Uradni list

Številka 75
Uradni list RS, št. 75/2008 z dne 22. 7. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 75/2008 z dne 22. 7. 2008

Kazalo

3292. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o nadzoru pomorskega prometa, stran 10762.

Na podlagi 57. člena Pomorskega zakonika (Uradni list RS, št. 120/06 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja minister za promet
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o nadzoru pomorskega prometa
1. člen
V Pravilniku o nadzoru pomorskega prometa (Uradni list RS, št. 22/05) se v prvem odstavku 4. člena besedilo "prihaja iz tujine" nadomesti z besedilom "je namenjena v pristanišče Republike Slovenije".
2. člen
Črta se četrti odstavek 8. člena.
3. člen
Doda se nov 8.a člen, ki se glasi:
"8.a člen
(elektronsko posredovanje podatkov)
(1) Ladja mora po elektronski poti Upravi sporočiti sledeče:
a) podatke iz 1. in 3. točke Priloge I tega pravilnika;
b) podatke iz 33. in 34. člena Pravilnika o pogojih za opravljanje pomorskega prometa (Uradni list RS, št. 72/01, 107/03, 22/05, 66/05 in 22/07);
c) podatke iz 10. člena Pravilnika o prevzemu ladijskih odpadkov in ostankov tovora (Uradni list RS, št. 66/05);
d) izjavo iz 4. člena Navodila o ravnanju s kemikalijami v tekočem stanju ter nafto in njenimi derivati v tovornem pristanišču Koper (Uradni list RS, št. 94/01).
(2) Podatki iz prejšnjega odstavka so navedeni tudi na SI SSN portalu spletne strani Uprave.
(3) Pri elektronski izmenjavi sporočil se ob upoštevanju pogojev in pravil za elektronsko poslovanje z Upravo, ki so objavljena na spletni strani Uprave, lahko uporabi spletna aplikacija SI SSN ali drug informacijski sistem, ki zagotavlja skladnost z navodili za pošiljanje podatkov v XML obliki, ki so objavljena na SI SSN portalu spletne strani Uprave.".
4. člen
Spremeni se 9. člen, tako da se glasi:
"9. člen
(prepoved vplutja in izplutja)
Uprava prepove vplutje ali izplutje ladje v/iz pristanišča oziroma odloži njeno vplutje ali izplutje ali prepove nadaljnje ravnanje z nevarnim blagom na ladji, kadar:
a) skladno s prvim ali drugim odstavkom 8. člena tega pravilnika ladja ni sporočila podatkov, navedenih v 3. točki Priloge I;
b) ugotovi, da gre za nevaren tovor, katerega promet je v pristanišču prepovedan;
c) se pri pregledu nevarnega tovora ugotovi, da stanje ne odgovarja podatkom, ki jih je ladja sporočila skladno s prvim ali drugim odstavkom 8. člena;
d) nevaren tovor ni pravilno pakiran in označen z nalepnicami ter tehničnimi nazivi ali so te označbe poškodovane;
e) nevaren tovor ni pravilno uskladiščen;
f) naprave za delo z nevarnim tovorom niso ustrezne ali tehnično brezhibne; ali
g) če obstajajo v pristanišču druge ovire za varen promet.".
Prehodna in končna določba
5. člen
Ladje lahko uporabljajo elektronsko posredovanje podatkov iz 8.a člena pravilnika od 1. oktobra 2008 dalje. Zadnji rok za vključitev v sistem elektronske izmenjave sporočil je 31. december 2009.
6. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-140/2008/22
Ljubljana, dne 7. julija 2008
EVA 2008-2411-0056
mag. Radovan Žerjav l.r.
Minister
za promet

AAA Zlata odličnost