Uradni list

Številka 29
Uradni list RS, št. 29/2008 z dne 21. 3. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 29/2008 z dne 21. 3. 2008

Kazalo

Št. 032-53/2008 Ob-3172/08 , Stran 1147
1. Naziv in sedež prodajalca in organizatorja javnega zbiranja ponudb: Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, mat. številka: 5874025, ID št. za DDV: SI67593321. 2. Predmet javnega zbiranja ponudb in izhodiščna cena Predmet javnega zbiranja ponudb je naslednja nepremičnina: 2.1 Zazidano stavbno zemljišče: Parc. št. 642/3 pot v izmeri 506 m2, vpisano v z.k. vl. št. 2276 k.o. Stožice. Zemljišče, ki je predmet prodaje, se po določilih dolgoročnega plana občin in mesta Ljubljane za obdobje 1986–2000 za območje Mestne občine Ljubljana, nahaja v območju urejanja BS 4/2 Stožice, v površinah za stanovanja in spremljajoče dejavnosti. Območje urejanja BS 4/2 Stožice, kjer se nahaja predmetno zemljišče, se ureja z Odlokom o prostorskih ureditvenih pogojih za območje obrobja Dunajske ceste od Bežigrajskega dvora do Ruskega carja (Uradni list RS, št. 45/00). Nepremičnina je prosta vseh bremen. Izhodiščna cena: 506.000,00 EUR. Navedena izklicna cena ne vključuje davka na promet nepremičnine. 2.2 Nezazidano stavbno zemljišče: Parc. št. 560/6 dvorišče v izmeri 49 m2, vpisano v z.k. vl. št. 1693 k.o. Ježica. Zemljišče, ki je predmet prodaje, se po določilih Dolgoročnega plana občin in mesta Ljubljane za obdobje 1986–2000 za območje Mestne občine Ljubljana, nahaja v območju urejanja BS 5/1-Kleče, v površinah za stanovanja in spremljajoče dejavnosti. Območje urejanja BS 5/1 – Kleče, kjer se nahaja predmetno zemljišče, se ureja z Odlokom o prostorsko ureditvenih pogojih za plansko celoto B5 Savlje–Kleče (Ur. l. SRS, št. 27/87, 15/89 in Ur. l. RS, št. 27/92, 63/99 in Odlokom o prostorsko ureditvenih pogojih za plansko celoto B1 Bežigrad – zahod (Ur. l. SRS, št. 26/87, 15/89 in Ur. l. RS, št. 27/92, 63/99, 18/02, 118/03, 123/04), ki predmetno zemljišče uvršča v morfološko enoto 2A/1 – območje enodružinske stanovanjske gradnje – prostostoječa zazidava. Nepremičnina je prosta vseh bremen. Izhodiščna cena: 22.050,00 EUR. Navedena izhodiščna cena ne vključuje 20% DDV. 2.3 Zazidano stavbno zemljišče: Parc. št. 173/3 dvorišče v izmeri 56 m2, vpisano v vl. št. 555 k.o. Udmat. Zemljišče, ki je predmet prodaje, se po določilih dolgoročnega plana občin in mesta Ljubljane za obdobje 1986–2000 za območje Mestne občine Ljubljana nahaja v območju urejanja MS 2/1 Selo, v morfološki enoti 2 A/9, v območju individualne stanovanjske gradnje. Območje urejanja MS 2/1 Selo, kjer se nahaja predmetno zemljišče, se ureja z Odlokom o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto M2 Moste, Kodeljevo (Uradni list SRS, št. 3/88, 56/92). Nepremičnina je prosta vseh bremen. Izhodiščna cena: 35.000,00 EUR. Navedena izklicna cena ne vključuje davka na promet nepremičnine. 2.4 Nezazidano stavbno zemljišče: Parc. št. 956/14 dvorišče v izmeri 60 m2, vpisano v vl. št. 954 k.o. Zg. Šiška. Zemljišče, ki je predmet prodaje, se po določilih dolgoročnega plana občin in mesta Ljubljane za obdobje 1986–2000 za območje Mestne občine Ljubljana nahaja v območju urejanja ŠS 1/3 Pod hribom, v morfološki enoti 2B/1, v območju za individualno stanovanjsko gradnjo - strnjena zazidava. Območje urejanja ŠS 1/3 Pod hribom, kjer se nahaja predmetno zemljišče, se ureja z Odlokom o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto Š 1 – Šiška. Nepremičnina je prosta vseh bremen. Izhodiščna cena: 39.000,00 EUR. Navedena izklicna cena ne vključuje 20% davka na dodano vrednost. 2.5 Zazidano stavbno zemljišče: Parc. št. 1121/9 njiva v izmeri 170 m2, vpisano v vl. št. 1401 k.o. Zg. Šiška. Zemljišče, ki je predmet prodaje, se po določilih dolgoročnega plana občin in mesta Ljubljane za obdobje 1986–2000 za območje Mestne občine Ljubljana nahaja v območju urejanja ŠS 1/4 Koseze, v morfološki enoti 2B/2, v območju za individualno stanovanjsko gradnjo - strnjena zazidava. Območje urejanja ŠS 1/4 Koseze, kjer se nahaja predmetno zemljišče, se ureja z Odlokom o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto Š 1 – Šiška. Nepremičnina je prosta vseh bremen. Izhodiščna cena: 120.000,00 EUR. Navedena izklicna cena ne vključuje davka na promet nepremičnine. 3. Pogoji prodaje 3.1 Prodajna pogodba bo sklenjena v obliki notarskega zapisa. 3.2 Nepremičnina je naprodaj po načelu »videno – kupljeno«. 3.3 Nepremičnina bo prodana ponudniku, za katerega bo imenovana Komisija ugotovila, da je podal najugodnejšo ponudbo in bo s sklepom župana izbran za najugodnejšega ponudnika. 3.4 Izbrani ponudnik bo moral skleniti prodajno pogodbo v roku 15 dni po opravljenem izboru najugodnejšega ponudnika oziroma po poteku roka za uveljavitev predkupne pravice. V nasprotnem primeru se bo štelo, da je od nakupa odstopil in ima Mestna občina Ljubljana pravico zadržati vplačano varščino. 3.5 Po plačilu celotne kupnine in po poravnanih vseh stroških se bo kupcu nepremičnina izročila v last in posest s pravico vpisa lastninske pravice na kupljeni nepremičnini v pristojni zemljiški knjigi. 3.6 Plačilo celotne kupnine v roku 8 dni po sklenitvi prodajne pogodbe je bistvena sestavina pogodbe. 3.7 Kupec bo poleg ponujene kupnine dolžan plačati še pripadajoči davek, stroške notarskega zapisa pogodbe ter stroške vknjižbe lastninske pravice na svoje ime in v svojo korist v zemljiški knjigi pristojnega sodišča. 4. Pogoji za udeležbo v postopku javnega zbiranja ponudb 4.1 Ponudnik je dolžan plačati varščino v višini 10% izhodiščne cene nepremičnine, ki jo je potrebno plačati na podračun enotnega zakladniškega računa Mestne občine Ljubljana št.: 01261-0100000114, sklic na št. 201006. Plačana varščina se izbranemu ponudniku vračuna v kupnino, ostalim ponudnikom pa bo vrnjena brez obresti v roku 30 dni od dneva izbire najugodnejšega ponudnika. 4.2 Zavezujoča ponudba mora vsebovati: – podatke o ponudniku (ime, priimek oziroma firmo, naslov oziroma sedež, EMŠO oziroma matično številko, davčno številko, številko transakcijskega računa, naziv in naslov banke za vračilo kavcije) in navedbo nepremičnine, na katero se ponudba nanaša, – ponujeno ceno, ki ne sme biti nižja od objavljene izhodiščne cene nepremičnine, – priloge iz točke 4.4 teh pogojev za udeležbo na javnem zbiranju ponudb. 4.3 Ponudniki morajo oddati popolno ponudbo z vsemi prilogami do vključno 4. 4. 2008. V primeru, da ponudba ne bo oddana v skladu z določili tega razpisa, je pristojna komisija ne bo upoštevala. Ponudniki morajo oddati ponudbo priporočeno po pošti v zaprti ovojnici z oznako: – »Ne odpiraj – ponudba za nakup nepremičnine v območju urejanja BS 4/2 Stožice«, – »Ne odpiraj – ponudba za nakup nepremičnine v območju urejanja BS 5/1 Kleče«, – »Ne odpiraj – ponudba za nakup nepremičnine v območju urejanja MS 2/1 Selo«, – »Ne odpiraj – ponudba za nakup nepremičnine v območju urejanja ŠS 1/3 Pod hribom«, – »Ne odpiraj – ponudba za nakup nepremičnine v območju urejanja ŠS 1/4 Koseze«, na naslov: Mestna občina Ljubljana, Komisija za pridobivanje in razpolaganje s stvarnim premoženjem Mestne občine Ljubljana, 1000 Ljubljana, Adamič-Lundrovo nabrežje 2. 4.4 Ponudniki morajo ponudbi priložiti: – potrdilo o državljanstvu in kopijo osebnega dokumenta (fizične osebe), – priglasitveni list (samostojni podjetniki posamezniki), – overjen izpis iz sodnega registra (pravne osebe), ne starejši od 3 mesecev, – potrdilo o plačani varščini, – izjavo o sprejemanju pogojev javne ponudbe, – izjavo o vezanosti na dano ponudbo do 1. 8. 2008. 5. Dodatne informacije Dodatne podrobnejše informacije o pogojih javnega zbiranja ponudb, natančnejše podatke o predmetnih nepremičninah in informacije za ogled zemljišča – lokacije, dobijo interesenti na Mestni občini Ljubljana, Mestna uprava, Oddelek za ravnanje z nepremičninami, in sicer: za nepremičnino pod 2.1 in 2.2 na tel. 01/306-10-67, kontaktna oseba Jelka Božnar Štampfel in za nepremičnino pod 2.3, 2.4 in 2.5 na tel. 01/306-10-68, kontaktna oseba Darja Fetih. Ogled nepremičnine in dokumentacije v zvezi z nepremičnino je možen po predhodnem dogovoru. 6. Postopek izbire najugodnejšega ponudnika 6.1 Komisija bo odpirala prispele ponudbe v četrtek 10. 4. 2008 na sedežu Mestne občine Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, Klub 11 (dvorana), z začetkom: – za nepremičnino pod zap. št. 2.1 ob 12. uri; – za nepremičnino pod zap. št. 2.2 ob 12.30; – za nepremičnino pod zap. št. 2.3 ob 13. uri; – za nepremičnino pod zap. št. 2.4 ob 13.30; – za nepremičnino pod zap. št. 2.5 ob 14. uri. 6.2 Kriterij za izbiro najugodnejšega ponudnika je višina ponujene kupnine. 6.3 V primeru, da bo prispelo več enako ugodnih ponudb, bo pristojna Komisija ponudnike, ki so ponudili enako visoko kupnino, v roku 10 delovnih dni, pozvala k dopolnitvi ponudbe in z njimi opravila pogajanja. 6.4 Ponudniki bodo o izbiri obveščeni v roku 30 dni po preteku roka za javno zbiranje ponudb. 6.5 Obveznost prodajalca, da sklene pogodbo s ponudnikom, ki ponudi najvišjo ceno, je izključena. Župan oziroma imenovana Komisija s soglasjem župana lahko ustavita začeti postopek razpolaganja do sklenitve pravnega posla, pri čemer se ponudnikom povrnejo stroški v višini izkazanih stroškov za prevzem razpisne dokumentacije. Besedilo javnega zbiranja ponudb je objavljeno na svetovnem spletu in na spletni strani Mestne občine Ljubljana http://www.ljubljana.si /si/mescani/razpisi_natecaji/default.html.