Uradni list

Številka 75
Uradni list RS, št. 75/2008 z dne 22. 7. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 75/2008 z dne 22. 7. 2008

Kazalo

3342. Pravilnik za vrednotenje programov ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Žužemberk, stran 10849.

Na podlagi 1. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 96/02), 2. člena Zakona o skladu RS za ljubiteljske kulturne dejavnosti (Uradni list RS, št. 1/96), 21. člena Zakona o lokalni samoupravi ZLS-UPB1 (Uradni list RS, št. 100/05) in 9. člena Statuta Občine Žužemberk (Uradni list RS, št. 34/99, 63/99, 93/00 in 115/07) je Občinski svet Občine Žužemberk na 13. redni seji dne 1. 7. 2008 sprejel
P R A V I L N I K
za vrednotenje programov ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Žužemberk
1. člen
Ta pravilnik določa pogoje, postopke in merila za sofinanciranje ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Žužemberk, ki so v njenem javnem interesu.
Predmet tega pravilnik je delitev sredstev iz občinskega proračuna, namenjenih ljubiteljski kulturni dejavnosti po sprejetem letnem programu kulture v Občini Žužemberk.
2. člen
Sofinancirajo se naslednje vsebine:
– redna dejavnost registriranih kulturnih društev,
– program ljubiteljske kulturne dejavnosti v društvih,
– izobraževanje strokovnih kadrov za vodenje ljubiteljske kulturne dejavnosti,
– dejavnost območnega javnega sklada za ljubiteljske kulturne dejavnosti,
– investicije v javno infrastrukturo in nakup opreme na področju kulture.
3. člen
Izvajalci letnega programa kulture v Občini Žužemberk so:
– kulturna društva,
– ostala društva, ki imajo v okviru svoje dejavnosti registrirano kulturno dejavnost,
– ostale nevladne organizacije, ki imajo v okviru svoje dejavnosti registrirano kulturno dejavnost.
4. člen
Izvajalci letnih programov na področju kulture morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– da kulturne programe izvajajo na območju Občine Žužemberk,
– da so registrirani v skladu z Zakonom o društvih, da imajo svoj sedež v Občini Žužemberk in imajo v svoji dejavnosti registrirano kulturno dejavnost,
– da imajo zagotovljene materialne, organizacijske, in prostorske pogoje ter kader z ustrezno strokovno izobrazbo ali ustrezno strokovno usposobljene za uresničitev načrtovanih kulturnih programov,
– da imajo urejeno evidenco članstva in evidenco o plačani članarini,
– da izvajajo kulturne programe najmanj eno leto,
– da občinski upravi vsako leto pošljejo vabilo na zbor članov društva ter ob prijavi na javni razpis tudi zapisnik zbora članov društva s poročili ter podatke iz bilance stanja in izkaza poslovnega izida,
– da opravljajo dejavnost na neprofitni osnovi,
– da vodijo evidenco o vajah, ki mora vsebovati: datum, čas trajanja vaje, poimenski seznam članov skupine, evidenco o njihovi prisotnosti ter ime in priimek vodje skupine, ki za vsak dan vadbe posebej s podpisom potrjuje resničnost podatkov,
– da vodijo evidenco o nastopih,
– da vsaj enkrat letno v Občini Žužemberk pripravijo samostojno kulturno prireditev oziroma sodelujejo na najmanj treh prireditvah v občini v organizaciji drugih društev ali javnih zavodov,
– da ob prvi prijavi na javni razpis po tem pravilniku predložijo kopijo statuta društva in da nato ob vsaki spremembi statuta predložijo tudi kopijo sprememb.
I. POSTOPEK IZBORA IZVAJACEV KULTURNIH PROGRAMOV
5. člen
Občinski svet Občine Žužemberk po sprejemu občinskega proračuna za tekoče leto s sprejetjem letnega programa za kulturo določi programe, ki se sofinancirajo iz občinskega proračuna in obseg sredstev za posamezni program.
Kulturni programi, ki se bodo sofinancirali iz občinskega proračuna se izberejo na podlagi javnega razpisa, ki se izvede v skladu z veljavno zakonodajo in tem pravilnikom. Za vse postopke javnega razpisa, ki niso določeni s tem pravilnikom, se smiselno uporabljajo določbe Zakona o javnih naročilih in Zakona o splošnem upravnem postopku.
6. člen
Postopek javnega razpisa vodi občinska uprava. Občina Žužemberk vsako leto objavi v Dolenjskem listu ali občinskem glasilu samo obvestilo o javnem razpisu, na spletni strani Občine Žužemberk pa objavi celotno vsebino javnega razpisa skupaj z razpisno dokumentacijo. Razpis mora trajati najmanj 15 in največ 30 dni. Rezultate javnega razpisa objavi občina na spletni strani občine in v občinskem glasilu.
Objava javnega razpisa mora vsebovati:
– navedbo naročnika,
– programe in navedbo višino sredstev za posamezni program iz sprejetega letnega programa za kulturo, ki so predmet javnega razpisa,
– pogoje, ki jih morajo za prijavo na razpis izpolnjevati prijavitelji,
– merila za izbor izvajalcev,
– določitev obdobja, do katerega bodo dodeljena sredstva izplačana,
– rok, do katerega morajo biti predložene vloge,
– kraj, čas in osebo, pri kateri lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo,
– datum odpiranja vlog,
– rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu javnega razpisa.
7. člen
Razpisno dokumentacijo pripravi občinska uprava. Prijavitelji morajo vlogo oddati na predpisanih obrazcih, ki so sestavni del razpisne dokumentacije.
8. člen
Vloga je popolna:
– če je oddana v roku, ki je določen v objavi javnega razpisa,
– če je oddana na predpisanih obrazcih in vsebuje vse sestavine, ki jih zahteva besedilo javnega razpisa in razpisna dokumentacija,
– če je predložena v zapečatenem ovitku, če je na sprednji strani ovojnice napisan naslov prejemnika in navedba javnega razpisa ter če ima na zadnji strani ovojnice navedene podatke o nazivu in sedežu prijavitelja,
– če jo je vložila upravičena oseba.
9. člen
Postopek odpiranja ponudb vodi tri ali pet članska komisija, ki jo s sklepom imenuje župan. Odpiranje vlog se izvede v roku, ki je predviden v javnem razpisu. Odpiranje vlog ni javno. Komisiji pri delu pomaga zapisnikar, ki ga zagotovi občinska uprava.
V roku dostavljene in pravilno označene vloge se odpirajo po vrstnem redu prispetja.
O odpiranju vlog komisija vodi zapisnik, ki vsebuje:
– naslov, prostor in čas odpiranja,
– predmet javnega razpisa,
– imena navzočih predstavnikov komisije,
– imena oziroma naziv prijaviteljev po vrstnem redu prispelih vlog,
– ugotovitev, ali je vloga popolna,
– ugotovitev, katera vloga je nepopolna z navedbo vzroka za njeno nepopolnost.
Zapisnik podpišejo predsednik in člana komisije.
10. člen
Vloge, ki niso oddane v skladu z določbami iz prve, tretje in četrte alineje 8. člena tega pravilnika ter ni oddana na predpisanih obrazcih, občinska uprava zavrže s sklepom.
Če je prijava nepopolna, občinska uprava pozove prijavitelja, da v roku osem (8) dni od prevzema pisnega poziva za dopolnitev prijave, le-to dopolni. Če prijavitelj tega ne stori v zahtevanem roku, občinska uprava s sklepom prijavo zavrže.
Zoper izdani sklep občinske uprave iz tega člena je dovoljena pritožba na župana Občine Žužemberk, v roku osmih (8) dni od vročitve sklepa. Pritožba mora biti obrazložena.
Na odločitev župana ni možna pritožba, prijavitelj lahko v nadaljevanju postopka sproži upravni spor pred pristojnim sodiščem.
11. člen
Župan s sklepom pred objavo javnega razpisa imenuje tri ali pet člansko komisijo za izbor in oceno prijavljenih kulturnih programov. Mandat članov komisije je vezan na mandat župana, ki lahko člane komisije razreši tudi pred iztekom svojega mandata in v komisijo imenuje nove člane.
Člane komisije predlagajo prijavitelji kulturnih programov na osnovi poziva občinske uprave, člani komisije pa ne smejo biti predsednik, podpredsednik ali član upravnega odbora društva, predlagani kandidati pa naj bi imeli ustrezne izkušnje s področja kulture. Komisiji pri delu pomaga zapisnikar, ki ga zagotovi občinska uprava.
12. člen
Komisija opravi strokovni pregled popolnih vlog, ki jih oceni na podlagi pogojev in meril, ki so sestavni del tega pravilnika in razpisne dokumentacije.
Po opravljeni oceni vlog in izračunu višine sofinanciranju posameznega programa za vse izvajalce letnih programov kulture, ki so se prijavili na javni razpis, pripravi komisija poročilo o izbiri izvajalcev letnega programa kulture v Občini Žužemberk. Poročilo podpišejo predsednik in člana komisije. Poročilo predložijo direktorju občinske uprave, ki na podlagi poročila izda sklep o izbiri izvajalcev.
13. člen
Občinska uprava na podlagi sklepa direktorja občinske uprave in v skladu s tem pravilnikom izvajalcem izda odločbo v upravnem postopku s katero:
– obvesti izbrane izvajalce o višini in namenu odobrenih finančnih sredstev za posamezne kulturne programe, za katere so kandidirali na javnem razpisu in
– zavrne prijave, ki ne izpolnjujejo pogojev za sofinanciranje.
Zoper izdano odločbo občinske uprave je dopustna pritožba na župana Občine Žužemberk v roku 15 dni od njene vročitve. Pritožba mora biti obrazložena. Pritožbo se vloži pisno ali ustno na zapisnik pri organu, ki je odločbo izdal.
14. člen
O pritožbi zoper izdano odločbo občinske uprave odloči župan v zakonsko določenem roku. Odločitev župana je dokončna. Izbrani izvajalec lahko v nadaljevanju postopka sprožiti upravni spor pred pristojnim sodiščem.
15. člen
Po dokončnosti odločb župan z izvajalci sklene pogodbo o sofinanciranju kulturnih programov za tekoče leto, ki mora poleg splošnih podatkov o podpisnikih pogodbe vsebovati še:
– vsebino in obseg programa,
– čas realizacije programa,
– obseg sredstev, ki se zagotovijo iz proračuna lokalne skupnosti za posamezni program,
– druge medsebojne pravice in obveznosti.
16. člen
V roku 8 (osmih) dni od vročitve pisnega poziva za podpis pogodbe, je izvajalec dolžan vrniti podpisano pogodbo občinski upravi. V primeru, da tega ne stori v zahtevanem roku se šteje, kot da je izvajalec odstopil od zahteve po sofinanciranju letnega programa kulture in da umika svojo prijavo na javni razpis.
II. SPREMLJANJE IN NADZOR NAD IZVAJANJEM POGODB
17. člen
Izvajalci letnega programa kulture v Občini Žužemberk so dolžni izvajati programe v skladu s podpisano pogodbo, s tem pravilnikom in za namene, za katere so jim bila odobrena sredstva iz občinskega proračuna.
Občina Žužemberk in nadzorni odbor občine lahko pri izvajalcu letnega programa kulture kadarkoli preverita namenskost porabe dodeljenih sredstev iz občinskega proračuna in izvajanje letnega programa kulture izbranega izvajalca.
V primeru, da se ugotovi nenamenska poraba sredstev ali neizvajanje letnega programa kulture s strani izvajalca, se sofinanciranje s strani Občine Žužemberk takoj ustavi, že prejeta sredstva pa mora izvajalec vrniti v občinski proračun skupaj z zakonsko predpisanimi zamudnimi obrestmi.
18. člen
Izvajalec letnega programa kulture, pri katerem se ugotovi kršitve določb iz 17. člena tega pravilnika, se v naslednjem letu ne more prijaviti na javni razpis Občine Žužemberk za sofinanciranje letnega programa kulture.
Prav tako se v naslednjem letu ne more prijaviti na javni razpis Občine Žužemberk za sofinanciranje letnega programa kulture tisti izvajalec, pri katerem se ugotovi, da je v svoji prijavi na javni razpis v razpisnih obrazcih navedel neresnične podatke.
III. UPORABA OBJEKTOV ZA IZVAJANJE LETNIH PROGRAMOV KULTURE
19. člen
Izvajalci kulturnih programov v javnem interesu iz Občine Žužemberk, imajo pravico do uporabe kulturnih objektov v lasti Občine Žužemberk.
20. člen
Izgradnja novih javnih objektov za potrebe kulturne dejavnosti v Občini Žužemberk se lahko sofinancira le do višine sredstev, sprejetih v proračunu Občine Žužemberk.
IV. POGOJI IN MERILA ZA VREDNOTENJE LETNIH PROGRAMOV KULTURE
21. člen
Pogoji in merila za vrednotenje letnih programov izvajalcev kulture v Občini Žužemberk so kot priloga k temu pravilniku.
Vrednost posameznega programa kulture se na osnovi meril za vrednotenje letnih programov kulture, določi v točkah. Vrednost točke se določi in izračuna v sorazmernem deležu glede na skupno število točk doseženih znotraj posameznega programa kulture in glede na sprejeto višino namenskih sredstev za ta program, ki ga za vsako proračunsko obdobje posebej sprejme občinski svet v letnem programu kulture v Občini Žužemberk.
V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
22. člen
Pobudo za spremembo in dopolnitev Pravilnika za vrednotenje programov ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Žužemberk lahko poda zainteresirana javnost, društva, člani občinskega sveta ali župan. Pobudo najprej obravnava komisija iz 11. člena tega pravilnika, ki pripravi predlog sprememb in dopolnitev tega pravilnika. Spremembe in dopolnitve tega pravilnika se sprejemajo in uveljavljajo po enakem postopku, kot velja za njegov sprejem.
23. člen
Z dnem, ko začne veljati ta pravilnik, preneha veljati Pravilnik o vrednotenju projektov in programov na področju kulture v Občini Žužemberk (Uradni list RS, št. 63/00).
26. člen
Pravilnik se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 032-27/2008-1
Žužemberk, dne 1. julija 2008
Župan
Občine Žužemberk
Franc Škufca l.r.

AAA Zlata odličnost