Številka 29
Uradni list RS, št. 29/2008 z dne 21. 3. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 29/2008 z dne 21. 3. 2008, Kazalo


MINISTRSTVA

1051. Pravilnik o splošni maturi
1076. Pravilnik o Ptujskem lüku z zaščiteno geografsko označbo
1077. Pravilnik o Kraški jagnjetini z zaščiteno označbo porekla
1078. Pravilnik o Kraškem zašinku z zaščiteno geografsko označbo
1079. Pravilnik o Kraški panceti z zaščiteno geografsko označbo
1080. Pravilnik o Kraškem ovčjem siru z zaščiteno označbo porekla
1081. Pravilnik o Vipavskem zašinku z zaščiteno geografsko označbo
1082. Pravilnik o Kranjski klobasi z zaščiteno geografsko označbo
1083. Sklep o določitvi roka za vključitev pravnih oseb iz 110.a člena Zakona o javnih financah v sistem enotnega upravljanja s prostimi denarnimi sredstvi

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

1052. Sklep o spremembah in dopolnitvah Seznama poslovnih subjektov, objavljenega v Uradnem listu RS, št. 43/07, s katerimi na podlagi določb Zakona o preprečevanju korupcije ne smejo poslovati naročniki iz prvega, drugega in tretjega odstavka 28. člena ZPKor

OBČINE

Beltinci

1053. Odlok o proračunu Občine Beltinci za leto 2008

Borovnica

1054. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za individualno stanovanjsko pozidavo Na Plahutah
1055. Sklep o začasnem financiranju Občine Borovnica v obdobju april–junij 2008

Bovec

1056. Odlok o proračunu Občine Bovec za leto 2008

Dol pri Ljubljani

1057. Odlok o spremembah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojev za plansko celoto B8 Beričevo
1058. Pravilnik o plačah občinskih funkcionarjev in sejninah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov

Gorenja vas-Poljane

1059. Sklep o ukinitvi javnega dobra
1060. Sklep o ukinitvi javnega dobra
1061. Sklep o ukinitvi javnega dobra
1062. Sklep o ukinitvi javnega dobra

Idrija

1063. Pravilnik o dodeljevanju državnih pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter podeželja v Občini Idrija
1064. Sklep o ugotovitvi javnega interesa za sklenitev javno-zasebnega partnerstva in izvedbi projekta »gradnja, upravljanje, vzdrževanje in izkoriščanje odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij v Občini Idrija« v obliki koncesijskega javno-zasebnega partnerstva

Kostanjevica na Krki

1065. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Jožeta Gorjupa Kostanjevica na Krki

Murska Sobota

1066. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o sprejetju zazidalnega načrta za območje Lendavska – sever v Murski Soboti (za območje bivšega kompleksa Mesne industrije Pomurka)
1067. Cenik storitev oskrbe s paro in toplo vodo za namene daljinskega ogrevanja

Podčetrtek

1068. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Podčetrtek za leto 2007
1069. Sklep o ukinitvi zemljišča v splošni rabi v k.o. Vonarje
1070. Sklep o ukinitvi zemljišča v splošni rabi v k.o. Roginska gorca

Podlehnik

1071. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Podlehnik za leto 2007

Škofja Loka

1072. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu »Za Kamnitnikom« v Škofji Loki

Žalec

1073. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu (OPPN) TPC Žalec
1074. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta za območje oskrbnih dejavnosti, rekreacije in stanovanj v Šempetru
1075. Sklep o javni razgrnitvi z javnim naznanilom

Razglasni del

Javni razpisi

Javne dražbe

Razpisi delovnih mest

Druge objave

Objave po Zakonu o političnih strankah

Evidence sindikatov

Odločbe in sklepi po Zakonu o preprečevanju omejevanja konkurence

Objave po Zakonu o medijih

Objave po Zakonu o elektronskih komunikacijah

Objave gospodarskih družb

Zavarovanja terjatev

Objave sodišč

Sodni register, vpisi po Zakonu o gospodarskih družbah

Preklici

AAA Zlata odličnost