Uradni list

Številka 75
Uradni list RS, št. 75/2008 z dne 22. 7. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 75/2008 z dne 22. 7. 2008

Kazalo

3305. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območji Krajevnih skupnosti Adlešiči in Griblje, stran 10769.

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Črnomelj (Uradni list RS, št. 35/03 – uradno prečiščeno besedilo) ter v povezavi s 96. členom Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07) je Občinski svet Občine Črnomelj na 13. redni seji dne 10. 7. 2008 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območji Krajevnih skupnosti Adlešiči in Griblje
1. člen
V Odloku o prostorskih ureditvenih pogojih za območji Krajevnih skupnosti Adlešiči in Griblje (Uradni list RS, št. 66/95, 36/02, 121/03 in 65/06) – v nadaljnjem besedilu: odlok, se besedilo zadnjega odstavka 5. člena nadomesti z naslednjim besedilom: »Za posege na vizualno izpostavljene robove naselij in vizualno izpostavljene lokacije na vedutah je potrebno poseg v prostor umestiti skladno s strokovnimi podlagami za poselitev.«
2. člen
V 5.a členu se doda nova alineja, ki se glasi:
»– za energetska omrežja in naprave: vzdrževalna dela, rekonstrukcije, novogradnje in odstranitve.«
3. člen
V 13. členu se v sestavku »Stanovanjski objekti« drugi stavek nadaljuje z naslednjim besedilom: »… nadstropje v vaških jedrih, če je to značilen vzorec.«, doda se nov odstavek z naslednjim besedilom: »Vetrolove ni dopustno dodajati na fasade starih objektov krajevno značilne arhitekture.« V sestavku »Enostavni objekti« se črta zadnji stavek.
4. člen
V 24.a členu se briše zadnja alineja.
5. člen
Črta se 29. člen.
6. člen
Ta odlok prične veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3505-9/2008
Črnomelj, dne 10. julija 2008
Župan
Občine Črnomelj
Andrej Fabjan l.r.

AAA Zlata odličnost