosilcev urejanja prostora.
V postopku priprave OPN bo pripravljeno tudi okoljsko poročilo, če bo na podlagi odločbe MOP – Sektorja za CPVO potrebno izvesti celovito presojo vplivov na okolje.
4. Roki za pripravo občinskega prostorskega načrta in njegovih posameznih faz
+--------------------------+--------------------+--------------+
|      Faza      |   Nosilec    |   Rok   |
+--------------------------+--------------------+--------------+
|Sklep o pričetku postopka |Župan, občina    |  7 dni   |
|in objava v Uradnem listu |          |       |
|RS            |          |       |
+--------------------------+--------------------+--------------+
|Izdelava strokovnih podlag|Izvajalec      |  60 dni  |
+--------------------------+--------------------+--------------+
|Izdelava osnutka     |Izvajalec      |  75 dni  |
+--------------------------+--------------------+--------------+
|Pridobivanje smernic in  |MOP na podlagi   |  30 dni  |
|odločbe CPVO       |vloge občine    |       |
+--------------------------+--------------------+--------------+
|Izdelava dopolnjenega   |MOP, občina,    |  30 dni  |
|osnutka          |izvajalec      |       |
+--------------------------+--------------------+--------------+
|Izdelava okoljskega    |MOP, občina,    |  30 dni  |
|poročila in pridobivanje |izvajalec      |       |
|mnenj ustreznosti     |          |       |
+--------------------------+--------------------+--------------+
|Javna razgrnitev in javna |Občina       |  30 dni  |
|obravnava         |          |       |
+--------------------------+--------------------+--------------+
|Stališča do pripomb    |Načrtovalec,    |  15 dni  |
|             |občina, župan    |       |
+--------------------------+--------------------+--------------+
|Izdelava Predloga     |Župan, občinski   |  30 dni  |
|             |svet        |       |
+--------------------------+--------------------+--------------+
|Pridobivanje mnenj in   |MOP na podlagi   |  75 dni  |
|sklep ministra za prostor |vloge občine    |       |
|o skladnosti OPN     |          |       |
+--------------------------+--------------------+--------------+
|Sklep vlade        |Vlada RS      |  30 dni  |
+--------------------------+--------------------+--------------+
|Sprejem odloka in objava v|Občina       |  30 dni  |
|uradnem glasilu skupaj z |          |       |
|datumom in številko sklepa|          |       |
|vlade           |          |       |
+--------------------------+--------------------+--------------+
5. Navedba nosilcev urejanja prostora
Nosilci urejanja prostora, ki sodelujejo pri pripravi ter podajo smernice in mnenja k predlogu OPN:
1. Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor, Urad za prostorski razvoj, Dunajska cesta 21, 1000 Ljubljana,
2 Ministrstva za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana (področje varstva okolja),
3. Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Urad za upravljanje z vodami, Sektor za vodno območje Donave, Oddelek porečja reke Mure, Slovenska ulica 2, 9000 Murska Sobota,
4. Zavod RS za varstvo narave, Območna enota Maribor, Pobreška cesta 20a, 2000 Maribor,
5. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Direktorat za kmetijstvo, Dunajska cesta 58, 1000 Ljubljana,
6. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Direktorat za gozdarstvo, lovstvo in ribištvo, Dunajska 58, 1000 Ljubljana,
7. Zavod za gozdove Republike Slovenije, Območna enota Murska Sobota, Kolodvorska 19, 9000 Murska Sobota,
8. Ministrstvo za gospodarstvo, Direktorat za energijo, Enota Maribor, Vetrinjska ulica 2, 2000 Maribor,
9. Ministrstvo za gospodarstvo, Direktorat za turizem, Kotnikova ulica 5, 1000 Ljubljana,
10. Ministrstvo za promet, Direkcija RS za ceste, Območje Murska Sobota, Lipovci 256b, 9231 Beltinci,
11. Ministrstvo za kulturo, Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana,
12. Zavod RS za varstvo kulturne dediščine, Območna enota Maribor, Slomškov trg 6, 2000 Maribor,
13. Ministrstvo za obrambo, Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana,
14. Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana,
15. Ministrstvo za notranje zadeve, Štefanova 2, 1000 Ljubljana,
16. Ministrstvo za šolstvo in šport, Masarykova 16, 1000 Ljubljana,
17. Elektro Maribor, d.d., Vetrinjska ulica 2, 2000 Maribor,
18. Komunalno-stanovanjsko podjetje Ljutomer, d.o.o., Ulica Rada Pušenjaka 9, 9240 Ljutomer,
19. Telekom Slovenije, d.d., PE Murska Sobota, Trg zmage 6, 9000 Murska Sobota,
20. Geoplin d.o.o. Ljubljana, Cesta Ljubljanske brigade 11, 1000 Ljubljana,
21. Ministrstvo za zdravje, Štefanova 5, 1000 Ljubljana,
22. ELES, Elektro – Slovenija, d.o.o., Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana,
23. Javni zavod za ribištvo Slovenije, Župančičeva 9, 1000 Ljubljana,
24. Občina Razkrižje, Šafarsko 42, 9240 Ljutomer.
V postopek se vključi tudi druge nosilce urejanja prostora, če se v okviru priprave dokumenta ugotovi, da upravljajo ali so odgovorni za posamezno področje.
Sklep o začetku priprave OPN Občine Razkrižje se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in svetovnem spletu ter se posreduje Ministrstvu za okolje in prostor RS in sosednjim občinam.
Št. 350-0003/2008-2
Šafarsko, dne 11. julija 2008
Župan
Občine Razkrižje
Stanko Ivanušič l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti