Uradni list

Številka 29
Uradni list RS, št. 29/2008 z dne 21. 3. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 29/2008 z dne 21. 3. 2008

Kazalo

1064. Sklep o ugotovitvi javnega interesa za sklenitev javno-zasebnega partnerstva in izvedbi projekta »gradnja, upravljanje, vzdrževanje in izkoriščanje odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij v Občini Idrija« v obliki koncesijskega javno-zasebnega partnerstva, stran 2689.

Na podlagi 11. člena Zakona o javno-zasebnem partnerstvu v povezavi s 40. členom Zakona o javno zasebnem partnerstvu (Uradni list RS, št. 127/06; ZJZP), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 (ZLS-UPB2)) in 23. člena Statuta Občine Idrija (Uradni list RS, št. 1/01, 33/01, 135/04, 52/06) je Občinski svet Občine Idrija na 10. redni seji dne 28. 2. 2008 sprejel
S K L E P
o ugotovitvi javnega interesa za sklenitev javno-zasebnega partnerstva in izvedbi projekta »gradnja, upravljanje, vzdrževanje in izkoriščanje odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij v Občini Idrija« v obliki koncesijskega javno-zasebnega partnerstva
1. člen
(javni interes)
S tem sklepom se odloči o ugotovitvi javnega interesa za sklenitev javno-zasebnega partnerstva in izvedbo projekta »Gradnja, upravljanje, vzdrževanje in izkoriščanje odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij v Občini Idrija«.
S tem sklepom se določajo tudi predmet, pravice in obveznosti javnega in zasebnega partnerja, postopek izbire zasebnega partnerja, pravice uporabnikov, način financiranja izvedbe projekta in druge sestavine razmerja javno-zasebnega partnerstva. Ta sklep vsebuje tudi akt o javno-zasebnem partnerstvu v skladu z 41. členom ZJZP.
Javni partner v projektu iz prvega odstavka tega člena je Občina Idrija. Zasebni partner je pravna ali fizična oseba, ki je izbrana na javnem razpisu kot izvajalec javno-zasebnega partnerstva.
2. člen
Občina Idrija na podlagi prvega odstavka 2. člena Zakona o elektronskih komunikacijah (Uradni list RS, št. 13/07 (UPB-1)), dokumenta identifikacije investicijskega programa z dne 28. 2. 2008, načrta razvoja širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij v Občini Idrija z dne 28. 2. 2008, ter na podlagi določb Zakona o javno-zasebnem partnerstvu, sprejema odločitev o obstoju javnega interesa za izgradnjo, upravljanje, vzdrževanje in izkoriščanje odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij v Občini Idrija ter da je najučinkovitejši in najgospodarnejši način za zadovoljitev javnega interesa sklenitev javno-zasebnega partnerstva. Na podlagi navedene dokumentacije je najprimernejša oblika javno-zasebnega partnerstva koncesijsko partnerstvo, saj je nosilec poslovnega tveganja izvajanja zasebni partner.
3. člen
Predmet projekta javno-zasebnega partnerstva »Gradnja, upravljanje, vzdrževanje in izkoriščanje odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij v Občini Idrija« je:
– izgradnja kabelske infrastrukture za naselja v občini, kjer infrastruktura še ni zgrajena ter prenos omrežja v upravljanje, vzdrževanje in izkoriščanje zasebnemu partnerju.
4. člen
Postopek izbire zasebnega partnerja v obliki koncesijskega javno-zasebnega partnerstva bo potekal po naslednjih fazah:
– imenovanje strokovne komisije za izbiro zasebnega partnerja za izvedbo predmeta javno-zasebnega partnerstva,
– objava javnega razpisa, priprava razpisne dokumentacije, izvedba konkurenčnega dialoga,
– vpogled v razpisno dokumentacijo in predaja razpisne dokumentacije zainteresiranim osebam,
– izvedba odpiranja ponudb za izbor izvajalca javno-zasebnega partnerstva,
– pregled in vrednotenje ponudb za izbor izvajalca javno-zasebnega partnerstva, poročilo komisije o opravljenem pregledu in vrednotenju ponudb,
– izdaja odločitve o izbiri izvajalca javno-zasebnega partnerstva,
– sklenitev pogodbe o javno-zasebnem partnerstvu (koncesijska pogodba).
5. člen
Obveznosti javnega partnerja so:
– izbrati zasebnega partnerja,
– kandidirati na javnem razpisu za pridobitev sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj – ESRR; 2. Razvojna prioriteta: Gospodarsko-razvojna infrastruktura; Prednostna usmeritev: 2.2. Informacijska družba,
– podelitev služnostnih pravic zasebnemu partnerju na zemljiščih v lasti javnega partnerja, kjer bo zasebni partner izgradil omrežje z lastnimi sredstvi.
Obveznosti zasebnega partnerja so:
– na območjih, kjer za to obstaja ekonomski interes, izgraditi, upravljati in vzdrževati omrežje z lastnimi sredstvi ter v skladu z lastno poslovno usmeritvijo,
– na območjih, kjer izgradnja, upravljanje in vzdrževanje omrežja nista ekonomsko upravičena s sredstvi strukturne politike Evropske unije zgraditi omrežje, ga po izgradnji prenesti v lastništvo javnega partnerja ter določeno obdobje upravljati in vzdrževati,
– uporabnikom omrežja zaračunavati vnaprej opredeljen znesek (znesek, opredeljen v vlogi, na podlagi katere bo izbran kot zasebni partner).
6. člen
Glavna pravica javnega partnerja je prevzem kabelske infrastrukture, ki bo zgrajena z evropskimi sredstvi in sredstvi zasebnega partnerja, v upravljanje, vzdrževanje in izkoriščanje po poteku najmanj 20 let po sklenitvi pogodbe o javno-zasebnem partnerstvu, v stanju, kot bo opredeljeno v razpisni dokumentaciji.
Glavna pravica zasebnega partnerja je izkoriščanje kabelske infrastrukture, ki bo zgrajena z javnimi ali evropskimi sredstvi, v obdobju najmanj 20 let po sklenitvi pogodbe o javno-zasebnem partnerstvu.
7. člen
Komisijo za izbiro zasebnega partnerja za izvedbo projekta »Gradnja, upravljanje, vzdrževanje in izkoriščanje odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij v Občini Idrija« sestavljajo predsednik in dva člana.
Komisijo iz prejšnjega odstavka imenuje župan. Predsednik in člana komisije morata imeti najmanj visokošolsko izobrazbo in delovne izkušnje z delovnega področja, ki je predmet javno-zasebnega partnerstva po tem sklepu, da lahko zagotovijo strokovno presojo ponudb.
Predsednik in člana komisije morajo izpolnjevati pogoj iz drugega odstavka 52. člena ZJZP, kar potrdijo s podpisom izjave o izpolnjevanju pogoja. Za izvedbo posameznih dejanj v postopku izvedbe postopka izbire zasebnega partnerja morata biti prisotna predsednik in najmanj en član komisije.
Naloge strokovne komisije iz prvega odstavka tega člena so:
– priprava in potrditev razpisne dokumentacije,
– objava javnega razpisa, izvedba konkurenčnega dialoga,
– omogočanje vpogleda v razpisno dokumentacijo in predaja razpisne dokumentacije zainteresiranim osebam, ki imajo pravni interes,
– izvedba odpiranja ponudb za izbor izvajalca javno-zasebnega partnerstva,
– pregled in vrednotenje ponudb za izbor izvajalca javno-zasebnega partnerstva,
– priprava poročila o opravljenem pregledu in vrednotenju ponudb,
– ostale naloge pri izvedbi postopka izbire zasebnega partnerja.
Strokovna komisija iz prvega odstavka tega člena lahko za strokovno-tehnično pomoč in svetovanje pri izvedbi posameznih nalog v postopku priprave in izvedbe javnega razpisa uporablja zunanje strokovnjake.
8. člen
Omrežje širokopasovnih povezav bodo ob pogoju sklenitve pogodbe z izvajalcem, plačevanja mesečne naročnine ter izpolnitvi vseh tehničnih, administrativnih in ostalih formalnih pogojev, ki jih upravljavec omrežja določi, lahko prosto uporabljale:
– osebe s stalnim ali začasnim prebivališčem v Občini Idrija (uporabniki),
– osebe, ki imajo stalno ali začasno prebivališče v občini, ki meji na Občino Idrija,
– osebe, ki so lastniki vikend hiš v Občini Idrija.
Osebe iz prejšnjega odstavka tega člena bodo imele dostop do širokopasovnega omrežja.
Ureditev razmerij v zvezi z vračilom prispevkov k izgraditvi obstoječega omrežja v Občini Idrija bo predmet pogodbe, ki bo na podlagi tega sklepa in na podlagi izvedenega postopka oddaje javnega naročila na podlagi tega sklepa, sklenjena med javnim in zasebnim partnerjem.
9. člen
Zasebni partner prevzame ves dobiček oziroma krije celotno izgubo, nastalo v zvezi z vzdrževanjem, upravljanjem in izkoriščanjem omrežja, ki je predmet projekta javno-zasebnega partnerstva iz tega sklepa, v celotnem obdobju, za katerega bo sklenjena pogodba med javnim in zasebnim partnerjem.
10. člen
Za objavo javnega razpisa, izvedbo postopka izbire zasebnega partnerja, izbiro izvajalca javno-zasebnega partnerstva in podpis pogodbe o javno-zasebnem partnerstvu ter ostala dejanja v postopku sklenitve in izvajanja javno zasebnega partnerstva se pooblasti župana.
11. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 381-0001/2007
Idrija, dne 28. februarja 2008
Župan
Občine Idrija
Bojan Sever l.r.