Uradni list

Številka 75
Uradni list RS, št. 75/2008 z dne 22. 7. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 75/2008 z dne 22. 7. 2008

Kazalo

3299. Odlok o rebalansu proračuna Občine Črnomelj za leto 2008, stran 10766.

Na podlagi 3. in 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 59/02 in 110/02) in 16. člena Statuta Občine Črnomelj (Uradni list RS, št. 35/03 – UPB in 106/05) je Občinski svet Občine Črnomelj na seji dne 10. 7. 2008 sprejel
O D L O K
o rebalansu proračuna Občine Črnomelj za leto 2008
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Črnomelj za leto 2008 (Uradni list RS, št. 15/08) se 2. točka spremeni v delu načrta razvojnih programov, ki je priloga k temu odloku.
2. člen
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov ostaja nespremenjen in se določa v naslednjih zneskih:
------------------------------------------------------------
A.  BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV         v eurih
-------------------------------------------------------------
Skupina/Podskupina kontov            Proračun leta
                             2008
------------------------------------------------------------
I.  SKUPAJ PRIHODKI (7071727374)        12.742.733
   TEKOČI PRIHODKI (7071)            8.973.403
70  DAVČNI PRIHODKI               8.225.210
   700 Davki na dohodek in dobiček       7.244.710
   703 Davki na premoženje            547.000
   704 Domači davki na blago in storitve     433.500
71  NEDAVČNI PRIHODKI               748.193
   710 Udeležba na dobičku in dohodki od     135.000
   premoženja
   711 Takse in pristojbine            29.000
   712 Denarne kazni                33.000
   713 Prihodki od prodaje blaga in        105.000
   storitev
   714 Drugi nedavčni prihodki          446.193
72  KAPITALSKI PRIHODKI             1.089.503
   720 Prihodki od prodaje osnovnih        640.303
   sredstev
   722 Prihodki od prodaje zemlj. in       449.200
   nematerialnega premoženja
73  PREJETE DONACIJE                120.338
   730 Prejete donacije iz domačih virov     120.338
74  TRANSFERNI PRIHODKI             2.523.989
   740 Transferni prihodki iz drugih      1.236.872
   javnofinančnih institucij
   741 Prejeta sred. iz dražavn.        1.287.117
   proračuna iz sredstev pror. EU
78  PREJETA SRED. IZ EVROPSKE UNIJE         35.500
   787 Prejeta sred. od drugih evropskih      35.500
   institucij
II.  SKUPAJ ODHODKI (40414243)          12.749.844
40  TEKOČI ODHODKI                2.206.771
   400 Plače in drugi izdatki zaposlenim     627.440
   401 Prispevki delodajalcev za socialno     105.971
   varnost
   402 Izdatki za blago in storitve       1.390.560
   403 Plačila domačih obresti           59.800
   409 Rezerve                   23.000
41  TEKOČI TRANFERI               4.366.277
   410 Subvencije                 166.415
   411 Transferi posameznikom in        2.120.088
   gospodinjstvom
   412 Transferi neprofitnim           504.471
   organizacijam in ustanovam
   413 Drugi tekoči domači transferi      1.575.303
42  INVESTICIJSKI ODHODKI            5.412.783
   420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev    5.292.783
43  INVESTICIJSKI TRANSFERI            764.013
   431 Investicijski transferi pravnim in     122.571
   fizičnim osebam, ki niso proračunski
   uporabniki
   432 Investicijski transferi          641.442
   proračunskim uporabnikom
III. PRORAČUNSKI PRIMANKLJAJ (I.–II.)        –7.111
-------------------------------------------------------------
B.  RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
------------------------------------------------------------
IV.  PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
   IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
   (750751752)                     0
75  PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL            0
   750 Prejeta vračila danih posojil          0
   751 Prodaja kapitalskih deležev           0
   752 Kupnine iz naslova privatizacije         0
V.  DANA POSOJILA IN POVEČANJE
   KAPITALSKIH DELEŽEV (440441442443)          0
44  DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH        0
   DEL.
   440 Dana posojila
   441 Povečanje kapitalskih deležev in         0
   naložb
   442 Poraba sredstev kupnin iz naslova        0
   privatizacije
   443 Povečanje namenskega premoženja v        0
   javnih skladih in drugih osebah
   javnega prava, ki imajo premož. v
   svoji lasti
VI.  PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN
   SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.–V.)        0
------------------------------------------------------------
C.  RAČUN FINANCIRANJA
------------------------------------------------------------
VII. ZADOLŽEVANJE (500)                  0
   ZADOLŽEVANJE                     0
   500 Domače zadolževanje               0
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)              76.600
55  ODPLAČILA DOLGA                 76.600
   550 Odplačila domačega dolga          76.600
IX.  ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH         –83.711
   (I.IV.VII.–II.–V.–VIII.)
X.  NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)         –76.600
XI.  NETO FINANCIRANJE                7.111
   (VI.VII.-VIII.-IX)
   STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31.12
   PRETEKLEGA LETA                 83.711
   9009 Splošni sklad za drugo           83.711
------------------------------------------------------------
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – podskupin kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Črnomelj.
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije; določbe, ki se nanašajo na določitev višine sredstev za financiranje nalog uporabnikov, pa se uporabljajo od 1. januarja 2008.
Št. 410-302/2007
Črnomelj, dne 10. julija 2008
Župan
Občine Črnomelj
Andrej Fabjan l.r.

AAA Zlata odličnost