Uradni list

Številka 76
Uradni list RS, št. 76/2008 z dne 25. 7. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 76/2008 z dne 25. 7. 2008

Kazalo

Št. 110-4/2008 Ob-6738/08 , Stran 2680
Na podlagi drugega odstavka 10. člena Zakona o notariatu (Uradni list RS, št. 2/07 – uradno prečiščeno besedilo, 33/07 in 45/08) ter skladno z Odredbo o številu in sedežih notarskih mest (Uradni list RS, št. 40/94, 8/95, 16/97, 24/98, 117/05, 68/06, 7/07, 8/07 in 69/08), Ministrstvo za pravosodje razpisuje: – eno prosto notarsko mesto s sedežem v Rušah, – eno prosto notarsko mesto s sedežem v Hrastniku, – eno prosto notarsko mesto s sedežem v Domžalah, – eno prosto notarsko mesto s sedežem v Kamniku, – eno prosto notarsko mesto s sedežem v Kopru, – eno prosto notarsko mesto s sedežem v Kranju, – dve prosti notarski mesti s sedežem v Ljubljani, – eno prosto notarsko mesto s sedežem v Piranu, – eno prosto notarsko mesto s sedežem v Radovljici in – eno prosto notarsko mesto s sedežem v Velenju. Razpisni pogoji Za notarja je lahko imenovan, kdor izpolnjuje pogoje iz 8. člena Zakona o notariatu (Uradni list RS, št. 2/07 – uradno prečiščeno besedilo, 33/07 in 45/08, v nadaljevanju ZN). Uporabljeni izrazi, zapisani v slovnični obliki moškega spola, so uporabljeni kot nevtralni in veljajo enakovredno za oba spola. Prijava mora vsebovati: 1. dokazilo o splošni zdravstveni zmožnosti (2. točka prvega odstavka 8. člena ZN); 2. opis praktičnih (delovnih) izkušenj in dokazila, iz katerih je razvidno izpolnjevanje pogoja iz 5. točke prvega odstavka 8. člena ZN; 3. izjavo kandidata, da: – je državljan Republike Slovenije (1. točka prvega odstavka 8. člena ZN) oziroma tuj državljan (drugi odstavek 8. člena ZN), – je poslovno sposoben (2. točka prvega odstavka 8. člena ZN), – ima v Republiki Sloveniji pridobljen strokovni naslov univerzitetni diplomirani pravnik ali v Republiki Sloveniji nostrificirano v tujini pridobljeno diplomo pravne fakultete, z navedbo datuma izdane diplome ali nostrifikacije, ter navedbo institucije, ki jo je izdala (3. točka prvega odstavka 8. člena ZN), – je opravil pravniški državni izpit, z navedbo datuma opravljenega izpita (4. točka prvega odstavka 8. člena ZN), – ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivega dejanja, zaradi katerega je moralno nevreden za opravljanje notariata (6. točka prvega odstavka 8. člena ZN), – ima opremo in prostore, ki so potrebni in primerni za opravljanje notariata (8. točka prvega odstavka 8. člena ZN), pri čemer morajo biti iz dokazila o izpolnjevanju pogojev glede prostorov razvidni zemljiškoknjižni podatki, v primeru neskladja med dejanskim in zemljiškoknjižnim stanjem pa tudi vse predhodne listine, iz katerih bo razvidno, da je zadnjo pogodbo podpisala upravičena oseba, – še ni dopolnil 64 let (9. točka prvega odstavka 8. člena ZN); 4. izjavo, da za namen tega razpisnega postopka lahko Ministrstvo za pravosodje pridobi podatke iz prve, druge, tretje, četrte, pete in sedme alinee 3. točke iz uradnih evidenc. Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi elektronski naslov kandidata, telefonsko številko, na kateri je dosegljiv ter kratek življenjepis. V primeru pisnega preizkusa usposobljenosti in/ali ustnega razgovora (10.a člen ZN), bodo kandidati obveščeni pisno, ustno ali/in preko elektronskega naslova. Kandidati naj se v primeru prijave na: – prosto notarsko mesto s sedežem v Rušah sklicujejo na št. 110-4/2008, – prosto notarsko mesto s sedežem v Hrastniku sklicujejo na št. 110-16/2008, – prosto notarsko mesto s sedežem v Domžalah sklicujejo na št. 110-179/2008, – prosto notarsko mesto s sedežem v Kamniku sklicujejo na št. 110-180/2008, – prosto notarsko mesto s sedežem v Kopru sklicujejo na št. 110-181/2008, – prosto notarsko mesto s sedežem v Kranju sklicujejo na št. 110-182/2008, – prosti notarski mesti s sedežem v Ljubljani sklicujejo na št. 110-183/2008, – prosto notarsko mesto s sedežem v Piranu sklicujejo na št. 110-184/2008, – prosto notarsko mesto s sedežem v Radovljici sklicujejo na št. 110-185/2008 ter na – prosto notarsko mesto s sedežem v Velenju sklicujejo na št. 110-186/2008. Pisne prijave na razpisano notarsko mesto sprejema Ministrstvo za pravosodje, Ljubljana, Župančičeva 3, 30 dni po objavi.