Uradni list

Številka 29
Uradni list RS, št. 29/2008 z dne 21. 3. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 29/2008 z dne 21. 3. 2008

Kazalo

SV 143/2008 Ob-3247/08 , Stran 1163
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Milana Mesarja iz Sežane, opr. št. SV 143/2008 z dne 12. 3. 2008, je bilo stanovanje št. 4 v izmeri 31,89 m2, v 1. nadstropju stanovanjske hiše Rodik 56, stoječe na parc. št. 31.S, 35/1.S in 35/2.S, vse vpisane v vl. št. 622, k.o. Rodik, ki še ni vpisano v zemljiško knjigo, last dolžnikov in zastaviteljev Gržinić Saša, EMŠO 0909980500304, stan. Cesta I. Istrske brigade 95, 6000 Koper in Radovac Romina, EMŠO 2504983505401, stan. Bonini 107, 6000 Koper, na podlagi kupoprodajnih pogodb, in sicer kupoprodajne pogodbe št. 46600-213-91, sklenjene dne 27. 9. 1993, med Občino Sežana, Partizanska cesta 4, Sežana in Bernetič Albertom, Rodik 56, Kozina, sklepa o dedovanju Okrajnega sodišča v Sežani z dne 7. 12. 1995, opr. št. D 238/95, prodajne pogodbe, sklenjene dne 23. 3. 1999 in dodatka z zemljiškoknjižnim dovolilom h kupoprodajni pogodbi, sklenjenega dne 30. 1. 2008, med Bernetič Matejem, Kidričeva ulica 10, Sežana, kot prodajalcem in Geržina Bredo, Ulica generala Levičnika št. 11d, Koper, kot kupovalko ter notarski zapis – prodajna pogodba, opr. št. SV 103/2008, sklenjenega dne 19. 2. 2008, med Geržina Bredo, Ulica generala Levičnika št. 11 d, Koper, kot prodajalko ter Gržinić Sašom, EMŠO 0909980500304, stan. Cesta I. Istrske brigade 95, 6000 Koper in Radovac Romino, EMŠO 2504983505401, stan. Bonini 107, 6000 Koper, zastavljeno v korist upnice UniCredit Banka Slovenija d.d., Šmartinska 140, Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve v višini 81.000,00 CHF s pripadki.