Uradni list

Številka 75
Uradni list RS, št. 75/2008 z dne 22. 7. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 75/2008 z dne 22. 7. 2008

Kazalo

3339. Rebalans proračuna Občine Vrhnika za leto 2008, stran 10840.

Na podlagi šestega odstavka 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02, 127/06, 14/07), 93. člena Poslovnika o delu Občinskega sveta Občine Vrhnika je Občinski svet Občine Vrhnika na 15. redni seji dne 10. 7. 2008 sprejel
R E B A L A N S P R O R A Č U N A
Občine Vrhnika za leto 2008
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
Prihodki in odhodki ter drugi prejemki in izdatki proračuna Občine Vrhnika za leto 2008 so izkazani v bilanci prihodkov in odhodkov, v računu finančnih terjatev in naložb ter v računu financiranja.
Rebalans proračuna Občine Vrhnika za leto 2008 se določa v naslednjih zneskih:
                           v eurih
------------------------------------------------------------
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
------------------------------------------------------------
Skupina/Podskupina kontov Znesek
------------------------------------------------------------
I    SKUPAJ PRIHODKI (707172737478)      16.719.051
    TEKOČI PRIHODKI (7071)          11.340.398
70   DAVČNI PRIHODKI (700703704706)       8.680.794
    700 DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK      6.892.897
    703 DAVKI NA PREMOŽENJE          1.303.989
    704 DOMAČI DAVKI NA BLAGO          483.908
    IN STORITVE
71   NEDAVČNI PRIHODKI             2.659.604
    (710711712713714)
    710 UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD    573.446
    PREMOŽENJA
    711 TAKSE IN PRISTOJBINE           25.739
    712 GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI       20.000
    713 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN        8.000
    STORITEV
    714 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI        2.032.419
72   KAPITALSKI PRIHODKI (720722)        2.147.237
    720 PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH      1.256.543
    SREDSTEV
    722 PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN     890.694
    NEOPREDMETENIH DOLGOROČNIH SREDSTEV
73   PREJETE DONACIJE (730731)           11.687
    730 PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV     11.687
74   TRANSFERNI PRIHODKI (740)         3.219.729
    740 TRANSFERNI PRIH. IZ DRUGIH       3.219.729
    JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ
II   SKUPAJ ODHODKI (4041424345)        22.940.375
40   TEKOČI ODHODKI (400401402403409)      3.812.277
    400 PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM    803.079
    401 PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO    119.077
    VARNOST
    402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE      2.774.757
    403 PLAČILA DOMAČIH OBRESTI          10.000
    409 REZERVE                 105.364
41   TEKOČI TRANSFERI (410411412413)      4.875.535
    410 SUBVENCIJE                278.755
    411 TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN       1.890.972
    GOSPODINJSTVOM
    412 TRANSFERI NEPROFITNIM          539.661
    ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM
    413 DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI     2.166.147
42   INVESTICIJSKI ODHODKI (420)        14.252.563
    420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV  14.252.563
43   INVESTICIJSKI TRANSFERI (430)           0
    430 INVESTICIJSKI TRANSFERI            0
III   PRORAČUNSKI PRESEŽEK
    (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ) (I-II)     –6.221.324
------------------------------------------------------------
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
------------------------------------------------------------
IV   PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN       24.524
    PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
    (750751752)
75   PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN       24.524
    PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
    751 PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV        24.524
V    DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH       0
    DELEŽEV (440441442)
44   DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH       0
    DELEŽEV
    441 POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN        0
    FINANČNIH NALOŽB
VI   PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN        24.524
    SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV-V)
------------------------------------------------------------
C. RAČUN FINANCIRANJA
------------------------------------------------------------
VII   ZADOLŽEVANJE (50)             1.366.472
50   ZADOLŽEVANJE                1.366.472
    500 DOMAČE ZADOLŽEVANJE          1.366.472
VIII  ODPLAČILA DOLGA (55)             10.000
55   ODPLAČILA DOLGA                10.000
    550 ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA         10.000
IX   SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU    –4.840.328
    (IIVVII-II-V-VIII)
X    NETO ZADOLŽEVANJE (VII-VIII)        1.356.472
XI   NETO FINANCIRANJE (VIX-IX)         6.221.324
XII   STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN     4.840.328
    31.12. PRETEKLEGA LETA
------------------------------------------------------------
II. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
2. člen
Namenski prihodek proračuna so tudi prihodki, ki so prejeti iz naslova sodne poravnave s Kamnolomom Verd z dne 15. 5. 2008 in se porabijo za prometno povezavo Kamnolom Verd.
III. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA
3. člen
V 17. členu Odloka o proračunu Občine Vrhnika za leto 2008 se znesek »997.284 EUR« nadomesti z zneskom »1.366.472 EUR« in besedilo »in Centralno čistilno napravo« z besedilom », Kanalizacijo Verd in Centralno čistilno napravo Tojnice«.
IV. KONČNA DOLOČBA
4. člen
Ta rebalans proračuna Občine Vrhnika za leto 2008 začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, objavi pa se tudi v občinskem glasilu Naš časopis in se uporablja za leto 2008.
Posebni del rebalansa proračuna in načrt razvojnih programov se objavita na spletnih straneh Občine Vrhnika, www.vrhnika.si.
Št. 410-119/2007(4-01)
Vrhnika, dne 11. julija 2008
Župan
Občine Vrhnika
dr. Marjan Rihar l.r.

AAA Zlata odličnost