Uradni list

Številka 76
Uradni list RS, št. 76/2008 z dne 25. 7. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 76/2008 z dne 25. 7. 2008

Kazalo

Ob-6680/08 , Stran 2682
I. Naziv in sedež naročnika: Slovenska turistična organizacija, Dunajska c. 156, 1000 Ljubljana. II. Predmet javnega zbiranja ponudb: izdelava prodajnih izdelkov z blagovno in storitveno znamko »I feel Slovenia« po specifikaciji STO, distribucija in prodaja izdelkov (v nadaljevanju: predmet vabila): – skodelice za čaj, – magneti, – zložljivi dežniki, – majice, – USB ključi. III. Pogoji za kandidiranje: k oddaji ponudbe so vabljene pravne osebe ali samostojni podjetniki posamezniki (s.p.), ki imajo najmanj pet let registrirano kot glavno dejavnost trgovine ali posredovanja ali proizvodnje in ki vsaj eno izmed navedenih dejavnosti opravljajo najmanj pet let pred oddajo ponudbe za pridobitev predmeta vabila in niso v stečajnem postopku ali postopku prisilne poravnave. Izbran bo ponudnik, ki bo na podlagi kriterijev dosegel največje število točk. Pogoj za izbor je predložitev ponudbe za celoten predmet tega javnega vabila. STO sklene pogodbo za trženje zgoraj navedenih izdelkov izključno z izbranim ponudnikom. Podrobnejši pogoji in kriteriji za izbor so del razpisne dokumentacije vabila k oddaji ponudb. IV. Kriteriji za izbiro ponudnika (kumulativno): – izdelan vzorec predmeta vabila v skladu s specifikacijami vsebovanimi v »Uradni spominki Slovenske turistične organizacije«, – čim višji znesek kot nadomestilo za uporabo znamke, ki ga ponudnik plača naročniku v izdelkih iz tega vabila enkrat letno, – čim večje število prodajnih mest po Sloveniji, – čim višjo povprečno provizijo, ki jo izbrani ponudnik izroči STO-ju od vsakega prodanega izdelka preko spletne trgovine, – najbolje razpoznaven kotiček z oznako I feel Slovenia na prodajnih mestih. V. Obveznosti ponudnika Vsak ponudnik mora k svoji ponudbi priložiti: – po en izvod vsakega izdelka v vsaki barvi in kvaliteti v skladu z navodili z naslovom Uradni spominki Slovenske turistične organizacije – Specifikacije; – skico ureditve prodajnega kotička, – naslednje izjave (na ustreznih obrazcih, ki so del razpisne dokumentacije povabila): a) prodajna mesta (kraj, število, naziv in naslov posameznega prodajnega mesta v njem), b) število izdelkov, ki jih izbrani ponudnik brezplačno izroči STO-ju, c) navedbo maloprodajnih cen, ki so lahko nižje ali enake od naslednjih določenih cen, ki že vključujejo davek na dodano vrednost: 13 EUR za skodelico, 15 EUR za zložljiv dežnik, 3 EUR za magnet, 13 EUR za USB ključ, 15 EUR za majico; č) odstotek provizije od vsakega prodanega izdelka preko spletne trgovine, odstotek naj navede za vsak izdelek posebej, d) da je samostojni podjetnik posameznik ali pravna oseba in ima kot glavno dejavnost registrirano dejavnost trgovine ali proizvodnje ali posredovanja najmanj 5 let do oddaje ponudbe, e) da dejavnost trgovine ali proizvodnje ali posredovanja opravlja že najmanj 5 let do oddaje ponudbe za pridobitev predmeta vabila, f) da ni v stečajnem postopku ali postopku prisilne poravnave, g) da je v zadnjem letu imel najmanj 1,000.000 EUR prometa, h) da soglaša, da naročnik vpogleda v vse evidence in podatke v zvezi s poslovanjem ponudnika, i) da je prebral in razumel navodila za uporabo spletne trgovine in, da ima kader, ki je usposobljen za upravljanje z njo. VI. Potek izbora: za ocenjevanje prispelih ponudb bo STO imenovala komisijo, ki bo preverila pravočasnost, pravilnost in popolnost ponudb ter strokovno komisijo, ki bo na podlagi oblikovanih kriterijev ocenila prijave. Sestanki komisij niso javni. Komisiji bosta o svojem delu vodili zapisnik, v katerega bo mogoče vpogledati na sedežu STO. Naročnik ni dolžan izbrati nobene od prispelih ponudb. Če se naročnik odloči, da bo izbral eno izmed prispelih ponudb, mora izbrati tisto, ki jo je komisija na podlagi vnaprej opredeljenih meril ocenila kot najboljšo. VII. Rok, do katerega morajo ponudbe prispeti na sedež naročnika: 1. 9. 2008 do 10. ure. Na ovojnico je treba napisati »Ponudba za izbor tržnika – ne odpiraj!« VIII. Dostop do razpisne dokumentacije tega poziva, ki obsega: podrobnejše kriterije, obrazce in druga navodila v zvezi s pozivom, lahko zainteresirani ponudniki pridobijo na spletni strani naročnika: www.slovenia.info, v rubriki poslovne strani, pod kategorijo trženjske priložnosti, pod alinejo javni razpisi in pozivi. VIII. Informacije: vse dodatne informacije lahko zainteresirani ponudniki dobijo na naslovu naročnika: Slovenska turistična organizacija, Dunajska c. 156, Ljubljana, kontaktna oseba: Marija Rožman, tel. 58-91-853 ali po e-pošti na naslov: marija.rozman@slovenia.info.