Uradni list

Številka 75
Uradni list RS, št. 75/2008 z dne 22. 7. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 75/2008 z dne 22. 7. 2008

Kazalo

3318. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Otočec, stran 10802.

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 45/94 – odl. US: U-I-104/92, 8/96, 18/98 odl. US: U-I-34/98, 36/00 – ZPDZC, 127/06 – ZJZP), prvega odstavka 41. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – UPB5) ter 16. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 96/06 – UPB1 in 4/08) je Občinski svet Mestne občine Novo mesto na 16. seji dne 10. 7. 2008 sprejel
O D L O K
o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Otočec
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
Ustanoviteljica javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Otočec je Mestna občina Novo mesto, s sedežem Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto.
Ustanoviteljske pravice izvršuje Občinski svet Mestne občine Novo mesto, razen soglasja o dodelitvi dela plače za delovno uspešnost ravnatelja, ki ga v imenu ustanovitelja daje župan.
II. IME IN SEDEŽ
2. člen
Ime zavoda je: Osnovna šola Otočec.
Skrajšano ime zavoda je: OŠ Otočec.
Sedež zavoda je: Šolska cesta 20, 8222 Otočec.
III. PEČAT ZAVODA
3. člen
Zavod ima pečat okrogle oblike s premerom 35 mm in pečat s premerom 20 mm. Sredi pečata je grb Republike Slovenije, na obodu pa izpisano ime in sedež zavoda: Osnovna šola Otočec, Šolska cesta 20, 8222 Otočec.
Ravnatelj s sklepom določi število posameznih pečatov, uporabo, način varovanja in uničenje ter določi delavce, ki so zanje odgovorni.
IV. DEJAVNOSTI ZAVODA
4. člen
a) Področje javne službe
Zavod je ustanovljen za opravljanje osnovnošolskega izobraževanja za šolski okoliš, ki je opredeljen v tem odloku.
Zavod opravlja javno službo na področju:
– P/85.200  Osnovnošolsko izobraževanje.
5. člen
b) Druge dejavnosti
Druge dejavnosti, ki so namenjene opravljanju dejavnosti, za katero je zavod ustanovljen oziroma jih lahko opravlja z namenom racionalne rabe znanja in premoženja, ki ga zavod uporablja, v obsegu, dovoljenem z zakoni in drugimi predpisi, so:
– C/16.290  Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa, plute,
       slame in protja,
– C/17.290  Proizvodnja drugih izdelkov iz papirja in
       kartona,
– C/23.410  Proizvodnja gospodinjske in okrasne keramike,
– C/32.400  Proizvodnja igrač in rekvizitov za igre in
       zabavo,
– G/47.890  Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z
       drugim blagom,
– G/47.990  Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln,
       stojnic in tržnic,
– H/49.310  Mestni in primestni kopenski potniški promet,
– H/49.320  Obratovanje taksijev,
– H/49.391  Medkrajevni in drug cestni potniški promet,
– I/56.210  Priložnostna priprava in dostava jedi,
– I/56.290  Druga oskrba z jedmi,
– I/56.300  Strežba pijač,
– J/58.110  Izdajanje knjig,
– J/58.130  Izdajanje časopisov,
– J/58.140  Izdajanje revij in druge periodike,
– J/58.190  Drugo založništvo,
– J/59.110  Produkcija filmov, video filmov, televizijskih
       oddaj,
– J/59.130  Distribucija filmov, video filmov,
       televizijskih oddaj,
– J/59.200  Snemanje in izdajanje zvočnih zapisov in
       muzikalij,
– L/68.200  Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih
       nepremičnin,
– N/77.110  Dajanje lahkih motornih vozil v najem in
       zakup,
– N/77.210  Dajanje športne opreme v najem in zakup,
– N/77.330  Dajanje pisarniške opreme in računalniških
       naprav v najem in zakup,
– N/82.190  Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge
       posamične pisarniške dejavnosti,
– N/82.300  Organiziranje razstav, sejmov, srečanj,
– P/85.510  Izobraževanje, izpopolnjevanje in
       usposabljanje na področju športa in
       rekreacije,
– P/85.520  Izobraževanje, izpopolnjevanje in
       usposabljanje na področju kulture in
       umetnosti,
– P/85.590  Drugje nerazvrščeno izobraževanje,
       izpopolnjevanje in usposabljanje,
– P/85.600  Pomožne dejavnosti za izobraževanje,
– R/90.010  Umetniško uprizarjanje,
– R/90.040  Obratovanje objektov za kulturne prireditve,
– R/91.011  Dejavnost knjižnic,
– R/93.110  Obratovanje športnih objektov.
V. ŠOLSKI OKOLIŠ
6. člen
Zavod je ustanovljen za opravljanje osnovnošolskega izobraževanja za šolski okoliš, ki obsega naselja: Črešnjice, Dobovo, Dolenja vas, Dolenje Grčevje, Golušnik, Gorenje Grčevje, Gorenje Kronovo, Gumberk, Herinja vas, Jelše pri Otočcu, Koti, Lešnica, Lutrško selo, Otočec, Paha, Sela pri Ratežu, Sela pri Štravberku, Sevno, Srednje Grčevje, Štravberk, Trška Gora, Vrh pri Pahi, Zagrad pri Otočcu, Žihovo selo.
VI. ORGANI ZAVODA
7. člen
Organi zavoda so:
– svet zavoda,
– ravnatelj,
– strokovni organi,
– svet staršev.
1. Svet zavoda
8. člen
Organ upravljanja zavoda je svet zavoda. Svet zavoda odloča o zadevah, ki jih določajo zakoni, ta odlok ali drugi predpisi ter o zadevah, za katere ni pooblaščen drug organ. Svet zavoda šteje devet članov in ga sestavljajo:
– trije predstavniki ustanovitelja,
– trije predstavniki delavcev zavoda,
– trije predstavniki staršev.
Predstavnike ustanovitelja v svet zavoda imenuje in razrešuje Občinski svet Mestne občine Novo mesto skladno s svojimi akti.
Predstavnike delavcev zavoda v svet zavoda volijo in odpokličejo delavci zavoda po postopku, določenem s tem odlokom.
Predstavnike staršev v svet zavoda volijo in razrešujejo starši na svetu staršev po postopku, določenem s tem odlokom.
9. člen
Člani sveta zavoda so imenovani oziroma izvoljeni za štiri leta in so lahko ponovno imenovani oziroma izvoljeni največ dvakrat zaporedoma.
Članu sveta zavoda preneha mandat v svetu zavoda pred potekom dobe, za katero je bil imenovan oziroma izvoljen, če:
– izgubi pravico biti voljen oziroma imenovan v svet zavoda,
– je odpoklican ali razrešen,
– odstopi,
– umre.
Predstavniku staršev preneha mandat, ko njegov otrok nima več statusa učenca v šoli.
Odstop člana sveta zavoda je veljaven, ko svet sprejme pisno izjavo člana sveta o odstopu. Ko svet zavoda ugotovi, da je članu sveta prenehal mandat, o tem takoj obvesti pristojne za imenovanje oziroma izvolitev novega člana. Če je potekel mandat predstavniku delavcev, svet najkasneje v 30 dneh od dneva ugotovitve o prenehanju mandata razpiše nadomestne volitve.
Če članu sveta zavoda predčasno preneha mandat, se za preostanek mandatne dobe imenuje oziroma izvoli nov član po istem postopku, kot je bil imenovan oziroma izvoljen član, kateremu je prenehal mandat.
Nadomestno imenovanje oziroma izvolitev člana sveta zavoda ni potrebno, če je prenehal mandat manj kot tretjini članov in je do izteka mandata sveta zavoda manj kot šest mesecev.
Zavod lahko podrobneje uredi postopek volitev v pravilih ali splošnih aktih zavoda.
10. člen
a) Predstavniki delavcev zavoda
Predstavnike delavcev zavoda volijo delavci zavoda na neposrednih in tajnih volitvah. Svet zavoda razpiše volitve predstavnikov delavcev v svet zavoda s sklepom največ 90 in najmanj 60 dni pred iztekom mandatne dobe. Volitve se opravijo najkasneje 15 dni pred potekom mandata sveta zavoda. S sklepom o razpisu volitev se določi dan volitev, število članov sveta, ki se volijo in imenuje se volilna komisija.
Volilno komisijo sestavljajo predsednik, dva člana ter njihovi namestniki. Člani volilne komisije in njihovi namestniki ne morejo biti kandidati za člane sveta zavoda.
Sklep o razpisu volitev se mora javno objaviti v zavodu.
11. člen
Kandidate delavcev zavoda za člane sveta zavoda lahko predlagajo zbor delavcev, reprezentativni sindikat ali najmanj trije delavci zavoda.
Predlogi kandidatov delavcev zavoda za člane sveta zavoda, ki se predložijo volilni komisiji v 21 dneh od dneva objave sklepa o razpisu volitev, morajo biti pisni s podpisi vseh predlagateljev in s priloženimi pisnimi soglasji h kandidaturi vseh predlaganih kandidatov.
Pravico voliti predstavnike v svet zavoda (aktivno volilno pravico) imajo vsi delavci, razen ravnatelja.
Pravico biti izvoljeni v svet zavoda imajo vsi delavci zavoda, ki imajo aktivno volilno pravico.
12. člen
Glasovanje na volišču vodi volilna komisija.
Volitve morajo biti organizirane tako, da je zagotovljena tajnost glasovanja. Volilna komisija lahko določi, da se za delavce, ki bodo odsotni na dan volitev, zagotovi možnost predčasnih volitev in določi dan predčasnih volitev.
Voli se z glasovnicami. Na glasovnici se navedejo imena kandidatov po abecednem redu priimkov z navedbo, koliko kandidatov se voli. Voli se tako, da se obkrožijo zaporedne številke pred imeni tistih kandidatov, za katere se želi glasovati. Neizpolnjena glasovnica in glasovnica, na kateri ni mogoče ugotoviti volje volivca, sta neveljavni. Neveljavna je tudi glasovnica, če je volivec glasoval za več kandidatov kot jih je potrebno izvoliti.
Volitve so veljavne, če se jih je udeležila več kot polovica delavcev zavoda.
13. člen
Izvoljenih je toliko kandidatov za člane sveta zavoda, kolikor je predstavnikov delavcev v svetu zavoda. Izvoljeni so tisti, ki so dobili največje število glasov. Če sta dva ali več kandidatov za člana sveta zavoda dobila enako število glasov, se glasovanje ponovi. V kolikor se situacija ponovi, pa se izvede žreb.
Volilna komisija sestavi zapisnik o poteku volitev in izdela končno poročilo o rezultatih volitev, ki ga javno objavi v zavodu v roku 5 dni od dneva volitev.
14. člen
Svet zavoda se konstituira na svoji prvi seji, ko člani izmed sebe izvolijo predsednika sveta zavoda in njegovega namestnika. Od tega dneva začne teči mandat članom sveta zavoda.
Prvo sejo sveta zavoda v novi sestavi skliče ravnatelj najkasneje v roku 20 dni po izvolitvi oziroma imenovanju vseh članov sveta. Prvo sejo sveta zavoda vodi do izvolitve predsednika sveta zavoda najstarejši novoizvoljeni oziroma novoimenovani član sveta zavoda.
15. člen
Postopek za odpoklic predstavnika delavcev v svetu zavoda se začne na podlagi pisne zahteve najmanj 10% delavcev zavoda z aktivno volilno pravico.
Zahtevi za odpoklic, ki jo predložijo delavci, morajo biti priloženi podpisi delavcev, ki predlagajo odpoklic. Zahteva za odpoklic mora vsebovati razloge za odpoklic. Zahteva se predloži volilni komisiji, ki preveri formalno pravilnost zahteve, ne da bi presojala razloge za odpoklic. Če volilna komisija ne zavrne zahteve za odpoklic v 30 dneh, razpiše glasovanje o odpoklicu predstavnika delavcev v svetu zavoda in določi dan glasovanja. Predstavnik delavcev v svetu zavoda je odpoklican, če je za odpoklic glasovala večina delavcev zavoda.
16. člen
b) Predstavniki sveta staršev
Predstavnike staršev v svet zavoda izvoli svet staršev izmed sebe. Listo kandidatov oblikuje svet staršev tako, da lahko vsak član sveta staršev predlaga kandidata za člana sveta zavoda. Predlogu kandidatov za člane sveta zavoda morajo biti priložene pisne izjave kandidatov, da se s kandidaturo strinjajo.
Voli se z glasovnicami. Na glasovnici se navedejo imena kandidatov za člana sveta zavoda po abecednem redu priimkov, število kandidatov, ki se jih voli, ter navodilo o načinu glasovanja. Voli se tako, da se obkrožijo zaporedne številke pred imeni kandidatov za člana sveta zavoda, za katere se želi glasovati.
Volitve so veljavne, če se jih je udeležila več kot polovica vseh članov sveta staršev. Za člana sveta zavoda so izvoljeni kandidati, ki so dobili največje število glasov. Če sta dva ali več kandidatov dobila enako število glasov, se glasovanje ponovi. V kolikor se situacija ponovi, pa se izvede žreb.
17. člen
Postopek za razrešitev predstavnika staršev v svetu zavoda se začne na predlog člana sveta staršev ali na predlog staršev posameznega oddelka zavoda, ki ga starši sprejmejo na roditeljskem sestanku oddelka z večino glasov staršev, navzočih na roditeljskem sestanku. Starši lahko veljavno sklepajo, če je na roditeljskem sestanku prisotna večina staršev oddelka.
Predlog za razrešitev mora vsebovati obrazložitev, v kateri so navedeni razlogi za razrešitev. Predlog mora biti podan v pisni obliki.
Predlog za razrešitev se pošlje svetu staršev. Če predlog ne vsebuje razlogov za razrešitev, ga predsednik sveta staršev vrne predlagatelju v dopolnitev.
Predlog za razrešitev se uvrsti na sejo sveta staršev, ki mora biti sklicana v roku 30 dni od dneva prejema popolnega predloga za razrešitev, če je popoln predlog za razrešitev prejet v času poletnih počitnic, pa najpozneje v roku 30 dni od začetka šolskega leta.
Predlog za razrešitev mora biti vročen članu sveta zavoda, za katerega se predlaga razrešitev, najmanj 8 dni pred sejo sveta staršev, na kateri bo obravnavan.
Član sveta zavoda, za katerega se predlaga razrešitev, ima pravico, da se opredeli, ali se z razrešitvijo strinja ali ne.
Po končani obravnavi predloga za razrešitev sprejme svet staršev odločitev o razrešitvi z večino glasov vseh članov sveta staršev.
2. Ravnatelj
18. člen
Ravnatelj je pedagoški vodja in poslovodni organ zavoda. Ravnatelj zavoda organizira in vodi delo in poslovanje zavoda, predstavlja in zastopa zavod in je odgovoren za zakonitost dela zavoda. Ravnatelj vodi tudi strokovno delo zavoda in je odgovoren za strokovnost dela zavoda.
Ravnatelja imenuje in razrešuje svet zavoda po postopku, določenem z zakonom.
19. člen
V skladu z normativi in standardi za izvajanje programa osnovne šole ravnatelj imenuje pomočnika ravnatelja, ki mu pomaga pri opravljanju poslovodnih in pedagoških nalog. Pomočnik ravnatelja opravlja naloge, za katere ga pisno pooblasti ravnatelj in ga nadomešča v njegovi odsotnosti.
Ravnatelj lahko za opravljanje posameznih nalog iz svoje pristojnosti in za nadomeščanje v času odsotnosti pisno pooblasti tudi druge delavce zavoda.
3. Strokovni organi
20. člen
Strokovni organi zavoda so:
– učiteljski zbor,
– oddelčni učiteljski zbor,
– razrednik,
– strokovni aktivi.
Za sestavo in pristojnost strokovnih organov zavoda se uporabljajo zakonske določbe in pravila zavoda.
4. Svet staršev
21. člen
Za organizirano uresničevanje interesa staršev se v zavodu oblikuje svet staršev, ki je sestavljen tako, da ima v njem vsak oddelek po enega predstavnika, katerega izvolijo starši na roditeljskem sestanku oddelka.
Prvi sklic sveta staršev opravi ravnatelj. Na prvem sklicu člani sveta staršev izmed sebe izvolijo predsednika sveta staršev in njegovega namestnika. Pravice in obveznosti ter način delovanja sveta staršev določajo zakon in pravila ali drugi splošni akti zavoda.
VII. SREDSTVA ZA DELO
22. člen
Za opravljanje dejavnosti ustanovitelj zagotovi zavodu nepremično in premično stvarno premoženje v obsegu in vrednosti, kot ga je v knjigovodskih evidencah oziroma poročilih izkazal zavod Osnovna šola Otočec na dan 31. decembra 2007.
Premično in nepremično premoženje, ki ga zavodu zagotavlja ustanovitelj, se evidentira ločeno v okviru evidence o osnovnih sredstvih zavoda v skladu s predpisi o računovodstvu.
Premoženje, ki ga ustanovitelj daje zavodu v upravljanje za opravljanje dejavnosti, za katero je ustanovljen, je last ustanovitelja.
Zavod lahko razpolaga s premičnim premoženjem, z nepremičnim premoženjem pa le po predhodnem soglasju ustanovitelja. Zavod lahko prostore v času, ko jih sam ne potrebuje, odda v najem.
Zavod je dolžan upravljati premoženje iz prvega odstavka tega člena s skrbnostjo dobrega gospodarja.
23. člen
Zavod pridobiva sredstva za delo iz sredstev državnega proračuna, sredstev ustanovitelja, prispevkov učencev oziroma staršev, sredstev od prodaje storitev in izdelkov, iz donacij, prispevkov sponzorjev, sredstev, pridobljenih z javnimi razpisi, in iz drugih virov v skladu z zakonom.
VIII. NAČIN RAZPOLAGANJA S PRESEŽKOM PRIHODKOV NAD ODHODKI IN NAČIN KRITJA PRIMANJKLJAJA SREDSTEV ZA DELO
24. člen
Presežek prihodkov nad odhodki, ki jih zavod pridobi s prodajo proizvodov oziroma storitev, ustvarjenih z opravljanjem vzgoje in izobraževanja oziroma z opravljanjem drugih dejavnosti v skladu s tem odlokom, zavod uporablja v skladu z zakonom, ki ureja način financiranja vzgoje in izobraževanja.
V primeru primanjkljaja sredstev za opravljanje dejavnosti zavoda, ki jih je v skladu z veljavno zakonodajo dolžan zagotavljati ustanovitelj, se način kritja tega primanjkljaja določi v soglasju z ustanoviteljem.
IX. PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI ZAVODA V PRAVNEM PROMETU
25. člen
Zavod je pravna oseba in nastopa v pravnem prometu, povezanim z dejavnostjo, za katero je ustanovljen, samostojno.
Zavod odgovarja za svoje obveznosti do višine sredstev, s katerimi razpolaga.
Ustanovitelj odgovarja za obveznosti zavoda do višine sredstev, ki jih zagotavlja v skladu z 22. členom tega odloka.
Zavod je dolžan poročati ustanovitelju o svojem poslovanju in poslovnih rezultatih ter mu zagotavljati podatke, ki so potrebni za opravljanje funkcije ustanovitelja.
X. JAVNOST DELA
26. člen
Delo zavoda je javno.
Javnost dela zavoda se zagotavlja s sporočili staršem, novinarjem in drugim predstavnikom javnosti.
Starši, novinarji in drugi predstavniki javnosti ne morejo prisostvovati sejam in drugim oblikam dela organov zavoda ter vzgojno-izobraževalnemu delu zavoda, razen v primerih, kot je to določeno z zakonom ali drugimi predpisi ali jih ravnatelj izrecno povabi.
O delu zavoda obvešča javnost ravnatelj ali oseba, ki jo ravnatelj pooblasti.
XI. VAROVANJE POSLOVNE SKRIVNOSTI
27. člen
Ravnatelj in drugi delavci zavoda morajo varovati listine in podatke, do katerih pridejo oziroma se z njimi seznanijo pri opravljanju vzgojno-izobraževalne dejavnosti in so določeni za poslovno skrivnost.
Osebe iz prejšnjega odstavka morajo varovati poslovno skrivnost tudi po prenehanju delovnega razmerja.
Za poslovno skrivnost se štejejo:
– podatki in dokumenti, ki so z zakonom in drugimi predpisi določeni za tajne;
– podatki in dokumenti, ki jih svet šole določi za poslovno skrivnost;
– podatki in dokumenti, ki jih ravnatelj v okviru svojih pristojnosti določi za poslovno skrivnost;
– podatki in dokumenti, ki jih zavodu zaupno sporoči pristojni organ ali druga organizacija.
XII. SPLOŠNI AKTI ZAVODA
28. člen
Zavod ima lahko pravila, s katerimi se urejajo vprašanja, ki so pomembna za opravljanje dejavnosti in poslovanje zavoda.
Zavod ima lahko tudi druge splošne akte, s katerimi ureja druge zadeve, če tako določa zakon.
Pravila in splošne akte sprejme svet zavoda, razen splošnih aktov, za katere je z zakonom določeno, da jih sprejme ravnatelj.
XIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
29. člen
Dosedanji svet šole opravlja svoje naloge do izteka mandata, ko naloge prevzame nov svet šole, konstituiran v skladu s tem odlokom.
30. člen
Dosedanja ravnateljica opravlja funkcijo ravnateljice do izteka veljavnega mandata.
31. člen
Zavod je pravni naslednik javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Otočec, ki je vpisan v sodni register pri Okrožnem sodišču v Novem mestu pod zaporedno številko Srg 97/00343 in prevzame vse pravice in obveznosti tega zavoda.
32. člen
Z uveljavitvijo tega odloka preneha veljati Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Otočec (Uradni list RS, št. 48/96, 33/97, 76/98).
33. člen
Ta odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-13/2008
Novo mesto, dne 10. julija 2008
Župan
Mestne občine Novo mesto
Alojzij Muhič l.r.

AAA Zlata odličnost