Uradni list

Številka 76
Uradni list RS, št. 76/2008 z dne 25. 7. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 76/2008 z dne 25. 7. 2008

Kazalo

Št. 331-19/2007/15 Ob-6727/08 , Stran 2632
I. Predmet javnega razpisa Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev iz naslova ukrepa »Dodajanje vrednosti kmetijskim in gozdarskim proizvodom« iz PRP 2007–2013, za sofinanciranje naložb v predelavo in trženje živilskih proizvodov, ki niso zajeti v Prilogi I Pogodbe o ustanovitvi Evropske gospodarske skupnosti, podpisane v Rimu, 25. 3. 1957 in katerih surovina so kmetijski proizvodi (v nadaljevanju: živilski proizvodi). Seznam živilskih proizvodov je objavljen na spletnih straneh www.arsktrp.gov.si in www.mkgp.gov.si. Okvirna višina nepovratnih sredstev, namenjenih za sofinanciranje projektov, prispelih na prvi javni razpis v letu 2008, za ukrep »Dodajanje vrednosti kmetijskim in gozdarskim proizvodom« znaša 8.675.644,00 EUR, od tega so namenjena: – sredstva v višini do 7.000.000,00 EUR za zahtevne naložbe in – sredstva v višini do 1.675.644,00 EUR za enostavne naložbe. – namenska sredstva EKSRP (EU): 6.506.733,00 EUR; – sredstva iz proračuna RS: 2.168.911,00 EUR. Sredstva bremenijo proračunski postavki: – 9200 PRP 2007-2013-EU največ v višini 75% in – 9201 PRP 2007-2013-slovenska udeležba MKGP največ v višini 25%. Delež prispevka EU v celotnih javnih izdatkih znaša 75%. II. Vlagatelji 1. Vlagatelji so podjetja, ki imajo ob oddaji vloge dejavnost registrirano kot: – gospodarska družba, – zadruga, – samostojni podjetnik posameznik, – kmetija z dopolnilno dejavnostjo. 2. Za namene predelave in trženja živilskih proizvodov so vlagatelji podjetja, ki ob oddaji vloge dosegajo velikost in obseg letnega prihodka podjetja, in sicer: – za mikro, mala in srednja podjetja, – za velika podjetja, ki zaposlujejo do 750 zaposlenih ali imajo letni prihodek podjetja nižji od 200.000.000 eurov. 3. Vlagatelji morajo imeti prebivališče ali sedež podjetja v Republiki Sloveniji, naložba pa izvedena na območju Republike Slovenije. III. Predmet podpore Upravičeni stroški so: – gradnja ali obnova nepremičnin; – nakup novih strojev in tehnološke opreme. Zgornja višina upravičenih stroškov je določena v poglavju V/1 do V/4 razpisne dokumentacije. – splošni stroški: izdatki arhitektom in inženirjem, ki so neposredno povezani s pridobivanjem gradbene dokumentacije za naložbo, študije izvedljivosti, ekonomske upravičenosti ter stroški nadzornikov del, neposredno povezanih z naložbo v obsegu do 8% vseh upravičenih stroškov naložbe. IV. Pogoji, ki jih je treba izpolnjevati za dodelitev sredstev: a) Splošni pogoji: 1. Vlagatelj mora predložiti vlogo za dodelitev nepovratnih sredstev na obrazcu, ki je sestavni del razpisne dokumentacije, z vsemi potrebnimi prilogami in dokazili, ki so v njej navedeni. Izdelana mora biti v skladu z zahtevami javnega razpisa in razpisne dokumentacije za ta ukrep. Zaradi kontrole podatkov s strani Agencije Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja (v nadaljevanju: ARSKTRP) mora vlagatelj (tudi pri izdelavi poslovnega načrta) uporabljati podatke iz uradnih evidenc in zadnje oddane zbirne vloge za ukrepe kmetijske politike. 2. V okviru ukrepa se izvaja sofinanciranje enostavnih in zahtevnih naložb. Davek na dodano vrednost se ne sofinancira v okviru ukrepa in ni upravičen strošek naložbe. Pri enostavnih naložbah priznana vrednost naložb ne sme presegati 80.000 EUR na vlogo. Za enostavne naložbe, priznanih vrednosti naložb nad 40.000 EUR do vključno 80.000 EUR, mora biti predložena strategija razvoja dejavnosti z vključeno investicijo, v skladu z navodili, objavljenimi na spletnih straneh www.mkgp.gov.si in www.arsktrp.gov.si. V primeru zahtevnih naložb priznana vrednost naložb presega 80.000 EUR na vlogo. Za zahtevne naložbe mora biti k vlogi predložen poslovni načrt, v skladu s Priročnikom za izdelavo poslovnega načrta, ki je objavljen na spletnih straneh www.mkgp.gov.si in www.arsktrp.gov.si. Izdelan mora biti vsaj še za obdobje pet let po končani naložbi, vendar najmanj za obdobje vračanja naložbenih sredstev. 3. Vlagatelj mora dokazati izboljšanje splošne učinkovitosti. To se dokaže z izpolnjevanjem enega izmed ciljev ukrepa: – uvajanje novih proizvodov, tehnologij ali proizvodnih izboljšav; – uvajanje učinkovitega trženja proizvodov; – stabilizacija dohodkov in zagotavljanje splošne učinkovitosti in večje produktivnosti dela; – uvajanje izboljšav s področja higiene, varovanja okolja in varnosti pri delu. 4. Kmetije z dopolnilno dejavnostjo dokažejo splošno učinkovitost z dosego enega od zgoraj navedenih ciljev in dodatno še z gospodarsko vitalnostjo ali z dosego 1 polne delovne moči (PDM). To mora biti razvidno iz tabel »F7 Gospodarska vitalnost kmetijskega gospodarstva ob predložitvi vloge« in »F6 Delovna sila ob predložitvi vloge« obrazca razpisne dokumentacije v primeru enostavnih naložb in iz poslovnega načrta v primeru zahtevnih naložb. – Šteje se, da je kmetijsko gospodarstvo gospodarsko vitalno, če na polnovredno delovno moč (PDM) ustvari bruto prihodek iz kmetijskih dejavnosti oziroma iz kmetijskih, gozdarskih in dopolnilnih dejavnosti na kmetijah pred naložbo vsaj v višini 1 bruto minimalne plače na zaposlenega v letu pred letom objave javnega razpisa. Bruto minimalna plača na zaposlenega v letu 2007 znaša 6.345 EUR na leto. – Pri izračunu obsega dela upoštevamo, da za eno PDM velja oseba v aktivni življenjski dobi, ki za to dejavnost razpolaga vsaj z 1.800 delovnimi urami letno. Ne glede na to, pa izračunane vrednosti ne smejo preseči vrednosti po navedenih statusih, in sicer: kmetijski zavarovanec/zavarovanka (1 PDM); oseba v aktivni življenjski dobi, ki je zdravstveno zavarovana za opravljanje kmetijske dejavnosti (1 PDM); stalno najeta delovna sila (1 PDM); upokojenec (0,2 PDM); redno zaposlen izven kmetije (0,5 PDM); dijak ali študent (0,2 PDM); druge osebe na kmetijskem gospodarstvu (do 0,5 PDM). 5. V primeru zahtevnih naložb mora upravičenec s poslovnim načrtom dokazati tudi ekonomsko upravičenost naložbe. Šteje se, da je naložba ekonomsko upravičena, če je interna stopnja donosnosti pozitivna. 6. V primeru predelave in trženja živilskih proizvodov so upravičeni stroški naložbe nastali od datuma izdaje odločbe o pravici do sredstev. Kot začetek stroška se šteje prevzem obveznosti vlagatelja na račun morebitnih dodeljenih sredstev (sklenitev katerekoli pogodbe, naročanje materiala, opreme, storitev ali del). 7. Ne glede na določilo prejšnje točke, so upravičeni splošni stroški lahko nastali med 1. 1. 2002 in datumom izdaje odločbe o pravici do sredstev. 8. V primeru izgradnje in obnove nepremičnin ter nakupa novih strojev in opreme mora vlagatelj dokazati lastništvo nepremičnine, kjer bo potekala naložba. Kolikor gre za naložbo v nepremičnine, katerih vlagatelj ni lastnik, mora biti predložena notarsko overjena pogodba o najemu nepremičnin (za obdobje najmanj 10 let po zaključku naložbe) in soglasje lastnika oziroma morebitnih solastnikov k naložbi. 9. V primeru gospodarskih družb, zadrug in samostojnih podjetnikov posameznikov, mora upravičenec priložiti najkasneje ob zaključku naložbe dokazilo o registraciji za opravljanje predelovalne dejavnosti, v primeru kmetije z dopolnilno dejavnostjo pa dovoljenje upravne enote za opravljanje dopolnilne dejavnosti, kamor se mora uvrščati tudi prijavljena naložba in je v skladu z “Registrom upravičenih dejavnosti”, ki je priloga razpisni dokumentaciji v okviru ukrepa. 10. Vlagatelji morajo imeti poravnane vse davke in prispevke do države. 11. Vlagatelj mora dokazati, da predelovalni obrat izpolnjuje minimalne standarde Skupnosti. 12. Vlagatelj mora izkazati sposobnost zagotavljanja lastnih finančnih sredstev za naložbo. V primeru, da je naložba del večje naložbe, mora izkazati sposobnost zagotavljanja lastnih finančnih sredstev za celotno naložbo. Vlagatelj mora priložiti zavezujočo izjavo banke, ki izkazuje finančno konstrukcijo prijavljene naložbe. 13. V primeru, da vlagatelj kandidira za pridobitev sredstev samo za del naložbe, mora biti iz priložene investicijsko tehnične dokumentacije razvidno: a) popis del in stroškov, ki se nanaša na celotno naložbo, b) ločen popis del in stroškov, s katerim se vlagatelj prijavlja na razpis, c) predloženo dokazilo (popis) o vrednosti že izvedenih del in stroškov. Naložba mora predstavljati zaključeno proizvodno celoto. 14. Če vlagatelj kandidira na pridobitev sredstev za naložbe v gradnjo prostorov in nakup pripadajoče opreme, ki se nahaja ali se bo nahajala v objektih zgrajenih tudi za druge namene, se od vseh skupnih stroškov gradnje celotnega objekta (skupni prostori, streha, fasada, ipd.), kot upravičen strošek prizna le strošek v sorazmernem deležu, glede na neto tlorisno površino objekta, ki jo upravičeni prostori zasedajo. Sprejemljiva je tudi drugačna, vsebinsko utemeljena razdelitev upravičenih stroškov. Iz priložene investicijsko tehnične dokumentacije mora biti razviden: a) popis del in stroškov, ki se nanaša na celoten objekt, b) popis del in stroškov za upravičen del naložbe, c) popis del in stroškov za neupravičen del naložbe. 15. Če se končni prejemnik ne šteje za naročnika iz 3. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/06, 16/08 in 34/08), mora za stroške vseh storitev, dobav, del, strojev in opreme, ki so višji od 10.000 EUR pridobiti primerljive ponudbe najmanj treh dobaviteljev. Ponudbe morajo biti ob vložitvi zahtevka za izplačilo sredstev vključene v poročilo, izvirniki pa morajo biti na voljo za revizijo in pregled na kraju samem. Če se končni prejemnik v skladu s predpisi o javnih naročilih šteje za naročnika, mora predložiti dokazilo, da je bil postopek izbire dobavitelja izveden v skladu z Zakonom o javnem naročanju. 16. Prejemnik sredstev mora za naložbo, za katero je prejel podporo, voditi dokumentacijo, določeno s tem razpisom, ter jo hraniti in na zahtevo ARSKTRP o doseganju ciljev poročati najmanj še pet let od dneva zadnjega izplačila sredstev. V tem obdobju mora opravljati dejavnost, za katero je prejel sredstva, ne sme uvajati bistvenih sprememb oziroma odtujiti naložbe ter naložbe ne sme uporabljati v nasprotju z namenom dodeljenih sredstev. V nasprotnem primeru je dolžan vrniti prejeta sredstva z zamudnimi obrestmi. 17. Naložbena dejavnost, za katero upravičenec po tem razpisu prejme sredstva, se mora opravljati še vsaj naslednjih pet let po zadnjem izplačilu sredstev. V tem obdobju ne sme uvajati bistvenih sprememb oziroma odtujiti naložbe ter naložbe ne sme uporabljati v nasprotju z namenom dodeljenih sredstev. V nasprotnem primeru je dolžan vrniti prejeta sredstva z zamudnimi obrestmi. 18. Prejemnik sredstev, pri katerem se ugotovi, da je sredstva pridobil nezakonito, na podlagi lažnih podatkov ali lažnih izjav, jih porabil nenamensko oziroma del ni izvršil v skladu z obveznostmi ali določili uredbe PRP in javnih razpisov, mora vrniti vsa že pridobljena sredstva skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi, od dneva izplačila do dneva vračila. V tem primeru novih sredstev iz naslova ukrepov kmetijske politike ne more pridobiti za dobo dveh let od dokončne odločbe kmetijskega inšpektorja oziroma zahtevka za vračilo sredstev, ter vrnitve vseh pridobljenih sredstev, skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi. Prejemnik sredstev ni dolžan vrniti vseh že pridobljenih sredstev, kadar gre za naslednje primere višje sile ali izrednih okoliščin: smrt prejemnika sredstev (velja za fizične osebe), dolgotrajna nezmožnost prejemnika sredstev za delo (velja za fizične osebe), razlastitev velikega dela kmetijskega gospodarstva, če tega ni bilo mogoče pričakovati na dan sprejema obveznosti, huda naravna nesreča, ki resno prizadene kmetijsko zemljišče gospodarstva, uničenje hlevov na kmetijskem gospodarstvu zaradi nesreče, kužna živalska bolezen, ki prizadene kmetovo živino kužna rastlinska bolezen, ki prizadene kmetove rastline. Prejemniki sredstev niso dolžni povrniti prejetih zneskov tudi v primerih, če pogoji za dodelitev pomoči niso bili izpolnjeni zaradi: posebnih določb v sprejetih uredbah, pravic do uporabe pogoja prekinitve zaradi nepredvidenih okoliščin, na katere nosilec pravice do prejema sredstev ni mogel vplivati. O primerih višje sile ali izrednih okoliščin mora upravičenec ali njegova pooblaščena oseba pisno obvestiti pristojni organ in predložiti ustrezna dokazila v 10 delovnih dneh od dneva, ko je upravičenec oziroma njegova pooblaščena oseba to zmožna storiti. 19. Kolikor je prejemnik sredstev kmetija z dopolnilno dejavnostjo, ki ne vodi knjigovodstva po dejanskih dohodkih, mora najkasneje s 1. januarjem v letu po prejemu odločbe o odobritvi sredstev uvesti knjigovodstvo po dejanskih dohodkih ali spremljati in sporočati ARSKTRP podatke o vrednosti tržne proizvodnje ter bruto dodane vrednosti po sistemu pokritja, za obdobje petih obračunskih let po zadnjem izplačilu sredstev iz naslova tega ukrepa. 20. Naložba mora biti pred izplačilom sredstev zaključena, glede na terminski plan oziroma v skladu z roki, opredeljenimi v odločbi o pravici do sredstev. Kot zaključek naložbe se šteje v primeru: a) nakupa strojev in opreme, ko za naložbo ni bilo predhodno potrebno pridobiti gradbenega dovoljenja se priloži zapisnik o prevzemu in vključevanju opreme vproizvodni proces, ki je, podpisan s strani dobavitelja in končnega prejemnika; b) gradbenih del, ko je za naložbo bilo predhodno potrebno pridobiti gradbeno dovoljenje se izkazuje zaključek naložbe s tehničnim prevzemom in pridobljenim uporabnim dovoljenjem oziroma dovoljenjem za poskusno obratovanje pri zahtevnejših projektih. Zaključek gradbeno obrtniških de,l se izkazuje dodatno še s priloženo originalno končno gradbeno situacijo, podpisano s strani pooblaščenega nadzornega organa; c) gradbenih del, ko za obnovo ni bila potrebna pridobitev gradbenega dovoljenja, se izkaže zaključek naložbe s priloženo originalno končno gradbeno situacijo, podpisano s strani pooblaščenega nadzornega organa; d) naložb, ki se izvajajo kot kombinacija točk a.) do c.) se za zaključek naložbe upoštevajo določila vseh zadevnih točk. Gradbena dela morajo biti izvedena v skladu s predpisi, ki urejajo graditev objektov, urejanje prostora, varstvo kulturne dediščine in varstvo okolja. 21. Za vse naložbe, ki se bodo sofinancirale v okviru tega ukrepa morajo upravičenci posredovati zahtevke za izplačilo sredstev najkasneje 5. 10. 2010. b) Podrobnejši pogoji: 1. V primeru, da je vlagatelj registriran kot gospodarska družba, zadruga ali samostojni podjetnik: – se podpora ne dodeli podjetjem v stečajnem postopku, prisilni poravnavi ali likvidaciji, – se podpora dodeli podjetjem, ki so ustanovljena po 1. 1. 2006 in imajo po podatkih iz zadnje bonitete poslovanja najmanj enega zaposlenega, – ne sme biti v težavah v skladu s sporočilom komisije 2004/C 244/02. Šteje se, da je podjetje v primeru gospodarskih družb in zadrug v težavah, v kolikor je iz bilanc za pretekli dve leti razvidno, da je izgubljena več kot polovica osnovnega kapitala in je bila v letu pred letom objave javnega razpisa izgubljena več kot četrtina kapitala. V primeru samostojnega podjetnika je podjetje v težavah, v kolikor je iz bilance za pretekli dve leti razvidno, da je izgubljena več kot polovica kapitala, in je bila v letu pred letom objave javnega razpisa izgubljena več kot četrtina kapitala. 2. V primeru da je vlagatelj kmetija z dopolnilno dejavnostjo: – mora biti vlagatelj nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiji, – odgovorna oseba za naložbo je nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiji, – vsi računi in dokazila o plačilih se morajo glasiti na ime nosilca dopolnilne dejavnosti; – nosilec dopolnilne dejavnosti je lahko na dan oddaje vloge star največ 60 let, – nosilec dopolnilne dejavnosti mora imeti poravnane vse davke in prispevke do države, – vložena mora biti zbirna vloga zadevne kmetije, za ukrepe kmetijske politike za leto 2008, – naložba mora biti izvedena na kmetiji. 3. Določba, da mora nosilec kmetije v tekočem letu, v predpisanem roku na ARSKTRP vložiti zbirno vlogo, se ne nanašajo za tiste vlagatelje, ki so na novo pričeli z opravljanjem kmetijske dejavnosti po predpisanem roku za oddajo zbirne vloge. V takih primerih morajo vlagatelji zbirno vlogo oddati najkasneje v naslednjem koledarskem letu po oddaji vloge na javni razpis. V. Omejitve Splošne omejitve: 1. Za isti namen se lahko pridobi sredstva samo iz enega ukrepa, ki se izvaja v okviru Programa razvoja podeželja 2007–2013 (v nadaljevanju: PRP 2007–2013). 2. Sredstva se ne odobrijo upravičencu, ki je za iste upravičene stroške, kot jih navaja v vlogi, že prejel sredstva Evropske unije ali javna sredstva Republike Slovenije. 3. Poleg neupravičenih stroškov iz 3. točke 71. člena Uredbe 1698/2005/ES se podpora ne dodeli za: – plačilo davkov, carin in dajatev pri uvozu, – rabljeno opremo, – naložbe zunaj območja Republike Slovenije, – stroške tekočega poslovanja (stroški vzdrževanja in najema itd.), – bančne stroške, – stroške promocije, – splošne upravne stroške, – naložbe v stroje, opremo in prostore za rabo, ki ni namenjena za proizvodnjo povezano z naložbo. 4. Do podpore niso upravičene naslednje vrste naložb: – naložbe na ravni trgovine; – naložbe, ki se financirajo iz sredstev operativnih skladov v okviru potrjenih programov organizacij pridelovalcev, kot jih določajo uredbe o tržnih redih; – naložbe, ki niso sklenjena celota oziroma pri katerih se predvidevajo še dodatna vlaganja po njihovem dokončanju; – naložbe, ki spadajo med ukrepe za podporo raziskovalnim projektom, ukrepe za promocijo kmetijskih proizvodov; – naložbe, ki ne dosegajo najnižjega zneska dodeljene pomoči 3.500 eurov na posamezno naložbo. VI. Finančni pogoji dodeljevanja sredstev 1. Finančna pomoč bo dodeljena v obliki nepovratnih sredstev. Postopke za dodelitev in izplačila sredstev izvaja ARSKTRP. 2. Najnižji znesek javne pomoči znaša 3.500 eurov, najvišji znesek do vključno 1.800.000 eurov. Upravičenec lahko v celotnem programskem obdobju 2007–2013 pridobi največ do vključno 4.000.000 eurov pomoči. 3. Podpora za namene iz tega poglavja znaša: a) za mikro in majhna podjetja do 45% priznane vrednosti naložbe; b) za srednja podjetja do 35% priznane vrednosti naložbe; c) za velika podjetja z manj kot 750 zaposlenimi ali letnim prihodkom do 200 milijonov EUR do 25% priznane vrednosti naložbe. 5. V primeru mikro, majhnih in srednjih podjetij, pri uveljavljanju podpor za namene predelave in trženja živilskih proizvodov, lahko pridobi vlagatelj za naložbe, katerih proizvodnja ima certifikat ekološke pridelave 5% višji delež podpore. 6. Pri opredelitvi velikosti podjetja se upošteva navedbe iz Priloge 1 Uredbe Komisije 70/2001/ES, ki je objavljena na spletnih straneh www.mkgp.gov.si in www.arsktrp.gov.si. Na velikost podjetja vpliva tudi povezanost podjetij, za kar se upošteva Priporočila Komisije 2003/361/ES in navodila, objavljena na spletnih straneh www.mkgp.gov.si in www.arsktrp.gov.si. 7. V primeru uveljavljanja splošnih stroškov, se za namene predelave in trženja živilskih proizvodov upoštevajo pravila »de minimis«, v skladu z Uredbo Komisije (ES) št. 1998/2006. Skupna vrednost pomoči, dodeljena istemu podjetju na podlagi pravila »de minimis« ne sme preseči 200.000 eurov v obdobju zadnjih treh proračunskih let, ne glede na obliko ali namen pomoči. V primeru podjetij, ki delujejo v cestno prometnem sektorju, znaša zgornja dovoljena meja pomoči 100.000 eurov. 8. V primeru uveljavljanja stroškov izgradnje ali obnove nepremičnin in nakupa novih strojev in tehnološke opreme za namene predelave in trženja živilskih proizvodov, se upoštevajo pravila regionalnih državnih pomoči in določbe predpisa, ki ureja dodeljevanje regionalnih državnih pomoči. 9. Projekt mora biti zaključen pred vložitvijo zadnjega zahtevka za izplačilo. Sredstva se izplačajo na podlagi največ štirih zahtevkov končnega prejemnika za izplačilo sredstev. V primeru enostavnih naložb se sredstva izplačajo v enem zahtevku. Rok za izplačilo nepovratnih sredstev znaša predvidoma 60 dni od prejema popolnega zahtevka za izplačilo. Končnemu zahtevku se priloži dokumentacijo, glede na 21. točko splošnih pogojev tega javnega razpisa. Zahtevkom mora končni prejemnik priložiti originalne račune, originalna dokazila o njihovem plačilu ter poročilo o opravljenem delu, ki ga podpiše upravičenec. 10. Upravičenci morajo zahtevke za izplačilo sredstev v tekočem letu poslati na ARSKTRP od 1. 1. do 5. 10. tekočega leta, v skladu z roki, opredeljenimi v odločbi o pravici do sredstev. Če ARSKTRP upravičencu izda odločbo o pravici do sredstev z datumom vlaganja zahtevka po 5. 10., se izplačila izvedejo v naslednjem koledarskem letu. Če upravičenec zahtevka za izplačilo sredstev ne predloži v roku navedenem v odločbi o pravici do sredstev, mora že prejeta sredstva vrniti v osmih dneh od vročitve odločbe za vračilo sredstev, skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi, od dneva prejema sredstev. Upravičenec lahko zahtevek ponovno vloži v rokih, ki veljajo za naslednje tekoče leto, če je za to pred iztekom prvotno določenega roka pridobil soglasje ARSKTRP. 11. Vlagatelj mora imeti za nakazilo dodeljenih sredstev odprt transakcijski račun v Republiki Sloveniji. 12. Upravičenec mora upoštevati navodila, določena v Priročniku za obveščanje javnosti in označevanje projektov v okviru PRP 2007–2013, ki je objavljen na spletni strani www.mkgp.gov.si. 13. Prejemniki sredstev (ime in priimek oziroma naziv podjetja), opis aktivnosti oziroma naložbe in znesek odobrenih javnih sredstev, bodo objavljeni na spletni strani MKGP. VII. Merila za ocenjevanje vlog A) Merila za enostavne in zahtevne naložbe gospodarskih družb in zadrug: V primeru, da za posamezno merilo ne bo vlagatelj priložil zahtevanih podatkov oziroma bodo podatki nepravilni, se bo v tem delu vloga ocenila z minimalnim številom 0 točk. Na podlagi ocenitve projekta z merili za izbor bo projekt dosegel določeno število točk. Odobrile se bodo samo tiste vloge, ki bodo pri ocenjevanju iz ekonomskega vidika naložbe prejele nad 25 točk in bo skupni seštevek znašal nad 40 točk. Merila za ocenjevanje vlog Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! l. Ekonomski vidik naložbe · Poslovna uspešnost v zadnjih dveh letih pred naložbo (aritmetična sredina vrednosti bonitetne ocene v zadnjih dveh letih) Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! (Pri oceni bonitete poslovanja vlagatelja se uporabljajo podatki obrazca BON-1, ki jih pripravlja Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve –AJPES) · Finančna stabilnost v zadnjih dveh letih pred naložbo (aritmetična sredina vrednosti bonitetne ocene v zadnjih dveh letih) Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! (Pri oceni bonitete poslovanja vlagatelja se uporabljajo podatki obrazca BON-1, ki jih pripravlja Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve –AJPES) · Kakovost analize ciljnih trgov Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! · Kakovost analize kupcev Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! · Kakovost analize konkurence Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! · Ocena virov financiranja naložbe Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! · Ekonomska upravičenost investicije glede na tržne razmere Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Kakovost priprave finančnih projekcij poslovnega načrta · Ocena tveganj v projektu Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! · Stalna sredstva in oprema Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! · Obračun stroškov proizvodnje Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! · Oblikovanje skupnega prihodka Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! ll. Družbeno – socialni vidik naložbe Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! * Podatki o brezposelnih glede na Statistične informacije št. 155/2007 so objavljene v okviru javnega razpisa na spletnih straneh ARSKTRP in MKGP. III. Regionalni vidik naložbe Lokacija naložbe se nahaja na območju ene od razvojnih regij Republike Slovenije glede na indeks razvojne ogroženosti za programsko obdobje Državnega razvojnega programa 2007–2013, skladno s Sklepom o razvrstitvi razvojnih regij po stopnji razvitosti za programsko obdobje 2007–2013 (Uradni list RS, št. 23/06): Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! IV. Tehnološki vidik naložbe · Stopnja tehnološke zahtevnosti in celovitost projekta Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! · Vpliv na varnost in kvaliteto proizvodov Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! V. Naravovarstveni vidik naložbe Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! B) Merila za enostavne in zahtevne naložbe samostojnih podjetnikov V primeru, da za posamezno merilo ne bo vlagatelj priložil zahtevanih podatkov oziroma bodo podatki nepravilni, se bo v tem delu vloga ocenila z minimalnim številom 0 točk. Na podlagi ocenitve projekta z merili za izbor bo projekt dosegel določeno število točk. Odobrile se bodo samo tiste vloge, ki bodo pri ocenjevanju iz ekonomskega vidika naložbe prejele nad 25 točk in bo skupni seštevek znašal nad 40 točk. Merila za ocenjevanje vlog Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! l. Ekonomski vidik naložbe Legenda KV = kritična vrednost PD = povprečje dejavnosti (skupina samostojni podjetniki posamezniki) F = (PD – KV)/2 · Delež podjetnikovega kapitala v virih sredstev (za samostojne podjetnike mikro, male in srednje velikosti podjetja) ali · Delež kapitala v virih sredstev (za velike samostojne podjetnike) · Kritična vrednost obeh gornjih kazalnikov je 30%. Za oceno se uporabi aritmetična sredina kazalnikov za zadnji dve leti (2006, 2007), ki jih vlagatelj dokazuje z obrazcem BON-1/SP, izdanim s strani AJPES. Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! · Razmerje med kratkoročnimi poslovnimi terjatvami ter kratkoročnimi finančnimi in poslovnimi obveznostmi (za samostojne podjetnike male in srednje velikosti podjetja) ali · Razmerje med gibljivimi sredstvi in kratkoročnimi obveznostmi (za velike samostojne podjetnike) · Kritična vrednost je 1. Za oceno se uporabi aritmetična sredina kazalnikov za zadnji dve leti (2006, 2007), ki jih vlagatelj dokazuje z obrazcem BON-1/SP, izdanim s strani AJPES. Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! · Gospodarnost poslovanja (za vse samostojne podjetnike) · Kritična vrednost je 1. Za oceno se uporabi aritmetična sredina kazalnikov za zadnji dve leti (2006, 2007), ki jih vlagatelj dokazuje z obrazcem BON-1/SP, izdanim s strani AJPES. Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! · Čista dobičkovnost prihodkov (za vse samostojne podjetnike) · Kritična vrednost je 0. Za oceno se uporabi aritmetična sredina kazalnikov za zadnji dve leti (2006, 2007), ki jih vlagatelj dokazuje z obrazcem BON-1/SP, izdanim s strani AJPES. Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! · Kakovost analize ciljnih trgov Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! · Kakovost analize kupcev Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! · Kakovost analize konkurence Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! · Ekonomska upravičenost investicije glede na tržne razmere Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! · Ocena virov financiranja naložbe Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Kakovost priprave finančnih projekcij poslovnega načrta · Ocena tveganj v projektu Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! · Stalna sredstva in oprema Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! · Obračun stroškov proizvodnje Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! · Oblikovanje skupnega prihodka Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! ll. Družbeno – socialni vidik naložbe Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! * Podatki o brezposelnih glede na Statistične informacije št. 155/2007 so objavljene v okviru javnega razpisa na spletnih straneh ARSKTRP in MKGP. III. Regionalni vidik naložbe Lokacija naložbe se nahaja na območju ene od razvojnih regij republike slovenije glede na indeks razvojne ogroženosti za programsko obdobje Državnega razvojnega programa 2007–2013, skladno s Sklepom o razvrstitvi razvojnih regij po stopnji razvitosti za programsko obdobje 2007–2013 (Uradni list RS, št. 23/06): Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! IV. Tehnološki vidik naložbe · Stopnja tehnološke zahtevnosti in celovitost projekta Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! · Vpliv na varnost in kvaliteto proizvodov Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! V. Naravovarstveni vidik naložbe Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! C) Merila za zahtevne naložbe kmetijah z dopolnilno dejavnostjo V primeru, da za posamezno merilo ne bo vlagatelj priložil zahtevanih podatkov oziroma bodo podatki nepravilni, se bo v tem delu vloga ocenila z minimalnim številom 0 točk. Na podlagi ocenitve projekta z merili za izbor bo projekt dosegel določeno število točk. Odobrile se bodo samo tiste vloge, ki bodo pri ocenjevanju iz ekonomskega vidika naložbe prejele nad 25 točk in bo skupni seštevek znašal nad 40 točk. Merila za ocenjevanje vlog Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! l. Ekonomski vidik naložbe Bruto prihodek na enoto PDM: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! · Kakovost analize ciljnih trgov Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! · Kakovost analize kupcev Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! · Kakovost analize konkurence Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! · Ekonomska upravičenost investicije glede na tržne razmere Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! · Ocena virov financiranja naložbe Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Kakovost priprave finančnih projekcij poslovnega načrta · Ocena tveganj v projektu Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! · Stalna sredstva in oprema Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! · Obračun stroškov proizvodnje Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! · Oblikovanje skupnega prihodka Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! ll. Družbeno – socialni vidik naložbe Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! * Podatki o brezposelnih glede na Statistične informacije št. 155/2007 so objavljene v okviru javnega razpisa na spletnih straneh ARSKTRP in MKGP. III. Regionalni vidik naložbe Lokacija naložbe se nahaja na območju ene od razvojnih regij Republike Slovenije glede na indeks razvojne ogroženosti za programsko obdobje Državnega razvojnega programa 2007–2013, skladno s Sklepom o razvrstitvi razvojnih regij po stopnji razvitosti za programsko obdobje 2007–2013 (Uradni list RS, št. 23/06): Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! IV. Tehnološki vidik naložbe ·Stopnja tehnološke zahtevnosti in celovitost projekta Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! · Vpliv na varnost in kvaliteto proizvodov Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! V. Naravovarstveni vidik naložbe Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! D) Merila za enostavne naložbe na kmetijah z dopolnilno dejavnostjo V primeru, da za posamezno merilo ne bo vlagatelj priložil zahtevanih podatkov oziroma bodo podatki nepravilni, se bo v tem delu vloga ocenila z minimalnim številom 0 točk. Na podlagi ocenitve projekta z merili za izbor bo projekt dosegel določeno število točk. Odobrile se bodo samo tiste vloge, ki bodo pri ocenjevanju iz ekonomskega vidika naložbe prejele nad 25 točk in bo skupni seštevek znašal nad 40 točk. Merila za ocenjevanje vlog Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! l. Ekonomski vidik naložbe · Povečanje obsega pridelave in prireje oziroma povečanje obsega storitev, izraženo v obsegu skupnega prihodka: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! · Bruto prihodek na enoto PDM: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! · Starost odgovorne osebe: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! · Lastna sredstva (brez kreditov): Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! · Kakovost analize ciljnih trgov Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! · Kakovost analize kupcev Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! · Kakovost analize konkurence Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! · Že prejeta javna sredstva za ukrepe EPD 2004-2006 ali PRP 2007-2013: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! ll. Družbeno – socialni vidik naložbe · Stopnja registrirane brezposelnosti v občini Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! * Podatki o brezposelnih glede na Statistične informacije št. 155/2007 so objavljene v okviru javnega razpisa na spletnih straneh ARSKTRP in MKGP. · Mladi prevzemnik: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! III. Regionalni vidik naložbe · Indeks razvojne ogroženosti Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Lokacija naložbe se nahaja na območju ene od razvojnih regij Republike Slovenije glede na indeks razvojne ogroženosti za programsko obdobje Državnega razvojnega programa 2007–2013, skladno s Sklepom o razvrstitvi razvojnih regij po stopnji razvitosti za programsko obdobje 2007–2013 (Uradni list RS, št. 23/06): IV. Tehnološki vidik naložbe · Stopnja tehnološke zahtevnosti in celovitost projekta Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! · Vpliv na varnost in kvaliteto proizvodov Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! V. Naravovarstveni vidik naložbe · Vpliv naložbe na okolje Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! VIII. Razpisna dokumentacija in informacije: Razpisna dokumentacija za ukrep »Dodajanje vrednosti kmetijskim in gozdarskim proizvodom« - prvi javni razpis v letu 2008 vsebuje: – povabilo k oddaji vloge, – navodilo vlagateljem za izdelavo vloge, – postopek za izbor končnih prejemnikov, – merila za ocenjevanje vlog, – seznam upravičenih stroškov, – vlogo, ki vsebuje: – prijavni obrazec za ukrep »Dodajanje vrednosti kmetijskim in gozdarskim proizvodom«, – seznam prilog, – register upravičenih dejavnosti. Vloga mora biti izdelana in oddana v skladu s to razpisno dokumentacijo. Razpisna dokumentacija je dostopna na spletni strani: http://www.mkgp.gov.si/ in http://www.arsktrp.gov.si/. Informacije v zvezi z javnim razpisom je možno dobiti na ARSKTRP, tel. 01/580-77-92 od ponedeljka do četrtka od 8. do 15.30 in v petek od 8. do 14.30. Vprašanja se lahko posredujejo tudi po elektronski pošti na naslov aktrp@gov.si. IX. Rok in način prijave Vloge za javni razpis je potrebno poslati priporočeno po pošti ali oddati na vložišču ARSKTRP. Če vlagatelj pošlje vlogo po pošti, jo mora poslati s priporočeno poštno pošiljko na naslov: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska 160, Ljubljana, od naslednjega dneva po objavi javnega razpisa pa do zaprtja javnega razpisa za posamezen ukrep, ki se objavi na spletnih straneh MKGP. Vloga se vlaga pisno na obrazcu, ki je del razpisne dokumentacije, dostopne na spletnih straneh ARSKTRP in MKGP. Sestavni deli vloge morajo biti speti ali vloženi v mapo po vrstnem redu. Na ovojnici vloge mora biti razviden datum in čas (ura, minuta) oddaje vloge, označen s strani pošte oziroma vložišča ARSKTRP, naslov vlagatelja ter oznaka javnega razpisa. Vloge z nepravilno označenimi ovojnicami se ne obravnavajo in se vrnejo vlagateljem. Vloge morajo biti oddane v zaprtih pošiljkah in označene: a) v primeru vlog, kjer je priznana vrednost naložb ne presega 80.000 EUR na projekt z oznako: »Ne odpiraj – vloga na prvi javni razpis 2008 Dodajanje vrednosti – enostavna naložba« ali b) v primeru vlog, kjer priznana vrednost naložb presega 80.000 EUR na projekt z oznako: »Ne odpiraj – vloga na prvi javni razpis 2008 Dodajanje vrednosti – zahtevna naložba«. X. Obravnava vlog in postopek odobritve Sredstva se dodelijo v skladu z odprtim javnim razpisom. Postopke za dodelitev in izplačila sredstev izvede ARSKTRP. ARSKTRP odpira in obravnava vloge ter zahteva odpravo njihovih pomanjkljivosti po vrstnem redu oddaje vlog oziroma po vrstnem redu prejema popolnih vlog, ki izpolnjujejo predpisana merila, do porabe razpisanih sredstev za ta ukrep. Če je skupna višina zaprošenih sredstev višja od razpisanih sredstev, ARSKTRP v primeru, da imata na zadnjem mestu seznama prejetih vlog dve ali več vlog na ovojnici enak datum in čas (ura, minuta) oddaje, izvede žrebanje o določanju vrstnega reda prispelih vlog. Žrebu lahko prisostvuje tudi vlagatelj. O dnevu žrebanja so vlagatelji obveščeni pisno. Tričlansko komisijo, ki nadzira žrebanje, in osebo, ki vodi žrebanje, imenuje predstojnik ARSKTRP med javnimi uslužbenci, zaposlenimi na ARSKTRP. Žrebanje se opravi v uradnih prostorih ARSKTRP. Evidenčne številke vlog se izpiše na prepognjene listke, ki se z žigom ARSKTRP overijo v prisotnosti komisije, ki nadzira žrebanje. Listki z evidenčnimi številkami vlog se v prisotnosti komisije zaprejo v škatlo, ki se takoj zapečati. Škatla se odpre v navzočnosti prisotnih vlagateljev in komisije. Oseba, ki vodi žrebanje vleče listke iz škatle in javno pove evidenčno številko izžrebane vloge ter izžrebani listek takoj odda komisiji. O žrebanju se sestavi zapisnik. Podpišejo ga člani komisije, ki nadzirajo žrebanje, oseba, ki je vodila žrebanje in vlagatelji, če so prisotni. Odpiranje vlog ni javno. Prispele vloge obravnava ARSKTRP in jih tudi oceni. Po odprtju vloge se preveri njena popolnost. Vloga je popolna in se šteje za razumljivo, kadar so priloženi vsi zahtevani dokumenti in je zahteva stranke jasna. Če so podatki iz vloge in prilog nasprotujoči, se vloga zavrne zaradi neizpolnjevanja pogojev. Če je vloga nepopolna ali nerazumljiva, mora ARSKTRP v roku treh mesecev od vložitve vloge od vlagatelja pisno zahtevati, da pomanjkljivosti odpravi. Rok za dopolnitev vloge je 30 dni od dneva vročitve poziva k dopolnitvi. Dopolnjena vloga se uvrsti na konec seznama prejetih vlog. Za datum in čas njenega prejema se štejeta datum in čas (ura, minuta) oddaje na pošti ali oddaje na vložišču ARSKTRP. Po prejemu dopolnjene vloge na ARSKTRP se dopolnjena vloga ponovno pregleda. Nepopolne vloge, ki jih vlagatelji v navedenem roku ne dopolnijo, se s sklepom zavržejo. Če se med postopkom preverjanja pregleda popolnost ugotovi, da vloga vsebinsko ni ustrezna, se zavrne. Popolna vloga se po vrstnem redu uvrsti na konec liste popolnih vlog in dobi zaporedno številko. Poziv na dopolnitev vloge zaradi manjkajočega pečata, številk uradnih dokumentov ali evidenc, ne vpliva na uvrstitev na listo prejetih ali popolnih vlog. Izpolnjevanje pogojev vloge se izvede po vrstnem redu uvrstitve na listo popolnih vlog. Vloge, ki ne izpolnjujejo pogojev javnega razpisa, se zavrnejo. Vloge, ki so popolne, vsebinsko ustrezne in izpolnjujejo vse pogoje, se ocenijo na podlagi meril. Odobri se le tista vloga, ki preseže postavljeni prag minimalnega števila točk, do porabe sredstev javnega razpisa. Vloga, ki je popolna in izpolnjuje predpisane pogoje, vendar razpoložljiva sredstva ne zadoščajo za dodelitev sredstev v celoti, se lahko odobri do višine razpoložljivih sredstev, če se vlagatelj s tem strinja, sicer se vloga zavrne. Sredstva se upravičencu odobrijo z odločbo o pravici do sredstev. Odločbo izda predstojnik ARSKTRP. Zoper odločbo ARSKTRP je dopustna pritožba v roku 15 dni od dneva njene vročitve. Pritožba se vloži pisno priporočeno po pošti ali odda na vložišču ARSKTRP. Za izplačilo sredstev upravičenci vlagajo zahtevke na ARSKTRP, ki sredstva izplača na transakcijski račun upravičenca, po opravljeni administrativni kontroli in nadzoru iz 114. člena Uredbe PRP. Nakazilo na transakcijski račun upravičenca šteje, da je bilo zahtevku za izplačilo v celoti ugodeno. Če zahtevku ni v celoti ugodeno, ARSKTRP o zahtevku odloči z odločbo. Zoper to odločbo pritožba ni dovoljena, mogoč pa je upravni spor.