Uradni list

Številka 75
Uradni list RS, št. 75/2008 z dne 22. 7. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 75/2008 z dne 22. 7. 2008

Kazalo

3325. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Tehničnega pravilnika o javni kanalizaciji, stran 10818.

Na podlagi 16. člena Statuta Mestne občine Novo mesto – UPB1 (Uradni list RS, št. 96/06 in 4/08) in 40. člena Odloka o odvajanju in čiščenju odpadne komunalne in padavinske vode na območju Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 54/06) je Občinski svet Mestne občine Novo mesto na 16. seji dne 10. 7. 2008 sprejel
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Tehničnega pravilnika o javni kanalizaciji
1. člen
S tem pravilnikom se spremeni in dopolni Tehnični pravilnik o javni kanalizaciji (Uradni list RS, št. 77/06 in 21/08 – v nadaljnjem besedilu: pravilnik).
2. člen
Spremeni se 11. člen pravilnika in se po novem glasi:
»Za gradnjo kanalov javne kanalizacije se lahko uporabljajo cevi, ki:
– zagotavljajo vodotesnost in odpornost proti mehanskim, kemijskim, biološkim in drugim vplivom,
– so izdelane vključno s tesnili iz materialov, ki v stiku z odpadno vodo ne smejo spreminjati kakovosti vode glede fizikalnih, kemijskih ali mikrobioloških lastnosti,
– zagotavljajo stabilnost in funkcionalnost cevovoda minimalno 50 let,
– so v skladu s projektno dokumentacijo,
– so standardnih dimenzij (DN), kar pomeni nazivni notranji premer glede na notranji premer cevovoda,
– so bile dane v promet skladno s predpisi o gradbenih proizvodih,
– zagotavljajo izdelavo kanalizacije v skladu s SIST EN 1610.«
3. člen
V 19. členu pravilnika se doda tretji odstavek in se glasi:
»Armiranibetonski venec pokrova jaška javne kanalizacije na prometnih površinah mora imeti ustrezen certifikat oziroma izjavo o skladnosti.«
4. člen
V 43. členu pravilnika se v prvem odstavku doda nova alineja in se glasi:
»– posnetek s TV kamero, ki je skladen s sistemom GIS in dokumentnim sistemom upravljavca javne kanalizacije.«
5. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 015-05-17/2005-1800
Novo mesto, dne 10. julija 2008
Župan
Mestne občine Novo mesto
Alojzij Muhič l.r.

AAA Zlata odličnost