Uradni list

Številka 75
Uradni list RS, št. 75/2008 z dne 22. 7. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 75/2008 z dne 22. 7. 2008

Kazalo

3298. Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Črnomelj, stran 10765.

Na podlagi 64. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2) je Občinski svet Občine Črnomelj na 13. redni seji dne 10. 7. 2008 sprejel
S P R E M E M B E I N D O P O L N I T V E S T A T U T A
Občine Črnomelj
1. člen
V 3. členu Statutu Občine Črnomelj (Uradni list RS, št. 35/03 – UPB, 106/05 in 65/07) se črta besedilo »po predhodnem soglasju občinskega sveta«.
2. člen
Drugi odstavek 5. člena se črta.
3. člen
V drugem odstavku 9. člena se v četrti alineji za besed pred podpičjem doda besedilo »oziroma datum smrti«.
V tretjem odstavku se za drugim stavkom doda nov stavek, ki glasi: »Upravljavec zbirke podatkov mora občini omogočiti dostop tudi do drugih podatkov iz zbirke, če je to določeno z zakonom in če te podatke občina potrebuje za izvajanje svojih z zakonom določenih pristojnosti.«
Dosedanji tretji stavek postane četrti.
4. člen
V drugem odstavku 16. člena se v peti alineji črta besedilo »daje soglasje k prenosu nalog iz državne pristojnosti na občino in«.
Enajsta alineja se spremeni tako, da glasi:
»– v postopku sprejemanja občinskega proračuna sprejme letni načrt pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim premoženjem občine ter letni načrt prodaje finančnega premoženja občine,«
V štirinajsti alineji se besedilo »ter v soglasju z ministri, pristojnimi za posamezna področja, določa plačen razrede za določitev plač ravnateljev ali direktorjev javnih zavodov, agencij in javnih skladov« nadomesti z besedilom »kakor tudi merila za sejnine članov svetov krajevnih skupnosti«.
5. člen
V drugem odstavku 17. člena se za besedo »sveta« dodata besedi »in podžupana«.
V četrtem odstavku se za besedo »sveta« dodata besedi »in podžupana«, besedilo »in vodje notranje organizacijske enote v upravni enoti« pa se črta.
6. člen
V tretjem odstavku 29. člena se besedilo »potrdila občinske volilne komisije o izvolitvi župana« nadomesti z »poročila občinske volilne komisije o izidu glasovanja za župana«.
Doda se nov četrti odstavek, ki glasi:
»Kadar občinski svet pritožbi iz prejšnjega odstavka ugodi, do dokončne odločitve o izvolitvi župana tekoče naloge iz pristojnosti župana opravlja najstarejši član občinskega sveta.«
Dosedanji četrti odstavek postane peti.
7. člen
V drugem odstavku 30. člena se spremeni četrta alineja, tako da glasi:
»– v skladu z zakonom sprejme letni načrt pridobivanja in razpolaganja s premičnim premoženjem občine, sprejeme posamični program razpolaganja s stvarnim premoženjem občine, odloča o pravnem poslu ravnanja s stvarnim premoženjem in pravni posel sklene,«
Doda se nova peta alineja, ki glasi:
»– potrjuje investicijske dokumente za občinske investicije, «.
Dosedanja peta, šesta, sedma, osma in deveta alineja postanejo šesta, sedma, osma, deveta in deseta alineja.
8. člen
V četrtem odstavku 34. člena se prvem stavku za besedo »začasno« postavi vejica in doda besedilo »do nastopa mandata novoizvoljenega župana,« pred besedo »razrešen« pa se doda »župan«.
Doda se nov drugi stavek, ki glasi: »Če župan ne določi, kateri podžupan bo začasno opravljal funkcijo župana, oziroma če je razrešen, odloči občinski svet, kateri izmed članov občinskega sveta bo opravljal to funkcijo.«
Dosedanji drugi stavek postane tretji.
9. člen
V 47. členu se drugi odstavek spremeni tako, da glasi:
»Podrobnejšo notranjo organizacijo in sistemizacijo delovnih mest v občinski upravi določi župan.«
10. člen
V prvem odstavku 50. čelna se beseda »delavce« nadomesti z »javne uslužbence občinske«.
11. člen
V petem odstavku 61. čelna se na koncu prvega stavka, pika nadomesti z vejico in se doda besedilo: »s funkcijo župana, podžupana in z delom javnega uslužbenca v občinski upravi.«
12. člen
V prvem odstavku 93.a člena se črtata zadnja stavka.
13. člen
Na koncu drugega odstavka 94. člena se pred piko doda besedilo »in z njim ravnati v skladu in po postopkih določenih v zakonu«.
Tretji odstavek se spremeni tako, da glasi:
»Občinski svet na predlog župana v postopku sprejemanja občinskega proračuna sprejme letni načrt pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim premoženjem občine ter letni načrt prodaje finančnega premoženja občine. Sprejeti leni načrt in program izvršuje župan.«
Doda se nov četrti odstavek, ki glasi:
»Letni načrt pridobivanja in razpolaganja s premičnim premoženjem občine sprejme župan v rokih za pripravo in spremembo proračuna občine.«
Dosedanji četrti in peti odstavek postaneta peti in šesti.
14. člen
Naslov XI. poglavja se spremeni tako, da glasi »MEDOBČINSKO SODELOVANJE«.
15. člen
131.a člen se črta.
KONČNA DOLOČBA
16. člen
Spremembe in dopolnitve statuta stopijo v veljavo petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 01502-02/99
Črnomelj, dne 10. julija 2008
Župan
Občine Črnomelj
Andrej Fabjan l.r.

AAA Zlata odličnost