Uradni list

Številka 75
Uradni list RS, št. 75/2008 z dne 22. 7. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 75/2008 z dne 22. 7. 2008

Kazalo

3288. Pravilnik o čezmejnem pošiljanju jedrskih in radioaktivnih snovi, stran 10752.

Na podlagi tretjega odstavka 103. člena in za izvajanje 138. člena Zakona o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja minister za okolje in prostor
P R A V I L N I K
o čezmejnem pošiljanju jedrskih in radioaktivnih snovi
1. člen
(vsebina)
Ta pravilnik določa vire sevanja s pomembno aktivnostjo, vsebino vloge za pridobitev in pogoje za izdajo dovoljenja za uvoz ali izvoz jedrskih ali radioaktivnih snovi, dovoljenja za vnos jedrskih snovi iz države članice Evropske unije (v nadaljnjem besedilu: EU) ali iznos jedrskih snovi v državo članico EU ter dovoljenja za tranzit jedrskih snovi in virov sevanja s pomembno aktivnostjo, način obveščanja pristojnih ministrstev in organov drugih držav, ravnanje pri večkratnih pošiljkah ter druge pogoje glede jedrske in sevalne varnosti.
2. člen
(pomen izrazov)
Izrazi, uporabljeni v tem pravilniku, imajo naslednji pomen:
1. nizko obogateni uran je uran, ki vsebuje radionuklid U-235 ali U-233 ali oba v takšni količini, da je delež vsote teh radionuklidov večji od deleža U-235 v naravnem uranu, vendar manjši od 20%;
2. osiromašeni uran je uran, ki vsebuje manjši delež radionuklida U-235 kot je njegov delež v naravnem uranu;
3. vir sevanja s pomembno aktivnostjo je vir sevanja, ki vsebuje radionuklid, katerega aktivnost je enaka ali večja od aktivnosti za kategorijo 2 iz tabele 5 Uredbe o sevalnih dejavnostih (Uradni list RS, št. 48/04 in 9/06);
4. visoko obogateni uran je uran, ki vsebuje U-235 ali U-233 ali oba, in sicer v takšni količini, da je delež vsote teh radionuklidov 20% ali več.
3. člen
(pristojni organ)
Pristojni organ za izdajo dovoljenj po tem pravilniku je skladno z zakonom, ki ureja varstvo pred ionizirajočimi sevanji in jedrsko varnost, Uprava Republike Slovenije za jedrsko varnost, razen če gre za uvoz ali izvoz radioaktivnih snovi, ki se uporabljajo v zdravstvu ali veterinarstvu, za katerega je pristojni organ Uprava Republike Slovenije za varstvo pred sevanji.
4. člen
(vsebina vloge za dovoljenje)
(1) Oseba, ki namerava uvoziti ali izvoziti jedrske ali radioaktivne snovi, vnašati iz držav članic EU ali iznašati v države članice EU jedrske snovi ter oseba, ki v primeru tranzita jedrskih snovi ali virov sevanja s pomembno aktivnostjo v Republiki Sloveniji zastopa pošiljatelja, mora vložiti vlogo pri pristojnem organu.
(2) Vloga iz prejšnjega odstavka mora vsebovati podatke o:
– pošiljatelju,
– prejemniku,
– prevozniku,
– virih sevanja ali jedrskih snoveh, predvsem pa o vrsti radionuklidov, njihovi posamični in skupni aktivnosti ter o številu virov in
– oznaki certifikata vrste embalaže po predpisih o prevozu nevarnega blaga ter o predvidenem času in kraju prehoda meje Republike Slovenije ter relaciji prevoza, če gre za vir sevanja s pomembno aktivnostjo.
(3) Vlogi iz prvega odstavka je treba priložiti še:
– dokazila o zagotovitvi finančnih jamstev, če tako zahtevajo predpisi, ki urejajo finančna jamstva ali odgovornost za jedrsko škodo,
– potrjeno oceno varstva izpostavljenih delavcev pred sevanji med prevozom v skladu z zakonom, ki ureja varstvo pred ionizirajočimi sevanji in jedrsko varnost, če predpisi, ki urejajo prevoz nevarnega blaga, zahtevajo odobritev embalaže v Republiki Sloveniji,
– podatke o dovoljenju za izvajanje sevalne dejavnosti končnega uporabnika, če gre za uvoz jedrskih ali radioaktivnih snovi ali njihov vnos iz držav članic EU po prvem odstavku tega člena.
(4) Pri obravnavi vloge pristojni organ upošteva tudi potrjen načrt fizičnega varovanja med prevozom, ki ga pridobi od ministrstva, pristojnega za notranje zadeve. Načrt fizičnega varovanja je treba izdelati le, če tako zahtevajo predpisi, ki urejajo fizično varovanje.
(5) Če gre za vlogo za pridobitev dovoljenja za večkratne pošiljke, je treba navesti še:
– predvideno skupno število pošiljk,
– vrsto radionuklidov ter predvideno največjo posamično aktivnost ter predvideno največjo skupno aktivnost posamezne pošiljke,
– obdobje, v katerem naj bi potekalo pošiljanje.
5. člen
(pogoji za izvoz)
(1) Organ, ki je pristojen za izdajo dovoljenja za izvoz virov sevanja s pomembno aktivnostjo, mora pred izdajo dovoljenja pridobiti od pristojnega organa države prejemnice pošiljke soglasje za uvoz, iz katerega mora biti razvidno, da prejemnik izpolnjuje pogoje za prejem vira sevanja s pomembno aktivnostjo.
(2) Pogoji iz prejšnjega odstavka morajo biti skladni s Kodeksom ravnanja pri varnosti in varovanju virov sevanja Mednarodne agencije za atomsko energijo (IAEA/CODEOC/2004).
(3) Pošiljatelj mora obvestiti prejemnika, organ države prejemnice pošiljke, ki je izdal soglasje iz prvega odstavka, ter upravni organ, ki je izdal dovoljenje za izvoz pošiljke, o datumu in uri odpreme vira sevanja s pomembno aktivnostjo najmanj 7 dni pred odpremo.
6. člen
(izpolnjevanje pogojev za uvoz)
V primeru, da organ, ki je v Republiki Sloveniji pristojen za izdajo dovoljenja za uvoz virov sevanja s pomembno aktivnostjo, prejme zahtevo za preveritev izpolnjevanja pogojev za uvoz v Republiko Slovenijo od pristojnega organa države izvoznice, obvesti tuji organ o izpolnjevanju teh pogojev po tem, ko prejemniku izda dovoljenje za uvoz na podlagi vloge iz 4. člena tega pravilnika.
7. člen
(izvzetje)
(1) Dovoljenje za tranzit jedrskih snovi ni potrebno, če je količina jedrske snovi manjša od naslednjih vrednosti:
– osiromašeni uran:                  350 kg
– torij:                        200 kg
– naravni uran:                    100 kg
– nizko obogateni uran:                 1 kg
– visoko obogateni uran:               5 g ali
– plutonij:                       5 g.
(2) V primeru različnih jedrskih snovi je treba upoštevati vsoto kvocientov med dejansko količino posamezne snovi in vrednostmi, navedenimi v prvem odstavku tega člena. Dovoljenje za tranzit jedrskih snovi ni potrebno, če je vsota manjša od 1.
(3) Dovoljenje za uvoz ali izvoz jedrskih snovi ali dovoljenje za vnos iz države članice EU ali iznos v državo članico EU ni potrebno, če gre za uporabo osiromašenega urana v civilne namene izven jedrskega gorivnega cikla, npr. za zaščito pred ionizirajočimi sevanji ali kot embalažo, in njegova skupna količina ne presega 350 kg.
8. člen
(obveščanje)
(1) Oseba, ki zastopa pošiljatelja v Republiki Sloveniji, mora prijaviti tranzit jedrskih snovi ali virov sevanja s pomembno aktivnostjo pristojnemu organu, ki je izdal dovoljenje, 48 ur pred vstopom v Republiko Slovenijo.
(2) Oseba, ki je pridobila dovoljenje na podlagi vloge iz 4. člena tega pravilnika, mora poročati pristojnemu organu, ki je izdal dovoljenje:
– v roku 15 dni po poteku meseca, v katerem je bil izveden uvoz ali izvoz jedrske snovi ali virov sevanja s pomembno aktivnostjo, vnos jedrske snovi v državo članico EU ali iznos take snovi iz države članice EU ali izveden tranzit jedrskih snovi ali virov sevanja s pomembno aktivnostjo;
– v roku 21 dni po preteku vsakega trimesečja o uvozih in izvozih radioaktivnih snovi, izvedenih v preteklem trimesečju.
9. člen
(končna določba)
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 1. oktobra 2008.
Št. 0071-140/2008
Ljubljana, dne 7. julija 2008
EVA 2007-2511-0030
Janez Podobnik l.r.
Minister
za okolje in prostor

AAA Zlata odličnost