Uradni list

Številka 29
Uradni list RS, št. 29/2008 z dne 21. 3. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 29/2008 z dne 21. 3. 2008

Kazalo

Št. 063-014/2004 Ob-3075/08 , Stran 1136
1. Naziv in sedež organizatorja javne dražbe: Občina Šmartno pri Litiji, Tomazinova ulica 2, 1275 Šmartno pri Litiji, tel. 01/89-62-770, faks 01/89-62-773, e-pošta: info@smartno-litija.si, matična številka: 1779737, ID št. za DDV: SI99744686. 2. Predmet javne dražbe in izklicna cena 2.1. Predmet prodaje sta nepremičnini parc. št. 491/7, njiva v izmeri 699 m2 in parc. št. 491/9, njiva v izmeri 9 m2, obe vpisani pri vložku 448, k.o. Štanga. Nepremičnini pod to točko se prodajata skupaj. Izklicna cena 35.200,00 €. Nepremičnini sta prosti vseh bremen. Navedena cena ne vključuje 20% DDV. Davek plača kupec. 2.2. Predmet prodaje je dvosobno stanovanje št. 14, ki se nahaja v mansardi večstanovanjske stavbe na naslovu Staretov trg 25, v Šmartnem pri Litiji, ident. št. 14.E, vpisan pri podvložku št. 1158/15 k.o. Šmartno, z neto uporabno tlorisno površino 50,87 m2, s pripadajočim funkcionalnim zemljiščem ter skupnimi deli in napravami. Izklicna cena 50.000,00 €. Stanovanje je obremenjeno z najemnim razmerjem za določen čas do 31. 12. 2008. Navedena cena ne vsebuje 2% davka od prometa z nepremičninami. Davek plača kupec. 3. Najnižji znesek višanja kupnine za nepremičnine navedene v točki 2.1 in 2.2.: 400,00 €. 4. Udeležba na javni dražbi 4.1. Na javni dražbi lahko sodeluje interesent (domača pravna ali fizična oseba, državljani EU ali pravne osebe s sedežem v EU, drugi tuji državljani in tuje pravne osebe pa pod pogojem, da pridobitev lastninske pravice na nepremičninah za takšne osebe omogoča zakonodaja RS), ki se pravočasno in pravilno prijavi, tako, da najkasneje do 9. 4. 2008 po pošti oziroma najkasneje do 14. ure istega dne, osebno na sedež Občinske uprave Občine Šmartno pri Litiji, Tomazinova ulica 2, 1275 Šmartno pri Litiji, pisno prijavi svojo udeležbo in predloži naslednja dokazila: – potrdilo o plačani varščini (kopijo) in celotno številko računa (št. banke, in št. računa) za primer vračila varščine, – originalno potrdilo o plačanih davkih in prispevkih staro največ 30 dni (samo pravne osebe in s.p.), – originalni izpisek iz sodnega registra (pravne osebe) oziroma ustrezne evidence AJPES (s.p.) staro največ 30 dni, – kopijo osebne izkaznice, oziroma potnega lista (fizične os.), – davčno št. (fiz. os.) oziroma ID št. za DDV (pravne os. in s.p.), EMŠO (fiz. os.) oziroma matično številko (pravne os. in s.p.), in telefonsko številko, – originalno dokazilo, da ima interesent pravico pridobiti nepremičnino v RS (le tuji državljani oziroma tuje pravne osebe). 4.2. Dražitelji morajo na dan dražbe, neposredno pred njenim pričetkom, predložiti: – originalno potrdilo o vplačilu varščine (zgolj na vpogled), – na vpogled osebni ali kateri drugi identifikacijski dokument (tako fizična oseba, kot zakonit zastopnik pravne osebe), – morebitni pooblaščenec pravne osebe in pooblaščenci fizičnih oseb: pisno notarsko overjeno pooblastilo v izvirniku. Če zgoraj navedeni pogoji ne bodo izpolnjeni, ni mogoče pristopiti k draženju na javni dražbi. 5. Višina varščine Pred javno dražbo mora dražitelj plačati varščino v višini 10% od izklicne cene posamezne nepremičnine. Varščina se plača na podračun Občine Šmartno pri Litiji odprt pri UJP Ljubljana, št.: 01394-0100000193, z navedbo »varščina za javno dražbo«, z navedbo zaporedne številke nepremičnine. Vplačana varščina se uspelemu dražitelju – kupcu všteje v kupnino, drugim dražiteljem, ki na dražbi ne uspejo, se varščina vrne v roku 10 dni po javni dražbi brez obresti. 6. Pravila javne dražbe: – Nepremičnini iz točke 2.1 se prodajta skupaj. Vse nepremičnine, ki so predmet te javne dražbe, se prodajajo po načelu: »videno – kupljeno«. Prodajalec ne daje nikakršnih jamstev ali garancij za nepremičnine. – Davščine na promet z nepremičninami, druge davke in druge dajatve, stroške cenitve nepremičnin, stroške notarja in stroške v zvezi s prenosom lastništva, v izklicni ceni niso zajeti in jih nosi kupec. – Javno dražbo bo izvajala Komisija za postopek pridobivanja, razpolaganja in upravljanja s stvarnim in finančnim premoženjem občine v skladu z Uredbo o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (v nadaljevanju komisija). – Komisija iz prejšnje alinee te točke lahko začeti postopek s soglasjem predstojnika ustavi kadarkoli do sklenitve pravnega posla, brez obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti, pri čemer se dražiteljem povrne vplačana varščina v roku 10 dni brez obresti, uspeli dražitelj pa nima pravice do odškodnine. – Javna dražba za nepremičnino je končana, ko voditelj dražbe trikrat ponovi isto najvišjo ponudbo. – Ugovore proti dražbenem postopku je mogoče podati, dokler ni končan zapisnik o poteku dražbe. Morebitne ugovore reši komisija v roku treh dni od datuma javne dražbe. – Če je dražitelj samo eden in sprejema izklicno vrednost nepremičnine, je nepremičnina prodana za izklicno vrednost. – Če sta dva ali več dražiteljev, ki dražita najvišjo kupnino v istem znesku, nepremičnina ni prodana, dokler eden od obeh dražiteljev ne zviša kupnine. – Če se dražitelj osebno ne udeleži javne dražbe, se šteje, da draži z izklicno vrednostjo nepremičnine po navedenih pogojih. – Plačilo varščine se šteje za dano ponudbo za posamezno nepremičnino najmanj po izklicni vrednosti nepremičnine. Ponudba veže do zaključka dražbe. Do tedaj dražitelj od nje ne more odstopiti ali jo kakor koli razveljaviti. 7. Sklenitev prodajne pogodbe Uspeli dražitelj mora imeti pred sklenitvijo prodajne pogodbe poravnane vse obveznosti do Občine Šmartno pri Litiji. Pogodba za prodajo nepremičnin iz točke 2.1. te dražbe se sklene najpozneje v 15 dneh po uspešno opravljeni javni dražbi. Rok za sklenitev prodajne pogodbe za nepremičnino pod točko 2.2 se ustrezno podaljša za čas, ki je zakonsko potreben, da se o uveljavljanju predkupne pravice izjavijo predkupni upravičenci. Predkupnim upravičencem bo ponujen odkup stanovanja pod enakimi pogoji in z enako kupnino, kot jo bo ponudil najboljši dražitelj. V primeru, da po izteku roka za uveljavljanje predkupne pravice, uspeli dražitelj pridobi možnost skleniti prodajno pogodbo, se mu varščina všteje v znesek kupnine, v nasprotnem primeru se mu vrne v roku 10 dni od izteka roka za uveljavljanje predkupne pravice. Pogodba se v tem primeru sklene v roku 15 dni od izteka roka za uveljavljanje predkupne pravice. Če kupec pogodbe v zgoraj navedenih rokih ne podpiše iz razlogov, ki so na njegovi strani, zadrži Občina Šmartno pri Litiji njegovo varščino. V primeru, da uspeli dražitelj ne pristopi k podpisu pogodbe oziroma ne poravna dolžnega zneska po pogodbi v za to določenih rokih, se v roku 8 dni po nastopu prej navedenih razlogov k podpisu pozove dražitelja, ki je ponudil naslednjo najvišjo ceno, in sicer za ceno, ki jo je ponudil, zanj pa veljajo enaki pogoji, kot za prvega dražitelja. Varščino dražitelja, ki ne podpiše pogodbe oziroma ne poravna dolžnega zneska po pogodbi obdrži Občina Šmartno pri Litiji. 8. Način in rok plačila kupnine: kupec mora kupnino plačati v roku 8 dneh od dneva podpisa pogodbe na podračunu pri UJP Ljubljana, št.: 01394-0100000193. Plačilo celotne kupnine v navedenem roku je bistvena sestavina prodajne pogodbe za vse predmete prodaje pod točko 2. 9. Datum, čas in kraj izvedbe javne dražbe Javna dražba je razpisana za dan, 10. 4. 2008 in bo potekala v sejni sobi Občine Šmartno pri Litiji, Tomazinova ulica 2, 1275 Šmartno pri Litiji: – za nepremičnini pod točko 2.1 ob 9. uri, – za nepremičnino pod točko 2.2 ob 9.30. Vse dodatne informacije o pogojih javne dražbe in natančnejše podatke o nepremičninah pod točkami 2.1 in 2.2. lahko interesenti dobijo na tel. 01/89-62-770 (kontaktna oseba Nataša Dobravec), faks 01/89-62-773, e-pošta: info@smartno-litija.si. Ogled nepremičnin je možen po predhodnem dogovoru. Besedilo javne dražbe je objavljeno na uradni spletni strani Občine Šmartno pri Litiji www.smartno-litija.si.