Uradni list

Številka 75
Uradni list RS, št. 75/2008 z dne 22. 7. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 75/2008 z dne 22. 7. 2008

Kazalo

3335. Sklep o pripravi Občinskega prostorskega načrta Občine Šmarješke Toplice, stran 10837.

Na podlagi 46. člena, prvega in drugega odstavka 98. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07) ter 35. člena Statuta Občine Šmarješke Toplice (Uradni list RS, št. 21/07) je županja Občine Šmarješke Toplice dne 14. 7. 2008 sprejela
S K L E P
o pripravi Občinskega prostorskega načrta Občine Šmarješke Toplice
1. člen
(Ocena stanja)
(1) S tem sklepom se zaradi uveljavitve Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07) (v nadaljevanju: ZPNačrt) ugotovi stanje in določi način nadaljnje priprave strategije prostorskega razvoja (v nadaljevanju: SPRO) in prostorskega reda MO Novo mesto (v nadaljevanju: PRO), katere del je bila v začetku priprave teh prostorskih aktov novo nastala Občina Šmarješke Toplice.
(2) Na dan uveljavitve ZPNačrt-a sta se na podlagi določil ZUreP-1 in programa priprave strategije prostorskega razvoja MO Novo mesto (Uradni list RS, št. 11/05) ter programa priprave prostorskega reda MO Novo mesto (Uradni list RS, št. 76/06) pripravljala SPRO in PRO. Predloga SPRO in PRO na dan uveljavitve ZPNačrt še nista bila javno razgrnjena.
(3) Pri oceni stanja so upoštevana pojasnila in priporočila Ministrstva za okolje in prostor št. 0071-44-2006 z dne 10. 4. 2007.
2. člen
(Priprava OPN)
Na podlagi določil prvega odstavka 98. člena ZPNačrt se postopek priprave SPRO nadaljuje in konča kot občinski prostorski načrt po določilih ZPNačrt.
3. člen
(Faze priprave OPN)
(1) Do uveljavitve ZPNačrt-a so bile v postopku priprave SPRO in PRO izvedene naslednje faze dela:
– prva prostorska konferenca,
– sprejeta in objavljena programa priprave za SPRO in PRO,
– javni poziv pravnim in fizičnim osebam za vložitev pobud in predlogov,
– obvestilo sosednjim občinam,
– pridobitev odločbe Ministrstva za okolje in prostor št. 35409-157/2005-IL z dne 23. 2. 2006, na podlagi katere je potrebno izvesti celovito presojo vplivov SPRO in PRO na okolje (v nadaljevanju: CPVO),
– izdelava osnutka SPRO in strokovnih podlag,
– pridobitev smernic nosilcev urejanja prostora,
– izdelava okoljskega poročila,
– izdelava variantnih rešitev.
(2) Od uveljavitve tega sklepa se priprava OPN nadaljuje v naslednjih fazah:
– usklajevanje pridobljenih smernic,
– priprava dopolnjenega osnutka OPN,
– obvestilo javnosti o javni razgrnitvi,
– javna razgrnitev dopolnjenega osnutka OPN in okoljskega poročila,
– javna obravnava dopolnjenega osnutka OPN,
– priprava stališč do pripomb in predlogov javnosti na dopolnjen osnutek OPN,
– priprava predloga OPN,
– pridobitev mnenj nosilcev urejanja prostora,
– odobritev predloga OPN s sklepom ministra pristojnega za urejanje prostora,
– kolikor minister predloga OPN ne potrdi, se zaprosi Vlado RS, da potrdi predlog OPN,
– sprejem OPN na občinskem svetu Občine Šmarješke Toplice in objava v Uradnem listu RS.
(3) Postopek priprave CPVO, ki je v zaključni fazi izdelave okoljskega poročila in pred pridobitvijo potrdila Ministrstva za okolje in prostor o ustreznosti okoljskega poročila, se bo nadaljeval po določilih ZPNačrt-a.
4. člen
(Vsebina in območje OPN)
(1) OPN se bo izdelal kot enovit prostorski akt s strateškim in izvedbenim delom, ki bo nadomestil vsebine prostorskih sestavin planskih aktov občine ter prostorskih ureditvenih pogojev. Vseboval bo strateški in izvedbeni del. Izdelan v digitalni in analogni obliki. Sestavni del OPN bodo urbanistični načrti za naselja Šmarjeta s Šmarješkimi Toplicami, Zbure, Dol. Kronovo in Bela Cerkev (v nadaljevanju: UN).
(2) Sestavni del OPN bo tudi okoljsko poročilo.
5. člen
(Način pridobitve strokovnih podlag in rešitev)
(1) Pri pripravi OPN se upoštevajo strokovne podlage, izdelane v postopku priprave SPRO in PRO za Mestno občino Novo mesto, katere del je bila sedanja samostojna Občina Šmarješke Toplice. Pri izdelavi strokovnih podlag so bile upoštevane smernice in strokovne podlage nosilcev urejanja prostora, pridobljene v postopku priprave SPRO in PRO ter razvojne pobude pravnih in fizičnih oseb. Občina Šmarješke Toplice bo izdelane strokovne podlage uskladila z določili novega ZPNačrt in jih po potrebi dopolnila.
(2) Kot strokovne podlage za pripravo UN se upoštevajo strokovne podlage za urbanistične zasnove naselij Šmarjeta s Šmarješkimi Toplicami, Zbure, Dol. Kronovo in Bela Cerkev, izdelane v postopku priprave SPRO MONM.
(3) V variantah so obdelane strokovne rešitve za trase povezovalnih in zbirnih cest na območju Občine Šmarješke Toplice.
6. člen
(Roki za pripravo)
Izvajanje faz priprave OPN bo potekalo v naslednjih rokih:
+-----------------------------------+--------------------------+
|Faze priprave OPN:         |Roki:           |
+-----------------------------------+--------------------------+
|1. sprejem sklepa o pripravi OPN  |Julij 2008        |
+-----------------------------------+--------------------------+
|2. usklajevanje pridobljenih    |30 dni po uveljavitvi   |
|smernic              |sklepa o pripravi OPN   |
+-----------------------------------+--------------------------+
|3. priprava dopolnjenega osnutka  |90 dni po uskladitvi   |
|OPN                |smernic          |
+-----------------------------------+--------------------------+
|4. javna naznanitev razgrnitve in |7 dni po pripravi     |
|obravnave             |dopolnjenega osnutka OPN |
+-----------------------------------+--------------------------+
|5. javna razgrnitev in javna    |najmanj 30 dni      |
|obravnava dopolnjenega osnutka OPN |             |
|ter okoljskega poročila, prva   |             |
|obravnava na občinskem svetu    |             |
+-----------------------------------+--------------------------+
|6. priprava stališč do pripomb in |30 od javne razgrnitve  |
|predlogov javnosti na dopolnjen  |             |
|osnutek OPN            |             |
+-----------------------------------+--------------------------+
|7. potrditev stališč do pripomb in |15 dni          |
|seznanitev javnosti        |             |
+-----------------------------------+--------------------------+
|8. priprava predloga OPN      |30 dni od potrditve    |
|                  |stališč          |
+-----------------------------------+--------------------------+
|9. vloga ministrstvu za okolje in |10 dni          |
|prostor za pridobitev mnenj    |             |
+-----------------------------------+--------------------------+
|10. Ministrstvo za okolje in    |30 dni          |
|prostor pridobi mnenja nosilcev  |             |
|urejanja prostora         |             |
+-----------------------------------+--------------------------+
|11. Sklep o potrditvi       |30 dni          |
|sprejemljivosti vplivov izvedbe  |             |
|OPN na okolje           |             |
+-----------------------------------+--------------------------+
|12. Sklep MOP o potrditvi     |15 dni          |
|usklajenega predloga OPN.     |             |
+-----------------------------------+--------------------------+
|13. Sprejem OPN na občinskem svetu |30 dni          |
|in objava             |             |
+-----------------------------------+--------------------------+
7. člen
(Nosilci urejanja prostora)
(1) Ker se s tem sklepom določa priprava OPN kot nadaljevanje predhodnega postopka priprave SPRO in PRO se že podane smernice nosilcev urejanja prostora ne pridobivajo ponovno. Nosilci urejanja prostora, ki so bili v postopku priprave SPR in PRO pozvani za pripravo smernic za načrtovanje v postopku priprave SPRO in PRO, bodo pozvani k usklajevanju smernic iz 49. člena ZPNačrt (kolikor bo potrebno) in k pripravi mnenja na prostorsko ureditev iz 51. člena ZPNačrt. V primeru, da kateri od nosilcev urejanja prostora v zakonsko določenem roku ne bo posredoval mnenja, se bo štelo, da s predlagano prostorsko ureditvijo soglaša.
(2) V skladu s tretjim in četrtim odstavkom 51. člena ZPNačrt se pristojna ministrstva v mnenju opredelijo tudi do sprejemljivosti vplivov izvedbe OPN na okolje z vidika svoje pristojnosti, na tej podlagi pa ministrstvo, pristojno za varstvo okolja, odloči o sprejemljivosti vplivov izvedbe OPN Šmarješke Toplice na okolje in izda potrdilo.
(3) Zaradi prenehanja pristojnosti na podlagi Zakona o zdravstveni inšpekciji (Uradni list RS, št. 59/06) k izdaji mnenja ne bo pozvano Ministrstvo za zdravje, Zdravstveni inšpektorat RS, Območna enota Novo mesto.
(4) Zaradi spremembe pristojnosti na podlagi Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 105/06) pa bo za mnenje namesto Ministrstva za obrambo, Inšpektorata RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami pozvano Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana.
8. člen
(Obveznosti v zvezi s financiranjem priprave OPN)
Finančna sredstva za dokončanje priprave OPN Šmarješke Toplice zagotavlja Občina Šmarješke Toplice v proračunu Občine Šmarješke Toplice.
9. člen
(Veljavnost in objava sklepa)
Sklep o pričetku priprave OPN Šmarješke Toplice se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati z dnem objave. Sklep se objavi tudi na spletnih straneh Občine Šmarješke Toplice in pošlje Ministrstvu za okolje in prostor ter sosednjim občinam.
Št. 350-0001/2008
Šmarjeta, dne 14. julija 2008
Županja
Občine Šmarješke Toplice
mag. Bernardka Krnc l.r.

AAA Zlata odličnost