Uradni list

Številka 76
Uradni list RS, št. 76/2008 z dne 25. 7. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 76/2008 z dne 25. 7. 2008

Kazalo

Št. 220/08 Ob-6549/08 , Stran 2669
1. Koncedent: Občina Miklavž na Dravskem polju. 2. Predmet koncesije: socialno varstvena storitev pomoč družini na domu. Opis storitve in uporabniki storitve: gospodinjska pomoč, pomoč pri vzdrževanju osebne higiene, pomoč pri ohranjanju socialnih stikov ter upravičenci storitve v skladu s 6. členom Pravilnika o standardih in normativih socialnovarstvenih storitev. Storitev se izvaja osem ur dnevno, pet dni v tednu. Neposredno izvajanje storitve na upravičenca traja največ do 4 ure dnevno oziroma največ do 20 ur tedensko (6. člen Pravilnika o standardih in normativih socialnovarstvenih storitev, Uradni list RS, št. 52/95, 2/98, 19/99, 28/99, 127/03, 125/04, 60/05, 120/05, 2/06 in 140/06). 3. Obseg storitve: storitev, ki je predmet koncesije se bo izvajala v obsegu 120 ur neposredne socialne oskrbe na mesec za eno izvajalko oziroma v skladu s pravilnikom o standardih in normativih, glede na število uporabnikov. Obseg storitev se bo usklajeval z določili Resolucije o nacionalnem programu socialnega varstva za obdobje 2006–2010, ob upoštevanju zakona o socialnem varstvu in njegovih podzakonskih predpisov, v skladu s potrebami na terenu. 4. Začetek izvajanja storitve in čas trajanja koncesije: koncesija se bo začela s prvim dnem naslednjega meseca po podpisu pogodbe oziroma z datumom določenim v pogodbi. Koncesijsko razmerje se bo sklenilo za dobo 10 let z možnostjo podaljšanja v skladu z veljavnimi predpisi. 5. Krajevno območje koncesije: razpisuje se za območje Občine Miklavž na Dravskem polju. 6. Število koncesij: koncesija se podeli enemu koncesionarju. Uporabniki storitev: navedeni so v 6. členu Pravilnika o standardih in normativih socialnovarstvenih storitev (Uradni list RS, št. 52/95, 2/98, 19/99, 28/99, 127/03, 125/04, 60/05, 120/05, 2/06 in 140/06). 7. Viri financiranja: občinski proračun, uporabniki storitev in sredstva, ki jih koncesionar pridobi z aktivno politiko zaposlovanja. 8. Način plačila za opravljene storitve: se uredi s koncesijsko pogodbo. Koncedent bo za opravljene storitve zagotovil plačilo na podlagi mesečnega zahtevka, ki ga bo koncesionar izstavil do 10. v mesecu za pretekli mesec. Plačilo bo izvršeno v 30 dneh od prejema zahtevka. 9. Ceno storitve pripravi koncesionar v skladu s Pravilnikom o metodologiji za oblikovanje cen socialnovarstvenih storitev (Uradni list RS, št. 87/06 in 08/07) in v soglasju s koncedentom. K ceni storitve je potrebno pridobiti soglasje koncedenta. 10. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati koncesionar: na javni razpis se lahko prijavi pravna ali fizična oseba, ki iz 7., 8. in 10. člena Pravilnika o koncesijah na področju socialnega varstva (Uradni list RS, št. 72/04) izpolnjuje naslednje pogoje: – da je pravna ali fizična oseba v RS registrirana za opravljanje dejavnosti, ki je predmet koncesije, – pravna oseba mora izpolnjevati pogoj, ki ga predpisuje 60. člen, fizična oseba pa pogoj, ki ga določa 65. in 66. člen Zakona o socialnem varstvu – uradno prečiščeno besedilo (Uradni list RS, št. 03/07 – UPB2), – koncesionar mora za opravljanje dejavnosti izpolnjevati pogoje, ki jih določa Pravilnik o standardih in normativih socialnovarstvenih storitev (Uradni list RS, od št. 52/95 do 140/06), – koncesionar mora dokazati, da bo na dan sklenitve koncesijske pogodbe zaposloval zadostno število strokovnih delavcev in strokovnih sodelavcev, ki morajo izpolnjevati pogoje iz 69., 70. in 72. člena Zakona o socialnem varstvu – uradno prečiščeno besedilo (Uradni list RS, št. 3/07 – UPB2). Delovno razmerje zaposlenih se mora urejati v skladu s kolektivnimi pogodbami, zakoni in drugimi akti, ki veljajo za zaposlene v javnih zavodih s področja socialnega varstva, – koncesionar mora za opravljanje razpisane dejavnosti izpolnjevati minimalne tehnične pogoje za izvajanje storitev pomoči na domu, kot to določa Pravilnik o minimalnih tehničnih zahtevah za izvajalce socialnovarstvenih storitev (Uradni list RS, št. 67/06), – koncesionar mora imeti izdelan podroben program dela za izvajanje storitev, ki je predmet koncesije iz katerega bo razvidno, da lahko izvaja supervizijo in zagotavlja kakovostno izvajanje storitve, – koncesionar je dolžan prevzeti vse oskrbovance, za katere izvaja storitev sedanji izvajalec. 11. Vrste dokazil o izpolnjevanju pogojev in o sposobnosti za izvajanje storitev: v razpisni dokumentaciji. 12. Rok za prijavo na javni razpis: 18. 8. 2008 do 12. ure. Razpisna dokumentacija je na voljo na spletni strani občine, v občinski upravi in jo lahko dobite tudi po e-pošti. Prijave na javni razpis se lahko osebno predložijo ali pošljejo priporočeno v zaprti ovojnici na naslov: Občina Miklavž na Dravskem polju, Nad izviri 6, 2204 Miklavž na Dravskem polju, s pripisom – Prijava na javni razpis za podelitev koncesije pomoč družini na domu – Ne odpiraj! Na hrbtni strani pošiljke mora biti naveden naziv in naslov prijavitelja. Šteje se, da je ponudba prispela pravočasno, če je do 18. 8. 2008 oddana osebno na občini, do 12. ure ali če je najkasneje do 18. 8. 2008 do 12. ure prispela po pošti kot priporočena pošiljka. 13. Odpiranje prijav bo v ponedeljek 18. 8. 2008, ob 12.30, v sejni sobi Miklavž na Dravskem polju, Nad izviri 6, 2204 Miklavž na Dravskem polju. 14. Kriteriji za izbiro koncesionarja so: – kvaliteta predloženega programa izvajanja storitev z vidika organizacije dela, števila in usposobljenosti kadrov, tehničnih pogojev in metod dela – do 25 točk, – orientacijski stroški storitve, izraženi za 1 efektivno uro – do 50 točk, – reference na področju socialno varstvenih storitev – do 25 točk, – ponudbo drugih socialnih storitev in socialnega servisa– do 20 točk, – druge navedene morebitne ugodnosti in storitve, ki bi jih lahko koncesionar nudil uporabnikom, v primeru, ko bi dva ponudnika dosegla enako število točk – do 5 točk. 15. Merila za izbiro med ponudbami: v razpisni dokumentaciji. 16. Rok za izbiro med ponudbami: v 30 dneh po poteku roka za oddajo ponudb. 17. O izbiri koncesionarja bo odločil pristojni občinski organ Občine Miklavž na Dravskem polju z odločbo, ki jo bo izdal najkasneje v roku 5 dni po mnenju Socialne zbornice Slovenije. Na podlagi ocene prispelih vlog pripravi komisija, ki jo imenuje župan, predlog o podelitvi koncesije. Občinska uprava Občine Miklavž na Dravskem polju na predlog komisije izda odločbo o podelitvi koncesije. V roku 16 dni bo Občinska uprava Občine Miklavž na Dravskem polju posredovala izbranemu koncesionarju predlog pogodbe o koncesiji. 18. Dodatne informacije lahko interesenti dobijo na Občini Miklavž na Dravskem polju, pri Zlatki Šmarčan, tel. 02/629-68-23 ali 02/629-68-20.