Uradni list

Številka 75
Uradni list RS, št. 75/2008 z dne 22. 7. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 75/2008 z dne 22. 7. 2008

Kazalo

3328. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi OKP Javnega podjetja za komunalne storitve Rogaška Slatina d.o.o., stran 10821.

Na podlagi 25. in 28. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93 in 30/98) 696., 697. in 698. člena Zakona o gospodarskih družbah ZGD-1 (Uradni list RS, št. 42/06), 16. člena Statuta Občine Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 115/07), 16. člena Statuta Občine Šmarje pri Jelšah (Uradni list RS, št. 41/99, 91/01), 15. člena Statuta Občine Bistrica ob Sotli (Uradni list RS, št. 49/99, 125/03 in 73/06), 16. člena Statuta Občine Kozje (Uradni list RS, št. 64/99, 98/00, 65/05), 16. člena Statuta Občine Rogatec (Uradni list RS, št. 13/06 in 27/06) in 17. člena Statuta Občine Podčetrtek (Uradni list RS, št. 66/06, 92/06 in 5/07) je Občinski svet Občine Rogaška Slatina na 11. redni seji dne 28. 11. 2007, Občinski svet Občine Šmarje pri Jelšah na 10. redni seji dne 29. 11. 2007, Občinski svet Občine Bistrica ob Sotli na 8. redni seji, dne 27. 12. 2007, Občinski svet Občine Kozje na 14. redni seji dne 3. 4. 2008, Občinski svet Občine Podčetrtek na 12. redni seji, dne 31. 1. 2008 in Občinski svet Občine Rogatec na 11. redni seji dne 14. 4. 2008 sprejeli
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi OKP Javnega podjetja za komunalne storitve Rogaška Slatina d.o.o.
1. člen
V Odloku o ustanovitvi OKP Javnega podjetja za komunalne storitve Rogaška Slatina d.o.o. (Uradni list RS, št. 73/98, 72/99, 118/05) se besedilo 4. člena spremeni tako, da se glasi:
»Javno podjetje opravlja naslednje dejavnosti:
E/36.000    zbiranje, prečiščevanje in distribucija vode
E/37.000    ravnanje z odplakami
E/38.110    zbiranje in odvoz nenevarnih odpadkov
E/38.120    zbiranje in odvoz nevarnih odpadkov
E/38.210    ravnanje z nenevarnimi odpadki
E/38.220    ravnanje z nevarnimi odpadki
E/38.310    demontaža odpadnih naprav
E/38.320    pridobivanje sekundarnih surovin iz ostankov
        odpadkov
E/39.000    saniranje okolja in drugo ravnanje z odpadki
F/42.910    gradnja vodnih objektov
F/42.990    gradnja drugih objektov nizke gradnje
F/43.120    zemeljska pripravljalna dela
F/43.220    inštaliranje vodovodnih, plinskih in
        ogrevalnih napeljav in naprav
G/46.130    posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
        materiala
G 46/690    trgovina na debelo z drugimi napravami in
        opremo
G/46.770    trgovina na debelo z ostanki in odpadki
G/46.900    nespecializirana trgovina na debelo
G/47.190    druga trgovina na drobno v nespecializiranih
        prodajalnah
H/49.410    cestni tovorni promet
H/49.500    cevovodni promet
M/71.121    geofizikalne meritve, kartiranje
M/71.129    druge inženirske dejavnosti in tehnično
        svetovanje.«
2. člen
V 7. členu se besedilo »18.354.000 SIT« nadomesti z besedilom »76.590,00 EUR«.
3. člen
V 1., 2., 3., 4., 5., 6. točki v prvem odstavku 8. člena se:
besedilo »752.415 SIT« nadomesti z besedilom »3.140,19 EUR«
besedilo »1.505.028 SIT« nadomesti z besedilom »6.280,38 EUR«
besedilo »1.945.524 SIT« nadomesti z besedilom »8.118,54 EUR«
besedilo »1.560.090 SIT« nadomesti z besedilom »6.510,15 EUR«
besedilo »7.782.096 SIT« nadomesti z besedilom »32.474,16
EUR«
besedilo »4.808.748 SIT« nadomesti z besedilom »20.066,58
EUR«.
4. člen
V 15. členu se besedilo »10.000 tolarjev« nadomesti z besedilom »50,00 EUR«.
5. člen
V 16. členu se spremenijo prva, druga in tretja alineja tako, da se odslej glasijo:
»– sprejme družbeno pogodbo in statut podjetja;
– odloča o razvojnih programih ter poslovni politiki javnega podjetja;
– odloča o politiki plač v javnem podjetju na podlagi kolektivnih pogodb in letnega plana ter planiranih in doseženih rezultatih poslovanja;«
V peti alineji se besedilo »1.000.000 SIT« nadomesti z besedilo »10.000,00 EUR«
Črta se besedilo sedme alineje.
Dosedanja osma, deveta, deseta in enajsta alineja, postanejo sedma, osma, deveta in deseta alineja.
6. člen
Drugi odstavek 21. člena se dopolni, tako da se za piko doda vejica in naslednjo besedilo:
»razen če svojih pravic s posebnim aktom ne prenesejo na skupni organ ustanoviteljic na svet ustanoviteljev.«
7. člen
Besedilo 25. člena se spremeni, tako, da se glasi:
»Podjetje je dolžno uskladiti družbeno pogodbo in statut podjetja s spremembami in dopolnitvami Odloka o ustanovitvi OKP javno podjetje za komunalne storitve Rogaška Slatina d.o.o. v roku 60 dni od uveljavitve tega odloka.«
8. člen
Spremembe in dopolnitve tega odloka se objavijo v Uradnem listu Republike Slovenije, ko ga v enakem besedilu sprejmejo občinski sveti Občine Bistrica ob Sotli, Občine Kozje, Občine Podčetrtek, Občine Rogatec, Občine Rogaška Slatina in Občine Šmarje pri Jelšah.
Po sprejemu na vseh občinskih svetih občin ustanoviteljic objavi župan Občine Rogaška Slatina spremembe in dopolnitve tega odloka v Uradnem listu Republike Slovenije.
Spremembe in dopolnitve tega odloka pričnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0320-0009/2007
Rogaška Slatina, dne 5. aprila 2008
Župan
Občine Rogaška Slatina
mag. Branko Kidrič l.r.
 
Župan
Občine Šmarje pri Jelšah
Jožef Čakš l.r.
 
Župan
Občine Podčetrtek
Peter Misja l.r.
 
Župan
Občine Rogatec
Martin Mikolič l.r.
 
Župan
Občine Kozje
Dušan Andrej Kocman l.r.
 
Župan
Občine Bistrica ob Sotli
Jožef Pregrad l.r.

AAA Zlata odličnost