Uradni list

Številka 29
Uradni list RS, št. 29/2008 z dne 21. 3. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 29/2008 z dne 21. 3. 2008

Kazalo

Št. 410-0043/2008-2 Ob-3062/08 , Stran 1110
1. Skupni znesek razpisanih sredstev znaša 34.500,00 EUR in se sofinancira za naslednje namene: – spodbujanje in sofinanciranje večjih kulturnih prireditev v višini 6.000,00 EUR, – spodbujanje in sofinanciranje večjih športnih prireditev v višini 4.500,00 EUR, – spodbujanje in sofinanciranje vaških prireditev v višini 4.000,00 EUR, – spodbujanje in sofinanciranje velikih prireditev v višini 20.000,00 EUR. Sofinancira se največ do 80% celotnih stroškov izvedbe prireditve. 2. Upravičenci do sredstev so organizatorji prireditev, ki organizirajo prireditve iz 1. točke tega razpisa za občane Občine Divača in so registrirani kot: – društva ali klubi s sedežem dejavnosti in delovanja na območju Občine Divača, – dislocirane enote, ki organizirano delujejo na območju Občine Divača, katerih matično društvo je registrirano izven Občine Divača, vendar organizirajo prireditve za občane Občine Divača, – javni zavodi, ki delujejo na območju Občine Divača in podružnice javnih zavodov, ki delujejo na območju Občine Divača in – krajevne in vaške skupnosti, ki delujejo na območju Občine Divača. Do sredstev niso upravičena društva, klubi, druge pravne ali fizične osebe, s katerimi je Občina Divača sklenila pogodbo za organizacijo božično-novoletnega koncerta, občinskega praznika, kulturnega dne ali spominskega dne, kot jih določa Odlok o občinskem prazniku, kulturnem dnevu in spominskem dnevu ter o podeljevanju priznanj Občine Divača. 3. Organizatorji prireditev iz 2. točke tega razpisa so upravičeni do sredstev v naslednjih primerih: – kulturna društva so upravičena do sredstev iz naslova večjih kulturnih prireditev, – športna društva in klubi so upravičeni do sredstev iz naslova večjih športnih prireditev, – krajevne in vaške skupnosti ter turistična društva, ki se sofinancirajo v skladu s Pravilnikom za vrednotenje programov turistične dejavnosti v Občini Divača (Uradni list RS, št. 116/07) so upravičeni do sredstev iz naslova vaških prireditev, – javni zavodi, dislocirane enote in turistična društva, so upravičeni do sredstev iz naslova velikih prireditev. Do sredstev iz naslova večjih kulturnih prireditev, večjih športnih prireditev, vaških prireditev in velikih prireditev je upravičena tudi skupina društev oziroma skupina različnih izvajalcev, ki skupaj sodelujejo pri izvedbi določene prireditve oziroma se prijavijo kot organizator in soorganizatorji v primeru, da organizator izpolnjuje enega od pogojev iz 2. točke tega razpisa. 4. Pogoji, ki jih morajo prijavitelji izpolnjevati: – priskrbljena vsa potrebna dovoljenja (soglasja …), ki so potrebna za izvedbo prireditve, – pogoji, ki so določeni v točki merila, – prireditev se mora odvijati na območju Občine Divača ali Kulturnem domu Srečko Kosovel v Sežani. 5. Merila za vrednotenje večjih in velikih prireditev: – Pod večje kulturne prireditve spadajo: samostojni vokalni, instrumentalni in vokalno-instrumentalni koncerti, gledališko-dramske predstave, plesne in literarne predstave, ki trajajo najmanj 45 minut, katerih organizator je kulturno društvo, ki tudi večinsko nastopa v prijavljeni prireditvi in se sofinancirajo v skladu s spodnjimi merili. Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! – Pod večje športne prireditve spadajo: turnirji ter rekreacijske in tradicionalne tekme, v katerih tekmuje tudi prijavitelj in se sofinancira v skladu s spodnjimi merili. Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! – Pod vaške prireditve spadajo: opasila in vaški prazniki, ki jih organizirajo krajevne in vaške skupnosti v Občini Divača oziroma tradicionalne vaške prireditve, ki jih organizirajo turistična društva iz 3. točke tega razpisa in se sofinancira v skladu s spodnjimi merili. Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! – Pod velike prireditve spadajo: prireditve, ki izpolnjujejo najmanj tri od spodaj navedenih pogojev: – tradicija (prireditev se izvaja najmanj 5 let neprekinjeno), – trajanje prireditve (prireditev traja več kot en dan neprekinjeno oziroma več kot en dan s prekinitvami), – pestrost prireditve (v sklopu prireditve se dogaja več različnih dogodkov), – število obiskovalcev (prireditev si je ogledalo več kot 300 obiskovalcev), – skupno število nastopajočih je večje od 50 in se sofinancira v skladu s spodnjimi merili. Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Pojasnila k merilom za sofinanciranje posameznih prireditev so navedena in obrazložena v prijavnem obrazcu. 6. Obrazci za pridobitev sredstev: obrazci, ki so predmet razpisa, se lahko dvignejo na Občini Divača, Kolodvorska ulica 3A, Divača, pri referentu za gospodarstvo v času uradnih ur (objavljeni pa so tudi na spletni strani http://www.divaca.si). Vse dodatne informacije in pojasnila v zvezi z razpisom dobite pri Nataši Macarol na tel. 05/731-09-37. 7. Dostava vlog Izpolnjene vloge z vsemi zahtevanimi prilogami je potrebno vložiti v zaprti ovojnici z oznako »Ne odpiraj – vloga za razpis Sofinanciranje večjih prireditev na območju Občine Divača – za leto 2008« osebno ali po pošti v roku 20 dni od dneva objave razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije, na naslov: Občina Divača, Kolodvorska ulica 3A, Divača. Sklep o dodelitvi sredstev bo sprejet najkasneje v roku tridesetih dni od poteka roka za vložitev vlog. Vlagatelji bodo sklep prejeli najkasneje v roku osmih dni po njegovem sprejemu.