Uradni list

Številka 75
Uradni list RS, št. 75/2008 z dne 22. 7. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 75/2008 z dne 22. 7. 2008

Kazalo

3327. Odlok o ustanovitvi Sveta ustanoviteljev OKP Javno podjetje za komunalne storitve Rogaška Slatina d.o.o., stran 10820.

Na podlagi četrtega in petega odstavka 61. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05 – UPB1), 16. člena Statuta Občine Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 109/03 –UPB1), 16. člena Statuta Občine Šmarje pri Jelšah (Uradni list RS, št. 41/99 in 91/01), 17. člena Statuta Občine Podčetrtek (Uradni list RS, št. 66/06, 92/06 in 5/07), 16. člena Statuta Občine Rogatec (Uradni list RS, št. 13/06 in 27/06), 16. člena Statuta Občine Kozje (Uradni list RS, št. 64/99, 98/00 in 65/05) in 15. člena Statuta Občine Bistrica ob Sotli (Uradni list RS, št. 49/99, 125/03 in 73 /06) so Občinski svet Občine Rogaška Slatina na 12. redni seji dne 30. 1. 2008, Občinski svet Občine Šmarje pri Jelšah na 11. redni seji dne 24. 1. 2008, Občinski svet Občine Podčetrtek na 13. redni seji dne 6. 3. 2008, Občinski svet Občine Rogatec na 11. redni seji dne 14. 4. 2008, Občinski svet Občine Bistrica ob Sotli na 9. seji dne 14. 2. 2008 in Občinski svet Občine Kozje na 15. redni seji dne 8. 5. 2008 dne sprejeli
O D L O K
o ustanovitvi Sveta ustanoviteljev OKP Javno podjetje za komunalne storitve Rogaška Slatina d.o.o.
1. člen
(ustanovitev skupnega organa občin)
S tem odlokom se za izvrševanje ustanoviteljskih pravic občin v OKP Javno podjetje za komunalne storitve Rogaška Slatina d.o.o. (v nadaljevanju: javno podjetje) in za usklajevanje odločitev v zvezi z zagotavljanjem javne službe ustanovi skupni organ občin ustanoviteljic javnega podjetja.
Ime skupnega organa občin je Svet ustanoviteljev OKP Javno podjetje za komunalne storitve Rogaška Slatina d.o.o. (v nadaljevanju: Svet ustanoviteljev).
Sedež Sveta ustanoviteljev je Izletniška ulica 2, Rogaška Slatina.
Žig Sveta ustanoviteljev predstavljajo uradni pečati vseh občin ustanoviteljic skupaj. Žig se uporablja na vseh aktih, ki jih sprejema Svet ustanoviteljev.
2. člen
(sestava in način dela Sveta ustanoviteljev)
Svet ustanoviteljev sestavljajo župani občin ustanoviteljic javnega podjetja.
Župani izmed sebe izvolijo predsednika Sveta ustanoviteljev, ki tudi predstavlja Svet ustanoviteljev, sklicuje in vodi njegove seje, podpisuje njegove odločitve ter skrbi za izvrševanje in koordiniranje njihovega izvajanja. Predsednik Sveta ustanoviteljev se menja vsako leto po načelu rotacije, ob upoštevanju števila glasov članov Sveta ustanoviteljev, začenši z županom, ki ima največje število glasov.
Svet ustanoviteljev dela na sejah. Seje Sveta ustanoviteljev ne potekajo nujno na sedežu organa, ampak na kraju, ki se določi na ustanovni seji Sveta ustanoviteljev.
3. člen
(število glasov članov Sveta ustanoviteljev)
Vsak župan ima pri sprejemanju odločitev naslednji odstotek glasov:
– župan Občine Rogaška Slatina: 42,4% glasov
– župan Občine Šmarje pri Jelšah: 26,2% glasov
– župan Občine Podčetrtek: 10,6% glasov
– župan Občine Rogatec: 8,5% glasov
– župan Občine Kozje: 8,2% glasov
– župan Občine Bistrica ob Sotli: 4,1% glasov.
4. člen
(pristojnosti Sveta ustanoviteljev)
Svet ustanoviteljev ima v okviru izvrševanja ustanoviteljskih pravic občin naslednje pristojnosti:
– določa posebne pogoje za izvajanja dejavnosti gospodarskih javnih služb ter pogoje za zagotavljanje in uporabo javnih dobrin,
– sprejme poslovno poročilo, odloča o delitvi dobička in pokrivanju izgube,
– sprejema merila za določitev plače direktorja javnega podjetja in plačil predstavnikov ustanoviteljev javnega podjetja,
– drugih primerih, ko tako določa zakon ali drug predpis.
5. člen
(način sprejemanja odločitev)
Svet ustanoviteljev na svojih sejah sprejema odločitve z navadno večino glasov županov.
Za odločanje o sprejemu poslovnega poročila, delitvi dobička in pokrivanju izgube Svet ustanoviteljev odloča s tričetrtinsko večino članov skupščine, pri čemer mora le-ta predstavljati večino vseh glasov.
6. člen
(usklajevanje odločitev)
Svet ustanoviteljev usklajuje predloge predpisov in drugih odločitev, ki jih v zvezi z zagotavljanjem obveznih in izbirnih gospodarskih javnih služb na podlagi zakona in tega akta sprejemajo organi občin, tako da doseže soglasje članov sveta glede vsebine posameznih predpisov oziroma odločitev.
Svet ustanoviteljev usklajena besedila predpisov in drugih odločitev posreduje v sprejem pristojnim organom občin.
7. člen
(strokovne in administrativne naloge)
Strokovne, organizacijske in administrativne naloge za potrebe Sveta ustanoviteljev opravlja občinska uprava Občine Rogaška Slatina, če ni s poslovnikom ali sklepom Sveta ustanoviteljev drugače določeno.
8. člen
(sredstva za delo Sveta ustanoviteljev)
Sredstva za delovanje Sveta ustanoviteljev zagotavljajo občine v razmerju glasov članov v Svetu ustanoviteljev.
9. člen
(dolžnost obveščanja)
Svet ustanoviteljev o svojih odločitvah redno in sproti obvešča direktorja in organe javnega podjetja.
10. člen
(končne določbe)
Po sprejemu na vseh občinskih svetih občin ustanoviteljic objavi župan Občine Rogaška Slatina ta odlok v Uradnem listu Republike Slovenije.
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0320-0009/2007-01
Rogaška Slatina, dne 8. maja 2008
Župan
Občine Rogaška Slatina
mag. Branko Kidrič l.r.
 
Župan
Občine Šmarje pri Jelšah
Jožef Čakš l.r.
 
Župan
Občine Podčetrtek
Peter Misja l.r.
 
Župan
Občine Rogatec
Martin Mikolič l.r.
 
Župan
Občine Kozje
Dušan Andrej Kocman l.r.
 
Župan
Občine Bistrica ob Sotli
Jožef Pregrad l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti