Uradni list

Številka 29
Uradni list RS, št. 29/2008 z dne 21. 3. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 29/2008 z dne 21. 3. 2008

Kazalo

Št. 352-66/2007 Ob-3142/08 , Stran 1146
1. Prodajalec: Mestna občina Slovenj Gradec, Šolska ulica 5, 2380 Slovenj Gradec, tel. 02/881-21-11, faks 02/881-21-18. 2. Predmet prodaje in cena: Predmet prodaje sta naslednji nepremičnini: A) Stanovanjski objekt Ronkova ulica 6, Slovenj Gradec – stanovanje št. 27 v izmeri 59,93 m2 (stanovanjska površina 56,02 m2 in shramba 3,91 m2), leto izgradnje 2006, identifikacijska številka stanovanja 850-2076-27. Vrednost stanovanja z DDV znaša 65.389,76 EUR (15.670.002,97 SIT). K stanovanju spada tudi garaža št. 53 v izmeri 20,25 m2, identifikacijska številka 850-2076-53. Vrednost garaže z DDV znaša 15.515,96 EUR (3.718.243,46 SIT). Skupna vrednost stanovanja in garaže z DDV znaša 80.905,72 EUR (19.388.246,43 SIT). B) Poslovni center KaTiCa, Ronkova ul. 4, Slovenj Gradec, II. nadstropje, lokal št. 62 v izmeri 46,87 m2, identifikacijska številka 850-1291-062. Vrednost poslovnega prostora znaša 33.825,00 EUR (8.105.823,00 SIT). V ceni ni upoštevan davek na promet nepremičnin, ki ga plača kupec. 3. Varščina: ponudniki, ki želijo sodelovati na javnem razpisu, morajo plačati ob oddaji ponudbe varščino za resnost ponudbe v višini 10 odstotkov vrednosti nepremičnine na TRR Mestne občine Slovenj Gradec št.: 01312-0100010322, sklic 2001-000. V primeru odstopa od ponudbe se varščina ne vrača. Prijav ponudnikov, ki ne bodo plačali varščine v navedeni višini, ne bomo upoštevali. Plačana varščina bo uspelemu ponudniku vračunana v kupnino, neuspelim ponudnikom pa bo brez obresti vrnjena v roku 15 dni po končani izbiri. 4. Merilo za izbor najugodnejšega ponudnika: Merilo za izbor najugodnejšega ponudnika je najvišja ponujena cena. V primeru večjega števila cenovno enakih ponudb za isto nepremičnino, bo komisija s ponudniki opravila dodatna pogajanja ali bo izvedla javno dražbo. 5. Pisne ponudbe na predpisanem obrazcu (odvisno za katero nepremičnino se ponudnik prijavlja), ki ga ponudniki dvignejo na Mestni občini Slovenj Gradec, morajo vsebovati: – podatke o ponudniku in morebitnem dodatnem ponudniku, – navedbo nepremičnine, – ponujena cena, – izpisek iz sodnega registra za pravne osebe oziroma priglasitveni list za samostojne podjetnike, ki ne smeta biti starejša od 30 dni, – potrdilo pristojnega davčnega organa o plačanih davkih in prispevkih (za s.p. in pravne osebe), – potrdilo o državljanstvu, – dokazilo o plačilu varščine v višini 10 odstotkov prodajne cene nepremičnine, – pisna izjava ponudnika, da sprejema vse razpisne pogoje. Prijave, ki ne bodo oddane na posebnem obrazcu, se ne bodo upoštevale. Obrazec je na voljo tudi na spletni strani Mestne občine Slovenj Gradec (http://www.slovenjgradec.si). 6. Drugi pogoji: Nepremičnine so na prodaj po načelu videno – kupljeno. Vse stroške v zvezi prenosom lastninske pravice (stroške overitve pogodbe ter stroške vpisa lastninske pravice v zemljiško knjigo) nosi kupec. Upoštevane bodo samo ponudbe, ki bodo izpolnjevale vse zahtevane pogoje in bodo enake ali višje od izhodiščne cene. Ponudnik je vezan na dano ponudbo najmanj 60 dni od dneva odpiranja ponudb. 7. Odpiranje ponudb in postopek za izbor najugodnejšega ponudnika bo opravila posebna komisija, ki jo imenuje župan. Odpiranje ponudb bo dne 3. 4. 2008 ob 11. uri na sedežu Mestne občine Slovenj Gradec. Vsi ponudniki bodo o izbiri pisno obveščeni najkasneje v roku 30 dni od dneva odpiranja ponudb. Izbrani ponudnik je dolžan skleniti pogodbo o nakupu nepremičnine v roku 15 dni od prejema obvestila o izbiri, sicer se šteje, da odstopa od svoje ponudbe. 8. Način in rok plačila kupnine: izbrani ponudnik plača kupnino za nepremičnino v roku 8 dni od sklenitve kupoprodajne pogodbe oziroma izstavitve računa. Plačilo kupnine v določenem roku je bistvena sestavina kupoprodajne pogodbe in je pogoj za pridobitev lastninske pravice na nepremičnini in za primopredajo nepremičnine. 9. Rok za oddajo ponudbe: ponudniki morajo ponudbe predložiti v zaprti ovojnici na naslov Mestna občina Slovenj Gradec, Šolska ulica 5, 2380 Slovenj Gradec, z oznako »Ponudba za nakup nepremičnin, št. 352-66/2007 – Ne odpiraj!«. Na hrbtni strani ovojnice mora biti označen polni naslov ponudnika. Rok za oddajo ponudbe je četrtek, 3. april 2008, do 9. ure. Upoštevane bodo samo ponudbe, ki bodo do navedenega termina prispele v vložišče Mestne občine Slovenj Gradec. 10. Mestna občina Slovenj Gradec lahko ustavi začeti postopek prodaje nepremičnine do sklenitve pravnega posla, pri čemer ponudnikom povrne plačane varščine. 11. Informacije: vsa dodatna pojasnila o nepremičninah interesenti dobijo na Mestni občini Slovenj Gradec, kontaktna oseba Edita Dolinšek, tel. 02/881-21-47 in Silva Tomažič, tel. 02/881-21-55.