Uradni list

Številka 76
Uradni list RS, št. 76/2008 z dne 25. 7. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 76/2008 z dne 25. 7. 2008

Kazalo

3378. Odlok o ustanovitvi in izdajanju javnega glasila Občine Beltinci – Mali rijtar, stran 10949.

Na podlagi 9. člena Zakon o medijih (Uradni list RS, št. 110/06 – uradno prečiščeno besedilo ZMed-UPB1), 16. člena Statuta Občine Beltinci (Uradni list RS, št. 46/00, 118/00, 67/01, 11/03, 46/06) je Občinski svet Občine Beltinci na 14. redni seji dne 19. 6. 2008 sprejel
O D L O K
o ustanovitvi in izdajanju javnega glasila Občine Beltinci – Mali rijtar
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se ureja ustanovitev in izdajanje javnega glasila Občine Beltinci (v nadaljevanju: glasilo), kot informativnega časopisa občine.
2. člen
Ime glasila je »Mali rijtar«.
3. člen
Ustanovitelj glasila je Občina Beltinci.
Izdajatelj glasila je Občinski svet Občine Beltinci (v nadaljevanju: občinski svet).
Sedež glasila je: Mladinska 2, Beltinci.
Naslov uredništva glasila je: Mladinska ul. št. 2, 9231 Beltinci.
4. člen
Glasilo se uvršča v informativni periodični tisk. Glasilo izhaja praviloma štirikrat letno. Glasilo lahko izide tudi kot dvojna številka ali kot izredna številka.
Glasilo je možno največ dvakrat letno izdati tudi samo z literarno vsebino. O izdaji glasila literarne vsebine in o višini potrebnih finančnih sredstvih za ta namen na predlog uredniškega odbora odloča občinski svet.
Glasilo izhaja v slovenskem jeziku.
Glasilo izhaja hkrati v tiskani in elektronski obliki. Glasilo v tiskani obliki prejmejo vsa gospodinjstva na območju Občine Beltinci brezplačno, časopis v elektronski obliki pa se objavi na spletnih straneh Občine Beltinci.
II. GLAVNI NAMEN IN CILJI GLASILA
5. člen
Glasilo obvešča o delu organov Občine Beltinci, krajevnih skupnosti, javnih zavodov, podjetij in skladov, katerih ustanovitelj ali soustanovitelj je Občina Beltinci, društev in drugih organizacij, ki opravljajo naloge v javnem interesu ter poroča o aktualnih gospodarskih, političnih, socialnih, kulturnih, športnih in ostalih dogajanjih v občini.
Glasilo opravlja nalogo osrednjega informatorja o življenju in delu v Občini Beltinci.
Programske vsebine glasila morajo temeljiti na svobodi izražanja, nedotakljivosti in varstvu človekove osebnosti in dostojanstva, na svobodnem pretoku informacij in odprtosti za različna mnenja, prepričanja in raznolike vsebine, avtonomnosti odgovornega urednika in uredniškega odbora ter avtorjev besedil pri ustvarjanju programskih vsebin.
III. UREDNIŠTVO GLASILA
6. člen
Glasilo ureja uredništvo glasila, ki ga sestavljajo odgovorni urednik, namestnik odgovornega urednika in uredniški odbor.
Uredniški odbor
7. člen
Uredniški odbor šteje devet članov. Člane uredniškega odbora imenuje in razrešuje občinski svet na predlog Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja. Mandat članov uredniškega odbora je 4 leta.
Župan, najmanj 5 članov občinskega sveta in Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja lahko predlagajo občinskemu svetu predčasno razrešitev posameznega člana uredniškega odbora, če ta s svojim delom ne deluje v skladu z programsko zasnovo in uredniško politiko glasila.
8. člen
Uredniški odbor oblikuje programsko zasnovo glasila in jo predlaga v potrditev občinskemu svetu. Najmanj enkrat letno uredniški odbor občinski svet obvešča z uresničevanjem programske zasnove ter ga seznanja z ekonomskimi in drugimi vprašanji v zvezi z glasilom. Obravnava tudi pobude in predloge občinskih svetnikov, sodelavcev glasila in bralcev ter skrbi za spoštovanje določil kodeksa novinarske poklicne etike pri pisanju.
9. člen
S programsko zasnovo se podrobneje določi namen izdajanja glasila in temeljna vsebinska izhodišča glasila.
Člani uredniškega odbora so v okviru sprejete programske zasnove in uredniške politike pri svojem delu neodvisni in samostojni. Uredniški odbor se sestaja na sejah, ki jih po potrebi sklicuje in vodi odgovorni urednik.
Odgovorni urednik
10. člen
Odgovornega urednika in namestnika odgovornega urednika (izmed članov uredniškega odbora) imenuje in razrešuje občinski svet na predlog Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja. Mandat urednika je 4 leta.
Župan, najmanj 5 članov občinskega sveta in Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja lahko predlagata občinskemu svetu predčasno razrešitev odgovornega urednika, če z delom ne deluje v skladu z programsko zasnovo in uredniško politiko glasila.
11. člen
Za odgovornega urednika je lahko imenovana oseba zaposlena v občinski upravi ali zunanji izvajalec, ki delo opravlja pogodbeno na podlagi javnega razpisa.
Za odgovornega urednika je lahko imenovan kandidat, ki poleg zakonskih izpolnjuje še naslednje pogoje:
– visoka izobrazba družboslovne smeri,
– najmanj pet let delovnih izkušenj v novinarstvu oziroma podobnih delovnih mestih.
Za namestnika odgovornega urednika je lahko imenovana oseba, ki poleg zakonskih izpolnjuje še naslednje pogoje:
– najmanj višješolska izobrazba družboslovne smeri,
– najmanj 3 leta delovnih izkušenj v prosveti, kulturi, novinarstvu oziroma podobnih delovnih mestih.
Namestnik odgovornega urednika prevzame funkcijo odgovornega urednika (pravice in obveznosti), na podlagi njegovega pooblastila in v času njegove daljše nezmožnosti opravljanja funkcije odgovornega urednika.
12. člen
Naloge odgovornega urednika so:
– vodi uredniški odbor,
– predlaga programsko zasnovo glasila,
– odgovarja za uresničevanje uredniške politike,
– zagotavlja redno izhajanje glasila,
– naroča, pripravlja in ureja besedila ter sodeluje v vseh fazah nastajanja glasila,
– angažira zaposlene v občinski upravi, krajevnih skupnostih, javnih zavodih, podjetjih, skladih in društvih za pripravo posameznih vsebin in kontinuirano sodelovanje pri nastajanju glasila,
– priprava letnega finančnega načrta za izdajanje glasila,
– skrbi za izvajanje kodeksa novinarske poklicne etike,
– opravlja druge naloge v skladu z Zakonom o medijih.
Odgovorni urednik sme zavrniti objavo posameznega prispevka, če ta ni v skladu s programsko zasnovo, vendar je o tem in konkretnih razlogih za zavrnitev dolžan pisno obvestiti avtorja prispevka in člane uredniškega odbora in to najkasneje pred izidom številke glasila, za katero je bil prispevek izdelan.
Vsakdo ima v skladu z določili ZMed pravico od odgovornega urednika zahtevati, da brezplačno objavi njegov popravek objavljenega obvestila, s katerim sta bila prizadeta njegova pravica ali interes.
13. člen
Na osnovi tega odloka občinski svet sprejeme pravilnik, ki bo podrobneje urejal način plačila odgovornega urednika, njegovega namestnika, lektorja, članov uredniškega odbora in zunanjih sodelavcev.
IV. NAČIN FINANCIRANJA IZDAJANJA GLASILA
14. člen
Občina Beltinci zagotavlja gmotne in druge pogoje za redno izdajanje glasila s sredstvi občinskega proračuna na podlagi letnega finančnega načrta, ki ga pripravi odgovorni urednik.
Sredstva za izdajanje glasila se lahko zagotavljajo tudi s prihodki od oglasnih in drugih sporočil.
Glasilo sme izhajati samo v okviru zagotovljenih sredstev.
V. OGLAŠEVANJE IN ORGANIZACIJA IZDAJANJA GLASILA
15. člen
Oglaševalske vsebine po tem odloku so oglasi in druge vrste plačanih obvestil (v nadaljevanju: oglasi), katerih objavo naroči pravna ali fizična oseba. Objavljajo se samo plačani oglasi.
Za oglase se po tem odloku ne štejejo:
– obveščanje izdajatelja v zvezi s programskimi vsebinami novic,
– brezplačne objave v zvezi z izvajanjem javnih služb, kulturnih prireditev in dobrodelnih akcij,
– brezplačno navajanje organizatorjev ali sponzorjev kulturno-umetniških prireditev in dobrodelnih akcij.
16. člen
Oglaševati je možno samo na straneh in na način, kot ga določi odgovorni urednik, nikakor pa ne na naslovni strani glasila. Cene oglaševanja določi uredniški odbor na predlog odgovornega urednika.
17. člen
Opravljanje posameznih tehničnih, strokovnih ali organizacijskih opravil povezanih z izdajanjem glasila se lahko naroči zunanjim izvajalcem in za posamezna dela sklene pogodbo.
VI. KONČNE DOLOČBE
18. člen
Izdajatelj glasila je dolžan pred začetkom izdajanja prijaviti glasilo pristojnemu organu, zaradi vpisa v razvid medijev, prav tako pa je dolžan pristojni organ obveščati o vseh spremembah.
19. člen
Na vsakem izvodu glasila morajo biti poleg imena glasila obvezno navedeni še naslednji podatki:
– ime in sedež izdajatelja glasila,
– kraj in datum izdaje ter številka glasila,
– ime in sedež tiskarne ter naklada,
– ime in priimek odgovornega urednika ter članov uredniškega odbora,
– podatki o vpisu v razvid medijev.
20. člen
Mandat članom uredniškega obora občinskega javnega (informativnega) glasila (4 leta), ki so bili imenovani na seji občinskega sveta dne 3. 4. 2007 preneha z imenovanjem novega uredniškega odbora s strani na novo izvoljenega občinskega sveta oziroma z dnem razrešitve.
21. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o občinskem javnem glasilu Mali rijtar (Uradni list RS, št. 77/00, 63/03).
22. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-01/08-213/IV
Beltinci, dne 19. junija 2008
Župan
Občine Beltinci
Milan Kerman l.r.