Uradni list

Številka 75
Uradni list RS, št. 75/2008 z dne 22. 7. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 75/2008 z dne 22. 7. 2008

Kazalo

3334. Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Straža, stran 10835.

Na podlagi 3., 4. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 in 127/06), 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 in 27/08 Odl. US), 149. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 in 66/06 – Odl. US), 8. člena Zakona o javnih cestah (Uradni list RS, št. 33/06 in 45/08) ter 15. in 73. člena Statuta Občine Straža (Uradni list RS, št. 7/07 in 27/08) je Občinski svet Občine Straža na 14. redni seji dne 10. 7. 2008 sprejel
O D L O K
o gospodarskih javnih službah v Občini Straža
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta odlok določa vrsto in obliko zagotavljanja dejavnosti, ki so opredeljene kot gospodarske javne službe v Občini Straža.
2. člen
Uporaba javnih dobrin gospodarskih javnih služb je proti plačilu dostopna vsem uporabnikom pod enakimi pogoji, obvezna pa je takrat, če jo proti plačilu nalaga veljavni pravni red.
3. člen
Z gospodarskimi javnimi službami opredeljenimi v tem odloku se zagotavljajo javne dobrine (proizvodi in storitve) zaradi zadovoljevanja lokalnih javnih potreb. Gospodarske lokalne javne službe se delijo na obvezne in izbirne.
II. VRSTE GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB
4. člen
Na območju Občine Straža se zagotavljajo naslednje gospodarske javne službe:
a) Obvezne lokalne gospodarske javne službe:
1. oskrba s pitno vodo,
2. odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode,
3. zbiranje in prevoz komunalnih odpadkov,
4. odlaganje ostankov predelave in odstranjevanja komunalnih odpadkov,
5. vzdrževanje občinskih javnih cest in poti, površin za pešce in zelenih površin,
6. urejanje in čiščenje javnih površin,
7. gasilska služba (varstvo pred požarom).
b) Izbirne lokalne gospodarske javne službe:
1. upravljanje in urejanje pokopališč ter opravljanje pokopališke in pogrebne službe,
2. urejanje javne razsvetljave, ki obsega razsvetljavo prometnih in drugih javnih površin v naselju,
3. oskrba industrijskih porabnikov z vodo ter oskrba naselij s požarno vodo v javni rabi,
4. oglaševanje, plakatiranje in obveščanje,
5. zagotovitev zavetišča za zapuščene živali,
6. oskrba s toplotno energijo in plinom,
7. opravljanje nalog turistično-informacijskega centra Občine Straža,
8. gospodarjenje s stavbnimi zemljišči,
9. upravljanje in vzdrževanje javnih objektov za šport in rekreacijo,
10. urejanje in vzdrževanje ulic, trgov in lokalnih cest, prometne in druge signalizacije ter javnih parkirišč,
11. okraševanje naselij.
Vzdrževanje občinskih javnih cest se v delu, ki se nanaša na izvajanje obnovitvenih del na občinskih javnih cestah, ne glede na določbo prejšnjega odstavka ne šteje za gospodarsko javno službo in se oddaja v izvedbo skladno s predpisi, ki urejajo javno naročanje.
Vzdrževanje občinskih javnih cest, ki se nanaša na redna vzdrževalna dela, se zagotavlja skladno s 6. členom tega odloka.
Natančneje se naloge, ki se izvajajo v okviru gospodarskih javnih služb določijo z odlokom o načinu izvajanja posamezne gospodarske javne službe, s tem, da izraz »upravljanje in urejanje« pomeni zlasti skrb za pravno in dejansko urejenost, tekoče in investicijsko vzdrževanje.
Gospodarske javne službe iz prvega odstavka tega člena se opravljajo na celotnem območju občine, razen, če z odlokom o načinu izvajanja posamezne gospodarske javne službe ni določeno drugače.
Po potrebi lahko občinski svet v skladu z zakonom določi s posebnimi odloki tudi druge dejavnosti, ki se na območju Občine Straža opravljajo v obliki gospodarske javne službe. S takimi odloki za vsako dejavnost opredeli tudi obliko in način zagotavljanja dejavnosti.
Občinski svet določi, kdaj je obvezna tudi uporaba javnih dobrin izbirnih gospodarskih javnih služb.
Če to terjajo krajevne razmere, sme občina za celoto ali del svojega območja predpisati izvajalcem in uporabnikom tudi strožje pogoje in merila od tistih, ki veljajo na ravni države.
5. člen
Infrastrukturni objekti in naprave, namenjeni za izvajanje gospodarskih javnih služb se opredelijo v odloku o načinu opravljanja posamezne gospodarske javne službe.
III. OBLIKE ZAGOTAVLJANJA GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB
6. člen
Občina Straža posamezne vrste gospodarskih javnih služb zagotavlja v naslednjih oblikah:
a) V javnem podjetju:
1. oskrba s pitno vodo,
2. urejanje in čiščenje javnih površin,
3. odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode,
4. zbiranje in prevoz komunalnih odpadkov,
5. odlaganje ostankov predelave in odstranjevanja komunalnih odpadkov.
b) S podelitvijo koncesije:
1. vzdrževanje občinskih javnih cest,
2. urejanje javne razsvetljave,
3. upravljanje in urejanje pokopališč ter opravljanje pokopališke in pogrebne službe,
4. zagotovitev zavetišča za zapuščene živali,
5. oglaševanje,
6. opravljanje nalog turistično-informacijskega centra Občine Straža.
Ne glede na določitev oblik v katerih se zagotavlja posamezna gospodarska javna služba, v skladu s prejšnjim odstavkom, se izjemoma, če je to utemeljeno z javnim interesom, z odlokom o načinu izvajanja posamezne gospodarske javne službe lahko določi, da se gospodarska javna služba izvaja v eni od drugih oblik, ki jih dopušča zakon.
7. člen
Občina Straža je ustanovitelj javnega podjetja in javnega gospodarskega zavoda sama ali skupaj z drugimi občinami. Svojim ustanoviteljskim pravicam, ki jih določi občinski svet, se občina ne more odreči brez sklepa občinskega sveta.
Če javno podjetje ali javni gospodarski zavod ustanovi več občin, se morajo njihova medsebojna razmerja ter razmerja do javnega zavoda ali javnega gospodarskega zavoda določiti v skupnem ustanovitvenem aktu.
8. člen
Občina Straža skladno z Zakonom o gospodarskih javnih službah določi z odlokom, ki ga sprejme za posamezno ali več gospodarskih javnih služb, način izvajanja gospodarskih javnih služb in to zlasti:
– organizacijsko in prostorsko zasnovo njihovega opravljanja po vrstah in številu izvajalcev,
– vrsto in obseg javnih dobrin ter njihovo prostorsko razporeditev,
– pogoje za zagotavljanje in uporabo javnih dobrin,
– pravice in obveznosti uporabnikov,
– vire in načine financiranja gospodarskih javnih služb,
– vrsto in obseg objektov in naprav, potrebnih za izvajanje gospodarske javne službe,
– morebitna pooblastila županu in posameznim organom občine,
– druge elemente pomembne za opravljanje in razvoj gospodarskih javnih služb.
IV. STROKOVNO-TEHNIČNE IN RAZVOJNE NALOGE
9. člen
Strokovno-tehnične in razvojne naloge na področju gospodarskih javnih služb določene v Zakonu o gospodarskih javnih službah opravlja občinska uprava.
Za izvajanje posameznih strokovno-tehničnih in razvojnih nalog se lahko z odlokom iz prejšnjega člena pooblasti izvajalca gospodarske javne službe.
V. FINANCIRANJE GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB
10. člen
Gospodarske javne službe se financirajo:
– s ceno proizvoda ali storitve, ki je lahko v obliki takse, tarife, nadomestila, povračila ipd.,
– iz sredstev proračuna,
– iz prihodkov izvajalcev javnih služb,
– iz posojil,
– iz ostalih virov.
11. člen
Storitve gospodarskih javnih služb, ki so individualno določljive in merljive se financirajo iz cene, ki jo plačujejo uporabniki glede na porabljeno količino. Predlog cen pripravi izvajalec ter ga predloži v potrditev občinskemu svetu.
Občinski svet lahko določi, da so cene posameznih storitev gospodarskih javnih služb diferencirane glede na vrsto uporabnikov ali količine opravljenih storitev.
V. VARSTVO UPORABNIKOV
12. člen
Za varstvo uporabnikov javnih dobrin se oblikuje svet uporabnikov javnih dobrin, ki šteje pet članov. Izvolitev članov, sredstva za delo, delovno področje, pristojnosti in administrativno pomoč svetu uporabnikov se določijo z aktom občinskega sveta. Način dela se določi s poslovnikom sveta uporabnikov.
13. člen
Svet uporabnikov varuje interese uporabnikov javnih dobrin zlasti tako, da:
– daje občinski upravi predloge s področja gospodarskih javnih služb,
– zastopa interese uporabnikov proti interesom izvajalcem gospodarskih javnih služb,
– opozarja na pomanjkljivosti in predlaga izboljšave,
– opravlja druge naloge s področja varstva uporabnikov.
VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
14. člen
Izvajanje dejavnosti, ki jih ta odlok določa kot gospodarske javne službe, se opravlja v skladu z dosedanjimi predpisi za posamezno vrsto gospodarske javne službe, in sicer do izteka že sklenjenih pogodb. Če ta odlok posamezne gospodarske javne službe ne ureja drugače, kot to določajo že sprejeti predpisi, se izvajanje takšne gospodarske javne službe v celoti nadaljuje v skladu s temi predpisi in na njihovi podlagi sklenjenimi pogodbami.
Na področjih, kjer posebna pogodba iz kateregakoli razloga ni bila sklenjena, se izvajanje gospodarskih javnih služb zagotavlja na dosedanji način do začetka izvajanja dejavnosti na podlagi novega ustreznega odloka, sprejetega skladno s tem odlokom.
15. člen
Na podlagi tega odloka se uskladijo ali na novo sprejmejo ustrezni odloki najkasneje v roku dveh let po uveljavitvi tega odloka.
Do sprejetja odlokov o posameznih gospodarskih javnih službah iz 2. člena tega odloka se smiselno uporabljajo predpisi, ki jih je sprejela prejšnja Mestna občina Novo mesto z veljavnostjo 31. 12. 2006, kolikor niso v nasprotju s sedaj veljavnim pravnim redom.
16. člen
Če bo občina kasneje določila kakšno gospodarsko javno službo, ki ni zajeta v tem odloku, veljajo določbe tega odloka tudi zanjo.
17. člen
Z dnem pričetka veljavnosti tega odloka se na območju Občine Straža preneha uporabljati Odlok o gospodarskih javnih službah v Mestni občini Novo mesto (Uradni list RS, št. 40/01, 11/02, 31/05 in 6/06).
18. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00700-18/2008-3
Straža, dne 10. julija 2008
Župan
Občine Straža
Alojz Knafelj l.r.

AAA Zlata odličnost