Uradni list

Številka 75
Uradni list RS, št. 75/2008 z dne 22. 7. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 75/2008 z dne 22. 7. 2008

Kazalo

3336. Odlok o potrditvi zaključnega računa proračuna Občine Tržič za leto 2007, stran 10838.

Na podlagi 96. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02), Odloka o proračunu Občine Tržič za leto 2007 (Uradni list RS, št. 28/07, 95/07) ter 18. in 92. člena Statuta Občine Tržič (Uradni list RS, št. 15 /99, 20/01 in 79/01) je Občinski svet Občine Tržič na 15. redni seji dne 10. 7. 2008 sprejel
O D L O K
o potrditvi zaključnega računa proračuna Občine Tržič za leto 2007
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Tržič za leto 2007.
2. člen
Zaključni račun Občine Tržič za leto 2007 se potrjuje v naslednjih zneskih:
                         Zneski v EUR
------------------------------------------------------------
A)   Bilanca prihodkov in odhodkov:
I.   Skupaj prihodki              9.704.602
II.   Skupaj odhodki               9.755.093
III.  Proračunski presežek oziroma         –50.491
    primanjkljaj (I.-II.)
------------------------------------------------------------
B)   Račun finančnih terjatev in naložb:
IV.   Prejeta vračila danih posojil in          0
    prodaja kapitalskih deležev
V.   Dana posojila in povečanje          18.000
    kapitalskih deležev
VI.   Prejeta minus dana posojila in        –18.000
    spremembe kapitalskih deležev (IV.-
    V.)
------------------------------------------------------------
C)   Račun financiranja:
VII.  Zadolževanje proračuna               0
VIII.  Odplačilo dolga                  0
IX.   Sprememba stanja sredstev na računih     –68.491
    (I.IV.VII.-II.-V.-VIII.)
X.   Neto zadolževanje (VII.-VIII.)           0
XI.   Neto financiranje (VI.X.)          –18.000
------------------------------------------------------------
3. člen
Sestavni del proračuna so sredstva rezervnega sklada Občine Tržič, ki znašajo:
                         Zneski v EUR
-------------------------------------------------------------
Končno stanje rezervnega sklada 31. 12. 2007     1.973,08
Neporabljena sredstva na računu rezervnega sklada na koncu leta 2007 se prenesejo v prihodnje leto.
4. člen
Prihodki in odhodki ter drugi prejemki in izdatki proračuna Občine Tržič so izkazani v bilanci prihodkov in odhodkov, računu finančnih terjatev in naložb ter računu financiranja, ki so sestavni deli odloka.
5. člen
Kot sestavni del Odloka o potrditvi zaključnega računa proračuna Občine Tržič za leto 2007, se potrjujejo tudi zaključni računi krajevnih skupnosti v Občini Tržič.
6. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 4101-142/2006-51
Tržič, dne 10. julija 2008
Župan
Občine Tržič
mag. Borut Sajovic l.r.

AAA Zlata odličnost