Uradni list

Številka 75
Uradni list RS, št. 75/2008 z dne 22. 7. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 75/2008 z dne 22. 7. 2008

Kazalo

3301. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnica Črnomelj, stran 10767.

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 45/94 – odl. US, 8/96, 18/98 – odl. US, 36/00 – ZPDZC, 127/06 – ZJZP), 31. člena Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnica Črnomelj (Uradni list RS, št. 6/04), Uredbe o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS, št. 69/07) ter 16. člena Statuta Občine Črnomelj (Uradni list RS, št. 35/03 – UPB, 106/05 in 65/07) je Občinski svet Občine Črnomelj na 13. redni seji dne 10. 7. 2008 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnica Črnomelj
1. člen
V Odloku o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnica Črnomelj (Uradni list RS, št. 6/04) se spremeni 9. člen in se pravilno glasi:
»Naloge, ki jih zavod opravlja, so v skladu s standardno klasifikacijo razvrščene kot sledi:
– 91.011 Dejavnost knjižnic
– 18.120 Drugo tiskanje
– 18.130 Priprava za tisk in objavo
– 18.140 Knjigoveštvo in sorodne dejavnosti
– 18.200 Razmnoževanje posnetih nosilcev zapisa
– 46.190 Nespecializirano posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov
– 47.610 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s
knjigami
– 47.621 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s
časopisi in revijami
– 47.790 Trgovina na drobno v prodajalnah z rabljenim blagom
– 47.990 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln, stojnic
in tržnic
– 56.103 Slaščičarne in kavarne
– 56.300 Strežba pijač
– 58.110 Izdajanje knjig
– 58.130 Izdajanje časopisov
– 58.140 Izdajanje revij in druge periodike
– 58.190 Drugo založništvo
– 59.200 Snemanje in izdajanje zvočnih zapisov in muzikalij
– 62.010 Računalniško programiranje
– 62.020 Svetovanje o računalniških napravah in programih
– 62.030 Upravljanje računalniških naprav in sistemov
– 62.090 Druge z informacijsko tehnologijo in računalniškimi
storitvami povezane dejavnosti
– 63.110 Obdelava podatkov in s tem povezane dejavnosti
– 63.120 Obratovanje spletnih portalov
– 68.200 Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih
nepremičnin
– 72.200 Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju
družboslovja in humanistike
– 73.110 Dejavnost oglaševalskih agencij
– 73.200 Raziskovanje trga in javnega mnenja
– 74.200 Fotografska dejavnost
– 74.300 Prevajanje in tolmačenje
– 74.900 Drugje nerazvrščene strokovne in tehnične
dejavnosti
– 77.330 Dajanje pisarniške opreme in računalniških naprav v
najem in zakup
– 77.390 Dajanje drugih strojev, naprav in opredmetenih
sredstev v najem in zakup
– 82.190 Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge
posamične pisarniške dejavnosti
– 82.300 Organiziranje razstav, sejmov, srečanj
– 82.990 Drugje nerazvrščene spremljajoče dejavnosti za
poslovanje
– 85.520 Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na
področju kulture in umetnosti
– 85.590 Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje
in usposabljanje
– 90.010 Umetniško uprizarjanje
– 90.020 Spremljajoče dejavnosti za umetniško uprizarjanje
– 90.030 Umetniško ustvarjanje
– 90.040 Obratovanje objektov za kulturne prireditve
– 91.020 Dejavnost muzejev
– 91.030 Varstvo kulturne dediščine.«
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Šifra: 640-09-3/2003
Črnomelj, dne 10. julija 2008
Župan
Občine Črnomelj
Andrej Fabjan l.r.

AAA Zlata odličnost