Uradni list

Številka 29
Uradni list RS, št. 29/2008 z dne 21. 3. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 29/2008 z dne 21. 3. 2008

Kazalo

Ob-3221/08 , Stran 1144
1. Predmet javnega poziva Predmet javnega poziva je vpis subjektov inovativnega okolja (tehnoloških parkov, podjetniških inkubatorjev in univerzitetnih inkubatorjev, v nadaljnjem besedilu: subjekti) v evidenco A in B subjektov inovativnega okolja, ki jo vodi Javna agencija RS za podjetništvo in tuje investicije (v nadaljnjem besedilu: JAPTI) pod izpolnjenimi splošnimi, infrastrukturnimi in kadrovskimi pogoji, ki jih določa Pravilnik. Posamezne aktivnosti v okviru nalog in programov inovativnega okolja izvajajo pravne osebe javnega in zasebnega prava, vpisane v evidenco subjektov inovativnega okolja, ki jo vodi JAPTI. Te aktivnosti se financirajo preko javnega razpisa. 2. Podaljšanje vpisa in izbris iz evidence A in B: a) Vlogo za podaljšanje vpisa v evidenco A ali B je potrebno predložiti enkrat na dve leti. b) V primeru, da subjekt, ki je vpisan v evidenco A, po dveh letih ne poda vloge za podaljšanje vpisa, se subjekt v naslednjem koledarskem letu izbriše iz evidence A in avtomatsko prenese v evidenco B. O vpisu v evidenco B z dopisom obvesti subjekt. c) V primeru, da se subjekt nahaja v evidenci B, se po preteku dveh let brez predložene vloge za podaljšanje vpisa v evidenco, izbriše iz evidence. JAPTI s sklepom obvesti subjekt o izbrisu iz evidence. Zoper sklep o izbrisu lahko poda pritožbo na ministrstvo. 3. Obvezne sestavine vloge Popolna vloga je tista, ki vsebuje vse obvezne sestavine, ki so navedene v Pravilniku o vodenju evidence subjektov inovativnega okolja. Prijavni obrazec in priloge morajo biti izpolnjeni s pomočjo računalnika. Subjekti morajo poslati 1 izvod vseh obveznih sestavin vloge na sedež JAPTI. Obvezne sestavine vloge so: 1. Prijavni obrazec za vpis v evidenco (priloga 1) 2. Evidenca B – za vpis v evidenco B mora subjekt predložiti naslednja dokazila (priloga 2) 3. Evidenca A – za vpis v evidenco A mora subjekt predložiti naslednja dokazila (priloga 3) in posamezni subjekt še dodatno: a) dokazila za podjetniški inkubator (priloga 4), b) dokazila za univerzitetni inkubator (priloga 5), c) dokazila za tehnološki park (priloga 6). Priloge od 1 do 6 so sestavni del tega javnega povabila. 4. Roki za prejem vlog Javni poziv je odprt od 21. 3. 2008 do 10. 4. 2008. V tem obdobju bo JAPTI sprejemal vloge za vpis v evidenco subjektov inovativnega okolja. Subjekti oddajo vloge po pošti v zaprti ovojnici z jasno oznako in napisom »Javni poziv k vpisu subjektov inovativnega okolja v evidenco subjektov inovativnega okolja« na naslov: Javna agencija RS za podjetništvo in tuje investicije, Dunajska cesta 156, 1000 Ljubljana. Na zadnji strani ovojnice obvezno navedite ime in naslov pošiljatelja! 4.1. Rok za prejem vlog za vpis novih subjektov v evidenco Vloge za vpis novih subjektov v evidenco morajo prispeti na naslov Javna agencija RS za podjetništvo in tuje investicije, Dunajska 156, 1000 Ljubljana do vključno 10. 4. 2008 oziroma 30. 6. 2008 oziroma 15. 9. 2008 (velja poštni žig do vključno 10. 4. 2008 oziroma 30. 6. 2008 oziroma 15. 9. 2008) ali oddana v glavno pisarno Javne agencije RS za podjetništvo in tuje investicije, Dunajska 156, 1000 Ljubljana (WTC, 8. nadstropje) do 10. 4. 2008 oziroma 15. 9. 2008 do 10. ure. Vloge bodo obravnavane v roku 8 dni od prejema. Vloge, ki bodo na naslov JAPTI prispele po navedenem roku, bodo kot prepozne zaprte vrnjene predlagatelju. 5. Obravnava vlog JAPTI bo vloge za vpis novih subjektov v evidenco obravnaval v roku 8 dni od prejema vloge po vrstnem redu prispetja. O vpisu v evidenco se predlagatelje obvesti z dopisom v roku 60 dni od datuma oddaje vloge. JAPTI vpiše subjekt inovativnega okolja v evidenco najkasneje v dveh delovnih dneh od izdaje sklepa. 5.1. Dopolnitve vlog JAPTI bo obravnaval samo popolne vloge, kot je opredeljeno v 3. poglavju tega javnega poziva. V primeru nepopolne dokumentacije bo predlagatelj pozvan k dopolnitvi vloge. Kolikor predlagatelj ne predloži dopolnjene vloge v skladu z pozivom v roku 8 dni od prejema poziva, JAPTI vlogo zavrže. 6. Dodatne informacije Prijavni obrazec in ostale priloge tega javnega poziva so dosegljiva v pisni obliki na sedežu Javne agencije RS za podjetništvo in tuje investicije, Dunajska 156, 1000 Ljubljana (glavna pisarna, 8. nadstropje, Barbara Štrok), vsak delovni dan med 9. in 15. uro ter na spletni strani www.japti.si. Vse dodatne informacije so na voljo na naslovu: petra.drobne@japti.si ter na tel. 01/589-18-96, vsak dan med 9. in 12. uro.