Uradni list

Številka 75
Uradni list RS, št. 75/2008 z dne 22. 7. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 75/2008 z dne 22. 7. 2008

Kazalo

3343. Pravilnik o sofinanciranju letnega programa športa v Občini Žužemberk, stran 10852.

Na podlagi 7. in 9. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98 in 15/03) in v skladu z Nacionalnim programom športa v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 24/00 in 31/00) ter 9. členom Statuta Občine Žužemberk (Uradni list RS, št. 34/99, 63/00, 93/00 in 115/07) je Občinski svet Občine Žužemberk na 13. redni seji dne 1. 7. 2008 sprejel
P R A V I L N I K
o sofinanciranju letnega programa športa v Občini Žužemberk
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem pravilnikom Občinski svet Občine Žužemberk določa pogoje in merila za vrednotenje ter postopke za sofinanciranje letnega programa športa iz sredstev proračuna, ki so v javnem interesu Občine Žužemberk.
2. člen
Sredstva za sofinanciranje letnega programa športa v Občini Žužemberk se zagotovijo iz občinskega proračuna, njihovo višino pa določi Občinski svet z odlokom o proračunu Občine Žužemberk za tekoče leto.
3. člen
Izvajalci letnega programa športa v Občini Žužemberk so:
– športna društva,
– javni zavodi s področja vzgoje in izobraževanja s sedežem v Občini Žužemberk in katerih ustanoviteljica je Občina Žužemberk,
– javni zavodi, gospodarske družbe, zasebniki in druge organizacije, registrirane za opravljanje dejavnosti v športu,
– ustanove, ki so ustanovljene za opravljanje dejavnosti v športu in so splošno koristne in neprofitne.
Športna društva imajo pod enakimi pogoji prednost pred drugimi izvajalci letnih programov športa.
4. člen
Pravico do sofinanciranja programov športa imajo izvajalci športnih programov iz prejšnjega člena tega pravilnika, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– da športne programe izvajajo na območju Občine Žužemberk,
– da so registrirani v skladu z veljavno zakonodajo, da imajo svoj sedež v Občini Žužemberk in da imajo v svoji dejavnosti registrirano športno dejavnost (pogoj, da imajo v svoji dejavnosti registrirano športno dejavnost ne velja za javne zavode s področja vzgoje in izobraževanja in za društva upokojencev),
– da imajo zagotovljene materialne, organizacijske, in prostorske pogoje ter kader z ustrezno strokovno izobrazbo ali ustrezno strokovno usposobljene za uresničitev načrtovanih športnih aktivnosti in programov,
– da imajo za prijavljene športne programe organizirano redno športno dejavnost razen v primeru, ko kandidirajo za sredstva za izvedbo športnih prireditev,
– da imajo urejeno evidenco članstva in evidenco o plačani članarini (ne velja za javne zavode s področja vzgoje in izobraževanja iz prejšnjega člena),
– da izvajajo športne programe najmanj eno leto,
– da društvo občinski upravi vsako leto pošlje vabilo na zbor članov društva ter ob prijavi na javni razpis tudi zapisnik zbora članov društva s poročili ter podatke iz bilance stanja in izkaza poslovnega izida,
– da vodijo evidenco o vadbi, ki mora vsebovati: datum, čas trajanja vadbe, poimenski seznam članov vadbene skupine, evidenco o njihovi prisotnosti ter ime in priimek vodje skupine, ki za vsak dan vadbe posebej s podpisom potrjuje resničnost podatkov,
– da ob prvi prijavi na javni razpis po tem pravilniku predložijo kopijo statuta društva in da nato ob vsaki spremembi statuta predložijo tudi kopijo sprememb.
II. VSEBINSKE DOLOČBE
5. člen
Občina Žužemberk bo v skladu s sprejetim letnim programom športa in razpoložljivimi sredstvi v občinskem proračunu sofinancirala naslednje vsebine:
– interesno športno vzgoja otrok,
– športno vzgojo otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport,
– kakovostni in vrhunski šport,
– rekreacijo in šport invalidov,
– športne prireditve,
– rekreativne prireditve in rekreativne lige,
– izobraževanje, usposabljanje in spopolnjevanje strokovnih kadrov v športu,
– delovanje društev,
– drugi splošni material in storitve,
– izgradnja, obnova in vzdrževanje športnih objektov.
III. POSTOPEK IZBORA IZVAJACEV ŠPORTNIH PROGRAMOV
6. člen
Občinski svet Občine Žužemberk po sprejemu občinskega proračuna za tekoče leto s sprejetjem letnega programa športa določi programe, ki se sofinancirajo iz občinskega proračuna in obseg sredstev za posamezni program.
Športni programi, ki se bodo sofinancirali iz občinskega proračuna se izberejo na podlagi javnega razpisa, ki se izvede v skladu z veljavno zakonodajo in tem pravilnikom. Za vse postopke javnega razpisa, ki niso določeni s tem pravilnikom, se smiselno uporabljajo določbe Zakona o javnih naročilih in Zakona o splošnem upravnem postopku.
7. člen
Postopek javnega razpisa vodi občinska uprava. Občina Žužemberk vsako leto objavi v Dolenjskem listu ali občinskem glasilu samo obvestilo o javnem razpisu, na spletni strani Občine Žužemberk pa objavi celotno vsebino javnega razpisa skupaj z razpisno dokumentacijo. Razpis mora trajati najmanj 30 dni. Rezultate javnega razpisa objavi občina na spletni strani občine in v občinskem glasilu.
Objava javnega razpisa mora vsebovati:
– navedbo naročnika,
– programe in navedbo višino sredstev za posamezni program iz sprejetega letnega programa športa, ki so predmet javnega razpisa,
– pogoje, ki jih morajo za prijavo na razpis izpolnjevati prijavitelji,
– merila za izbor izvajalcev,
– določitev obdobja, do katerega bodo dodeljena sredstva izplačana,
– rok, do katerega morajo biti predložene vloge,
– kraj, čas in osebo, pri kateri lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo,
– datum odpiranja vlog,
– rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu javnega razpisa.
8. člen
Razpisno dokumentacijo pripravi občinska uprava. Prijavitelji morajo vlogo oddati na predpisanih obrazcih, ki so sestavni del razpisne dokumentacije.
9. člen
Vloga je popolna:
– če je oddana v roku, ki je določen v objavi javnega razpisa,
– če je oddana na predpisanih obrazcih in vsebuje vse sestavine, ki jih zahteva besedilo javnega razpisa in razpisne dokumentacije,
– če je predložena v zapečatenem ovitku, če je na prednji strani ovojnice napisan naslov prejemnika in navedba javnega razpisa ter če ima na zadnji strani ovojnice navedene podatke o nazivu in sedežu prijavitelja,
– če jo je vložila upravičena oseba.
10. člen
Postopek odpiranja ponudb vodi tri ali pet članska komisija, ki jo s sklepom imenuje župan. Odpiranje vlog se izvede v roku, ki je predviden v javnem razpisu. Odpiranje vlog ni javno. Komisiji pri delu pomaga zapisnikar, ki ga zagotovi občinska uprava.
V roku dostavljene in pravilno označene vloge se odpirajo po vrstnem redu prispetja.
O odpiranju vlog komisija vodi zapisnik, ki vsebuje:
– naslov, prostor in čas odpiranja,
– predmet javnega razpisa,
– imena navzočih predstavnikov komisije,
– imena oziroma naziv prijaviteljev po vrstnem redu prispelih vlog,
– ugotovitev, ali je vloga popolna,
– ugotovitev, katera vloga je nepopolna z navedbo vzroka za njeno nepopolnost.
Zapisnik podpišejo predsednik in člana komisije.
11. člen
Vlogo, ki ni oddana v skladu z določbami iz prve, tretje in četrte alineje 9. člena tega pravilnika ter ni oddana na predpisanih obrazcih, občinska uprava zavrže s sklepom.
Če prijava ne vsebuje vse sestavine, ki jih zahteva besedilo javnega razpisa in razpisne dokumentacije, občinska uprava pozove prijavitelja, da v roku osem (8) dni od prevzema pisnega poziva za dopolnitev prijave, le-to dopolni. Če prijavitelj tega ne stori v zahtevanem roku, občinska uprava s sklepom prijavo zavrže.
Zoper izdani sklep občinske uprave iz tega člena je dovoljena pritožba na župana Občine Žužemberk, v roku osmih (8) dni od vročitve sklepa. Pritožba mora biti obrazložena.
Na odločitev župana ni možna pritožba, prijavitelj lahko v nadaljevanju postopka sproži upravni spor pred pristojnim sodiščem.
12. člen
Župan s sklepom pred objavo javnega razpisa imenuje tri ali pet člansko komisijo za izbor in oceno prijavljenih športnih programov. Mandat članov komisije je vezan na mandat župana, ki lahko člane komisije razreši tudi pred iztekom svojega mandata in v komisijo imenuje nove člane.
Člane komisije predlagajo prijavitelji športnih programov na osnovi poziva občinske uprave, člani komisije pa ne smejo biti predsednik, podpredsednik ali član upravnega odbora društva ali poslovodni organ prijavitelja, predlagani kandidati pa naj bi imeli ustrezne izkušnje s področja športa. Komisiji pri delu pomaga zapisnikar, ki ga zagotovi občinska uprava.
13. člen
Komisija opravi strokovni pregled popolnih vlog, ki jih oceni na podlagi pogojev in meril, ki so sestavni del tega pravilnika in razpisne dokumentacije.
Po opravljeni oceni vlog in izračunu višine sofinanciranju posameznega programa za vse izvajalce letnih programov športa, ki so se prijavili na javni razpis, pripravi komisija poročilo o izbiri izvajalcev letnega programa športa v Občini Žužemberk. Poročilo podpišejo predsednik in člana komisije. Poročilo predložijo direktorju občinske uprave, ki na podlagi poročila izda sklep o izbiri izvajalcev.
14. člen
Občinska uprava na podlagi sklepa direktorja občinske uprave in v skladu s tem pravilnikom izvajalcem izda odločbo v upravnem postopku s katero:
– obvesti izbrane izvajalce o izbranih programih, višini odobrenih finančnih sredstev za posamezne športne programe, za katere so kandidirali na javnem razpisu in
– zavrne prijave, ki ne izpolnjujejo pogojev za sofinanciranje.
Zoper izdano odločbo občinske uprave je dopustna pritožba na župana Občine Žužemberk v roku 15 dni od njene vročitve. Pritožba mora biti obrazložena. Pritožbo se vloži pisno ali ustno na zapisnik pri organu, ki je odločbo izdal.
15. člen
O pritožbi zoper izdano odločbo občinske uprave odloči župan v zakonsko določenem roku. Odločitev župana je dokončna. Izbrani izvajalec lahko v nadaljevanju postopka sprožiti upravni spor pred pristojnim sodiščem.
16. člen
Po dokončnosti odločb župan z izvajalci sklene pogodbo o sofinanciranju športnih programov za tekoče leto, ki mora poleg splošnih podatkov o podpisnikih pogodbe vsebovati še:
– vsebino in obseg programa,
– čas realizacije programa,
– pričakovani dosežki,
– obseg sredstev, ki se zagotovijo iz proračuna lokalne skupnosti za posamezni program,
– druge medsebojne pravice in obveznosti.
17. člen
V roku 8 (osmih) dni od vročitve pisnega poziva za podpis pogodbe, je izvajalec dolžan vrniti podpisano pogodbo občinski upravi. V primeru, da tega ne stori v zahtevanem roku se šteje, kot da je izvajalec odstopil od zahteve po sofinanciranju letnega programa športa in da umika svojo prijavo na javni razpis.
IV. SPREMLJANJE IN NADZOR NAD IZVAJANJEM POGODB
18. člen
Izvajalci letnega programa športa v Občini Žužemberk so dolžni izvajati programe v skladu s podpisano pogodbo, s tem pravilnikom in za namene, za katere so jim bila odobrena sredstva iz občinskega proračuna.
Občina Žužemberk in nadzorni odbor občine lahko pri izvajalcu letnega programa športa kadarkoli preverita namenskost porabe dodeljenih sredstev iz občinskega proračuna in izvajanje letnega programa športa izbranega izvajalca.
V primeru, da se ugotovi nenamenska poraba sredstev ali neizvajanje letnega programa športa s strani izvajalca, se sofinanciranje s strani Občine Žužemberk takoj ustavi, že prejeta sredstva pa mora izvajalec vrniti v občinski proračun skupaj z zakonsko predpisanimi zamudnimi obrestmi.
19. člen
Izvajalec letnega programa športa, pri katerem se ugotovi kršitve določb iz 18. člena tega pravilnika, se v naslednjem letu ne more prijaviti na javni razpis Občine Žužemberk za sofinanciranje letnega programa športa.
Prav tako se v naslednjem letu ne more prijaviti na javni razpis Občine Žužemberk za sofinanciranje letnega programa športa tisti izvajalec, pri katerem se ugotovi, da je v svoji prijavi na javni razpis v razpisnih obrazcih navedel neresnične podatke.
V. ŠPORTNI OBJEKTI
20. člen
Izvajalci programov športa v javnem interesu iz Občine Žužemberk, imajo pravico do uporabe javnih športnih objektov in površin v lasti ali upravljanju Občine Žužemberk ali javnih vzgojno izobraževalnih zavodov iz Občine Žužemberk.
Urnik uporabe športnih objektov se za vsako leto posebej dogovori in uskladi na skupnem sestanku vseh zainteresiranih izvajalcev letnega programa športa, ki so na podlagi poziva lastnika ali upravljavca športnih objektov oddali vlogo za uporabo športnega objekta s predlogom urnika za njihovo uporabo.
21. člen
Izgradnja, obnova in vzdrževanje športnih površin v Občini Žužemberk se lahko sofinancira le do višine sredstev, sprejetih v občinskem proračunu in letnem programu športa.
VI. POGOJI IN MERILA ZA VREDNOTENJE LETNIH PROGRAMOV ŠPORTA
22. člen
Pogoji in merila za vrednotenje letnih programov izvajalcev športa v Občini Žužemberk so kot priloga k temu pravilniku.
Vrednost posameznega programa športa se na osnovi meril za vrednotenje letnih programov športa, določi v točkah. Vrednost točke se določi in izračuna v sorazmernem deležu glede na skupno število točk doseženih znotraj posameznega programa športa in glede na sprejeto višino namenskih sredstev za ta program, ki ga za vsako proračunsko obdobje posebej sprejme občinski svet v letnem programu športa v Občini Žužemberk.
VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
23. člen
Pobudo za spremembo in dopolnitev Pravilnika o sofinanciranju letnega programa športa v Občini Žužemberk lahko poda zainteresirana javnost, društva, člani občinskega sveta ali župan. Pobudo najprej obravnava komisija iz 12. člena tega pravilnika, ki pripravi predlog sprememb in dopolnitev tega pravilnika. Spremembe in dopolnitve tega pravilnika se sprejemajo in uveljavljajo po enakem postopku, kot velja za njegov sprejem.
24. člen
Z dnem, ko začne veljati ta pravilnik, preneha veljati Pravilnik o vrednotenju športnih programov v Občini Žužemberk (Uradni list RS, št. 63/00).
26. člen
Pravilnik se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 032-28/2008-1
Žužemberk, dne 1. julija 2008
Župan
Občina Žužemberk
Franc Škufca l.r.

AAA Zlata odličnost